Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4701/2004 od 30. lipnja 2005.

NN 88/2005 (20.7.2005.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4701/2004 od 30. lipnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1767

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Jasna Omejec, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić i Vice Vukojević, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi D. P. iz S., kojeg zastupa Ž. M., odvjetnik u Odvjetničkom društvu M. i Š. iz S., na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Sinju dužan je provesti ovršne radnje i dovršiti postupak ovrhe u predmetu koji se vodi pred tim sudom, pod poslovnim brojem: Ovr-123/99, u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe D. P. iz S., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 6. 500,00 (slovima: šest tisuća petsto) kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj ustavne tužbe, na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29//02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), podnio je 1. prosinca 2004. godine ustavnu tužbu radi duljine ovršnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Dana 9. ožujka 1999. godine podnositelj je podnio Općinskom sudu u Sinju ovršni prijedlog radi fizičke diobe nekretnine na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog suda u Sinju, broj: P-365/88 od 11. prosinca 1996. godine protiv ovršenika V. I., T. I., A. M., I. B. i J. B.;

– dana 22. ožujka 1999. sud je donio rješenje o ovrsi;

– dana 3. svibnja 1999. godine ovršenici su uložili žalbu na to rješenje, o kojoj je odlučeno rješenjem Županijskog suda u Splitu od 30. lipnja 2000. godine, na način da je žalba ovršenika odbijena i potvrđeno rješenje o ovrsi;

– dana 4. siječnja 2000. godine Centar za socijalnu skrb Sinj donio je rješenje kojim je J. B., postavio privremenog skrbnika u osobi A. M., odvjetnika iz S., radi zaštite prava i interesa te osobe u ovom postupku, jer je isti odsutan i nepoznata boravišta;

– dana 30. listopada 2000. godine ročište u ovom predmetu je odgođeno zbog neuredne dostave za A. M.;

– ročište 24. studenoga 2000. godine je održano te je donesen zaključak da će se izvršiti procjena nekretnine koja je predmet postupka;

– dana 19. siječnja 2001. godine donesen je zaključak kojim je odgođen očevid zakazan za 18. siječnja 2001. godine;

– dana 19. veljače 2001. godine održan je očevid na licu mjesta u naselju K.;

– dana 5. ožujka 2001. godine sudski vještak N. V. dostavio je svoj nalaz i mišljenje u sudski spis;

– 9. travnja 2001. godine i 10. svibnja 2001. godine održana su ročišta, koja su odgođena radi neuredne dostave za prvog, trećeg i četvrtog ovršenika;

– dana 11. lipnja 2001. godine održano je ročište koje je odgođeno na prijedlog ovršenika;

– 2. srpnja 2001. godine provedeno je ročište, koje je odgođeno zbog potrebe davanja očitovanja na novi prijedlog ovršenika koji je istaknut na toj raspravi;

– dana 22. kolovoza 2001. godine održano je ročište na kome je zaključeno da će se usmeno saslušati sudski vještak N. V., koji je i saslušan na ročištu 7. rujna 2001. godine. Vještak je izjavio da mora sastaviti dopunu nalaza i mišljenja, te je naloženo ovršenicima da predujme troškove za izradu te dopune nalaza i mišljenja;

– dana 11. listopada 2001. godine, nadležni sud je dostavio spis predmeta vještaku, radi izrade dopunskog nalaza i mišljenja;

– dana 28. listopada 2002. godine dostavljena je požurnica sudskom vještaku, koja je ponovljena 28. ožujka 2003. godine, 6. studenoga 2003. godine, 29. travnja 2004. godine i 16. prosinca 2004. godine.

Od tada nema novih aktivnosti Suda u ovom postupku.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske propisano je:

»Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (...) u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama (...).«

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA OVRŠNOG POSTUPKA

Primjenu pravnog stajališta u odnosu na duljinu ovršnog postupka Ustavni sud je podrobno obrazložio u odluci, broj: U-IIIA-1128/2004 od 2. veljače 2005. godine, objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 21/05.

Podnositelj je 9. ožujka 1999. godine podnio prijedlog za ovrhu Općinskom sudu u Rovinju, a ustavna tužba podnijeta je 1. prosinca 2004. godine, a do tog dana postupak ovrhe nije dovršen, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe ovršni postupak trajao ukupno pet (5) godina, osam (8) mjeseci i dvadeset jedan (21) dan.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Postupak ovrhe vodi se pred Općinskim sudom u Sinju. Pri tome je sud u relevantnom razdoblju nakon 7. rujna 2001. godine bio neaktivan do dana podnošenja ustavne tužbe, osim što je u redovnim razmacima od četiri mjeseca požurivao dostavu vještačkog nalaza od sudskog vještaka.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(OVRHOVODITELJA U OVRŠNOM POSTUPKU)

Podnositelj ustavne tužbe nije pridonio duljini postupka.

 

4.4. SLOŽENOST OVRŠNOG PREDMETA

Prosuđujući složenost konkretnog ovršnog predmeta u svjetlu općih pravnih obilježja ovršnog postupka u Republici Hrvatskoj, Ustavni sud utvrđuje da nije riječ o složenom predmetu.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud utvrđuje da se ovrha vodi u razdoblju duljem od pet godina do podnošenja ustavne tužbe te ovršni postupak još nije dovršen. Ustavni sud posebno napominje da sudovi nisu odgovorni za namirenje vjerovnika, već za učinkovitu i ekonomičnu provedbu ovrhe. U konkretnom postupku, s obzirom na višegodišnju potpunu neaktivnost suda, ne može se reći da je ovrha provođena ekonomično i učinkovito iz razloga jer postupak ovrhe nenovčane tražbine traje već dulje od pet godina, što se nikako ne može smatrati razumnim rokom. Stoga Ustavni sud smatra da je podnositelju povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Također valja napomenuti da je nadležni ovršni sud imao mogućnost dovršiti postupak nalaganjem izrade nalaza i mišljenja drugom sudskom vještaku, a ne čekati dovršetak vještačenja od 11. listopada 2001. godine.

Sukladno navedenom, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona donijeta je odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.

6. Na temelju odredbe članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Predsjednik Općinskog suda u Sinju dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme rješenja o dovršetku ovrhe provedbom posljednje ovršne radnje, odnosno druge odluke kojom se postupak ovrhe dovršava u skladu s člankom 68. Ovršnog zakona, u roku od (8) osam dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

8. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-4701/2004

Zagreb, 30. lipnja 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Jasna Omejec, v. r.