Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

NN 89/2005 (22.7.2005.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

HRVATSKI SABOR

1768

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2005. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2467/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2005. GODINU

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2005. godinu (»Narodne novine«, broj 171/04.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

  1. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

PRIHODI POSLOVANJA

86.357.026.545

-786.243.207

85.570.783.338

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

39.819.558

284.094.635

RASHODI POSLOVANJA

87.325.948.520

307.460.300

87.633.408.820

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.482.855.560

-294.380.742

2.188.474.818

RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK

-3.207.502.458

-759.503.207

-3.967.005.665

 

  1. RAČUNA FINANCIRANJA

 

 

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

16.589.616.099

490.423.649

17.080.039.748

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

13.382.113.641

-269.079.558

13.113.034.083

NETO FINANCIRANJE

3.207.502.458

759.503.207

3.967.005.665

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

 

Članak 2.

 

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2005. godinu, povećavaju se ili smanjuju, kako slijedi:

 

  1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

PRIHODI POSLOVANJA

 

 

RAZ­RED

SKU-PINA

POD -

SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/
SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

86.357.026.545

-786.243.207

85.570.783.338

 

61

 

 

Prihodi od poreza

51.241.310.090

-1.145.400.470

50.095.909.620

 

 

611

 

Porez i prirez na dohodak

3.325.047.394

-96.002.144

3.229.045.250

 

 

612

 

Porez na dobit

3.488.488.048

582.384.099

4.070.872.147

 

 

613

 

Porezi na imovinu

387.151.795

-9.979.128

377.172.667

 

 

614

 

Porezi na robu i usluge

42.503.153.433

-1.658.246.664

40.844.906.769

 

 

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

32.775.525.415

-1.069.401.856

31.706.123.559

 

 

 

6142

Porez na promet

823.185.472

88.714.889

911.900.361

 

 

 

6143

Trošarine

8.904.442.546

-677.559.697

8.226.882.849

 

 

 

 

Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna
vozila, plovila i zrakoplove

1.055.835.690

51.154.785

1.106.990.475

 

 

 

 

Poseban porez na naftne derivate

3.673.432.499

-347.773.473

3.325.659.026

 

 

 

 

Poseban porez na alkohol

269.756.220

-38.960.538

230.795.682

 

 

 

 

Poseban porez na pivo

882.994.000

-200.630.222

682.363.778

 

 

 

 

Poseban porez na bezalkoholna pića

139.419.462

20.161.325

159.580.787

 

 

 

 

Poseban porez na duhanske prerađevine

2.711.124.302

-183.047.236

2.528.077.066

 

 

 

 

Poseban porez na kavu

146.641.599

24.426.463

171.068.062

 

 

 

 

Poseban porez na luksuzne proizvode

25.238.774

-2.890.801

22.347.973

 

 

615

 

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

1.527.469.420

36.443.367

1.563.912.787

 

 

 

6151

Carine i carinske pristojbe

1.527.469.420

36.443.367

1.563.912.787

 

 

 

 

Carine na uvoz robe i usluga

1.275.330.227

30.427.665

1.305.757.892

 

 

 

 

Carinske pristojbe

252.139.193

6.015.702

258.154.895

 

 

616

 

Ostali prihodi od poreza

10.000.000

0

10.000.000

 

 

 

 

Ostali neraspoređeni prihodi

10.000.000

0

10.000.000

 

62

 

 

Doprinosi (socijalni)

32.318.444.446

-833.153.619

31.485.290.827

 

 

621

 

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

14.526.866.832

-318.067.492

14.208.799.340

 

 

622

 

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

16.325.041.407

-473.682.011

15.851.359.396

 

 

623

 

Doprinosi za zapošljavanje

1.466.536.207

-41.404.116

1.425.132.091

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

48.413.115

32.011.209

80.424.324

 

 

632

 

Pomoći od međunarodnih organizacija

48.413.115

7.011.209

55.424.324

 

 

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

45.992.459

5.011.209

51.003.668

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

2.420.656

2.000.000

4.420.656

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

0

25.000.000

25.000.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

0

25.000.000

25.000.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

1.183.708.612

981.747.359

2.165.455.971

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

829.555.396

811.729.473

1.641.284.869

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

44.161.579

9.492.202

53.653.781

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

687.712.572

849.918.516

1.537.631.088

 

 

 

 

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru

687.712.572

849.918.516

1.537.631.088

 

 

 

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

97.681.245

-47.681.245

50.000.000

 

 

 

 

Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru

97.681.245

-47.681.245

50.000.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

354.153.216

170.017.886

524.171.102

 

 

 

