Zakon o umirovljeničkom fondu

NN 93/2005 (29.7.2005.), Zakon o umirovljeničkom fondu

HRVATSKI SABOR

1854

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O UMIROVLJENIČKOM FONDU

Proglašavam Zakon o Umirovljeničkom fondu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2490/2

Zagreb, 20. srpnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O UMIROVLJENIČKOM FONDU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Umirovljenički fond (u daljnjem tekstu: Fond) kojim se uređuje način obeštećenja korisnika mirovina iz članka 2. stavka 1. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 105/04.), čime se u cijelosti izvršava Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-283/97 od 12. svibnja 1998. (»Narodne novine«, br. 69/98.).

 

Članak 2.

Osnivač Fonda u ime Republike Hrvatske je Vlada Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

(1) Fond je zasebna imovina bez pravne osobnosti.

(2) Fond ima Upravni odbor.

 

Članak 4.

(1) Članovi Fonda su korisnici mirovina iz članka 2. stavka 1. Zakona o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. (u daljnjem tekstu: Zakon o provođenju Odluke) i to na temelju utvrđene pripadajuće razlike sukladno člancima 3. i 4. Zakona o provođenju Odluke.

(2) Fond je zatvoren za sve druge članove i investitore, osim za nasljednike prvoga nasljednog reda člana Fonda.

(3) Članovi Fonda postaju vlasnici udjela u Fondu i imaju pravo na isplatu dokumenata o udjelu.

 

Članak 5.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo).

 

II. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM I UPRAVNI ODBOR

 

Članak 6.

(1) Društvo je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima osnovano u pravnom obliku kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću.

(2) Predmet poslovanja Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima.

(3) Društvo može upravljati s više investicijskih fondova.

(4) Temeljni kapital Društva mora iznositi najmanje pet milijuna kuna. Temeljni kapital mora biti uplaćen u novcu, ne smije potjecati iz zajmova i kredita i ne smije biti opterećen na bilo koji način. Visina temeljnog kapitala u propisanom najmanjem iznosu mora se održavati kroz cijelo vrijeme upravljanja Fondom.

(5) Društvo mora imati odobrenje za rad izdano od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Komisija).

(6) O kriterijima izbora Društva, Upravni odbor donosi poseban Pravilnik.

(7) O svim statusnim, vlasničkim promjenama i promjenama u temeljnom kapitalu Društvo mora izvijestiti Upravni odbor i zatražiti prethodnu suglasnost Komisije. Svaka promjena izvršena bez prethodne suglasnosti Komisije je ništava.

(8) Ako Društvo izgubi pravo na upravljanje Fondom Upravni odbor raspisuje novi natječaj.

 

Članak 7.

(1) Društvo je dužno upravljati imovinom Fonda s pozornošću opreznog, urednog i savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika diverzifikacijom ulaganja u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Društvo odgovora članovima Fonda za štetu koja nastane zbog neispunjenja ili neprimjerenog ispunjenja svojih obveza nastalih u upravljanju Fondom i njegovom imovinom, osim ako neispunjenje ili neprimjereno ispunjenje proizlazi iz okolnosti za koje ne odgovara iako je poslovanje vodilo s opreznošću i pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(3) Društvo mora pohranjivati sve isprave i ostale spise koji se odnose na Fond.

(4) Društvo vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo Fonda.

(5) Računovodstvo mora biti u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima, a vodi ga i organizira Društvo za upravljanje Fondom.

 

Članak 8.

(1) Društvo ne smije koristiti svoja sredstva za davanje kredita, zajmova ili pružanje jamstava. Društvo ne može uzimati kredit ili zajam.

(2) Društvu je zabranjeno prodavati, kupovati imovinu Fonda i davati kredite ili jamstva bilo kojoj fizičkoj osobi koja je član Uprave Društva ili Upravnog odbora Fonda.

 

Članak 9.

(1) Društvo može prenijeti ovlast upravljanja samo imovinom Fonda koja se nalazi izvan Republike Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima države u kojoj se nalazi imovina, ovlašteni upravljati tuđim vrijednosnim papirima na temelju odobrenja i koji imaju ovlaštenje za bavljenje takvim poslovima. Valjanost takvog ovlaštenja provjerava Komisija i izdaje posebnu suglasnost ako odgovara traženim kriterijima.

(2) Uvjeti i način za prijenos imovine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Statutom.

