Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2005. godinu

NN 89/2005 (22.7.2005.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2005. godinu

HRVATSKI SABOR

1771

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2005., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE
I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2005. GODINU

 

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2005. godinu Hrvatskim vodama, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od              1.739.678.487 kuna

– ukupne rashode u iznosu od              1.766.678.487 kuna

– deficit u iznosu od                                  27.000.000 kuna.

 

II.

Deficit u iznosu od 27.000.000 kuna namirit će se zaduživanjem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 400-06/05-01/03

Zagreb, 12. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2005. GODINU HRVATSKIH VODA

 

u kunama

 

1

Plan
 za 2005.
2

Povećanje/
 smanjenje
3

Novi plan
 za 2005.
4

PRIHODI

 

 

 

1.

Izvorni prihodi

1.048.000.000

37.000.000

1.085.000.000

1.1.

Naknada za korištenje voda

300.000.000

13.000.000

313.000.000

1.2.

Naknada za zaštitu voda

295.000.000

13.000.000

308.000.000

1.3.

Naknada za vađenje pijeska i šljunka

18.000.000

0

18.000.000

1.4.

Slivna vodna naknada

435.000.000

11.000.000

446.000.000

2.

Prihod iz proračuna

602.552.530

-95.874.043

506.678.487

2.1.

Učešće u povlačenju zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

5.000.000

0

5.000.000

2.2.

Učešće u povlačenju zajma za Eko projekt Jadran

35.553.530

-13.000.000

22.553.530

2.3.

Održavanje vodnih građevina

198.499.000

0

198.499.000

2.4.

Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava

5.000.000

0

5.000.000

2.5.

Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava

163.500.000

-45.750.000

117.750.000

2.6.

Projekti po posebnim sporazumima

142.000.000

-27.000.000

115.000.000

2.7.

Izgradnja i održav. unutar. plovnih putova

25.000.000

3.875.957

28.875.957

2.8.

Navodnjavanje

28.000.000

-14.000.000

14.000.000

3.

Ostali prihodi

160.000.000

-12.000.000

148.000.000

UKUPNI PRIHODI

1.810.552.530

-70.874.043

1.739.678.487

RASHODI

 

 

 

1.

Tekuće tehničko i gosp. održavanje vodotokova i vodnih građevina

693.499.000

-3.859.000

689.640.000

1.1.

Održavanje zaštitnih vodnih građevina na državnim vodama

198.499.000

18.141.000

216.640.000

1.2.

Obnavljanje vodnih građevina za zaštitu od poplava na državnim vodama

5.000.000

5.000.000

10.000.000

1.3.

Uređenje i održavanje lokalnih voda i hidromeli. sustava na slivnim područjima

355.000.000

-17.000.000

338.000.000

1.4.

Studijsko-razvojni i znanstveno-istraž. poslovi

55.000.000

0

55.000.000

1.5.

Hitne interven. u području vodnog gospod.

7.000.000

-4.000.000

3.000.000

1.6.

Izdaci za obračun i naplatu naknada

60.000.000

0

60.000.000

1.7.

Izdaci pri upravljanju vodama

13.000.000

-6.000.000

7.000.000

2.

Financiranje programa radova

946.053.530

-67.015.043

879.038.487

2.1.

Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na državnim vodama (zaštita od poplava)

13.000.000

-2.500.000

10.500.000

2.2.

Obnova i razvitak vodoopskrbe

350.500.000

-2.390.043

348.109.957

2.3.

Zaštita voda i mora od zagađivanja

311.500.000

-1.500.000

310.000.000

2.4.

Projekt obnove Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

10.000.000

7.000.000

17.000.000

2.5.

Povlačenje zajma za obnovu Istočne Slavonije, Baranje zapadnog Srijema

5.000.000

1.000.000

6.000.000

2.6.

Eko projekt Jadran - učešće u povlačenju zajma

49.053.530

-13.500.000

35.553.530

2.7.