6421

Naknade za koncesije

340.702.865

101.039.125

441.741.990

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

4.803.697

25.558.423

30.362.120

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

8.646.654

43.420.338

52.066.992

 

65

 

 

Prihodi od prodaje roba i usluga

842.292.791

126.034.887

968.327.678

 

 

651

 

Administrativne (upravne) pristojbe

379.830.703

22.177.050

402.007.753

 

 

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

379.830.703

22.177.050

402.007.753

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

462.462.088

103.857.837

566.319.925

 

 

 

6521

Prihodi državne uprave

327.610.844

63.857.837

391.468.681

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

134.851.244

40.000.000

174.851.244

 

66

 

 

Ostali prihodi

722.857.491

52.517.427

775.374.918

 

 

661

 

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obav­ljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

343.934.083

16.678.271

360.612.354

 

 

 

6611

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti

308.529.332

16.678.271

325.207.603

 

 

 

6612

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti

35.404.751

0

35.404.751

 

 

662

 

Kazne

365.490.450

25.839.156

391.329.606

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javne države

13.432.958

10.000.000

23.432.958

 

 

 

6631

Tekuće donacije

12.626.981

10.000.000

22.626.981

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

805.977

0

805.977

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAZ­RED

SKU-PINA

POD -SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

244.275.077

39.819.558

284.094.635

 

71

 

 

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

19.400.000

0

19.400.000

 

 

711

 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

19.400.000

0

19.400.000

 

 

 

7111

Zemljište

19.400.000

0

19.400.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

224.875.077

39.819.558

264.694.635

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

224.637.277

38.802.818

263.440.095

 

 

 

7211

Stambeni objekti

199.697.925

34.922.536

234.620.461

 

 

 

7212

Poslovni objekti

24.939.352

3.880.282

28.819.634

 

 

723

 

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

237.800

1.016.740

1.254.540

 

 

RASHODI POSLOVANJA

RAZ­RED

SKU-PINA

POD -SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

3

 

 

 

Rashodi poslovanja

87.325.948.520

307.460.300

87.633.408.820

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

16.515.017.251

346.401.691

16.861.418.942

 

 

311

 

Plaće

13.156.760.489

259.945.496

13.416.705.985

 

 

 

3112

Plaće u naravi

78.375

-78.375

0

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

48.259.522

12.468.649

60.728.171

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

81.733.118

-3.487.733

78.245.385

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

742.612.884

108.870.789

851.483.673

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

742.612.884

108.870.789

851.483.673

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

2.615.643.878

-22.414.594

2.593.229.284

 

 

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

351.341.517

-11.313.028

340.028.489

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.039.380.680

-12.692.443

2.026.688.237

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

224.921.681

1.590.877

226.512.558

 

32

 

 

Materijalni rashodi

5.555.490.767

-222.939.361

5.332.551.406

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

917.586.448

-13.759.700

903.826.748

 

 

 

3211

Službena putovanja

199.581.406

-22.557.687

177.023.719

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

621.414.040

19.860.080

641.274.120

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

96.591.002

-11.062.093

85.528.909

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

1.415.257.958

-90.625.966

1.324.631.992

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

336.315.278

-34.961.110

301.354.168

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

218.084.075

-8.346.541

209.737.534

 

 

 

3223

Energija

379.850.557

-1.012.109

378.838.448

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

142.982.049

4.781.670

147.763.719

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

31.901.843

-5.743.335

26.158.508

 

 

 

3226

Vojna oprema

306.124.156

-45.344.541

260.779.615

 

 

323

 

Rashodi za usluge

2.808.666.421

-130.057.011

2.678.609.410

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

418.151.911

-11.972.173

406.179.738

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

439.535.397

-40.178.716

399.356.681

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

83.615.955

-7.708.163

75.907.792

 

 

 

3234

Komunalne usluge

203.782.582

1.008.720

204.791.302

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

191.576.999

2.005.537

193.582.536

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

111.343.529

-6.057.935

105.285.594

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

573.833.528

-37.643.971

536.189.557

 

 

 

3238

Računalne usluge

318.721.159

220.910

318.942.069

 

 

 

3239

Ostale usluge

468.105.361

-29.731.220

438.374.141

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

413.979.940

11.503.316

425.483.256

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

73.440.932

-375.117

73.065.815

 

 

 

3292

Premije osiguranja

62.007.554

-8.377.912

53.629.642

 

 

 

3293

Reprezentacija

38.222.464

-2.164.959

36.057.505

 

 

 

3294

Članarine

56.427.833

-672.240

55.755.593

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

183.881.157

23.093.544

206.974.701

 

34

 

 

