Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3767/2004 od 30. lipnja 2005.

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3767/2004 od 30. lipnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1766

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi V. Č. iz S., na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

 

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Biogradu na Moru dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-32/01 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od devet (9) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02.i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe V. Č. iz S., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 3.600,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnositeljica je podnijela 14. listopada 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Podnositeljica je 31. siječnja 2001. godine podnijela tužbu Općinskom sudu u Biogradu na Moru protiv tuženika, M. S., P. S. i Putničke agencije »Š.« T., B., radi isplate.

Na ročištu održanom 19. travnja 2001. godine sud je rješenjem odredio da će se zamolbenim putem od strane Općinskog suda u Splitu zatražiti izjava o imovnom stanju. Isto tako naloženo je pod­nositeljici da uredi tužbu na način da označi na strani trećetuženika društvo u sklopu kojeg djeluje Putnička agencija »Š.«, kao i da uredi adresu drugotuženika P. S.

Dana 20. travnja 2001. godine Općinski sud u Biogradu na Moru uputio je zamolnicu Općinskom sudu u Splitu radi uzimanja izjave o imovnom stanju podnositeljice.

Podneskom od 11. lipnja 2001. godine podnositeljica je precizirala tužbeni zahtjev i udovoljila nalogu suda sukladno izvanraspravnom rješenju od 19. travnja 2001. godine.

Sljedeće ročište održano je 12. lipnja 2001. godine.

Dopisom od 28. lipnja 2001. godine Općinski sud u Splitu dostavio je zapisnik o izjavi podnositeljice o imovnom stanju.

Na ročištu održanom dana 3. rujna 2001. godine sud je na prijedlog podnositeljice riješio da će na sljedećem ročištu izvršiti uvid u spise, broj: P-351/85, P-170/85 i I-223/89 Općinskog suda u Biogradu na Moru te da će se saslušati svjedokinja V. Š., vlasnica putničke agencije.

Podneskom od 19. listopada 2001. godine drugotuženik je tražio od suda odgodu ročišta zakazanog za 23. listopada 2001. godine radi sprječenosti njegovog opunomoćenika. Ujedno je zatražio da mu se dostavi tužba radi davanja odgovora na tužbu.

Sud je na ročištu održanom 23. listopada 2001. godine zbog nedolaska uredno pozvanih tuženika i podnositelja rješenjem utvrdio mirovanje postupka.

Opunomoćenik podnositeljice je 26. listopada 2001. godine podnio prijedlog radi povrata u prijašnje stanje, obrazlažući razloge zašto nije pristupio ročištu zakazanom za 23. listopada 2001. godine.

Podneskom od 21. veljače 2002. godine podnositeljica je požurila sud na postupanje povodom njezinog prijedloga za povrat u prijašnje stanje.

Dana 9. svibnja 2002. godine prije održavanja ročišta sud je usvojio prijedlog podnositeljice za povrat u prijašnje stanje nakon čega je održano ročište. Na prijedlog opunomoćenika prvotuženika i drugotuženika sud je naložio podnositeljici da dostavi sudu darovne ugovore koji su priloženi u spisu, broj: P-216/92.

Podneskom od 17. lipnja 2002. godine podnositeljica je navela praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske u istovrsnim predmetima.

Podneskom od 8. srpnja 2002. godine podnositeljica je precizirala tužbeni zahtjev te predložila provođenje dokaza.

Na ročištu održanom 7. kolovoza 2002. godine drugotuženik je istaknuo prigovor pasivne legitimacije.

Podneskom od 21. kolovoza 2002. podnositeljica se očitovala na prigovor pasivne legitimacije istaknut na ročištu održanom 7. kolovoza 2002. godine.

Rješenjem suda od 3. rujna 2002. sud je odgodio ročište zakazano za 18. rujna 2002. godine.

Podneskom od 27. studenoga 2003. godine podnositeljica je povisila tužbeni zahtjev.

Sljedeće ročište održano je 29. lipnja 2005. godine.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske propisano je:

»Članak 29.

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (...) u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama (...).«

Odredbom članka 63. Ustavnog zakona propisano je:

»Članak 63.

(1) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put, u slučaju kad o pravima i obvezama stranke (...) nije u razumnom roku odlučio sud (...).

(2) U odluci kojom usvaja ustavnu tužbu zbog nedonošenja akta u razumnom roku iz stavka 1. ovoga članka, Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama (...) podnositelja. Rok za donošenje akta počinje teći idućeg dana od dana objave odluke Ustavnog suda u »Narodnim novinama«.

(3) U odluci iz stavka 2. ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja (...) nije odlučio u razumnom roku. Naknada se isplaćuje iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva stranke za njezinu isplatu.«

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Tužba je Općinskom sudu u Biogradu na Moru podnijeta 31. siječnja 2001. godine.

Ustavna tužba podnijeta je 14. listopada 2004. godine, a do toga dana postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je postupak do podnošenja ustavne tužbe trajao ukupno tri (3) godine, osam (8) mjeseci i četrnaest (14) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, vodio pred Općinskim sudom u Biogradu na Moru u trajanju od tri (3) godine, osam (8) mjeseci i četrnaest (14) dana. Sud je tijekom tog razdoblja redovito zakazivao ročišta sve do 7. kolovoza 2002. godine kada je održano posljednje ročište. Nakon toga do podnošenja ustavne tužbe sud nije poduzeo niti jednu pravno relevantnu radnju.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)

Podnositeljica ustavne tužbe kao tužiteljica u parničnom postupku doprinijela je duljini postupka na način što nije pristupila na ročište zakazano za 23. listopada 2001. godine uslijed čega je donijeto rješenje o mirovanju.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Ustavni sud utvrđuje da u predmetu ima elemenata složenosti, jer je potrebno utvrditi uvidom u spise je li podnositeljica ima aktivnu legitimaciju, s obzirom na navode tuženika da je podnositeljica svoj suvlasnički dio darovala sinu i unuci, ali da ta okolnost ne opravdava potpunu neaktivnost suda u razdoblju dužem od dvije godine.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet u pravno relevantnom razdoblju vodio u trajanju od tri godine, osam mjeseci i četrnaest dana, te da je Općinski sud u Biogradu na Moru postupao učinkovito sve do 7. kolovoza 2002., kada je održao i posljednje ročište u razmatranom pravno relevantnom razdoblju. Imajući u vidu činjenicu da je nakon 7. kolovoza 2002. godine Općinski sud u Biogradu na Moru bio potpuno neaktivan u trajanju od dvije godine, dva mjeseca i sedam dana, ocjena je Ustavnog suda da je takvom neaktivnošću suda podnositeljici povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Predsjednik Općinskog suda u Biogradu na Moru dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

8. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-3767/2004

Zagreb, 30. lipnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.