Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima

NN 90/2005 (25.7.2005.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o brdsko-planinskim područjima

HRVATSKI SABOR

1779

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o brdsko--planinskim područjima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2475/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BRDSKO--PLANINSKIM PODRUČJIMA

 

Članak 1.

U Zakonu o brdsko-planinskim područjima (»Narodne novine«, br. 12/02., 32/02., 117/03. i 42/05.) u članku 7.b riječi: »i člankom 13. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 127/00.)«, brišu se.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na brdsko-planinskom području i zapošljavaju više od pet zaposlenika na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne državne skrbi, plaćaju porez na dobit u visini 75% od propisane porezne stope.

Smatra se da porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka zapošljava zaposlenika na neodređeno vrijeme ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravište na brdsko-planinskom području ili području posebne održavne skrbi najmanje devet mjeseci u poslovnoj godini.«

 

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/05-01/10

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.