Tehnički propis za betonske konstrukcije

NN 101/2005 (22.8.2005.), Tehnički propis za betonske konstrukcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1960

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) se, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva za betonske konstrukcije u građevinama (u daljnjem tekstu: betonska konstrukcija), zahtjevi za projektiranje, izvođenje radova na izradi, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: građevni proizvodi).

 

Članak 2.

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

 

Članak 3.

Ovaj Propis ne primjenjuje se na betonsku konstrukciju koja je:

– pri uobičajenim uvjetima uporabe građevine izložena temperaturi višoj od 100C,

– armirana krutom čeličnom armaturom.

 

Članak 4.

(1) Betonska konstrukcija je dio građevnog sklopa građevine.

(2) Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite od požara, koji se odnosi na očuvanje nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom (u daljnjem tekstu: otpornost na požar), postiže se betonskom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

 

Članak 5.

(1) S obzirom na način armiranja betonska konstrukcija može biti konstrukcija od: nearmiranog betona, armiranog betona (u daljnjem tekstu: armirana betonska konstrukcija) ili od prednapetog betona (u daljnjem tekstu: prednapeta betonska konstrukcija).

(2) S obzirom na težinu betona betonska konstrukcija može biti konstrukcija s: laganim, običnim ili teškim betonom.

 

Članak 6.

(1) Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu:

– cement,

– agregat,

– dodatak betonu,

– dodatak mortu za injektiranje natega,

– voda,

– beton,

– čelik za armiranje,

– čelik za prednapinjanje,

– armatura,

– predgotovljeni betonski element,

– proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije, i

– drugi građevni proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno s proizvodima iz podstavaka 1. do 11. ovoga stavka.

(2) Beton je građevni proizvod sastavljen od cementa, agregata, dodatka betonu i vode.

(3) Armatura je građevni proizvod sastavljen od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje.

(4) Predgotovljeni betonski element je građevni proizvod sastavljen od betona ili od betona i armature.

 

Članak 7.

Betonska konstrukcija i građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

 

II. TEHNIČKA SVOJSTVA BETONSKE KONSTRUKCIJE

 

Članak 8.

(1) Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje radova na izradi betonske konstrukcije (u daljnjem tekstu: izvođenje betonske konstrukcije) i održavanju betonske konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče:

– rušenje građevine ili njezinog dijela,

– deformacije nedopuštena stupnja,

– oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije,

– nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

(2) Tehnička svojstva betonske konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.

(3) Tehnička svojstva betonske konstrukcije iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem, izvođenjem i održavanjem betonske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

 

Članak 9.

(1) Ako betonska konstrukcija ima tehnička svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. ovoga Propisa, podrazumijeva se da građevina ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te da ima propisanu otpornost na požar.

(2) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita betonske konstrukcije radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar, ta zaštita smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog rješenja betonske konstrukcije.

 

Članak 10.

Tehnička svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva, da, osim ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu.

 

Članak 11.

(1) Betonska konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine čiji je sastavni dio imati tehnička svojstva propisana člankom 8. stavkom 1. i 2. i člankom 10. ovoga Propisa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, betonska konstrukcija mora nakon rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojom se ne utječe bitno na tehnička svojstva betonske konstrukcije, imati najmanje tehnička svojstva koja je imala prije rekonstrukcije odnosno adaptacije (u daljnjem tekstu: zatečena tehnička svojstva).

(3) Smatra se da rekonstrukcija odnosno adaptacija građevine nemaju bitan utjecaj na tehnička svojstva betonske konstrukcije ako su zatečena tehnička svojstva vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost zadovoljavajuća i ako se mijenjaju do uključivo 5% (npr. promjena mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta krutosti, promjena naprezanja u proračunskim presjecima i sl.).

(4) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se:

– na nove dijelove betonske konstrukcije koji nastaju rekonstrukcijom odnosno adaptacijom,

– na višestruke rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojima se mijenjaju zatečena tehnička svojstva betonske konstrukcije u cjelini odnosno njezinih pojedinih dijelova, koja svojstva su vezana uz mehaničku otpornost i stabilnost građevine

– na rekonstrukciju odnosno adaptaciju građevine kojoj je betonska konstrukcija oštećena tako da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

 

III. GRAĐEVNI PROIZVODI ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

 

Članak 12.

(1) Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako ovim Propisom za pojedine građevne proizvode nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, beton, armatura i pred­gotovljeni betonski element mogu biti proizvedeni ili izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

(3) Pod gradilištem se, osim prostora određenog Zakonom o gradnji, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se beton, armatura i predgotovljeni betonski element, primjenom odgovarajuće tehnologije građenja, proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta a u skladu s projektom betonske konstrukcije te po posebnoj narudžbi investitora odnosno izvođača radova.

 

Članak 13.

(1) Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

(2) Beton, armatura i predgotovljeni betonski element proizvedeni ili izrađeni na gradilištu za to gradilište, smiju se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu s projektom i ovim Propisom.

(3) Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati podatke kojima se osigurava sljedivost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi označavanja građevnih proizvoda propisani prilozima ovoga Propisa te druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te njegovog utjecaja na svojstva i trajnost betonske konstrukcije.

(4) U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.

(5) Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda, proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti, i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

(6) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda te izvođač betonske konstrukcije dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje građevnog proizvoda.

 

Članak 14.

(1) Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti te označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima ovoga Propisa i to za:

– beton – u Prilogu »A«,

– armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje – u Prilogu »B«,

– cement – u Prilogu »C«,

– agregat – u Prilogu »D«,

– dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega – u Prilogu »E«,

– vodu – u Prilogu »F«,

– predgotovljeni betonski element – u Prilogu »G«,

– proizvodi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – u Prilogu »K«.

(2) Potvrđivanje sukladnosti proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od harmoniziranih normi na koje upućuju Prilozi »A« do »G« i Prilog »K« iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te proizvode.

(3) Potvrđivanje sukladnosti u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti i izdavanje certifikata unutarnje kontrole proizvodnje građevnih proizvoda odnosno izdavanje certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

 

IV. PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

 

Članak 15.

(1) Projektiranjem betonske konstrukcije moraju se za građenje i projektirani uporabni vijek građevine predvidjeti svi utjecaji na betonsku konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša na građevinu.

(2) Projektom betonske konstrukcije mora se, u skladu s ovim Propisom, dokazati da će građevina tijekom građenja i projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na požar te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima.

(3) Ako ovim ili posebnim propisom nije drukčije propisano, uporabni vijek građevine iz stavka 1. ovoga članka je najmanje 50 godina.

(4) Kada je, radi ispunjavanja zahtjeva ovoga Propisa potrebna dodatna zaštita betonske konstrukcije, ta zaštita će se smatrati sastavnim dijelom tehničkog rješenja betonske konstrukcije.

 

Članak 16.

(1) Mehanička otpornost i stabilnost, te otpornost na požar građevine dokazuju se proračunima nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu u glavnom projektu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, otpornost na požar se ne mora dokazivati ako posebnim propisom nije određeno vrijeme očuvanja nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara za tu građevinu.

(3) Proračuni iz stavka 1. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(4) Proračunski i drugi modeli moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju betonske konstrukcije tijekom građenja i u uporabi.

 

Članak 17.

(1) Na projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme iz Priloga »I« ovoga Propisa.

(2) Dopuštena je primjena i drugih pravila projektiranja betonskih konstrukcija koja se razlikuju od pravila danih hrvatskim normama iz Priloga »I« ovoga Propisa, ako se dokaže da se primjenom tih pravila ispunjavaju zahtjevi ovoga Propisa najmanje na razini određenoj tim normama.

(3) Prilogom »I« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje betonskih konstrukcija.

 

Članak 18.

(1) Iznimno od odredbi članka 17. ovoga Propisa, u razdoblju do 30. lipnja 2007. godine mogu se na projektiranje betonskih konstrukcija građevina:

– zgrada stambene, stambeno-poslovne i poslovne (uredske) namjene,

– hotela i sličnih zgrada za kratkotrajni boravak,

– zgrada za trgovinu na veliko i malo,

– zgrada za promet i komunikaciju,

– industrijskih zgrada i skladišta,

– zgrada za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostalih zgrada za zdravstvenu zaštitu,

– ostalih zgrada koje nisu stambene namjene,

primijeniti i priznata tehnička pravila i odredbe iz Priloga »H« ovoga Propisa.

