Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

NN 92/2005 (27.7.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

HRVATSKI SABOR

1835

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2493/2

Zagreb, 20. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

 

Članak 1.

U Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/01.) u članku 2. točke 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16. i 18. mijenjaju se i glase:

»7. Ugovor o javnoj nabavi robe je ugovor čiji je predmet kup­nja, uzimanje u zakup, kupnja na otplatu, sa ili bez opcije kupnje robe. Ugovor čiji je predmet isporuka robe, a koji obuhvaća i poslove postavljanja i ugrađivanja, smatra se ugovorom o nabavi robe.

8. Ugovor o javnim radovima je ugovor o javnoj nabavi čiji je predmet izvođenje radova ili projektiranje i izvođenje radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti gradnje ili građevinskih radova, ili posao, ili realizacija bilo kakvim sredstvima posla prema zahtjevima naručitelja. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili građevinskih radova u njegovoj ukupnosti koji je sam po sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku funkciju.

9. Ugovor o javnim uslugama je ugovor čiji je predmet pružanje usluga. Ugovor čiji su predmet i roba i usluge smatra se ugovorom o uslugama, ako je vrijednost predmetnih usluga veća od vrijednosti robe obuhvaćenih ugovorom. Ugovor čiji je predmet pružanje usluge i koji uključuje radove koji su sporedni u odnosu na glavni predmet ugovora, smatra se ugovorom o uslugama.

13. Ugovor o javnoj nabavi je naplatni pravni posao, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ugovornih subjekata iz članka 4. Zakona i jednog ili više gospodarskih subjekata.

14. Otvoreni postupak nabave je postupak javnog nadmetanja u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti ponudu.

15. Ograničeni postupak nabave je postupak nabave nadmetanjem po pozivu u kojemu svaki zainteresirani gospodarski subjekt može podnijeti zahtjev za sudjelovanje u postupku nabave pri čemu samo oni natjecatelji koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu.

16. Pregovarački postupak nabave je postupak nabave izravnom pogodbom u kojem naručitelj pregovara s jednim ili više gospodarskih subjekata i dogovara uvjete nabave.

18. Posebna ili isključiva prava su prava koja dodjeljuje nadlež­na vlast na temelju zakona ili drugog propisa, jednoj ili više pravnih ili fizičkih osoba, koja imaju za posljedicu ograničavanje obavljanja djelatnosti navedenih u članku 5. ovoga Zakona, na jednog subjekta ili više njih i koja imaju utjecaj na mogućnost drugih subjekata u obavljanju takve djelatnosti.«

Iza točke 18. dodaju se točke 19., 20. i 21. koje glase:

»19. Gospodarski subjekt u smislu ovoga Zakona jest fizička ili pravna osoba koja je izvođač radova, isporučitelj robe i pružatelj usluge.

20. Prevladavajući utjecaj pretpostavlja da tijela iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u odnosu na druge subjekte, izrav­no ili neizravno:

– imaju većinski dio u upisanom kapitalu,

– kontroliraju većinu glasova na temelju dionica,

– mogu imenovati više od polovice upravnog ili nadzornog tijela.

21. Središnje tijelo nabave je naručitelj koji:

– stječe robu i/ili usluge namijenjene naručiteljima,

– sklapa ugovore o javnim nabavama za robu, radove ili usluge namijenjene naručiteljima.«

 

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. iza riječi: »postoji« riječi: »odnos suvlasništva ili« brišu se.

 

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Obveznici primjene Zakona su:

1. državna i druga tijela Republike Hrvatske, a to su:

– tijela državne uprave, tijela državne vlasti i druga državna tijela,

– jedinice područne (regionalne) samouprave,

– jedinice lokalne samouprave,

2. pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnosti od općeg interesa koje nisu komercijalne ili industrijske djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti:

– koje se većim dijelom, izravno ili neizravno, financiraju iz sredstava proračuna ili

– kojima su osnivači državna i druga tijela iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka, u kojima ta tijela mogu imati nadzor nad poslovanjem, prevladavajući utjecaj i mogu imenovati više od polovice upravnog ili nadzornog tijela,

3. udruge kojima su osnivači jedno ili više tijela ili pravnih osoba iz točke 1. i 2. ovoga stavka,

4. pravne osobe koje obavljaju jednu ili više djelatnost u područjima navedenima u članku 5. ovoga Zakona:

– u kojima naručitelji iz točke 1., 2. i 3. ovoga stavka mogu imati nadzor nad poslovanjem ili prevladavajući utjecaj, ili

– na osnovi posebnog ili isključivog prava koje im je dodijeljeno.

(2) Na prijedloge nadležnih ministarstava dostavljenih Vladi Republike Hrvatske, Uredu za javnu nabavu, Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrditi popise obveznika po djelatnosti ili nazivu koji su obveznici primjene ovoga Zakona. Državna i druga tijela kao i pravne osobe koje su obveznici primjene ovoga Zakona, obvezni su primjenjivati ovaj Zakon i u slučaju kada nisu navedeni u popisu obveznika.«.