Financijski rashodi

4.429.200.604

-74.202.179

4.354.998.425

 

 

341

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

3.083.906.717

 

3.083.906.717

 

 

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

406.250.000

 

406.250.000

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

2.677.656.717

 

2.677.656.717

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

933.437.641

-22.220.108

911.217.533

 

 

 

3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

335.736.645

 

335.736.645

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

87.072.000

 

87.072.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

510.184.577

-22.020.108

488.164.469

 

 

 

3424

Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovačkih društava

444.419

-200.000

244.419

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

411.856.246

-51.982.071

359.874.175

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

173.040.000

-213.678

172.826.322

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

548.067

-80.360

467.707

 

 

 

3433

Zatezne kamate

6.441.332

-36.120

6.405.212

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

231.826.847

-51.651.913

180.174.934

 

35

 

 

Subvencije

5.335.398.631

-84.519.802

5.250.878.829

 

 

351

 

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.187.808.543

18.695.165

2.206.503.708

 

 

 

3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

20.000.000

-130.927

19.869.073

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.167.808.543

18.826.092

2.186.634.635

 

 

352

 

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

3.147.590.088

-103.214.967

3.044.375.121

 

 

 

3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

356.223.767

3.312.010

359.535.777

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

665.315.665

-24.266.000

641.049.665

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred­njimpoduzetnicima

2.126.050.656

-82.260.977

2.043.789.679

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

3.777.020.393

-149.720.295

3.627.300.098

 

 

361

 

Pomoći inozemnim vladama

80.250.000

-6.000.000

74.250.000

 

 

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

48.250.000

 

48.250.000

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

32.000.000

-6.000.000

26.000.000

 

 

362

 

Pomoći međunarodnim organizacijama

45.000.000

 

45.000.000

 

 

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

45.000.000

 

45.000.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

3.651.770.393

-143.720.295

3.508.050.098

 

 

 

3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.585.458.342

-65.732.697

2.519.725.645

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.066.312.051

-77.987.598

988.324.453

 

37

 

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

46.817.313.027

503.056.522

47.320.369.549

 

 

371

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

34.792.619.000

614.077.305

35.406.696.305

 

 

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

22.310.807.000

664.077.305

22.974.884.305

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

12.481.812.000

-50.000.000

12.431.812.000

 

 

372

 

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12.024.694.027

-111.020.783

11.913.673.244

 

 

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

11.832.545.171

-111.020.783

11.721.524.388

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

192.148.856

 

192.148.856

 

38

 

 

Ostali rashodi

4.896.507.847

-10.616.276

4.885.891.571

 

 

381

 

Tekuće donacije

1.576.295.953

7.249.938

1.583.545.891

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

1.576.295.953

7.249.938

1.583.545.891

 

 

382

 

Kapitalne donacije

1.190.245.617

32.965.008

1.223.210.625

 

 

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

469.264.819

-17.034.992

452.229.827

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

720.980.798

50.000.000

770.980.798

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

11.326.742

-167.500

11.159.242

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

8.071.742

-167.500

7.904.242

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

3.255.000

 

3.255.000

 

 

385

 

Izvanredni rashodi

323.863.733

-627.937

323.235.796

 

 

 

3851

Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve

314.828.045

 

314.828.045

 

 

 

3859

Ostali izvanredni rashodi

9.035.688

-627.937

8.407.751

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

1.794.775.802

-50.035.785

1.744.740.017

 

 

 

3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.462.724.403

-101.453.996

1.361.270.407

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

320.818.598

57.410.000

378.228.598

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

11.232.801

-5.991.789

5.241.012

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

RAZ­RED

SKU-PINA

POD -SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

4

 

 

 

Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)

2.482.855.560

-294.380.742

2.188.474.818

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

64.261.322

-12.702.620

51.558.702

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

4.800.000

-3.700.000

1.100.000

 

 

 

4111

Zemljište

4.800.000

-3.700.000

1.100.000

 

 

412

 

Nematerijalna imovina

59.461.322

-9.002.620

50.458.702

 

 

 

4121

Patenti

10.000

 

10.000

 

 

 

4123

Licence

41.242.545

-4.930.120

36.312.425

 

 

 

4124

Ostala prava

16.037.400

-4.550.000

11.487.400

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

2.171.377

477.500

2.648.877

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.258.915.097

-261.825.337

1.997.089.760

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.357.000.014

-146.150.520

1.210.849.494

 

 

 

4211

Stambeni objekti

414.987.512

-17.502.288

397.485.224

 

 

 