(2) Prilogom »H« iz stavka 1. ovoga članka pobliže se određuje projektiranje betonskih konstrukcija iz toga stavka ovoga članka.

 

Članak 19.

Pri projektiranju betonske konstrukcije nije dopuštena primjena priznatih tehničkih pravila i odredbi iz Priloga »H« ovoga Propisa i istodobna primjena hrvatskih normi iz Priloga »I« ovoga Propisa za istu betonsku konstrukciju, osim u slučaju i na način dopušten ovim Propisom.

 

Članak 20.

(1) Građevinski projekt – projekt betonske konstrukcije koji je sastavni dio glavnog projekta građevine mora sadržavati osobito:

1. u tehničkom opisu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe građevine te utjecaja okoliša na svojstva betonske konstrukcije,

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na svojstva betonske konstrukcije,

– opis betonske konstrukcije, uključivo temeljenje,

– opis načina izvođenja betonske konstrukcije i ugradnje građevnih proizvoda.

2. u proračunu nosivosti i uporabljivosti

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– podatke o temeljnom tlu i seizmičnosti,

– proračun nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje te proračune pojedinih dijelova betonske konstrukcije, za sve faze građenja i uporabe građevine.

3. u programu kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstruk­cije:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima.

(2) Zahtjevi iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu betonske konstrukcije.

 

Članak 21.

Ako projekt betonske konstrukcije radi ispunjavanja uvjeta iz članka 20. ovoga Propisa određuje primjenu norme iz Priloga ovoga Propisa na način određen tim Prilogom, smatra se da betonska konstrukcija ispunjava propisane zahtjeve.

 

Članak 22.

Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15., 16., 17., 18., 19., 20. i 21., ovoga Propisa, projekt predgotovljenih ili djelomično predgotovljenih betonskih konstrukcija obvezno mora sadržavati tehničko rješenje:

– predgotovljenih betonskih elemenata te način njihove proizvodnje odnosno izrade,

– ugradnje predgotovljenih betonskih elementa u betonsku konstrukciju, uključivo proračun i zahtijevana svojstva materijala veze te načina povezivanja

– prijenosa i prijevoza predgotovljenog betonskog elementa (mjesta vješanja i opis sustava podizanja i drugo), te projektiranu težinu i dopuštena odstupanja težine predgotovljenih betonskih elemenata,

– rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugrađivanja i spajanja predgotovljenih betonskih elemenata.

 

Članak 23.

(1) Osim uvjeta propisanih odredbama članaka 15. do 22. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine kojom se mijenja betonska konstrukcija obvezno mora sadržavati podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima betonske konstrukcije.

(2) Zatečena tehnička svojstva betonske konstrukcije utvrđuju se uvidom u dokumentaciju građevine, ispitivanjima, proračunima ili na drugi primjereni način.

 

V. IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST BETONSKIH KONSTRUKCIJA

 

Članak 24.

(1) Građenje građevina koje sadrže betonsku konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja.

(2) Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba ovoga Propisa.

 

Članak 25.

(1) Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.

(2) Utvrđeno iz stavka 1. ovoga članka zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu.

 

Članak 26.

(1) Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i ovim Propisom.

(2) Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izvođač zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

 

Članak 27.

(1) Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,

– nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost betonske konstrukcije nisu sukladni podacima određenim glavnim projektom.

(2) Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

 

Članak 28.

(1) Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i ovim Propisom.

(2) Uvjeti za izvođenje betonske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta betonske konstrukcije najmanje u skladu s odredbama Priloga »J« ovoga Propisa.

(3) Ako je tehničko rješenje betonske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, takvi, da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga »J« ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Prilogom »J« iz stavka 2. i 3. ovoga članka pobliže se određuje izvođenje i održavanje betonske konstrukcije.

 

Članak 29.

(1) Smatra se da betonska konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako:

– su građevni proizvodi ugrađeni u betonsku konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti prema članku 13. stavku 1. ovoga Propisa, odnosno dokaze uporabljivosti prema članku 13. stavku 2. ovoga Propisa,

– su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, bile sukladne zahtjevima iz projekta,

– betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom,

te ako o provjerama tih činjenica postoje propisani zapisi i/ili dokumentacija.

(2) Smatra se da je uporabljivost betonske konstrukcije dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 28. ovoga Propisa.

 

Članak 30.

(1) Ako se utvrdi da betonska konstrukcija nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti naknadno dokazivanje da betonska konstrukcija ispunjava zahtjeve ovoga Propisa.

(2) Dokaz iz stavka 1. ovoga članka smatra se dijelom izvedbenog projekta.

(3) U slučaju da se dokaže da postignuta tehnička svojstva betonske konstrukcije ne ispunjavaju zahtjeve ovoga Propisa potrebno je izraditi projekt sanacije betonske konstrukcije.

 

VI. ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

 

Članak 31.

(1) Održavanje betonske konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

(2) Održavanje betonske konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je betonska konstrukcija izvedena.

 

Članak 32.

(1) Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva:

– redovite preglede betonske konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, ovim Propisom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji,

– izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,

– izvođenje radova kojima se betonska konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

(2) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom građevine te:

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,

– zapisima o radovima održavanja,

– na drugi prikladan način, ako ovim Propisom ili drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što drugo određeno.

 

Članak 33.

(1) Za održavanje betonske konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i ovim Propisom.

(2) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva betonske konstrukcije.

 

Članak 34.

Na izvođenje radova na održavanju betonskih konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje betonskih konstrukcija.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

(1) Prilozi »A«, »B«, »C«, »D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »I«, »J« i »K«, s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovaj Propis i njegov su sastavni dio.

(2) U pojedinim prilozima iz stavka 1. ovoga članka određuje se prijelazno razdoblje primjene pojedinih odredbi priloga.

(3) Prijelazno razdoblje iz stavka 2. ovoga članka ne može biti duže od 30. lipnja 2007. godine.

 

Članak 36.

(1) Dana 30. lipnja 2006. prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila u dijelu u kojem se odnose na betonske konstrukcije obuhvaćene ovim Propisom, sadržana u:

– Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87), osim odredbi koje su odredbama članka 18. i odredbama Priloga »H« ovoga Propisa ostavljene na snazi do 30. lipnja 2007. godine;

– Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za prednapregnuti beton (»Službeni list« 51/71);

– Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom i umjetnom lakoagregatnom ispunom (»Službeni list« 15/90);

– Naredbi o obveznom atestiranju dodatka betonu (»Službeni list« 34/85);

– Naredbi o obveznom atestiranju frakcionarnog kamenog agregata za beton i asfalt (»Službeni list« 41/87),

te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih priznata tehnička pravila iz podstavka 1., 2., 3., 4. i 5. stavka 1. ovoga članka upućuju.

(2) Na temelju glavnog projekta u kojemu je tehničko rješenje betonske konstrukcije dano prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka, može se izdati građevinska dozvola, ako je zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2006. godine.

(3) Na temelju glavnog projekta u kojemu je tehničko rješenje betonske konstrukcije zgrade dano prema odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87) koje su odredbama članka 18. i odredbama Priloga »H« ovoga Propisa ostavljene na snazi do 30. lipnja 2007. godine može se izdati građevinska dozvola, ako je zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. lipnja 2007. godine.

 

Članak 37.

(1) U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. članka 36. ovoga Propisa smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izved­benim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(2) Radi provedbe odredbi iz stavka 1. ovoga članka za dio betonske konstrukcije koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda specifiranih prema ovom Propisu, mora se evidentirati stanje izvedenih radova u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

(3) Izvedbeni projekt betonske konstrukcije iz stavka 1. ovoga članka mora glede ugradnje građevnih proizvoda specificiranih prema ovom Propisu sadržavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom će se, u skladu s ovim Propisom, odrediti osobito:

– svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovoga Propisa,

– ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta,

– ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije,

– uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja betonske konstrukcije, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, te

– druge uvjete značajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovim Propisom i posebnim propisima,

uključivo ocjenu međusobne usklađenosti načina dokazivanja uporabljivosti dijela betonske konstrukcije izgrađenog do početka ugradnje građevnih proizvoda specifiranih prema ovom Propisu i kasnije izgrađenog dijela betonske konstrukcije.