 

Članak 4.

Naslov članka 5. mijenja se i glasi: »Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija«.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Odgovarajuće djelatnosti u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija su:

1. djelatnosti koje se odnose na pružanje ili raspolaganje nepokretnim mrežama za javnu opskrbu:

– u vezi s proizvodnjom, prijevozom ili distribucijom: pitke vode, struje, plina ili toplinske energije ili u vezi s opskrbom tih mreža pitkom vodom, strujom, plinom ili toplinskom energijom,

– u vezi s opskrbom pitkom vodom, ako je nabava povezana s projektima vodogradnje, uključujući projekte navodnjavanja i odvod­njavanja, pod uvjetom da godišnja količina vode koja se pri tome proizvede i koja je namijenjena opskrbi pitkom vodom iznosi više od 20% ukupne količine vode, a koju omogućuju navedeni projekti ili uređaji za navodnjavanje ili odvodnjavanje, ili u vezi s odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda,

2. korištenje dijela državnog teritorija u svrhu:

– istraživanja ili vađenja nafte, zemnog plina, ugljena ili ostalih krutih goriva,

– omogućavanja prijevoznicima u zračnom, pomorskom ili brodskom prijevozu unutar državnog teritorija pristupa zračnim lukama, pomorskim ili riječnim lukama i ostalim prometnim terminalima,

– upravljanja mrežama javnog prometa, željeznicom, automatiziranim prijevoznim sustavima, tramvajem, autobusom, trolejbusom ili žičarom,

– pružanja ili upravljanja mrežama javnog prometa ili pružanja jedne ili više javnih telekomunikacijskih usluga.

(2) Sljedeće djelatnosti neće se smatrati odgovarajućim u području vodoopskrbe, energetike, prometa i telekomunikacija:

1. ako pitku vodu ili struju:

– proizvodi odnosni naručitelj za obavljanje neke druge djelat­nosti od one navedene u stavku 1. ovoga članka,

– isporučuje javnoj mreži ovisno o vlastitoj potrošnji takvog naručitelja a prosječna isporuka u protekle tri godine, uključujući tekuću godinu, nije iznosila više od 30% ukupne proizvodnje pitke vode ili energije naručitelja,

2. ako plin ili toplinsku energiju

– proizvodi odnosni naručitelj kao neizbježnu posljedicu obav­ljanja djelatnosti različitih od onih navedenih u stavku 1. ovoga članka,

– isporučuje javnoj mreži naručitelj koji je posrijedi samo s ciljem gospodarskog korištenja takve proizvodnje, a isporuka ne iznosi više od 20% prihoda, uzimajući u obzir prosjek za protekle tri godine, uključujući i tekuću godinu,

3. nabava koju naručitelj obavlja u drugačiju svrhu od djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka, ili na obavljanje navedenih djelatnosti u zemlji koja nije članica Europskih zajednica, na način koji ne uključuje fizičko korištenje mreže ili zemljopisnog područja unutar Zajednica,

4. nabava s ciljem daljnje prodaje ili najma trećim stranama, pod uvjetom da naručitelj nema posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam predmeta te nabave, pa ih ostale pravne osobe mogu slobodno prodavati ili iznajmljivati pod istim uvjetima kao i odnosni naručitelj,

5. nabava koju obavljaju naručitelji koji se bave pružanjem ili raspolaganjem javne telekomunikacijske mreže, ili pružanjem jedne ili više telekomunikacijskih usluga, ako je takva nabava namijenjena isključivo omogućavanju pružanja jedne ili više telekomunikacijskih usluga i ako drugi naručitelji mogu ponuditi takve usluge u istom zemljopisnom području pod sadržajno jednakim uvjetima,

6. nabava usluga od povezanih društava, odnosno s osnove zajedničkog ulaganja koje je osnovalo više naručitelja u svrhu obavljanja odgovarajuće djelatnosti u okviru značenja iz ovoga članka, pod uvjetom da je povezano društvo ostvarilo najmanje 80% prihoda u Republici Hrvatskoj u posljednje tri godine u pružanju navedenih usluga povezanim društvima.

