Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit

NN 90/2005 (25.7.2005.), Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit

HRVATSKI SABOR

1776

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2472/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

 

Članak 1.

U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/05.) članci 21., 22., 23., 24. i stavci 2. i 3. članka 39., brišu se.

 

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/05-01/01

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.