Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa

NN 88/2005 (20.7.2005.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

1760

Na temelju članka 4. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 92/01 i 28/03) i članka 11. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01) Skupština Hrvatskog Crvenog križa 18. saziva na sjednici održanoj 31. ožujka 2005. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

 

Članak 1.

U Statutu Hrvatskog Crvenog križa (»Narodne novine«, broj 68/02), u članku 3. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Odnosi Hrvatskog Crvenog križa kao osnivača ustanova i trgovačkih društava, domova, odmarališta, prenoćišta i drugo, uređuju se posebnim ugovorom o osnivanju.«

 

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Ravnatelj društva Crvenog križa obnaša funkciju profesionalno, na mandatno razdoblje od četiri godine, a može biti ponovno imenovan.

Postupak imenovanja ravnatelja provodi odbor društva (u nastavku teksta: odbor) po provedenom javnom natječaju.

Odbor provodi i postupak razrješenja ravnatelja, koje može biti i prije isteka mandata.

Za imenovanje i razrješenje ravnatelja potrebna je prethodna suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa (u nastavku teksta: Glavni odbor).

Ravnatelj zastupa i potpisuje u ime društva, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana i za svoj rad odgovara odboru i skupštini svog društva i Glavnom odboru.

Glavni odbor može, ako za to postoje opravdani razlozi, donijeti odluku o obnašanju funkcije ravnatelja profesionalno ili na drugi način (volonterski) kao vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže na šest mjeseci.

Odbor može odlučiti da društvo ima zamjenika ravnatelja, koji će obavljati poslove suglasno odredbama statuta i aktima stručne službe.

 

Članak 3.

U članku 31. alineja 7. mijenja se i glasi:

• »donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima,«.

Alineja 10. mijenja se i glasi:

• »donosi Pravilnik o Službi traženja, Pravilnik o službi spašavanja života na vodi i druge opće akte,«.

 

Članak 4.

U članku 35. alineja 5. mijenja se i glasi:

• »donosi odluku o osnivanju ustanova i trgovačkih društava, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke te daje suglasnost na odluku o osnivanju kad je osnivač općinsko, gradsko ili županijsko društvo,«.

Alineja 7. mijenja se i glasi:

• »osniva stalna i povremena radna tijela,«.

Alineja 9. mijenja se i glasi:

• »imenuje i razrješava izvršnog predsjednika na mandatno razdoblje ili kraće kao vršitelja dužnosti na šest mjeseci,«.

U alineji 13. iza riječi »konkretnih pitanja« stavlja se zarez, a riječi »i izuzetno po prijedlogu povjerenstva za etiku rješava o statusu nosioca funkcija u tim tijelima,« brišu se.

Iza alineje 13. dodaju se nove alineje 14. i 15. koje glase:

• »osniva Etičko povjerenstvo, imenuje njegove članove i donosi Poslovnik o radu Povjerenstva, te konačno odlučuje u pojedinom postupku,«

• »osniva Komisiju za priznanja, imenuje njezine članove i donosi Pravilnik o priznanjima Hrvatskog Crvenog križa,«.

Dosadašnja alineja 14. postaje alineja 16. a sadržaj se mijenja i glasi:

• »daje prethodnu suglasnost za imenovanje i razrješenje ravnatelja društava Crvenog križa,«.

Dosadašnja alineja 15. postaje alineja 17., alineja 16. postaje alineja 18., alineja 17. postaje alineja 19. i alineja 18. postaje alineja 20.

 

Članak 5.

Podnaslov iza članka 35. »Predstojnik Hrvatskog Crvenog križa«, mijenja se i glasi »Izvršni predsjednik«.

 

Članak 6.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Glavni odbor imenuje izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa nakon provedenog javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine. Funkciju obnaša profesionalno, a po isteku mandata može biti ponovno imenovan.

Izvršni predsjednik zastupa i potpisuje Hrvatski Crveni križ, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana i rukovodi središnjom Stručnom službom Hrvatskog Crvenog križa.

Izvršni predsjednik odlučuje o svim stvarima poslovanja ako hitnost situacije to zahtijeva. O hitnosti odlučuje sam, a izvješćuje Glavni odbor o svojoj odluci na prvoj sljedećoj sjednici.

Izvršni predsjednik zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika i potpredsjednike, sa svim ovlastima.

Izvršni predsjednik imenuje dva zamjenika izvršnog predsjednika i potreban broj pomoćnika za pojedine djelatnosti, a posebno vodi brigu o profesionalnim kadrovima, te usklađuje i prati rad svih ravnatelja društava.

Zamjenici izvršnog predsjednika su osobe s posebnim ovlaštenjima koje zamjenjuju izvršnog predsjednika sa svim ovlastima u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, ili u dijelu poslova koje im izvršni predsjednik povjeri.

Za svoje djelovanje izvršni predsjednik odgovara Glavnom odboru i Skupštini.«

 

Članak 7.

U članku 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

«Nadzorni odbor bira Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci, a osobito predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija i ministarstva nadležnog za poslove zdravstva.»

 

Članak 8.

Riječi »predstojnik Hrvatskog Crvenog križa« zamjenjuju se riječima »izvršni predsjednik« u svim ostalim člancima Statuta u odgovarajućem padežu.

 

Članak 9.

Ovlašćuje se Glavni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog Crvenog križa koji će se objaviti u »Narodnim novinama«.

 

Članak 10.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog Crvenog križa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a objavljuju se nakon što Hrvatski sabor na iste da suglasnost.

 

Zagrebu, 31. ožujka 2005.

Predsjednik

Hrvatskog Crvenog križa

dr. sc. Jadranko Crnić, v. r.