(3) Naručitelji koji obavljaju jednu ili više djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, moraju obavijestiti Komisiju Europskih zajednica na njezin zahtjev o svim djelatnostima, vrstama proizvoda, o uslugama, imenima subjekata, načinu nabave, vrijednosti ugovora, te o ostalim podacima potrebnima po mišljenju Komisije EZ-a kao dokaz da odnosi između naručitelja i ponuditelja ispunjavaju sve zahtjeve iz ovoga članka.«

 

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se:

1. na nabave robe, usluga i radova, koje su označene tajnom ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa države,

2. na nabave iz ugovora, u skladu s međunarodnim pravilima kojima su određeni postupci nabave:

– sukladno međunarodnom sporazumu, sklopljenom na temelju dogovora između ugovornih strana, koji obuhvaća nabavu robe, radova ili usluga, namijenjene zajedničkoj provedbi ili korištenju projekta od strane država potpisnica,

– sukladno sklopljenom međunarodnom sporazumu koji se odnosi na razmještanje vojnih i/ili policijskih postrojbi i radnji vezanih uz to razmještanje,

– sukladno posebnim postupcima međunarodne organizacije,

3. na nabave koje obuhvaćaju:

– stjecanje, zakup ili najam zemljišta, postojećih zgrada ili druge nepokretne imovine ili prava na njih. Nabava financijskih usluga povezanih s prethodno navedenom nabavom istodobno, prije ili nakon ugovora o stjecanju ili zakupu, u bilo kojem obliku, podliježe ovom Zakonu,

– stjecanje, razvoj, produkciju ili koprodukciju programskog materijala namijenjenog radiotelevizijskom emitiranju i za termine radiotelevizijskog emitiranja,

– usluge arbitraže i mirenja, odvjetničke i javnobilježničke usluge,

– financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, posebno transakcija od strane naručitelja, s ciljem prikupljanja novca ili kapitala, i usluge središnje banke,

– usluge vezane za posredovanje u zapošljavanju,

– usluge istraživanja i razvoja, osim onih od kojih korist ima isključivo naručitelj u obavljanju svoje djelatnosti, pod uvjetom da treća osoba kao naručitelj te usluge plati punu cijenu za pruženu uslugu,

4. na nabavu usluga od naručitelja iz članka 4. ovoga Zakona koji uslugu pruža na temelju posebnog ili isključivog prava dodijeljenog na temelju zakona ili podzakonskog akta,

5. na nabave koje obuhvaćaju:

– opskrbu vodom, ako naručitelj obavlja jednu ili više djelatnosti u području vodoopskrbe ili

– opskrbu energijom, odnosno gorivom za proizvodnju energije, ako naručitelj obavlja jednu ili više djelatnosti u području plina, toplinske i električne energije, istraživanja ili vađenja nafte, plina, ugljena ili drugih krutih goriva,

6. na nabavu s ciljem daljnje prodaje ili najma, pružanja usluga ili izvođenja radova trećim stranama, pod uvjetom da naručitelj nema posebno ili isključivo pravo na prodaju ili najam predmeta te nabave, pa ih ostali subjekti mogu slobodno obavljati pod istim uvjetima kao i odnosni naručitelj, ako vrijednost nabave nije jednaka ili veća od vrijednosti za koju treba dati objavu u glasilu Europske unije.«

 

Članak 6.

U članku 9. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Naručitelji koji obavljaju djelatnost u drugim područjima koja nisu djelatnosti iz članka 5. ovoga Zakona, mogu koristiti otvoreni ili ograničeni postupak nabave. U posebnim okolnostima, koje su izričito navedene u članku 12. ovoga Zakona, naručitelji mogu koristiti pregovarački postupak, sa ili bez objave poziva za nadmetanje.

(4) Naručitelji koji obavljaju djelatnost u područjima definiranima u članku 5. ovoga Zakona mogu birati između otvorenog postupka, ograničenog postupka i pregovaračkog postupka nabave, uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje. U posebnim okolnostima, koje su izričito navedene u članku 12. ovoga Zakona oni mogu koristiti pregovarački postupak nabave bez objave poziva za nadmetanje.«

 

Članak 7.

U članku 10. iza riječi: »nadmetanje« riječi: »osnovni je način nabave i otvoreni« zamjenjuju se riječju: »je«, a riječi: »zainteresirane osobe« zamjenjuju se riječima: »gospodarski subjekti«.

 

Članak 8.

U članku 11. riječi: »zainteresirane osobe« zamjenjuju se u odgovarajućem padežu riječima: »gospodarske subjekte«.

 

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Naručitelji koji obavljaju djelatnost u drugim područjima od onih koja su navedena u članku 5. ovoga Zakona, mogu koristiti pregovarački postupak, uz prethodnu objavu poziva za nadmetanje u sljedećim slučajevima:

1. ako nije pristigla niti jedna prihvatljiva ponuda u otvorenom ili ograničenom postupku, a da početni uvjeti nabave nisu bitno promijenjeni. Naručitelj ne mora objaviti poziv na nadmetanje, ukoliko u pregovarački postupak pozove sve sudionike u nadmetanju koji su u otvorenom postupku ili u ograničenom postupku dokazali svoju sposobnost i koji su dostavili ponude u skladu sa zahtjevima postupka nadmetanja. U takvom slučaju naručitelj ne može pozivati ponuditelje ili natjecatelje koji nisu sudjelovali u prethodnom otvorenom ili ograničenom postupku,

