Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2119/2004 od 12. srpnja 2005.

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2119/2004 od 12. srpnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1764

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o ustavnoj tužbi Đ. L., iz P., koju zastupa Đ. R., odvjetnik iz B., na sjednici održanoj 12. srpnja 2005. godine, donio je

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Biogradu na Moru dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-268/99 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst) podnositeljici ustavne tužbe Đ. L. iz P., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst), u iznosu od 5.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca, od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnositeljica je 5. lipnja 2004. godine podnijela ustavnu tužbu smatrajući da joj je nerazumno dugim trajanjem parničnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru pod brojem: P-268/99 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63. Ustavnog zakona, na temelju navoda ustavne tužbe, očitovanja Općinskog suda u Biogradu na Moru od 12. svibnja 2005. godine te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Biogradu na Moru, broj: P-268/99 utvrdio sljedeće činjenice koje su pravno relevantne za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositeljice, zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava.

Dana 8. listopada 1999. godine podnositeljica je Općinskom sudu u Biogradu na Moru podnijela tužbu protiv K. L., radi utvrđenja i diobe bračne stečevine.

Ročište zakazano za 25. studenoga 1999. godine odgođeno je zbog zahtjeva stranaka za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Na ročištu održanom 18. siječnja 2000. godine saslušane su stranke povodom prijedloga za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Na ročištu održanom 20. travnja 2000. godine podnositeljica je predložila zaključenje sudske nagodbe te je sud na prijedlog tuženika rješenjem odredio rok od 15 dana radi očitovanja o prijedlogu za nagodbu.

Podneskom od 24. rujna 2003. godine podnositeljica je požurila zakazivanje ročišta, a podneskom od 18. travnja 2004. godine obavijestila je sud da je tuženik preminuo te je predložila da sud izvrši uvid u spis javnog bilježnika, broj: O-142/03, UP/I/05-147/04 radi utvrđenja tko su nasljednici tuženika.

Daljnjih radnji u postupku nije bilo.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Podnositeljica je 8. listopada 1999. godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Biogradu na Moru, protiv K. L., radi utvrđenja i diobe bračne stečevine.

Ustavna tužba podnijeta je 5. lipnja 2004. godine, a do toga dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno četiri (4) godine, sedam (7) mjeseci i dvadeset sedam (27) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da je u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka u tom sudskom postupku, Općinski sud u Biogradu na Moru održao dva ročišta. Sud je u razmatranom razdoblju bio neaktivan od 20. travnja 2000. godine do 9. lipnja 2004. godine, kada je ustavna tužba podnesena, dakle četiri godine, jedan mjesec i petnaest dana.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositeljica ustavne tužbe kao tužiteljica u parničnom postupku svojim postupanjem prema ocjeni Ustavnog suda nije pridonijela duljini postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da iz dosadašnjeg tijeka postupka ne proizlazi da se radi o složenom pradmetu.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da je do podnošenja ustavne tužbe postupak u predmetu podnositeljice protiv tuženoga K. L., radi utvrđenja i diobe bračne stečevine trajao preko četiri godine i sedam mjeseci. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, činjenicu da je sud bio neaktivan u razdoblju duljem od četiri godine te okolnost da se postupak i nadalje vodi pred sudom prvog stupnja, Ustavni sud nalazi da je povrijeđeno pravo podnositeljice na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

U povodu navoda očitovanja nadležnog suda o opterećenosti brojem predmeta, Ustavni sud ocjenjuje da se pozivanje na organizacijske ili kadrovske probleme suda ne bi moglo smatrati opravdanim razlogom za nerazumno dugo trajanje sudskog postupka.

Napominje se da je Europski sud za ljudska prava u više svojih presuda izrijekom utvrdio da su države-ugovornice obvezne organizirati svoje pravne poretke na način koji omogućava sudovima da ispune zahtjeve propisane člankom 6. stavkom 1. Europske konvencije, opetovano ističući naročitu važnost tog zahtjeva za pravilno i uredno vođenje sudskih postupaka (v., primjerice, presude Europskog suda u predmetima Bucholoz protiv Njemačke od 6. svibnja 1981., Guincho protiv Portugala od 10. srpnja 1984., Union Alimentaria Sanders SA od 7. srpnja 1989., Brigandi protiv Italije od 19. veljače 1991. i dr.).

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Biogradu na Moru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-2119/2004

Zagreb, 12. srpnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

dr. sc. Petar Klarić, v. r.