(4) U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima prema članku 18. i Prilogu »H« ovoga Propisa smije se ugraditi samo građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu.

 

Članak 38.

Ako za projektiranje betonske konstrukcije sukladno članku 17. stavku 1. ovoga Propisa nema tehničkih specifikacija – hrvatskih prednormi odnosno normi na koje upućuju nizovi prednormi HRN ENV 1991, HRN ENV 1992, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998, primjenjuju se odredbe odgovarajućih priznatih tehničkih pravila koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o gradnji, ovim Propisom i normama na koje ovaj Propis upućuje, a za određivanje kojih je sukladno zakonu odgovoran projektant.

 

Članak 39.

(1) Nakon 30. lipnja 2006. prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila za dokazivanje uporabljivosti građevnih proizvoda za koje je potvrđivanje sukladnosti uređeno prilozima ovoga Propisa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka započeti do 30. lipnja 2006. prema priznatim tehničkim pravilima, dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.

(3) Svjedodžbe o ispitivanju građevnih proizvoda iz stavka 1. ovoga članka izdane prema priznatim tehničkim pravilima, priznaju se kao dokaz uporabljivosti građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen ali ne duže od 31. prosinca 2006.

 

Članak 40.

Do potpisivanja ugovora kojim se uređuje područje građevnih proizvoda između Republike Hrvatske i Europske unije, označavanje građevnih proizvoda koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

 

Članak 41.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 40. ovoga Propisa i u skladu s tim ugovorom, za projektiranje, izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija mogu se rabiti i građevni proizvodi sukladni harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:

– su naslovi, referencijske oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,

– je za te građevne proizvode potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,

– su ti proizvodi uporabljivi u Republici Hrvatskoj obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.

(2) U betonsku konstrukciju koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, građevni proizvod iz stavka 1. ovoga članka smije se ugraditi ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu betonsku konstrukciju uključujući uvjete njegove ugradbe i utjecaje okoline.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 2. i 3. članka 37. ovoga Propisa.

 

Članak 42.

(1) Ovaj Propis stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

(2) Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na građevne proizvode prema glavi III. i prilozima «A», «B», «C», «D», «E», «F», «G» i «K» ovoga Propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2006. godine.

(3) Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na projektiranje betonskih konstrukcija prema glavi IV. i prilozima »H« i »I« ovoga Propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2006. godine.

(4) Odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje i uporabljivost betonskih konstrukcija prema glavi V. i Prilogu «J» ovoga Propisa primjenjuju se od 1. srpnja 2006. godine.

 

Klasa: 360-01/05-04/0009

Urbroj: 531-01-05-01

Zagreb, 29. srpnja 2005.

Ministrica

Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

 

PRILOG A

 

BETON

 

A.1. Područje primjene

A.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju (u daljnjem tekstu: beton) te način potvrđivanja sukladnosti betona ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

A.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

A.1.3. Beton u smislu točke A.1.1. ovoga Priloga je obični, lagani ili teški beton proizveden u proizvodnom pogonu: centralnoj betonari (tvornici betona), betonari pogona za predgotovljene betonske elemente ili u betonari na gradilištu za potrebe toga gradilišta.

A.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se na: porasti beton, beton otvorene strukture (bez sitnih čestica), beton gustoće manje od 800 kg/m3 i vatrootporni beton.

A.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnostii označavanje

A.2.1. Specificirana svojstva

A.2.1.1. Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

A.2.1.2. Beton se proizvodi kao:

a) projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima),

b) beton zadanog sastava,

c) beton normiranog zadanog sastava.

A.2.1.3. Beton iz točke A.2.1.2. podtočke b) i c) ovoga Priloga proizvodi se samo do razreda čvrstoće C16/20.

A.2.1.4. Svojstva očvrsnulog betona moraju biti specificirana u projektu betonske konstrukcije ovisno o uvjetima njezine uporabe.

A.2.1.5. Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

A.2.1.6. Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona prema Prilogu »H« ovoga Propisa) i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1. Ostala svojstva projektiranog betona, ako je to potrebno, treba specificirati u skladu s točkom A.2.1.1. ovoga Priloga.

A.2.1.7. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Prilozima: »C«, »D«, »E« i »F«, ovoga Propisa.

A.2.1.8. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke prema normi HRN EN 206-1 potrebne proizvođaču za proizvodnju projektiranog betona specificiranih svojstava i specificiranog načina primjene, te korisniku za pouzdanu ugradnju betona.

A.2.1.9. Betoni do uključivo razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlačne čvrstoće (marka betona), mogu se pri uporabi najveće frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i proizvoditi s cementom tipa CEM I ili CEM II, razreda čvrstoće cementa 32,5 prema normi HRN EN 197-1, s najmanjim količinama cementa prema tablici A.1:

 

Tablica A.1: Količina cementa razreda čvrstoće 32,5 za pojedine razrede tlačne čvrstoće betona

 

Razred tlačne čvrstoće betona

Najmanja količina cementa (kg/m3) tipa CEM I ili CEM II, razreda čvrstoće 32,5

C8/10

220

C12/15

260

C16/20

300

 

A.2.1.10. Količinu cementa iz točke A.2.1.9., tablice A.1 ovoga Priloga treba povećati za:

a) 10 % ako je najkrupnija frakcija u mješavini agregata 8 do 16 mm

b) 20 % ako je najkrupnija frakcija u mješavini agregata 4 do 8 mm

c) 20 % ako se ugrađuje beton tekuće konzistencije.

A.2.1.11. Za cement razreda čvrstoće 42,5 količina cementa iz točke A.2.1.9., tablice A.1 ovoga Priloga može se smanjiti za 10%.

A.2.1.12. Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izložene agresivnom okolišu razreda XC (osim razreda XC1), XD i XS određenom prema normi HRN EN 206-1, nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže cemente vrste CEM III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1.

A.2.1.13. Zbog opasnosti od korozije armature u elementima betonskih konstrukcija s adhezijskim prednapinjanjem nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže cemente vrste CEM II/AiB-P/Q, CEM II/AiB-M, CEM II/AiB-W te glavnog tipa CEM III, CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1.

A.2.1.14. Beton izložen agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda XF1 do XF4 prema normi HRN EN 206-1 mora se aerirati s količinom mikropora uvučenog zraka utvrđenoj prema normi HRN EN 12350-7 sukladno tablici A.2:

 

Tablica A.2: Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju agregata

 

Najveća frakcija agregata (mm)

Količina mikropora (%)

32-63

2-3

16-32

3-5

8-16

5-7

4-8

7-10

 

A.2.1.15. Smatra se da betoni izloženi agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda izloženosti XF1 i XF3 prema normi HRN EN 206-1 zadovoljavaju zahtjeve trajnosti ako ispunjavaju kriterije otpornosti na smrzavanje:

a) najmanje 100 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja prema normi HRN U.M1.016 za razred agresivnog djelovanja okoliša oznake XF1,

b) najmanje 200 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja prema normi HRN U.M1.016 za razred agresivnog djelovanja okoliša oznake XF3.

A.2.1.16. Smatra se da betoni izloženi agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda izloženosti XF2 i XF4 prema normi HRN EN 206-1 zadovoljavaju zahtjeve trajnosti ako ispunjavaju kriterije otpornosti na smrzavanje i soli za odmrzavanje:

a) najmanje 28 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja prema prCEN/TS 12390-9 za razred agresivnog djelovanja okoliša oznake XF2,

b) najmanje 56 ciklusa smrzavanja i odmrzavanja prema prCEN/TS 12390-9 za razreda agresivnog djelovanja okoliša oznake XF4,

uz najveći gubitak mase nakon 28 ili 56 ciklusa od 1,0 kg/m2 (pojedinačni rezultat ne veći od 1,5 kg/m2).