2. u iznimnim slučajevima, kada priroda radova, robe i usluga ili rizika koji su s njima povezani ne dopušta prethodno određivanje cijene predmeta nabave,

3. za usluge, ako je priroda usluga takva da se specifikacije ne mogu utvrditi s dovoljnom preciznošću da omoguće sklapanje ugovora odabirom najpovoljnije ponude u skladu s pravilima otvorenog ili ograničenog postupka,

4. za radove koji se izvode isključivo za potrebe istraživanja, testiranja i razvoja, a ne s ciljem stjecanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, naručitelj pregovara s natjecateljima ili ponuditeljima o ponudama koje su ponuditelji podnijeli, kako bi ih prilagodili zahtjevima navedenim u objavi za sudjelovanje u pregovaračkom postupku, specifikacijama i dodatnoj dokumentaciji, ako postoje, radi odabira najpovoljnije ponude u skladu s kriterijima odabira.

(3) Tijekom pregovaračkog postupka naručitelj je dužan osigurati ravnopravan položaj svim ponuditeljima ili natjecateljima, pri čemu je zabranjeno davanje informacija na diskriminirajući način, a koje mogu nekim ponuditeljima ili natjecateljima u nadmetanju dati prednost pred drugima.

(4) Naručitelj može odrediti da se pregovarački postupak odvija u stupnjevima, kako bi se smanjio broj rješenja ili ponuda o kojima treba pregovarati, primjenjujući kriterije dodjele navedene u pozivu za nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje. Poziv za nadmetanje u pregovaračkom postupku ili dokumentacija za nadmetanje mora sadržavati odredbe o korištenju mogućnosti odvijanja pregovaračkog postupka u stupnjevima.

(5) U pregovaračkom postupku s prethodnom objavom poziva na nadmetanje moraju sudjelovati najmanje tri natjecatelja ili ponuditelja.

(6) Naručitelji koji rade u drugim područjima od onih koja su navedena u članku 5. ovoga Zakona, mogu u sljedećim slučajevima koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nad­metanje:

1. za nabavu robe, radova i usluga:

– ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanjem u otvorenom ili ograničenom postupku, pod uvjetom da početni uvjeti nabave nisu bitno promijenjeni,

– kada iz tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno iz razloga vezanih za zaštitu posebnog ili isključivog prava, nabavu mogu obaviti samo određeni gospodarski subjekti,

– ako se zbog iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje s objavom poziva za nadmetanje nije mogao primijeniti. Razlog nastanka iznimne žurnosti ne smije ni u kojem slučaju biti uzrokovan postupanjem naručitelja,

2. za nabavu robe:

– od ponuditelja s kojim je sklopljen osnovni ugovor, koja je namijenjena za zamjenu uobičajene robe ili za dodatnu isporuku robe, ako bi roba nabavljena od drugog ponuditelja imala drugačije karakteristike koje bi mogle dovesti do nerazmjernih tehničkih poteškoća u funkcioniranju i održavanju,

– koje kotiraju i koje se nabavljaju na tržištu roba,

– po posebno povoljnim uvjetima, od ponuditelja koji prestaje sa svojim poslovnim aktivnostima (likvidacija ili stečaj), od stečajnog upravitelja ili likvidatora, u okviru ugovora s vjerovnicima,

– u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, ali ne s ciljem proizvodnje kojom bi se ostvarila tržišna isplativost ili povrat troškova istraživanja i razvoja,

3. za nabavu robe i usluga za:

– dodatne radove ili usluge koje nisu ugovorene osnovnim ugovorom, a koje su uslijed nepredvidivih okolnosti postale nužne, pod uvjetom da se sklapanje ugovora izvrši sa gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora, ako takvi dodatni radovi i usluge ne mogu biti tehnički ili ekonomski razdvojeni od osnovnog ugovora, a da naručitelju ne uzrokuju velike teškoće, ili ako su takvi radovi i usluge, iako odvojivi od izvođenja osnovnog ugovora, nužni za njegov završetak. Ukupna vrijednost dodatnih radova ili usluga ne može biti veća od 25% od vrijednosti osnovnog ugovora,

– nove radove ili usluge koje se sastoje od ponavljanja istih ili sličnih radova ili usluga s ponuditeljem iz osnovnog ugovora, pod uvjetom da su takvi radovi ili usluge u skladu s osnovnim projek­tom za koji je osnovni ugovor i sklopljen sukladno otvorenom ili ograničenom postupku nabave. Tijekom nadmetanja na temelju kojeg je sklopljen osnovni ugovor, naručitelj mora objaviti mogućnost korištenja ovog postupka i uzeti u obzir ukupni procijenjeni iznos dodatnih radova ili usluga kada primjenjuje odredbe članka 7. i 8. ovoga Zakona.