4212

Poslovni objekti

930.847.306

-126.873.036

803.974.270

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

1.975.196

-1.975.196

0

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

9.190.000

200.000

9.390.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

683.851.832

-90.200.935

593.650.897

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

221.041.528

-11.040.138

210.001.390

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

47.062.257

-13.825.260

33.236.997

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

166.990.174

6.115.281

173.105.455

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

160.536.657

-38.182.224

122.354.433

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

30.205.027

-3.854.507

26.350.520

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

58.016.189

-29.431.327

28.584.862

 

 

 

4226

Sportska i glazbena oprema

 

17.240

17.240

 

 

423

 

Prijevozna sredstva

77.456.408

-15.241.955

62.214.453

 

 

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

49.264.305

-3.643.195

45.621.110

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

28.192.103

-11.598.760

16.593.343

 

 

424

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

1.689.050

3.130.000

4.819.050

 

 

 

4241

Knjige u knjižnicama

1.606.250

2.790.000

4.396.250

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

82.800

200.000

282.800

 

 

 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

140.000

140.000

 

 

425

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

50.000

 

50.000

 

 

 

4251

Višegodišnji nasadi

50.000

 

50.000

 

 

426

 

Nematerijalna proizvedena imovina

138.867.793

-13.361.927

125.505.866

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

130.617.029

-11.541.431

119.075.598

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

7.260.764

-1.280.496

5.980.268

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

990.000

-540.000

450.000

 

43

 

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

7.212.000

8.000

7.220.000

 

 

431

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

7.212.000

8.000

7.220.000

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

7.212.000

8.000

7.220.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

152.467.141

-19.860.785

132.606.356

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

136.744.901

-18.158.291

118.586.610

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

136.744.901

-18.158.291

118.586.610

 

 

452

 

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

14.160.595

-1.402.494

12.758.101

 

 

 

4521

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

14.160.595

-1.402.494

12.758.101

 

 

453

 

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.461.645

-300.000

1.161.645

 

 

 

4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.461.645

-300.000

1.161.645

 

 

454

 

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

100.000

 

100.000

 

 

 

4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

100.000

 

100.000

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

RAZ­RED

SKU-PINA

POD -SKUPINA

ODJE-LJAK

NAZIV PRIHODA

PLAN ZA 2005.

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI PLAN ZA 2005.

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

3.207.502.458

759.503.207

3.967.005.665

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

16.589.616.099

490.423.649

17.080.039.748

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

400.000.000

-150.000.000

250.000.000

 

 

816

8161

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društ­vima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

400.000.000

-150.000.000

250.000.000

 

 

 

 

Od toga: naplata starih potraživanja

150.000.000

-50.000.000

100.000.000

 

82

 

 

Primici od prodaje vrijednosnih papira

8.788.448.569

-2.471.370.379

6.317.078.190

 

 

821

 

Trezorski zapisi (neto)

1.100.000.000

400.000.000

1.500.000.000

 

 

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

1.100.000.000

400.000.000

1.500.000.000

 

 

822

 

Obveznice

7.688.448.569

-2.871.370.379

4.817.078.190

 

 

 

8221

Obveznice – tuzemne

3.888.448.569

928.629.621

4.817.078.190

 

 

 

8222

Obveznice – inozemne

3.800.000.000

-3.800.000.000

0

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

4.000.000.000

0

4.000.000.000

 

 

832

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000.000

0

4.000.000.000

 

 

 

8321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

4.000.000.000

0

4.000.000.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

3.401.167.530

3.111.794.028

6.512.961.558

 

 

841

 

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

1.745.759.814

-26.550.143

1.719.209.671

 

 

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

1.745.759.814

-26.550.143

1.719.209.671

 

 

 

 

Zajmovi Svjetske banke

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama privatnog sektora, IBRD br. 44600-HR

18.326.394

0

18.326.394

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) u sastavu Osiječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, IBRD br. 43510-HR

10.000.000

0

10.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD br. 46720-HR

47.160.548

1.342.000

48.502.548

 

 

 

 

Zajam za Projekt zdravstvenog sustava, IBRD br. 45130-HR

80.822.990

0

80.822.990

 

 

 

 

Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi sa stečajevima, IBRD br. 46130-HR

5.807.600

0

5.807.600

 

 

 

 

Zajam za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra, IBRD br. 46740-HR

45.717.000

0

45.717.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD br. 45820-HR

13.000.000

0

13.000.000

 

 

 

 

Hrvatski projekt tehnologijskog razvitka, IBRD

28.062.000

0

28.062.000

 

 

 

 

Programski zajam za strukturne prilagodbe (PAL)

990.000.000

0

990.000.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR

28.516.893

-10.000.000

18.516.893

 

 

 

 