A.2.1.17. Iznimno, otpornost betona izloženog agresivnom djelovanju okoliša oznake razreda izloženosti XF1 do XF4 prema normi HRN EN 206-1 ne treba dokazivati prema prema točkama A.2.1.15. i A.2.1.16. ovoga Priloga, ako je početnim ispitivanjima očvrsnulog betona prema normi HRN EN 480-11 dokazano da je faktor razmaka mikropora uvučenog zraka manji od 0,20.

A.2.1.18. Kriterije vodonepropusnosti betona treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njezina korištenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8.

 

A.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

A.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema postupku i kriterijima norme HRN EN 206-1 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

A.2.2.2. Unutranja kontrola proizvodnje betona provodi se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i ovoga Priloga.

A.2.2.3. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlaštena po posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo) u cjelini postupa prema HRN EN 206-1 Dodatku C, i dodatno, za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 uzorka za svaki sastav ili porodicu betona.

A.2.2.4. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godišnje na temelju rezultata nadzora unutranje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvođača i rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima.

A.2.2.5. Rezultati ispitivanja ovlaštenog tijela iz točke A.2.2.3. ovoga Priloga moraju zadovoljavati kriterije postupka ispitivanja identičnosti tlačne čvrstoće prema HRN EN 206-1 Dodatku B.

A.2.2.6. Kada je proizvodnja pojedinog sastava betona ili porodice betona prekinuta duže od 6 mjeseci, za nastavak te proizvodnje treba primijeniti kriterije uzorkovanja i ocjenjivanja za početnu proizvodnju.

A.2.2.7. Potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće projektiranog betona provodi se prema kriterijima iz norme HRN EN 206-1, uz ograničenje da se u statističkoj obradi podataka za sve standardne devijacije uzima najmanja vrijednost od 3 N/mm2 za obični beton, odnosno 5 N/mm2 za beton visoke čvrstoće, neovisno o manjoj dobivenoj vrijednosti standardne devijacije.

A.2.2.8. Potvrđivanje sukladnosti otpornosti betona na smrzavanje prema HRN U.M1.016 i na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema prCEN/TS 12390-9 provodi se u početnoj proizvodnji (prvo ispitivanje). Za količine proizvedenog betona iznad 500 m3 potvrđivanje ukladnosti se dodatno provodi jednom nakon svakih 6 mjeseci.

 

A.2.3. Označavanje betona

A.2.3.1. Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

A.2.3.2. Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju biti označeni tipom i količinom cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

 

A.3. Ispitivanje betona

A.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.

A.3.2. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9.

A.3.3. Kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka iz točaka A.3.1. i A3.2. pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz točke A.3.1. i A.3.2. uzet.

 

A.4. Projektiranje

A.4.1. Beton koji ima tehnička svojstva i ispunjava druge zahtjeve iz ovoga Priloga rabi se za betonske konstrukcije projektirane prema Prilogu »H« i Prilogu »I« ovoga Propisa.

 

A.5. Građenje

A.5.1. Pri ugradnji betona treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

 

A.6. Popis normi

 

A.6.1. Nome za beton

 

HRN EN 206-1:2002

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004

Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2

Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/prA2:2004)

A.6.2. Ostale norme

HRN EN 12350-1

Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2

Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3

Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4

Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5

Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6

Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća

HRN EN 12350-7

Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode

HRN EN 12390-1

Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2

Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće

HRN EN 12390-3

Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN 12390-6

Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7

Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona

HRN EN 12390-8

Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9

Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem

ISO 2859-1

Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine

ISO 3951

Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057

Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton

HRN U.M1.016

Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11

Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu

HRN EN12504-1

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće

HRN EN 12504-2

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje veličine odskoka

HRN EN 12504-3

Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja

HRN EN 12504-4

Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka

prEN 13791:2003

Ocjena tlačne čvrstoće betona u kons­trukcijama ili u konstrukcijskim elementima

 

PRILOG B

 

ARMATURA, ČELIK ZA ARMIRANJE I ČELIK ZA PREDNAPINJANJE

 

B.1. Područje primjene

B.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

B.1.2. Armatura u smislu točke B.1.1. je armatura izrađena od čelika za armiranje ili od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje (dalje: čelici) proizvedena u centralnoj armiračnici (tvornici armature), u armiračnici pogona za predgotovljene betonske elemente ili u armiračnici na gradilištu.

B.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje se odnosno provodi prema točki B.1.3.1. odnosno točki B.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

B.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

B.1.4. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti čelika određuje se odnosno provodi prema prema normama iz točaka B.1.4.1. i B.1.4.2. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

B.1.4.1. Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999).

B.1.4.2. Za čelik za prednapinjanje primjenjuju norme nHRN EN 10138-1 Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000), nHRN EN 10138-2 Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000), nHRN EN 10138-3 Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000), nHRN EN 10138-4 Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000).

 

B.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

 

B.2.1. Specificirana svojstva

B.2.1. Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova nHRN EN 10080 odnosno nHRN EN:10138 i odredbama ovoga Priloga.

B.2.1.2. Armatura se izrađuje odnosno proizvodi kao:

a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od čelika za armiranje

b) armatura za prednapete betonske konstrukcije, od čelika za pred­napinjanje i čelika za armiranje.

B.2.1.3. Tehnička svojstva armature, čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske konstrukcije odnosno u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

 

B.2.2. Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

B.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom projektu te odred­bama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade armature,

na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

B.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

B.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.

B.2.2.4. Potvrđivanje sukladnosti čelika za prednapinjanje provodi se prema odredbama Dodataka ZA norme nHRN 10138-1 i odredbama posebnog propisa.

 

B.2.3. Označavanje

B.2.3.1. Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji označava na otpremnici i na oznaci prema odredbama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

B.2.3.2. Čelik za armiranje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10080, a u skladu s nHRN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

B.2.3.3. Čelik za prednapinjanje označava se na otpremnici i na oznaci prema normama niza nHRN EN 10138, a u skladu s Izvještajem nHRN CEN CR 10260, normama HRN EN 10027-1:1999, HRN EN 10027-2:1999 i HRN EN 10020:1999. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

 

B.3. Ispitivanje

B.3.1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno čelika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

B.3.2. Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični lim, čelični profil, čelična cijev i sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se prema normi HRN EN ISO 377.

B.3.3. Ispitivanje armature izrađene odnosno proizvedene od čelika za prednapinjanje i/ili čelika za armiranje provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke B.7. ovoga Priloga.

 

B.4. Projektiranje

B.4.1. Armatura sa svojstvima prema ovom Prilogu rabi se za betonske konstrukcije projektirane i proračunate prema Prilogu H ili Prilogu I ovoga Propisa.

 

B.5. Građenje, izrada i proizvodnja armature

B.5.1. Pri ugradnji armature treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na ugradnju armature,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se armatura izrađuje te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

B.5.2. Pri izradi ili proizvodnji armature treba poštivati pravila armiranja prema Prilogu »H« ovoga Propisa i priznatim tehničkim pravilima na koje taj Prilog upućuje, odnosno prema Prilogu »I« ovoga Propisa i normama na koje taj Prilog upućuje, ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

B.5.3. Armatura od čelika za armiranje ima nastavke u obliku preklopa, zavara ili mehaničkog spoja.

B.5.3.1. Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H ovoga Propisa odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.

B.5.3.2. Zavari se izvode prema odredbama norme HRN ENV 1992-1-1-:2004 i norme prEN ISO 17660:2000.

B.5.3.2.1. Ispitivanje zavarenih spojeva provodi se u skladu s odred­bama odgovarajućih norma iz popisa u točki B.7.3.

B.5.3.2.2. Ispitivanje postupaka zavarivanja i osposobljenosti zavarivača rabi se norma prEN ISO 17660 ili normi HRN EN 287-1.

B.5.3.3. Mehanički spojevi se proizvode i potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji ili se izrađuju prema projektu betonske konstrukcije.

B.5.4. Armatura od čelika za prednapinjanje uključuje natege, spojke i cijevi za natege.

B.5.4.1. Na natege se primjenjuju odredbe ovoga Priloga koje se odnose na čelik za prednapinjanje.