(7) Naručitelji koji rade u područjima navedenim u članku 5. ovoga Zakona mogu koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave poziva za nadmetanje u sljedećim slučajevima:

– ako nije podnesena nijedna ponuda ili nijedna odgovarajuća ponuda ili nijedan zahtjev za sudjelovanjem kao odgovor na postupak s prethodnim pozivom na nadmetanje, pod uvjetom da osnovni uvjeti ugovora nisu značajno mijenjani,

– kada se radi o ugovoru samo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja, a ne u svrhu ostvarivanja dobiti ili povrata troškova istraživanja i razvoja, ukoliko sklapanje takvog ugovora ne dovodi u pitanje konkurentno sklapanje daljnjih ugovora,

– kada iz tehničkih ili umjetničkih razloga, odnosno iz razloga vezanih za zaštitu posebnog ili isključivog prava, ugovor može obaviti samo određeni gospodarski subjekt,

– ukoliko je izričito neophodno, kada se, zbog iznimne žurnosti izazvane događajima koje naručitelj nije mogao predvidjeti, rok za nadmetanje predviđen za otvoreni postupak, ograničeni postupak i pregovarački postupak, uz prethodnu objavu, ne može primijeniti,

– u slučaju ugovora o isporuci robe za dodatne isporuke od izvornog dobavljača, koje su namijenjene bilo za djelomični nadomještaj uobičajenih isporuka ili instalacija ili kao produženje postojećih isporuka ili instalacija, ako bi promjena dobavljača obvezivala naručitelja da nabavlja materijal s drugim tehničkim karakteristikama, što bi dovelo do nepodudarnosti ili nerazmjernih tehničkih poteškoća u radu i održavanju,

– za dodatne radove ili usluge koje nisu bile uključene u projekt koji je početno dodijeljen ili u ugovor koji je zaključen, ali su, zbog nepredviđenih okolnosti, postali neophodni radi izvršenja ugovora, pod uvjetom da je dodjela obavljena izvoditelju ili dobavljaču usluga koji izvršava osnovni ugovor. Ukupna vrijednost dodatnih radova ili usluga ne može biti veća od 25% od vrijednosti osnovnog ugovora,

– kada takvi dodatni radovi ili usluge ne mogu tehnički ili ekonomski biti odvojeni od osnovnog ugovora a da ugovornim stranama ne prouzroče velike teškoće, ili kada su takvi dodatni radovi ili usluge, iako odvojivi od osnovnog ugovora, izričito neophodni u kasnijim fazama,

– u slučaju ugovora za nove radove koji se sastoje od ponav­ljanja sličnih radova koji su dodijeljeni izvoditelju s kojim su isti naručitelji sklopili raniji ugovor, pod uvjetom da su takvi radovi sukladni osnovnom projektu za koji je prvi ugovor sklopljen nakon poziva na nadmetanje, ako je odmah u objavi navedeno da ovaj postupak može biti prihvaćen i za nove radove a ugovorne strane će kod primjene odredbi članaka 8. ovoga Zakona uzeti u obzir ukupne procijenjene troškove novih radova,

– za robe koje kotiraju i koje se nabavljaju na tržištu roba,

– za kupnju na rasprodaji, kada je moguće kupiti robe koristeći okolnosti pod izuzetno povoljnim mogućnostima koje su na raspolaganju kroz vrlo kratko vremensko razdoblje po cijenama koje su značajno ispod uobičajenih tržišnih cijena,

– za kupnju roba pod izuzetno povoljnim uvjetima od dobav­ljača koji prestaje sa svojim poslovnim aktivnostima ili od prisilnog upravitelja ili likvidatora u stečaju, u dogovoru s vjerovnicima ili u sličnom postupku sukladno nacionalnim zakonima ili propisima,

– kada je ugovor o uslugama posljedica natječaja, te mora, sukladno objavljenim pravilima, biti dodijeljen prvonagrađenom sudioniku ili jednom od prvonagrađenih sudionika natječaja, pri čemu u drugom slučaju svi prvonagrađeni sudionici moraju biti pozvani na sudjelovanje u pregovaranju.«

 

Članak 10.

Naslov članka 13. briše se.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Naručitelj koji koristi postupak izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje obvezan je, najmanje 15 dana prije sklapanja ugovora, u »Narodnim novinama« objaviti odluku o odabiru ponude ponuditelja i navesti podatke o predmetu nabave, zakonskoj osnovi iz članka 12. ovoga Zakona. Odredba ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju izravne pogod­be s ciljem žurnog sprječavanja nastanka ili otklanjanja posljedica nastale štete uzrokovane djelovanjem više sile, ili zbog drugih opasnosti.«

 

Članak 11.

U članku 15. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Vlada Republike Hrvatske može radi djelotvornosti osnovati zajedničko povjerenstvo ili zadužiti tijelo za zajedničku nabavu. Vlada Republike Hrvatske može tijelu za zajedničku nabavu odobriti korištenje elektroničke nabave ili dražbe, sukladno pravilima koja se primjenjuju u elektroničkom poslovanju.«

 

Članak 12.

