Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko--protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osi

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko--protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1758

Na osnovi odredbi članka 34. stavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 188/04., 30/05., 51/05. i 60/05.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 20. sjednici održanoj 29. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu

 

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortodonskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstvenogo osiguranje za 2005. godinu (»Narodne novine« broj 188/04. i 30/05.) u članku 1. stavku 2. u Tablici 1. pod šifrom pomagala 93080 u stupcu »Broj bodova« broj: »6,35« zamjenjuje se brojem: »6,80«.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

 

Klasa: 025-04/05-01/166

Urbroj: 338-01-01-05-1

Zagreb, 29. lipnja 2005.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.