B.5.4.2. Spojke se proizvode i potvrđuje im se sukladnost prema tehničkoj specifikaciji.

B.5.4.3. Cijevi za natege se proizvode prema normi nHRN EN 523:2004, a sukladnost im se potvrđuje prema normama niza nHRN EN 524.

B.5.5. Mort za injektiranje natega odabire se prema normi HRN EN 447:2000, postupci injektiranja provode se prema normi HRN EN 446:2000, a ispitivanja se provode prema normi HRN EN 445.

B.5.6. Za pripremu morta za injektiranje natega nije dopušteno rabiti morsku ili bočatu vodu.

 

B.6. Kontrola armature prije betoniranja

B.6.1. Armatura izrađena prema projektu betonske konstrukcije, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost čelika, zavara, mehaničkih spojeva, spojki, cijevi za natege i morta za injektiranje potvrđena ili ispitana na način određen ovim Prilogom.

B.6.2. Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

B.6.3. Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te druge kontrolne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

 

B.7. Norme

 

B.7.1. Norme za čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje

 

nHRN EN 10080-1

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6

Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

nHRN EN 10138-1

Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nHRN EN 10138-2

Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-3

Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000)

nHRN EN 10138-4

Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000)

nHRN CR 10260

Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998)

 

B.7.2. Ostale norme

 

HRN EN 10020

Definicije i razredba vrsta čelika

HRN EN 10025

Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke

HRN EN 10027-1

Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli

HRN EN 10027-2

Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav

EN 10079

Definicije čeličnih proizvoda

HRN EN 10204

Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995)

HRN EN 523

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred­napinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

prEN ISO 17660

Zavarivanje čelika za armiranje

HRN EN 287-1

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici

HRN EN 719

Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti

HRN EN 729-3

Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću

HRN EN ISO 4063

Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN 446

Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Postupci injektiranja

HRN EN 447

Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje

HRN EN ISO 377

Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja

HRN EN 10002-1

Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)

HRN EN ISO 15630-1

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i žice

HRN EN ISO 15630-2

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže

HRN EN ISO 15630-3

Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 3. dio: Čelik za pred­napinjanje

HRN EN 524-1

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 1. dio: Određivanje oblika i dimenzija

HRN EN 524-2

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje ponašanja pri savijanju

HRN EN 524-3

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 3. dio: Ispitivanje previjanjem

HRN EN 524-4

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje otpornosti na bočno opterećenje

HRN EN 524-5

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje otpornosti na vlačno opterećenje

HRN EN 524-6

Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred­napinjanje – Ispitne metode – 6. dio: Određivanje nepropusnosti (Određivanje gubitka vode)

HRN EN 445

Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja

ENV 1992-1-1

Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade

ENV 1992-1-2

Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar

 

PRILOG C

 

CEMENT

 

C.1. Područje primjene i drugi zahtjevi

C.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za cement za primjenu u betonu iz Priloga »A« odnosno u mortu za injektiranje prednapetih natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti cementa za injektiranje prednapetih natega, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

C.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti cementa, određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti cementa, prema Tehničkom propisu za cement za betonske konstrukcije (»Narodne novine« br. 64/05.), odredbama ovoga Propisa te u skladu s odredbama posebnog propisa.

C.1.3. Tehnička svojstva cementa specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

 

C.2. Kontrola cementa prije proizvodnje betona

C.2.1. Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

C.2.2. Kasnija ispitivanja, u slučaju sumnje, provode se odgovarajućom primjenom normi Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije.

 

PRILOG D

 

AGREGAT

 

D.1. Područje primjene

D.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za agregat za primjenu u betonu iz Priloga »A« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti agregata, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

D.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti agregata određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti agregata, prema normama: HRN EN 12620:2003 Agregati za beton (EN 12620:2002) i HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002), normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odred­bama posebnog propisa.

D.1.3. Agregat u smislu točke D.1.1. ovoga Priloga je agregat i punila s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 (u daljnjem tekstu: agregat za beton) i lagani agregat i lagana punila s gustoćom zrna ne većom od 2000 kg/m3 ili nasipnom gustoćom ne većom od 1200 kg/m3 (u daljnjem tekstu: lagani agregat za beton) dobiveni preradom prirodnih, industrijski proizvedenih ili recikliranih materijala i mješavina tih agregata u pogonima za proizvodnju agregata.

D.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na agregate za betone koji nisu obuhvaćeni Prilogom »A« ovoga Propisa.

 

D.2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

 

D.2.1. Specificirana svojstva

D.2.1.1. Tehnička svojstva agregata za beton moraju ispunjavati, ovisno o podrijetlu agregata, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

D.2.1.1.1. Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D (frakcija agregata određena uporabom para sita iz osnovnog niza), ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

 

a) sitni agregat:

– D4 i d=0                   razred GF85 i CP ili MP odnosno CF ili MF

 

b) krupni agregat:

– D/d2 ili D11,2           razred GC85/20

– D/d>2 i D>11,2        razred GC90/15

– razred dopuštenog odstupanja na situ srednje veličine D/1,4: GT15

 

c) nefrakcionirani agregat:

– D45 i d=0                 razred GA90.

 

G.2.1.1.2. Granulometrijski sastav punila ispituje se prema normi HRN EN 933-10 i mora zadovoljavati uvjete prema normi HRN EN 12620.

D.2.1.1.3. Sadržaj sitnih čestica ispituje se prema normi HRN EN 933-1 i mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620:

a) sitni agregat:

– f3 za prirodni i miješani

– f10 za drobljeni

b) krupni agregat: f1,5

c) nefrakcionirani agregat: f3

D.2.1.1.4. Ako je sadržaj sitnih čestica veći od 3%, njihova kvaliteta procjenjuje se određivanjem ekvivalenta pijeska (SE) prema HRN EN 933-8 i ispitivanjem metilenskim modrilom (MB) prema HRN EN 933-9.

D.2.1.1.5. Oblik zrna krupnog agregata (SI) određuje se prema normi HRN EN 12620 razredom indeksa oblika ispitanog prema normi HRN EN 933-4 do najviše:

– SI40 za betone do uključivo razreda tlačne čvrstoće C12/15 prema normi HRN EN 206-1

– SI20 za ostale betone.

D.2.1.1.6. Otpornost na drobljenje krupnog agregata (LA) ispitana prema normi HRN EN 1097-2 mora zadovoljavati razrede prema normi HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona do najviše:

– LA35 za betone opće namjene,

– LA30 za betone razreda izloženosti XF1 do XF4 prema HRN EN 206-1.

D.2.1.1.7. Sadržaj sulfata topivog u kiselini (AS) ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620:

– AS0,2 za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,

– AS1,0 za zrakom hlađenu zguru.

D.2.1.1.8. Sadržaj ukupnog sumpora ispituje se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:

– 1% za sve agregate osim zrakom hlađene zgure,

– 2% za zrakom hlađenu zguru.

D.2.1.1.9. Iznimno od točke D.2.1.1.8., ako u agregatu ima pirotina, nestabilne forme željeznog sulfida FeS, tada ukupni sadržaj sumpora ne smije biti veći od 0,1%.

D.2.1.1.10. Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od:

– 0,15%          za neramirani beton,

– 0,06%          za armirani beton i

– 0,03%          za prednapeti beton.

D.2.1.1.11. Gustoća zrna i upijanje vode ispituje se prema normi HRN EN 1097-6, a nasipna gustoća ispituje se prema normi HRN EN 1097-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve naručitelja i kupca.

D.2.1.1.12. Agregat za beton ne smije sadržavati sastojke koji utječu na brzinu vezanja i očvršćivanja betona (organske tvari, šećer, lake čestice itd), a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.

D.2.1.1.13. Mineraloško petrografski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN 932-3 i mora zadovoljavati projektne zahtjeve ili zahtjeve naručitelja.

D.2.1.1.14. Otpornost na smrzavanje krupnog agregata (F ili MS) ispituje se prema normi HRN EN 1367-1 ili HRN EN 1367-2 i mora zadovoljavati razrede prema HRN EN 12620 odabrane ovisno o krajnjoj uporabi betona:

– FNR ili MSNR  za betone u suhom okruženju,

– F2 ili MS25  za betone razreda izloženosti XF1 i XF3 prema HRN EN 206-1,

– F1 ili MS18  za betone razreda izloženosti XF2 i XF4 prema HRN EN 206-1.