U članku 16. iza riječi: »osoba« riječi: »sukladno članku 4. točka 2.« zamjenjuju se riječima: »navedenih u članku 4. stavku 1. točki 2. i 3.«

 

Članak 13.

Naslov članka 21. mijenja se i glasi: »Obavijest o postojanju sustava kvalifikacije«.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) U područjima djelatnosti navedenih u članku 5. ovoga Zakona, naručitelj može odabrati uspostavljanje sustava kvalifikacije za gospodarske subjekte. U takvom slučaju, ponuditelj u ograničenom postupku ili sudionici u pregovaračkom postupku bit će izabrani od kvalificiranih natjecatelja sukladno takvom sustavu.

(2) Naručitelj koji uspostavlja ili provodi sustav kvalifikacije osigurava da u svakom trenutku gospodarski subjekti mogu zatražiti kvalifikaciju.

(3) Postupak kvalifikacije može se sastojati od nekoliko stupnjeva kvalifikacije i mora sadržavati objektivne kriterije i pravila koja utvrđuje naručitelj. Naručitelj primjenjuje europske norme uvijek kad je to moguće.

(4) Naručitelj objavljuje poziv za nadmetanje i obavještava svaku zainteresiranu stranu, koja želi podnijeti zahtjev za sudjelovanje u postupku kvalifikacije o svim kriterijima i pravilima za kvalifikaciju. O dopuni kriterija i pravila moraju biti obaviještene sve zainteresirane strane. Ako naručitelj smatra da kvalifikacijski postupak nekih trećih subjekata ili tijela ispunjava njegove zahtjeve, obavijestit će zainteresirane strane o imenima takvih trećih subjekata.

(5) O svojoj odluci o kvalifikaciji naručitelj mora obavijestiti svakog podnositelja zahtjeva. Ako je za odluku potrebno više od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za sudjelovanje, naručitelj je dužan obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od dva mjeseca od podnošenja zahtjeva o razlozima koji opravdavaju duže razdoblje i o datumu do kojeg će donijeti odluku.

(6) Pri donošenju odluke o kvalifikaciji, ili kada se ažuriraju kriteriji i pravila, naručitelj ne smije zahtijevati:

– diskriminacijske, tehničke ili financijske uvjete koji nisu propisani za ostale zainteresirane strane ili

– ispitivanja ili dokaze koji su već na raspolaganju.

(7) Podnositelji zahtjeva čije su kvalifikacije odbijene moraju biti obaviješteni o toj odluci i o razlozima odbijanja. Razlozi se moraju temeljiti na kriterijima kvalifikacije.

(8) Naručitelj mora voditi evidenciju o kvalificiranim podnositeljima zahtjeva, koja se može razvrstati u kategorije prema pred­metu nabave, grupi ili dijelu nabave za koju određena kvalifikacija vrijedi.

(9) Naručitelj može opozvati podnositelja zahtjeva iz razloga temeljenih na kriterijima iz stavka 2. ovoga članka. O namjeri opoziva naručitelj mora unaprijed pisano obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti obrazloženje.

(10) Ako ovaj sustav traje dulje od tri godine, obavijest o postojanju sustava kvalifikacije objavljuje se jednom godišnje. Za postupak koji traje kraće, dovoljna je prethodna obavijest.

(11) Svaki poziv za kvalifikaciju sadrži podatke o naručitelju (naziv, sjedište, adresa, matični broj), o svrsi i namjeni kvalifikacijskog sustava, adresi na kojoj se mogu tražiti obavijesti i podaci o kvalifikacijskom postupku i o trajanju kvalifikacijskog sustava.«

 

Članak 14.

U članku 23. stavku 2. točki 1. alineji prvoj riječi: »članka 4. točke 1. i 2.«, zamjenjuju se riječima: »članka 4. stavka 1. točke 1., 2. i 3.«

U alineji drugoj i trećoj riječi: »članka 4. točke 3.«, zamjenjuju se riječima: »članka 4. stavka 1. točke 4.«

 

Članak 15.

U članku 24. stavku 2. točki 1. podtočki b) riječi: »dodijeljenih ugovora« zamjenjuju se riječima: »sklopljenih ugovora s«, iza riječi: »zemalja« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »kao i broja i vrijednosti ugovora s državama potpisnicima GATT-a,« brišu se.

U stavku 2. točka 2. briše se.

 

Članak 16.

U članku 35. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Inačice (varijante) ili alternativne ponude mogu se koristiti samo u slučaju kada je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda.«

 

Članak 17.

Naslov članka 36. mijenja se i glasi: »Sposobnost ponuditelja i natjecatelja«.

U članku 36. stavku 1., 2. i 3. iza riječi: »ponuditelji« u odgovarajućem padežu, dodaju se riječi: »i natjecatelji«.