(3) Društvo ne može prenositi ovlast za donošenje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju Fonda u Republici Hrvatskoj, niti odgovornost za poštivanje investicijskih načela.

 

Članak 10.

Društvo ima status financijske i fiducijarne institucije koja u svoje ime, a za račun Fonda sudjeluje na tržištu novca i tržištu kapitala.

 

Članak 11.

(1) Najviša godišnja naknada Društvu utvrdit će se Statutom.

(2) Naknada se obračunava dnevno, a izračunava se i plaća jednom mjesečno.

 

Članak 12.

(1) Član uprave Društva mora biti osoba koja zadovoljava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima i koja zadovoljava sljedeće uvjete:

– da ima visoku stručnu spremu,

– da ima stručno znanje potrebno za upravljanje Društvom i iskustvo u upravljanju tvrtkama slične veličine i vrste poslovanja.

(2) Svi članovi uprave moraju biti zaposleni u Društvu s punim radnim vremenom.

 

Članak 13.

Član uprave Društva ne može biti osoba koja je član uprave ili nadzornog odbora:

1. bilo kojega drugog Društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima,

2. depozitne banke Fonda,

3. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u točkama 1. i 2. ovoga članka.

 

Članak 14.

(1) Član Upravnog odbora Fonda ne može biti član uprave ili nadzornog odbora:

– bilo kojega drugog Društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima,

– depozitne banke Fonda,

– bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte navedene u podstavku 1. i 2. ovoga stavka.

(2) Upravni odbor ima 9 članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. U Upravni odbor mogu se imenovati predstavnici umirovljenika, članovi Vlade Republike Hrvatske, nezavisni stručnjaci i druge osobe.

(3) Vlasnici udjela u Fondu imaju glasačka prava koja se definiraju Statutom fonda.

(4) Članovima Upravnog odbora mandat traje 4 godine. Član može biti opozvan i prije isteka mandata. O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad Upravni odbor donosi poseban Poslovnik.

 

Članak 15.

(1) Upravni odbor:

– donosi Statut Fonda uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– odobrava ugovore i sporazume koje Društvo sklapa za račun Fonda,

– donosi odluku o izboru revizora poslovanja Fonda,

– utvrđuje načela ulaganja koja su sastavni dio Statuta Fonda,

– daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno ovim Zakonom.

(2) Članovi Upravnog odbora Fonda izabrani na osnovi ovoga Zakona nemaju nikakva prava niti obveze prema imovini drugih fondova kojima upravlja Društvo.

 

Članak 16.

(1) Član uprave Društva ili Upravnog odbora Fonda ne može biti i osoba:

– koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo uzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zlouporabe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne, te djela prijevare, iz Kaznenog zakona i to na vrijeme od pet godina nakon pravomoćnosti presude kojom je osuđena, a u to se vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

– protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva za vrijeme dok traje zabrana,

– koja je kažnjena za prekršaj ili kazneno djelo prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira.

(2) Zabrana predviđena u stavku 1. ovoga članka primjenjuje se i na osobe koje su u radnom, komisionarskom ili drugom sličnom odnosu sa subjektima navedenima u tom stavku.

 

Članak 17.

(1) Fond ima statut kojim se uređuje:

1. ime, status i članstvo u Fondu,

2. upravljanje imovinom Fonda,

3. vrednovanje imovine Fonda,

4. kriteriji raspolaganja udjelima Fonda,

5. naknade iz imovine Fonda,

6. poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o portfelju Fonda,

7. druga pitanja važna za Fond.

(2) Statut mora biti u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

 

III. ČLANSTVO U FONDU

 

Članak 18.

(1) Osnovu za stjecanje prava na članstvo u Fondu korisnika mirovine čini obračun razlike prema članku 3. Zakona o provođenju Odluke.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) dužan je predati Društvu bazu podataka članova Fonda na temelju koje će Društvo sastaviti registar članova Fonda.

(3) U vezi s korištenjem i zaštitom osobnih podataka članova Fonda, HZMO i Društvo dužni su postupati sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. HZMO i Društvo dužni su sklopiti sporazum o načinu, uvjetima i strukturi potrebnih podataka.

(4) Društvo je dužno obavijestiti članove Fonda o članstvu i visini obeštećenja u roku od 90 dana od dana osnivanja Fonda.

