Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

NN 90/2005 (25.7.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju

HRVATSKI  SABOR

1773

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o jav­nom okupljanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2469/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU

 

Članak 1.

U Zakonu o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99.) u članku 11. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 4. i 5.

U novom podstavku 5. točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaje novi podstavak 6. koji glasi:

»– najmanje 100 metara od objekata u kojima su smješteni ili zasjedaj u Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U slučaju iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, u dijelu kojim se određuje broj sudionika okupljanja.«

 

Članak 2.

U članku 22. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. postoji zbiljska i izravna opasnost za zdravlje sudionika ili drugih osoba.«

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

 

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 231-01/05-01/02

Zagreb, 12. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.