U stavku 1. ispred alineje 1. dodaje se nova alineja koja glasi:

»– nekažnjavanost«.

U dosadašnjoj alineji 1., koja postaje alineja 2., riječ: »osobnost« zamjenjuje se riječju: »sposobnost«.

Dosadašnje alineje 2. do 5. postaju alineje 3. do 6.

U stavku 3. točki 3. iza riječi: »osobi« dodaju se riječi: »i prav­noj osobi«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. ako može dokazati da ponuditelj ili natjecatelj zbog ozbiljnog profesionalnog propusta nije ispunio sve obveze iz prethodnih ugovora.«

U točki 6. iza riječi: »dao« dodaju se riječi: »potrebne dokaze o sposobnosti,«.

U stavku 4. riječi: »stavka 2. točke 9.« brišu se.

 

Članak 18.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »druge« riječ: »zahtjeve« zamjenjuje se riječju: »dokaze«.

U stavku 3. riječi: »ostali dokazi« zamjenjuju se riječima: »dokazi iz stavka 4. točke 1. ovoga članka«.

U stavku 4. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. ovisno o prirodi predmeta nabave:

– odgovarajući bankarski ili drugi financijski instrument kao jamstvo za ozbiljnost ponude, za dobro izvršenje posla, te za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,

– račun dobiti i gubitka ili bilance ili njihovi dijelovi, ukoliko su navedena financijska izvješća obvezna u zemlji sjedišta ponuditelja ili natjecatelja,

– financijsko izvješće iz kojeg je razvidan ukupan godišnji prihod u posljednje tri financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka djelatnosti, ako su navedeni podaci dostupni«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji, prijevari ili pranju novca, ovjerena od nadležnog tijela, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu.«

U točki 4. ispred riječi: »potvrda« u prvom retku dodaju se riječi: »potvrda porezne uprave o stanju duga,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. za tehničku i kadrovsku sposobnost, ovisno o prirodi, opsegu ili važnosti, odnosno namjeni radova, roba ili usluga:

– popis ugovora:

a) o radovima izvedenim tijekom posljednjih pet godina, s potvrdama naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi radova koji sadrže vrijednost, datum i mjesto izvršenja radova te podatak da su završeni i izvedeni prema pravilima struke,

b) o isporukama robe ili ugovora o uslugama, sklopljenih u posljednje tri godine, koji sadrže vrijednost, datum i naziv naručitelja s potvrdom naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama,

– popis stručnih osoba ili stručnih službi, posebno onih odgovornih za kontrolu kvalitete, koje su na raspolaganju ponuditelju ili natjecatelju,

– opis tehničkih postrojenja i mjera za osiguravanje kvalitete, te istraživačkih postrojenja ponuditelja,

– dokaz o provjeri proizvodnih ili tehničkih kapaciteta, studija i istraživanje ili mjere kontrole koje su na raspolaganju, ako je to potrebno, u slučajevima ako je predmet nabave složen ili služi za posebne svrhe, a koju provjeru provodi naručitelj ili u njegovo ime nadležno službeno tijelo zemlje u kojoj ponuditelj ima sjedište,

– popis zaposlenika davatelja usluge ili izvođača radova s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom i kvalifikacijom osobe ili osoba odgovornih za davanje usluga i vođenje radova,

– izjava o mjerama ekološkog upravljanja, samo u odgovarajućim slučajevima za radove ili usluge, koje će ponuditelj ili natjecatelj primijeniti tijekom izvršenja ugovora o radovima ili ugovora o uslugama,

– izjava o prosječnom godišnjem broju zaposlenika natjecatelja ili ponuditelja radova, odnosno usluga, te o broju osoba u upravi za posljednje tri godine,

– izjava s popisom alata, postrojenja ili tehničke opreme koja je na raspolaganju natjecatelju ili ponuditelju usluga ili radova,

– izjava o dijelu ugovora koji ponuditelj namjerava ustupiti podisporučiteljima,

– s obzirom na vrstu robe koja je predmet nabave:

a) uzorci, opisi i/ili fotografije, čija autentičnost mora biti potvrđena ukoliko naručitelj to zatraži,

b) potvrde mjerodavnih institucija o kontroli kvalitete, koje potvrđuju usklađenost proizvoda s tehničkim specifikacijama i normama.«.

Točke 6. i 7. brišu se.

 

Članak 19.

U članku 41. stavci 1. i 2. brišu se.

 

Članak 20.

U članku 42. stavak 2. briše se.

 

Članak 21.