(5) Uz obavijest iz stavka 4. ovoga članka Društvo je dužno svakom članu Fonda dostaviti obrazac posebne izjave koji mora sadržavati podatke iz članka 24. ovoga Zakona. Uz navedene podatke, obrazac posebne izjave mora sadržavati podatke o pravnim posljedicama obeštećenja sukladno članku 24. ovoga Zakona.

(6) Vlada Republike Hrvatske propisat će sadržaj i postupak davanja izjave na prijedlog Društva.

(7) Članovi Fonda dužni su se očitovati na posebnu izjavu u roku od 30 dana od njenog primitka.

(8) Ako se član Fonda ne očituje u roku iz stavka 7. ovoga članka, smatrat će se da je izabrao pravo stjecanja udjela iz članka 24. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

(9) Korisnici mirovina koji su preminuli nakon stupanja na snagu Zakona o provođenju Odluke, a koji su obračunom obeštećenja od strane HZMO-a stekli pravo na članstvo u Fondu unose se u registar članova po posebnom obilježju.

(10) Nasljednici prvoga nasljednog reda člana Fonda iz stavka 9. ovoga članka imaju pravo opredjeljivanja na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima u roku iz stavka 4. ovoga članka.

(11) Nasljednici prvoga nasljednog reda imaju pravo na broj udjela sukladno zakonskim propisima i sudskom rješenju.

(12) Obeštećenje članova Fonda čiji se nasljednici prvog nasljednog reda nisu opredijelili na jedan od načina stjecanja i raspolaganja udjelima, izvršit će se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona.

 

Članak 19.

(1) Društvo je dužno najkasnije do 31. siječnja 2006. izvijestiti Upravni odbor Fonda i Vladu Republike Hrvatske o konačnom rezultatu izabranih načina obeštećenja iz članka 24. ovoga Zakona.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka mora potvrditi nezavisni revizor Društva kojeg izabere Upravni odbor Fonda.

 

IV. IMOVINA FONDA

 

Članak 20.

(1) U svrhu potpunog izmirenja obeštećenja, Vlada Republike Hrvatske u imovinu Fonda unosi novčana sredstva, udjele, dionice, obveznice i nekretnine. Ova imovina ne podliježe posebnim ograničenjima ulaganja u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima.

(2) Fond je konzervativni ulagatelj i novčana sredstva Fonda mogu se ulagati u druge oblike imovine, a ograničenja ulaganja uređuju se Statutom Fonda.

(3) Vlada Republike Hrvatske će najkasnije do 31. prosinca 2005. izvršiti rezervaciju dionica namijenjenih Fondu posebnom Odlukom, u skladu s rezultatima o izabranim načinima obeštećenja iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske snosi troškove upravljanja Fondom i transakcijske troškove.

(5) Imovina Fonda dijeli se na udjele.

 

Članak 21.

(1) Imovina Fonda može se ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova uz uvažavanje sljedećih načela:

– sigurnost ulaganja imovine,

– raznolikost ulaganja,

– održavanje odgovarajuće likvidnost i

– profitabilnosti.

(2) Načela ulaganja osobito sadrže:

– vrstu imovine u koju se imovina Fonda može ulagati,

– način na koji će se udovoljiti odredbi iz stavka 1. ovoga članka,

– postupke za donošenje odluka o ulaganjima i izvršenjima tih ulaganja kao i

– način izmjene načela ulaganja.

 

Članak 22.

Imovina Fonda ne može biti uložena u:

1. imovinu koja po zakonu nije u pravnom prometu,

2. dionice, obveznice ili ostale vrijednosne papire izdane od:

– Depozitne banke Fonda,

– bilo koje osobe koja je povezana s osobama iz Društva i/ili Upravnog odbora ili Depozitnom bankom Fonda.

 

Članak 23.

(1) Odstupanja od ograničenja propisanih u Statutu Fonda moguća su radi:

– promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,

– promjene tečaja,

– promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je ulagana imovina Fonda.

(2) Društvo ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja imovine Fonda usklade u roku koji ne može biti duži od 12 mjeseci.

 

V. UDJELI I KRITERIJI RASPODJELE UDJELA

 

Članak 24.