D.2.1.1.15. Za betone izložene površinskoj abraziji, otpornost na abraziju (AAV) ispituje se prema normi HRN EN 1097-8 i mora zadovoljavati odabrani razred prema normi HRN EN 12620 u zavisnosti od izloženosti abraziji, a ne smije biti veća od AAV20.

D.2.1.1.16. Kada agregat primijenjen u betonu koji je izložen vlazi sadrži potencijalno alkalno-reaktivne sastojke s mogućnošću reakcije s alkalijima (Na2O i K2O porijeklom iz cementa ili drugog izvora), treba provesti daljnja ispitivanja i poduzeti pouzdano utvrđene mjere sprječavanja alkalno-silikatne reakcije prema Izvještaju CEN CR 1901.

D.2.1.1.17. Sadržaj školjaka (SC) u krupnom agregatu za beton ispituje se prema normi HRN EN 933-7 i mora zadovoljavati razred SC10 prema normi HRN EN 12620.

D.2.1.1.18. Za betone s posebnim zahtjevima i u posebnim uvjetima, skupljanje agregata za beton uslijed sušenja ispituje se prema normi HRN EN 1367-4 i ne smije biti veće od 0,075%.

D.2.1.1.19. Agregat za beton proizveden iz zrakom hlađene zgure ne smije sadržavati raspadnutog dikalcijevog silikata i raspadnutog željeza, a njihovo prisustvo se ispituje prema normi HRN EN 1744-1.

D.2.1.2. Tehnička svojstva laganog agregata za beton moraju, ovisno o podrijetlu agregata, zadovoljavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u betonu i moraju se specificirati prema normi HRN EN 13055-1:2003, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

 

D.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

D.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 12620 i odredbama posebnog propisa ako ovim Prilogom nije drugačije određeno.

D.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti laganog agregata za beton provodi se prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13055-1 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

D.2.2.3. Iznimno od točke D.2.2.1., u prijelaznom razdoblju do 30. lipnja 2007. godine potvrđivanje sukladnosti agregata za beton mora se provoditi prema točkama D.2.2.3.1. do D.2.2.3.19. (sustav ocjenjivanja sukladnosti 1+), ako za unutarnju kontrolu proizvodnje tog agregata za beton nije od ovlaštene pravne osobe izdan certifikat u skladu s odredbama posebnog propisa.

D.2.2.3.1. Pri potvrđivanju sukladnosti agregata za beton obvezno treba ispitati svojstva navedena u točkama D.2.1.1.1. do D.2.1.1.14., a ovisno o namjeni i podrijetlu agregata za beton, prema zahtjevu proizvođača ili uvoznika, odnosno u slučaju sumnje, treba ispitati i ostala svojstva navedena u točaka D.2.1.1.15. do D.2.1.1.19. ovoga Priloga.

D.2.2.3.2. Učestalost pojedinih ispitivanja mora biti u skladu s tab­licama D.1 do D.3, a ostala svojstva agregata za beton (kao što su alkalno-silikatna reaktivnost, sadržaj opasnih tvari koje zrače, oslobađaju teške metale itd.) ispituju se na zahtjev ili u slučaju sumnje.

 

Tablica D.1: Minimalna učestalost ispitivanja općih svojstava agregata za beton

 

Svojstvo

Napomena

Metoda
ispitivanja

Minimalna učestalost

Granulometrijski sastav

HRN EN 933-1 i HRN EN 933-10

1 x mjesečno

ili 1 u 2 mje-

seca (ovisno o proizvodnji)

Oblik zrna krupnog agregata

– šljunak – drobljeni

HRN EN 933-4

1 u 6 mjeseci

2 u 6 mjeseci

Sadržaj sitnih čestica

HRN EN 933-1

1 x mjesečno

ili 1 u 2 mje-

seca (ovisno o proizvodnji)

Kvaliteta sitnih čestica

– ekvivalent pijeska SE – ispitivanje metilenskim modrilom

HRN EN 933-8

HRN EN 933-9

1 x mjesečno

 ili 1 u 2 mje-

seca (ovisno o proizvodnji)

Nasipna gustoća, gustoća zrna i upijanje vode

HRN EN 1097-3

HRN EN 1097-6

1 x godišnje

Petrografski opis

HRN EN 932-3

1 u 2 godine

 

Tablica D.2: Minimalna učestalost ispitivanja svojstava agregata za beton bitnih za krajnju namjenu

 

Svojstvo

Napomena

Metoda
ispitivanja

Minimalna učestalost

Otpornost na drobljenje

HRN EN 1097-2

2 x godišnje

Otpornost na abraziju

Samo za agregate izložene abraziji

HRN EN 1097-

8, Dodatak A

1 x godišnje

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje

HRN EN 1367-1

ili HRN EN

1367-2

1 x godišnje

Sadržaj klorida

EN 1744-1, t. 7

1 x godišnje

 

Tablica D.3: Minimalna učestalost ispitivanja agregata za beton različitog podrijetla

 

Svojstvo

Napomena

Metoda ispitivanja

Minimalna učestalost

Sadržaj školjaka

Krupni agregat

HRN EN 933-7

1 x godišnje

Postojanost obujma, skupljanje

-

HRN EN 1367-4

1 u 2 godine

Sadržaj klorida

Za agregate morskog podrijetla

HRN EN 1744-1,

 t. 7

1 x mjesečno

ili 1 u 2 mje-

seca (ovisno o proizvodnji)

Spojevi koji sadrže sumpor

– samo zgura iz visokih peći – agregati osim zrakom hlađene zgure iz visokih peći

HRN EN 1744-1,

 t. 12

HRN EN 1744-1,

t. 12

2 x godišnje 1

x godišnje

Organske tvari

– sadržaj humusa

– dokazan visoki sadržaj humusa

– komparativno ispitivanje čvrstoće i vremena vezivanja

– laki organski zagađivači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– za šljunak

HRN EN 1744-1,
t. 15.1

HRN EN 1744-1,
t. 15.2

 

HRN EN 1744-1,
t. 15.3

 

HRN EN 1744-1,
t. 14.2

2 x godišnje

2 x godišnje

2 x godišnje

2 x godišnje

Raspadanje dikalcijevog silikata

Samo zgura iz visokih peći

HRN EN 1744-1, t. 19.1

2 x godišnje

Raspadanje željeza

Samo zgura iz visokih peći

HRN EN 1744-1, t. 19.2

2 x godišnje

 

D.2.2.3.3. Postignuti rezultati ispitivanja svakog svojstva agregata za beton svrstavaju se u razrede ili daju opisno prema normi HRN EN 12620.

D.2.2.3.4. Uzorke za ispitivanje uzimaju proizvođač agregat za beton i ovlaštena pravna osoba na način utvrđen ovim Prilogom.

D.2.2.3.5. Broj uzoraka jedne frakcije agregata za beton ovisi o ukupnoj godišnjoj proizvodnji agregata i iznosi:

a) do 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak svaka dva mjeseca,

b) više od 50.000 tona ukupno proizvedenog agregata, najmanje jedan uzorak mjesečno.

D.2.2.3.6. O uzimanju uzoraka za ispitivanje sastavlja se zapisnik koji potpisuju predstavnici proizvođača i ovlaštene pravne osobe. Zapisnik o uzimanju uzoraka mora sadržavati sljedeće podatke:

– ime i sjedište proizvođača agregata za beton,

– vrstu agregata i broj uzoraka i

– mjesto i datum uzimanja uzoraka.

D.2.2.3.7. Na uzorcima uzetima u razdoblju od šest mjeseci ovlaštena pravna osoba treba ispitati:

a) svojstva agregata za beton navedena u točkama D.2.1.1.1. do D.2.1.1.4. na svim uzorcima,

b) svojstva agregata za beton navedena u točkama D.2.1.1.5. do D.2.1.1.14. i ostala svojstva navedena u točka D.2.1.1.15. do D.2.1.1.19. (ovisno o namjeni, podrijetlu agregata za beton ili prema zahtjevu proizvođača ili uvoznika, odnosno u slučaju sumnje), treba ispitati na jednom ili više uzoraka prema propisanoj učestalosti pojedinih ispitivanja iz točke D.2.2.3.2. ovoga Priloga.