U članku 46. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pri određivanju ekonomski najpovoljnije ponude, osim cijene ponude, naručitelj može primijeniti dodatne kriterije, kao što su kvaliteta, tehničko dostignuće, estetske, funkcionalne i ekološke osobine, tekući troškovi i troškovi održavanja, ekonomičnost, mogućnost servisiranja nakon prodaje i tehnička pomoć, obveza osiguranja rezervnih dijelova, sigurnost opskrbe, rok isporuke, rok završetka radova i sl. Naručitelj je obvezan prije izrade dokumentacije za nadmetanje sastaviti izvješće o razlozima primjene dodatnih kriterija.«

Stavci 6., 7. i 8. brišu se.

 

Članak 22.

U članku 50. stavku 1. briše se zarez, a riječi: »zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici« zamjenjuju se riječima: »u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja, s naznakom nadmetanja na koje se odnosi, s naznakom »ne otvaraj« i adresom ponuditelja«.

U stavku 2. iza zareza dodaju se riječi: »osim u slučaju alternativnih ponuda«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

 

Članak 23.

U članku 53. stavku 5. iza riječi: »roku« riječ: »ne« briše se.

 

Članak 24.

U članku 55. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Postupak pregleda, ocjene i usporedbe ponuda povjerljiv je do donošenja odluke naručitelja o odabiru ili poništenju postupka javne nabave«.

 

Članak 25.

U članku 61. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Naručitelj može sukladno zaštićenom programu zapošljavanja rezervirati pravo sudjelovanja u postupcima nabave za natjecatelje ili ponuditelje koji zapošljavaju najmanje 51% invalidnih osoba u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Ako naručitelj koristi pravo iz ovoga članka, obvezan je to navesti u objavi za nadmetanje«.

 

Članak 26.

U članku 63. stavku 1. riječ u zagradi: »(neodabiru)« briše se.

 

Članak 27.

U članku 64. stavku 1. iza točke 4. dodaju se točke 5., 6. i 7. koje glase:

»5. u slučaju iz članka 32. stavka 1. ovoga Zakona,

6. kada u nadmetanju po pozivu nije sudjelovalo pet sposob­nih natjecatelja, odnosno ako u izravnoj pogodbi u pregovaračkom postupku s objavom poziva za nadmetanje nema najmanje tri ponuditelja,

7. kada prema kriteriju odabira iz dokumentacije za nadmetanje nije moguće odabrati najpovoljniju ponudu.«

 

Članak 28.

U članku 69. stavku 1. riječi: »daje prethodnu suglasnost, upute i« zamjenjuju se riječima: »organizira elektronički Oglasnik javne nabave i daje«.

 

Članak 29.

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi zaštite svojih prava ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku javne nabave može, u roku tri dana od dana primitka pisane odluke o odabiru ili poništenju nadmetanja, uložiti naručitelju prigovor u pisanom obliku, zbog nepravilnosti u postup­ku nabave.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravo na prigovor naručitelju, u roku od osam dana od dana objave odluke u »Narodnim novinama«, na odluku o odabiru ponude ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor izravnom pogodbom u pregovaračkom postupku bez prethodne objave poziva za nadmetanje ima svaki gospodarski subjekt koji u toj nabavi ima interes, odnosno kojem bi mogla biti nanesena šteta.«

 

Članak 30.

U članku 71. stavku 1. riječi: »Ponuditelj ili natjecatelj koji je sudjelovao u postupku nadmetanja i koji je prethodno podnio prigovor naručitelju,« zamjenjuju se riječima: »Podnositelj prigovora iz članka 70. stavka 1. i 2. ovoga Zakona«.

U stavku 3. brojka: »15« zamjenjuje se brojkom: »16«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. do 11. postaju stavci 4. do 10.

Dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Državna komisija može iznimno u roku od sedam dana od dana primitka zahtjeva naručitelja za nastavak postupka nabave, prije donošenja rješenja o žalbi, na temelju pisanog zahtjeva naručitelja s obrazloženjem o mogućem nastanku nerazmjerne štete, naručitelju odobriti nastavak postupka ukupne nabave ili dijela nabave. Presliku zahtjeva za odobrenje nastavka postupka nabave, upućenog Državnoj komisiji, naručitelj je obvezan istodobno dostaviti svim sudionicima u postupku nabave. Odluku Državne komisije naručitelj je obvezan u roku od tri dana od dana primitka uputiti svakoj strani u žalbenom postupku«.

 

Članak 31.

U članku 73. točki 4. riječi: »stavku 2. točki 5.« brišu se.

 

Članak 32.

Naslov Dijela XII. mijenja se i glasi: »DIO XII. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Naslov članka 74. mijenja se i glasi: »Prekršajne odredbe«.

U članku 74. točki 2. riječi: »i 5.« brišu se.

U točki 21. riječi: »stavka 11.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4. i 10.«

 

Članak 33.

Postupci nabave pokrenuti do početka primjene ovoga Zakona, u kojima nisu sklopljeni ugovori o nabavi, ili povodom kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršit će se po odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/01.).«

 

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. listopada 2005.

 

Klasa: 330-01/05-01/02

Zagreb, 15. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.