Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1756

Na osnovi odredbe članka 85. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 29. lipnja 2005. godine, uz suglasnost ministra nadležog za zdravstvo prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNIM ZDRAVSTVENIM RADNICIMA ZA 2005. GODINU

 

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 188/04., 30/05., 51/05. i 60/05.) u članku 11. stavku 4. riječi »do 30. lipnja 2005. godine« zamjenjuju se riječima »do 30. rujna 2005. godine«.

 

Članak 2.

U članku 30. Odluke:

– iza broja »3.a« briše se slovo »i« , i upisuje se zarez, te se iza broja »3.b« dodaje tekst: »i 3.c«

– u Tablici 3.b »PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP -GRUPE ZA UGOVARANJE – BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA« brišu se podaci navedeni pod rednim brojevima: 116., 117. i 118.

– iza Tablice 3.b »PLAĆANJE PO TERAPIJSKOM POSTUPKU – PPTP -GRUPE ZA UGOVARANJE – BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA« dodaje se Tablica 3.c koja glasi:

»Tablica 3.c POSTUPCI PRIPREME KADAVERIČNOG DONORA U SVRHU EKSPLANTACIJE I EKSPLANTACIJE

 

R. br.

Šifra

Naziv PPTP-a

Cijena

1.

99K07

Multiorganska eksplantacija

42.840,00

2.

99K08

Eksplantacija bubrega

32.130,00

3.

99K09

Multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva

53.550,00

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 025-04/05-01/164

Urbroj: 338-01-01-05-1

Zagreb, 29. lipnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.