(1) Uplaćena novčana sredstva i imovina koju Vlada Republike Hrvatske prenese u Fond konvertiraju se u udjele kojima raspolažu članovi Fonda prema sljedećim kriterijima i omjerima:

– ako se član Fonda odlučio na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom prve dvije godine trajanja Fonda, tada se nominalni iznos obeštećenja uvećan za pripadajuće obeštećenje na ime kamata iz članka 3. stavka 4. Zakona o provođenju Odluke umanjuje za 50% i tako dobiveni iznos dijeli se na udjele, s tim da jedan udjel vrijedi jednu kunu.

– ako se član Fonda odlučio na pravo stjecanja i raspolaganja udjelima tijekom 8 godina, od kojih su prve dvije godine poček, tada se nominalni iznos obeštećenja uvećan za pripadajuće obeštećenje na ime kamata iz članka 3. stavka 4. Zakona o provođenju Odluke ne umanjuje, već se razdjeljuje na šestogodišnje obroke koji odgovaraju određenom broju udjela u Fondu s kojima raspolaže član Fonda s tim da je početna vrijednost jednog udjela jedna kuna. Vlada Republike Hrvatske izmiruje godišnje obroke unosom imovine iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Izbor bilo kojeg načina stjecanja i raspolaganja udjelima iz prethodnog stavka neće utjecati na prava članova Fonda pri obeštećenju čime im se osigurava jednaki pravni položaj i jamči isplata.

(3) Statutom Fonda se određuju kriteriji i rokovi raspolaganja udjelima u Fondu tijekom prve dvije godine trajanja Fonda s tim da se prva isplata mora isplatiti najkasnije do 30. lipnja 2006., a posljednja isplata ne kasnije od isteka četvrtog tromjesječja 2007. godine.

(4) Nakon uplate novčanih sredstava i prijenosa imovine u imovinu Fonda, Društvo je dužno izdati članovima dokument o udjelu.

(5) Članovima Fonda koji stječu pravo raspolaganja udjelima tijekom 8 godina od kojeg su prve dvije godine poček, pored dokumenta o udjelu iz stavka 4. ovoga članka, Društvo će jednom godišnje dati izvod o broju novih udjela i neto vrijednosti po jednom udjelu.

(6) Pravo raspolaganja udjelima stečenim izborom prava na stjecanje i raspolaganje sukladno stavku 1. podstavku 2. ovoga članka, izvršava se tijekom svakog četvrtog tromjesečja do konačne isplate.

(7) Udjeli preminulih članova Fonda koji se vode po posebnom obilježju i koji nemaju nasljednike prvoga reda ili nasljednici nemaju zakonsko pravo stjecanja i raspolaganja udjelima, pripadaju Republici Hrvatskoj. Društvo je dužno u registru Fonda voditi Republiku Hrvatsku kao člana Fonda.

 

Članak 25.

(1) Početna vrijednost jednog udjela je jedna kuna, a svaki udjel predstavlja proporcionalni udjel u neto ukupnoj imovini Fonda.

(2) Ukupna vrijednost svih udjela Fonda uvijek će biti jednaka ukupnoj neto imovinskoj vrijednosti Fonda.

(3) Imovinska vrijednost Fonda i vrijednost udjela određivat će se sukladno s načelima vrednovanja koja se primjenjuju na imovinu i obveze Fonda.

(4) Komisija donosi Pravilnik kojim se utvrđuje način vrednovanja imovine i obveza Fonda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 

Članak 26.

(1) Neto vrijednost imovine Fonda izračunava se na svaki dan vrednovanja.

(2) Svakog dana vrednovanja također se izračunava pojedinačna vrijednost udjela.

(3) Izračune iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja Društvo, a potvrđuje Depozitna banka.

(4) Izračun iz stavka 1. i 2. ovoga članka revidira nezavisni revizor najmanje jedanput godišnje. Revizor ne smije biti povezana osoba s Fondom, Društvom ili Depozitnom bankom.

 

Članak 27.

(1) Prinos Fonda je postotna razlika između vrijednosti udjela na zadnji radni dan zadnjeg mjeseca tekućeg tromjesečja i vrijednosti udjela na zadnji radni dan prije 12 mjeseci.

(2) Dobit ostvarena poslovanjem Fonda oporezuje se sukladno poreznim propisima Republike Hrvatske.

(3) Neto dobit od ulaganja imovine može se raspodijeliti članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela u ukupnoj imovini Fonda.

(4) Način raspodjele dobiti utvrđuje se Statutom Fonda.

 

Članak 28.