Eko projekt Jadran

75.000.000

-45.000.000

30.000.000

2.8.

Izgradnja i održavanje unutarnjih plovnih putova

25.000.000

5.875.000

30.875.000

2.9.

Iriprema, planiranje i upravljanje projektima

45.000.000

0

45.000.000

2.10.

Ulaganja u materijalnu i nemater. imovinu (imovin. prav. posl., osnov. sredstva, i dr.)

34.000.000

-2.000.000

32.000.000

2.11.

Navodnjavanje

28.000.000

-14.000.000

14.000.000

3.

Rashodi poslovanja

131.000.000

0

131.000.000

3.1.

Plaće, naknade i doprinosi

94.500.000

0

94.500.000

3.2.

Materijalni troškovi

36.500.000

0

36.500.000

4.

Ostali rashodi

67.000.000

0

67.000.000

UKUPNI RASHODI

1.837.552.530

-70.874.043

1.766.678.487

SUFICIT/DEFICIT

27.000.000

0

27.000.000

FINANCIRANJE

27.000.000

0

27.000.000

ZADUŽIVANJE

212.000.000

-26.000.000

186.000.000

Ino i ostale banke

212.000.000

-26.000.000

186.000.000

OTPLATE

185.000.000

-26.000.000

159.000.000

 

KONSOLIDIRANE IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2005. GODINU

u kunama

 

 

1

Plan
 za 2005.
2

Povećanje/
 smanjenje
3

Novi plan
 za 2005.
4

I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE

93.590.241.659

-721.423.649

92.868.818.010

Državni proračun

86.601.301.622

-746.423.649

85.854.877.973

 Izvanproračunski fondovi

6.988.940.037

25.000.000

7.013.940.037

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

66.000.513

0

66.000.513

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

645.600.000

0

645.600.000

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

25.319.524

0

25.319.524

4. Hrvatske vode

1.208.000.000

25.000.000

1.233.000.000

5. Hrvatske autoceste

2.367.800.000

0

2.367.800.000

6. Hrvatske ceste

1.549.800.000

0

1.549.800.000

7. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

693.590.000

0

693.590.000

8. Hrvatski fond za privatizaciju

121.600.000

0

121.600.000

9. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

311.230.000

0

311.230.000

II. UKUPNI RASHODI

99.649.029.297

38.079.558

99.687.108.855

Državni proračun

88.417.447.863

108.953.601

88.526.401.464

Izvanproračunski fondovi

11.231.581.434

-70.874.043

11.160.707.391

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

484.697.200

0

484.697.200

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

929.309.000

0

929.309.000

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

157.717.524

0

157.717.524

4. Hrvatske vode

1.837.552.530

-70.874.043

1.766.678.487

5. Hrvatske autoceste

4.967.800.000

0

4.967.800.000

6. Hrvatske ceste

2.149.800.000

0

2.149.800.000

7. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

293.590.000

0

293.590.000

8. Hrvatski fond za privatizaciju

99.885.180

0

99.885.180

9. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

311.230.000

0

311.230.000

III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK

-6.058.787.638

-759.503.207

-6.818.290.845

Državni proračun

-1.816.146.241

-855.377.250

-2.671.523.491

Izvanproračunski fondovi

-4.242.641.397

95.874.043

-4.146.767.354

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

-418.696.687

0

-418.696.687

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-283.709.000

0

-283.709.000

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

-132.398.000

0

-132.398.000

4. Hrvatske vode

-629.552.530

95.874.043

-533.678.487

5. Hrvatske autoceste

-2.600.000.000

0

-2.600.000.000

6. Hrvatske ceste

-600.000.000

0

-600.000.000

7. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

400.000.000

0

400.000.000

8. Hrvatski fond za privatizaciju

21.714.820

0

21.714.820

9. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

0

0

0

Postotak od BDP

-2,73

-0,34

-3,07