Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

NN 90/2005 (25.7.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

HRVATSKI SABOR

1775

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2471/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

 

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04. i 82/04.) u članku 10.a točka h) briše se.

Iza točke g) zarez se zamjenjuje točkom i dodaje stavak 2 koji glasi:

»(2) Porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge.«

 

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom: »30«.

 

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, s tim da se odredbe članka 1. ovoga Zakona primjenjuju od 1. siječnja 2006.

Klasa: 410-19/05-01/04

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.