(1) Udjeli članova Fonda ne mogu biti predmet ovrhe i ne mogu biti dio stečajne mase člana fonda, kao niti dio stečajne mase Depozitne banke.

(2) Niti jedan udjel člana Fonda ne može se dati u zalog, niti prenijeti u korist drugog člana Fonda. Svaka takva radnja, ništetna je. Udjeli članova Fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem.

 

VI. DEPOZITNA BANKA

 

Članak 29.

(1) Depozitna banka je ona banka koju izabere Društvo, i po čijem nalogu obavlja poslove i to pozornošću savjesnog gospodarstvenika. Suglasnost za izbor Depozitne banke daje Komisija.

O izboru Depozitne banke Upravni odbor će donijeti poseban Pravilnik.

(2) Depozitna banka odgovara Društvu za pričinjenu štetu ako povjerene poslove ne obavlja ili te poslove obavlja nepravilno.

(3) Depozitna banka i Društvo svoje međusobne obveze i prava reguliraju ugovorom.

 

Članak 30.

(1) Poslovi Depozitne banke nad imovinom Fonda su:

1. poslovi pohrane i čuvanja imovine Fonda na posebnom računu,

2. potvrđivanje vrijednosti imovine Fonda i izvješćivanje Društva

3. izvješćivanje javnosti o vrijednosti udjela putem dnevnih novina najmanje jednom mjesečno,

4. izvješćivanje o isplati dividende, isplati kupona ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu,

5. obavješćivanje o godišnjim skupštinama dioničkih društava i pravima vezanim uz imovinu Fonda kao i izvršenje naloga Društva u svezi s ostvarivanjem tih prava,

6. pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama dioničkih društava,

7. ostale usluge koje se odnose na imovinu Fonda, ugovorene između Društva i Depozitne banke.

(2) Komisija može propisati i posebna pravila za obavljanje poslova Depozitne banke nad imovinom Fonda.

(3) Depozitna banka može, uz prethodnu suglasnost Komisije, dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu, čime se ne isključuje njena odgovornost.

(4) Depozitna banka može obavljati poslove za više investicijskih fondova, pod uvjetom da su imovina, djelatnost i evidencija svakog fonda potpuno odvojeni, kako međusobno, tako i od Depozitne banke.

(5) Imovina Fonda na posebnom računu kod Depozitne banke može se koristiti samo za izvršenje naloga od strane Društva.

 

Članak 31.

(1) U slučaju da se ugovor između Društva i Depozitne banke želi raskinuti, pisana obavijest se treba dostaviti najmanje 60 dana ranije. Stranka koja daje obavijest o raskidu ugovora odmah će o istom i njenim razlozima obavijestiti Komisiju.

(2) Novu Depozitnu banku Društvo može izabrati samo uz prethodno pisano odobrenje Upravnog odbora i Komisije, a za njegovo dobivanje Društvo će dostaviti Komisiji informacije o predloženoj Depozitnoj banci.

(3) Promjena Depozitne banke obavit će se tako da se održi neprekinuto obavljanje poslova Depozitne banke u odnosu na imovinu Fonda.

(4) U slučaju raskida ugovora, bivša Depozitna banka će imovinu Fonda koju je čuvala kao i svu dokumentaciju koja se odnosi na obavljanje njezinih poslova predati novoj Depozitnoj banci u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

 

Članak 32.

(1) U slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad Depozitnom bankom, Društvo će:

1. odmah dostaviti obavijest Depozitnoj banci o raskidu ugovora i o tome obavijestiti Komisiju,

2. odmah izabrati novu Depozitnu banku i zatražiti odgovarajuće odobrenje od Komisije.

(2) Ako Društvo ne poduzme mjere iz stavka 1. ovoga članka, Komisija će odrediti promjenu Depozitne banke.

(3) Komisija može narediti Društvu promjenu Depozitne banke ukoliko je financijska ili organizacijska struktura banke bitno oslabila, čime predstavlja potencijalnu prijetnju sigurnosti imovine Fonda.

 

Članak 33.

(1) Za poslove skrbništva Depozitna banka ima pravo na naknadu. Najviša naknada utvrđuje se Statutom Fonda, a izračunava se i ugovara u skladu s posebnim Pravilnikom kojeg donosi Upravni odbor Fonda.

(2) Depozitna banka odgovara Društvu za počinjenu štetu, ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove navedene u ugovoru.

 

VII. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA

 

Članak 34.