Zajam za Projekt socijalne zaštite

7.800.000

0

7.800.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica, IBRD br. 4433-HR

0

36.939.970

36.939.970

 

 

 

 

Projekt usklađivanja poljoprivrede s pravnom stečevinom EU – predzajam br. P 4180-HR

0

11.100.000

11.100.000

 

 

 

 

Ukupno Svjetska banka

1.275.213.425

39.381.970

1.314.595.395

 

 

 

 

Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture, CEB br. 1351

28.723.576

0

28.723.576

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, CEB br. 1378

1.059.603

0

1.059.603

 

 

 

 

Zajam za Projekt održivog povratka prognanika i izbjeglica – povrat i stambeno zbrinjavanje, CEB br. 1435

21.980.080

-19.779.080

2.201.000

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove škola, CEB br. 1456

88.883.824

0

88.883.824

 

 

 

 

Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB IV

45.253.717

0

45.253.717

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ »Andrija Štampar«, Zagreb, i MCZZM, Dubrovnik, CEB br. 1419

11.686.768

-647.972

11.038.796

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture

10.627.049

0

10.627.049

 

 

 

 

Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe

208.214.617

-20.427.052

187.787.565

 

 

 

 

Zajmovi Europske investicijske banke

 

 

 

 

 

 

 

Zajam za Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava signalizacije i telekomunikacije na dijelovima Vc. Pan-europskog koridora, EIB br. 21 051

137.450.000

-57.000.000

80.450.000

 

 

 

 

Zajam za obnovu komunalne infrastrukture u područjima od posebne državne skrbi, EIB br. 22 165

111.104.780

11.494.939

122.599.719

 

 

 

 

Program integralnog razvoja lokalne zajednice

13.776.992

0

13.776.992

 

 

 

 

Ukupno Europska investicijska banka

262.331.772

-45.505.061

216.826.711

 

 

842

8421

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (neto)

838.907.716

0

838.907.716

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

816.500.000

3.138.344.171

3.954.844.171

 

 

 

8441

Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (neto)

650.000.000

3.100.000.000

3.750.000.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

166.500.000

38.344.171

204.844.171

 

 

 

 

Zajam KfW banke za osuvremenjivanje i izgradnju pruga i čvorišta za međunarodni promet

166.500.000

38.344.171

204.844.171

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

13.382.113.641

-269.079.558

13.113.034.083

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

1.068.046.044

-3.882.773

1.064.163.271

 

 

511

 

Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i međunarodnim organizacijama

5.000.000

0

5.000.000

 

 

 

5111

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

5.000.000

0

5.000.000

 

 

512

 

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

245.935.000

-9.672.773

236.262.227

 

 

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

245.935.000

-9.672.773

236.262.227

 

 

514

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000.000

0

400.000.000

 

 

 

5141

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000.000

0

400.000.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

417.111.044

5.790.000

422.901.044

 

 

 

5161

Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

417.111.044

5.790.000

422.901.044

 

53

 

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

264.056.107

-2.700.000

261.356.107

 

 

531

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

220.000.000

-5.000.000

215.000.000

 

 

 

5311

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

220.000.000

-5.000.000

215.000.000

 

 

532

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.098.760

-100.000

998.760

 

 

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.098.760

-100.000

998.760

 

 

533

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.292.200

0

16.292.200

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

16.292.200

0

16.292.200

 

 

534

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

26.665.147

2.400.000

29.065.147

 

 

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

26.665.147

2.400.000

29.065.147

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

4.593.938.490

-71.496.785

4.522.441.705

 

 

541

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

989.953.804

0

989.953.804

 

 

 

5412

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada

365.600.000

0

365.600.000

 

 

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

624.353.804

0

624.353.804

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

834.500.000

0

834.500.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

834.500.000

0

834.500.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.730.297.088

-70.896.785

2.659.400.303

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.191.004.840

-5.896.785

1.185.108.055

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1.539.292.248

-65.000.000

1.474.292.248

 

 

545

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

39.187.598

-600.000

38.587.598

 

 

 

5451

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora

987.598

-600.000

387.598

 

 

 

5452

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva

38.200.000

0

38.200.000

 

55

 

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

7.456.073.000

-191.000.000

7.265.073.000

 

 

552

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

7.456.073.000

-191.000.000

7.265.073.000

 

 

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

3.606.073.000

-55.000.000

3.551.073.000

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

3.850.000.000

-136.000.000

3.714.000.000

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna, u ukupnoj svoti od 89.821.883.638 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 13.113.034.083 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna kako slijedi:

 

 

I. dio

II. dio

III. dio
IV. dio
V. dio

 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

 

Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/05-01/03

Zagreb, 12. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.