Zakon o izmjeni Zakona o slobodnim zonama

NN 92/2005 (27.7.2005.), Zakon o izmjeni Zakona o slobodnim zonama

HRVATSKI SABOR

1832

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENIZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o slobodnim zonama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2476/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

 

Članak 1.

U Zakonu o slobodnim zonama (»Narodne novine«, br. 44/96.) članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici slobodne zone iz Zakona o slobodnim zonama plaćaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope.

(2) Korisnik slobodne zone koji u zoni gradi ili sudjeluje u gradnji objekata ulaganjem više od 1.000.000,00 kuna, nakon što uloži ta sredstva, u godini ulaganja i idućih pet godina poslovanja u zoni oslobođen je od plaćanja poreza na dobit, ali najviše do visine uloženih sredstava.

(3) Iznimno, Vlada Republike Hrvatske može, ako se utvrdi gospodarski interes Republike Hrvatske za pojedine zone ili za obavljanje određenih djelatnosti u zoni, povećati porezne olakšice iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Olakšice iz stavka 3. ovoga članka Vlada određuje odlukom na prijedlog ministra gospodarstva.

(5) Za obavljanje djelatnosti u slobodnim zonama na području Vukovarsko-srijemske županije neće se plaćati porez na dobit deset godina od početka primjene ovoga Zakona.«

 

Č1anak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 413-05/05-01/01

Zagreb, 13. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.