(1) Društvo će najkasnije do 31. ožujka svake godine izdati informativni prospekt Umirovljeničkog Fonda s informacijama do 31. prosinca prethodne godine.

(2) Informativni prospekt Umirovljeničkog Fonda sadržava osobito:

1. podatke o Fondu,

2. podatke o Društvu,

3. podatke o Depozitnoj banci i

4. druge informacije.

(3) Pod podacima o Fondu u smislu stavka 2. točke 1. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. ime Fonda,

2. datum osnivanja Fonda,

3. podatke o načinu obračunavanja naknada za Društvo i Depozitnu banku i

4. portfelj Fonda.

(4) Pod podacima o Društvu u smislu stavka 2. točke 2. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka, pravni oblik, sjedište Društva i mjesto uprave ako ono nije isto kao sjedište Društva,

2. ime i dužnosti članova uprave Društva,

3. pobliže određivanje odgovornosti kod donošenja investicijskih odluka,

4. visina temeljnog kapitala Društva te ime vlasnika udjela i veličina njegova udjela,

5. podaci o revizoru Društva,

6. godišnja financijska izvješća Društva revidirana od strane ovlaštenog revizora i

7. načela i strategija ulaganja.

(5) Pod podacima o Depozitnoj banci u smislu stavka 2. točke 3. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka Depozitne banke, pravni oblik, sjedište i mjesto uprave ako ono nije isto kao i sjedište banke,

2. djelatnost Depozitne banke,

3. visina temeljnog kapitala Depozitne banke.

(6) Informacije se objavljuju u obliku brošure i u najmanje dva dnevna lista koja se prodaju na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

(7) Oblik izvješća utvrđuje se propisima Komisije.

(8) Društvo će informativni prospekt dati na uvid svakoj osobi koja ima članstvo u Fondu.

(9) Društvo će svoj informativni prospekt dostaviti svakom članu Fonda na njegov zahtjev ili ga uputiti na izvor koji sadrži podatke iz informativnog prospekta.

 

Članak 35.

Najmanje jednom godišnje o poslovanju s imovinom Fonda izvješćuje se Hrvatski sabor.

 

VIII. NADZOR

 

Članak 36.

Komisija obavlja nadzor nad poslovanjem Fonda. Društvo je dužno Komisiji tromjesečno slati izvješće o poslovanju Fonda.

 

IX. TRAJANJE FONDA I LIKVIDACIJA FONDA

 

Članak 37.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme, a likvidacija Fonda provest će se sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

 

X. PREOBLIKOVANJE FONDA

 

Članak 38.

Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski fond ili u bilo koju drugu pravnu osobu.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 39.

Društvo se u svojoj redovnoj djelatnosti pridržava odredbi ovoga Zakona, a supsidijarno se primjenjuje Zakon o investicijskim fondovima i Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima i Zakon o trgovačkim društvima.

 

Članak 40.

(1) Na Fond se ne odnosi odredba članka 36. stavka 4. točka 2. Zakona o investicijskim fondovima.

(2) Iznimo, broj korisnika mirovina koji su stekli pravo članstva u Fondu iz članka 18. može se mijenjati samo u roku od 90 dana od dana osnivanja Fonda.

 

Članak 41.

(1) Korisnici mirovina iz članka 2. Zakona o provođenju Odluke koji su na temelju pravomoćne i ovršne sudske odluke ostvarili pravo obeštećenja ne mogu ostvariti obeštećenje sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Korisnici mirovina iz članka 2. Zakona o provođenju Odluke koji vode upravni postupak ili upravni spor radi obeštećenja, ostvarit će pravo na obeštećenje sukladno odredbama ovoga Zakona.

 

Članak 42.

(1) Korisnici mirovina iz članka 2. Zakona o provođenju Odluke koji su pokrenuli sudski postupak radi ostvarivanja prava na obeštećenje mogu postati članovi Fonda i steći pravo na obeštećenje sukladno odredbama ovoga Zakona ako odustanu od tužbenog zahtjeva povlačenjem tužbe.

(2) HZMO je dužan izvijestiti Društvo o svim korisnicima mirovine koji su pokrenuli postupke iz stavka 1. ovoga članka, na način da se prikažu korisnici mirovina koji su ostali pri tužbenim zahtjevima i koji su odustali od tužbenog zahtjeva.

 

Članak 43.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 402-09/05-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.