Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 92/2005 (27.7.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

HRVATSKI SABOR

1833

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2491/2

Zagreb, 20. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

 

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04. i 177/04.) u članku 5. stavku 1. iza riječi: »nasljeđivati« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »a novčana primanja iza korisnika koji nema nasljednika pripadaju Republici Hrvatskoj, odnosno državnom proračunu.«

 

Članak 2.

U članku 67. stavku 1. iza riječi: »prvoga dana« dodaju se riječi: »idućeg mjeseca nakon«.

 

Članak 3.

Iza članka 75. dodaje se članak 75.a koji glasi:

 

»Članak 75.a

(1) Osiguraniku, odnosno korisniku mirovine koji je pravomoć­nom sudskom presudom, sudskom nagodbom ili izvansudskom nagodbom potvrđenom kod javnog bilježnika, ostvario pravo na plaću, vrijednosni bodovi utvrđuju se na temelju plaća koje bi pripadale na osnovi zakona, ugovora o radu, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu u odgovarajućem razdoblju, bez kamata po toj osnovi.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se za razdoblje na koje se odnosi pravomoćna sudska presuda, odnosno sudska ili izvansudska nagodba.«

 

Članak 4.

U članku 81. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Aktualna vrijednost mirovine utvrđuje se za svako polugodište tako da se aktualna vrijednost mirovine uskladi po stopi koja se dobije kao polovica zbroja stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u prethodnom polugodištu i stope promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi.«

 

Članak 5.

U članku 88. iza riječi: »ugovorom« dodaju se riječi: »o socijalnom osiguranju«.

 

Članak 6.

U članku 112. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

 

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2005.

 

Klasa: 140-01/05-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.