D.2.2.3.8. Proizvođač agregata za beton uzima jednom dnevno uzorke svake frakcije agregata iz proizvodnje i ispituje svojstva navedena u točki D.2.2.3.7. podtočki a) ovoga Priloga. Rezultate ispitivanja proizvođač zapisuje u kontrolnim knjigama, koje potpisuje predstavnik proizvođača i ovjerava predstavnik ovlaštene pravne osobe, kao dio unutarnje kontrole proizvodnje.

D.2.2.3.9. Rezultati ispitivanja svake frakcije agregata za beton navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a) ovoga Propisa obrađuju se sta­tistički.

D.2.2.3.10. Rezultati ispitivanja ovlaštene pravne osobe statistički se obrađuju kad ovlaštena pravna osoba ima najmanje šest rezultata ispitivanja svojstava svake frakcije agregata za beton navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a) ovoga Priloga.

D.2.2.3.11. Rezultate ispitivanja iz proizvodnje statistički obrađuje proizvođač, a rezultate ispitivanja ovlaštene pravne osobe statistički obrađuje ta osoba. Rezultati ispitivanja statistički se obrađuju na sljedeći način:

a) od raspoloživih podataka za svako svojstvo agregata formiraju se dva skupa podataka N1 i N2,

b) skup N1(x1, s1) veličine n1 sastoji se od rezultata ispitivanja što ih provodi proizvođač tijekom proizvodnje;

c) skup N2(x2, s2) veličine n2 sastoji se od rezultata ispitivanja što ih provodi ovlaštena pravna osoba,

d) za svaki od skupova N1 i N2 određuje se aritmetička sredina x i standardna devijacija s.

D.2.2.3.12. Ako u razdoblju od šest mjeseci ovlaštena pravna osoba uzme i ispita šest ili više uzoraka jedne frakcije agregata za beton i statistički obradi rezultate ispitivanja, svojstva agregata su potvrđena ako:

a) najviše 16,67% ukupnog broja rezultata ispitivanja skupa N2 ne zadovoljava specifikacije iz ovoga Priloga i

b) rezultati ispitivanja ostalih svojstava agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki b) zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga.

D.2.2.3.13. Ako u razdoblju od šest mjeseci ovlaštena pravna osoba uzme i ispita od tri do pet uzoraka jedne frakcije agregata za beton, svojstva agregata su potvrđena ako:

a) od tri rezultata ispitivanja svojstava agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a) svi zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga,

b) od četiri odnosno pet rezultata ispitivanja svojstava agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki a), najviše jedan ne zadovoljava specifikacije iz ovoga Priloga, i

c) rezultati ispitivanja ostalih svojstava agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki b) zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga.

D.2.2.3.14. Ako se u razdoblju od šest mjeseci utvrdi da jedno ili više svojstava frakcije agregata navedenih u točki D.2.2.3.7. podtočki b) ne zadovoljava specifikacije iz ovoga Priloga ona se ponovno ispituju na dva novo uzeta uzorka agregata za beton. Uzorci se uzimaju na način utvrđen u ovom Prilogu u vremenskim razdobljima ne manjim od osam sati proizvodnje agregata i ne manjim od jednog cijelog dana. Svojstva agregata su potvrđena ako rezultati ispitivanja na dva novo uzeta uzorka agregata zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga.

D.2.2.3.15. Ako rezultati ispitivanja uzoraka frakcije agregata za beton zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga, ovlaštena pravna osoba izdaje izvještaje o ispitivanjima koje je provela i certifikat sukladnosti agregata za beton u skladu s točkom D.2.2.3.12. odnosno D.2.2.3.13. Za sve ispitane frakcije agregata izdaje se zajednički certifikat sukladnosti koji važi šest mjeseci.

D.2.2.3.16. Certifikat sukladnosti iz točke D.2.2.3.15. za agregat za beton iz novih pogona za proizvodnju agregata izdaje odgovajaćom primjenom uvjetima iz točke D.2.2.3.13. Uzorci za ispitivanje uzimaju se u vremenskim razdobljima ne manjim od osam sati proizvodnje i ne manjim od jednog cijelog dana.

D.2.2.3.17. Ako proizvođač neprekidnom proizvodnjom proizvede količinu agregata za beton do 15.000 tona, certifikat sukladnosti se može izdati kada se na jednom uzorku ispitaju sva svojstva agregata navedena u točki D.2.2.3.7. podtočkama a) i b), a na najmanje još jednom uzorku ispitaju svojstva agregata navedena u točki D.2.2.3.7. podtočki a). Uzorci se uzimaju na način utvrđen u ovom Prilogu odjednom iz proizvedene količine agregata. Ako svi rezultati ispitivanja zadovoljavaju specifikacije iz ovoga Priloga ovlaštena pravna osoba izdaje izvještaje o ispitivanjima koje je provela i certifikat sukladnosti za proizvedenu ispitanu količinu agregata.

D.2.2.3.18. Izvještaj o ispitivanju agregata za beton sadrži sljedeće podatke:

– podatke o agregatu za beton uključivo identifikacijsku oznaku,

– podatke o proizvođaču,

– ime, sjedište, evidencijski broj i oznaku ovlaštenja ovlaštene pravne osobe koja je provela ispitivanje,

– datum uzimanja uzoraka,

– podatke o razdoblju u kojem je ispitivanje provedeno,

– referencijsku oznaku normi kojima su provedena ispitivanja,

– rezultate ispitivanja,

– broj izvještaja o ispitivanju.

D.2.2.3.19. Ovlaštena pravna osoba mora čuvati po jedan primjerak izdanog izvještaja o ispitivanju najmanje tri godine od izdavanja, a proizvođač trajno.

D.2.2.3.20. Po isteku prijelaznog razdoblja nije dopušteno provoditi kontrolu svojstava agregata za beton prema točkama D.2.2.3.1. do D.2.2.3.19.

 

D.2.3. Označavanje agregata

D.2.3.1. Agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 12620. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

D.2.3.2. Lagani agregat za beton označava se na otpremnici i na pakovini prema normi HRN EN 13055-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.

 

D.3. Ispitivanje agregata

D.3.1. Ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga Priloga.

D.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje svojstava, ovisno o vrsti agregata za beton i laganog agregata za beton, provodi se prema normama niza HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367 i HRN EN 1744, i odredbama ovoga Priloga.

 

D.4. Kontrola agregata prije proizvodnje betona

D.4.1. Kontrola agregata provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

D.4.2. Kontrola agregata provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke D.3.1. ovoga Priloga.

 

D.5. Održavanje svojstava agregata

D.5.1. Proizvođač i distributer agregata te proizvođač betona dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara i skladištenja prema Dodatku H norme HRN EN 12620, odnosno Dodatku F norme HRN EN 13055-1.

 

D.6. Norme

 

D.6.1. Norme za agregat

 

HRN EN 13055-1:2003

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

 

D.6.2. Ostale norme

 

HRN EN 932-1

Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2

Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode

Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

HRN EN 932-3

Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1

Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5

Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6

Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio:

Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995)

HRN EN 933-3

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:

 

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)

HRN EN 933-3/A1

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:

 

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio:

 

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999)

HRN EN 933-5

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio:

 

Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

HRN EN 933-6

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio:

 

Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio:

 

Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

HRN EN 933-8

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio:

 

Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio:

 

Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:

 

Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

HRN EN 1097-1

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

 

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio:

Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio:

Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio:

 

Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:

 

Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

HRN EN 1097-6/AC

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:

 

Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

HRN EN 1097-7

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio:

 

Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8

Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

HRN EN 1097-10

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

 

Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)

HRN EN 1367-1

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio: Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)

HRN EN 1367-4

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio: Određivanje skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998)

HRN EN 1367-5

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio: Određivanje otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002)

HRN EN 1744-1

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

HRN EN 1744-3

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1

Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvještaj CEN CR 1901

Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu

 

PRILOG E

 

DODATAK BETONU I DODATAK MORTU ZA INJEKTIRANJE NATEGA

 

E.1. Područje primjene

 

E.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak mlaznom betonu i za dodatak mortu za injektiranje natega za primjenu u betonu iz Priloga »A« odnosno mortu za injektiranje natega iz Priloga »B« ovoga Propisa, te način potvrđivanja sukladnosti dodatka betonu i dodatka mortu za injektiranje, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

E.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu i mortu za injektiranje natega određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama iz točaka E.1.2.1., E.1.2.2. i E1.2.3. ovoga Priloga, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

E.1.2.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodataka betonu određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama: HRN EN 934-2/A1:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje     (EN 934-2:2001), HRN EN 934-4/A1:2005 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001), nHRN EN 934-5:2005 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2003 i HRN U.M1.035 Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjera kvalitete.

E.1.2.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodataka betonu određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama: HRN EN 450-1:2005 Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1:2005), HRN EN 450-2:2005 Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005), HRN EN 13263-1:2005 Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 13263-1:2005), HRN EN 13263-2:2005 Silicijska prašina za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (prEN 13263-2:2005), HRN EN 12620:2004 Agregat za beton (EN 12620:2002), HRN EN 12878:2002 Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – specifikacije i metode ispitivanja.

E1.2.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti dodataka mortu za injektiranje određuje se odnosno provodi, ovisno o vrsti dodatka prema normama: HRN EN 934-4/A1:2005 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001) i HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001).

E.1.3. Kemijski i mineralni dodatak betonu te dodatak mortu za injektiranje natega koriste se i proizvode u skladu s točkama E.1.3.1., E.1.3.2. i E.1.3.3. ovoga Priloga.

E.1.3.1. Kemijski dodatak betonu u smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za modificiranje svojstava svježeg i/ili očvrsnulog betona i mlaznog betona proizveden u tvornici dodataka betonu.

E.1.3.2. Mineralni dodatak betonu u smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za poboljšanje nekih svojstava ili dobivanje specijalnih svojstava betona proizveden u tvornici dodataka betonu.

E.1.3.3. Dodatak mortu za injektiranje natega u smislu točke E.1.1. ovoga Priloga je dodatak koji se koristi za mort za injektiranje natega, proizveden u tvornici dodataka mortu za injektiranje natega.

E.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na dodatak mortu za ziđe.

 

E.2. Specificirana svojstva,  potvrđivanje sukladnostii označavanje

 

E.2.1.  Specificirana svojstva

E.2.1.1. Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i ovisno o vrsti kemijskog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 934-2, odnosno nHRN EN 934-5, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka betonu, za vrste navedene u točki E.2.1.3. od a) do o).

E.2.1.2. Tehnička svojstva kemijskog dodatka betonu za betoniranje pri niskim temperaturama osim ispunjavanja zahtjeva za taj tip dodatka moraju biti specificirana prema normi HRN U.M1.035, za vrstu dodatka betonu navedenog u točki E.2.1.3. pod p).

E.2.1.3. Vrste kemijskih dodataka betonu su:

a) plastifikator,

b) superplastifikator,

c) dodatak za zadržavanje vode,

d) aerant,

e) ubrzivač vezivanja,

f) ubrzivač očvršćivanja,

g) usporivač vezivanja,

h) dodatak za vodonepropusnost,

i) usporivač vezivanja/plastifikator,

j) usporivač vezivanja/superplastifikator,

k) ubrzivač vezivanja/plastifikator,

l) ubrzivač vezivanja mlaznog betona,

m) ubrzivač vezivanja mlaznog betona bez sadržaja alkalija,

n) dodatak za kontrolu konzistencije mlaznog betona,

o) dodatak za poboljšanje veze slojeva mlaznog betona.

p) dodatak za betoniranje pri niskim temperaturama

E.2.1.4. Tehnička svojstva mineralnog dodatka betonu moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona i ovisno o vrsti mineralnog dodatka moraju biti specificirana prema normama HRN EN 450-1; HRN EN 13263-1; HRN EN 12620 i HRN EN 12878, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, ovisno o vrsti dodatka betonu, za vrste navedene u točki E.2.1.5.

E.2.1.5. Vrste mineralnih dodataka betonu su:

Tip I

a) punila (fileri)

b) pigmenti

Tip II

c) leteći pepeo

d) silicijska prašina

E.2.1.6. Tehnička svojstva dodatka mortu za injektiranje natega moraju ispuniti opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva morta za injektiranje natega prema normi HRN EN 934-4, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

E.2.1.7. Tehnička svojstva dodataka betonu i dodataka mortu za injektiranje natega specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

 

E.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

E.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti kemijskog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se prema odredbama Dodatka ZA normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5 i norme HRN EN 934-6, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti mineralnog dodatka betonu, ovisno o vrsti dodatka, provodi se odredbama Dodatka ZA normi HRN EN 450-1, nHRN EN 13263 i HRN EN 1260, normama HRN EN 450-2, nHRN EN 13263-2, nHRN EN 480-14:2005, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti dodatka mortu za injektiranje natega provodi se prema postupku i kriterijima određenim normama HRN EN 934-6 i HRN EN 934-4 te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

E.2.2.4. U prijelaznom razdoblju do 30. lipnja 2007. osim početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda:

a) kemijskog dodatka betonu,

b) mineralnog dodatka betonu Tipa I, i

c) dodatka mortu za injektiranje natega

kojeg provodi proizvođač, dodatno će jednako ispitivanje provesti i ovlaštena pravna osoba.

E.2.2.5. Ako dodatno ispitivanje tipa građevnog proizvoda iz točke E.2.2.4. nije provedeno, pravna osoba provest će ispitivanje slučajnog uzorka kemijskog dodatka betonu, mineralnog dodatka betonu Tipa I i dodatka mortu za injektiranje natega prije prvog uvoza.

 

E.2.3. Označavanje

E.2.3.1. Dodatak betonu odnosno mortu za injektiranje natega označava se, na otpremnici i na pakovini, ovisno o vrsti dodatka prema normama iz točaka E.2.3.1.1., E.2.3.1.2. i E.2.3.1.3. ovoga Priloga. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim propisom.

E.2.3.1.1.        Kemijski dodatak betonu označava se prema normi HRN EN 934-2, odnosno normi nHRN EN 934-5.

E.2.3.1.2.        Mineralni dodatak betonu označava se prema normama HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-1 odnosno HRN EN 12620.

E.2.3.1.3.        Dodatak mortu za injektiranje natega označava se prema normi HRN EN 934-4.

 

E.3 Ispitivanje

E.3.1. Ispitivanje svojstava kemijskog dodatka betonu provodi se, ovisno o vrsti dodatka,  prema normama niza HRN EN 480, niza HRN EN 12350, niza HRN EN 12390 i normama ISO 758, ISO 4316, ISO 1158, HRN EN 1542.

E.3.2. Ispitivanje svojstava mineralnog dodatka betonu provodi se, ovisno o vrsti dodatka, prema normama niza HRN EN 933, niza HRN EN 1097, niza HRN EN 1367, niza HRN EN 196, HRN EN 451 i normama ISO 9277, ISO 9286, ISO 10694, EN ISO 11885, HRN EN 1015-3 i HRN EN 12878.

E.3.3. Ispitivanje svojstava dodatka mortu za injektiranje natega provodi se prema normama HRN EN 480-6, HRN EN 480-8, HRN EN 480-10, HRN EN 445, ISO 758, ISO 4316 i ISO 1158.

E.3.4. Uzorci za ispitivanje kemijskog dodatka betonu i mortu za injektiranje natega uzimaju se prema normi HRN EN 934-6.

E.3.5. Uzorci za ispitivanje mineralnog dodatka betonu uzimaju se u skladu s odgovarajućom normom za određenu vrstu mineralnog dodatka.

E.3.6. Kemijski dodaci betonu i dodaci mortu za injektiranje natega ispituju se na referentnim mješavinama betona i morta za injektiranje natega prema normama HRN EN 480-1; i nHRN EN 934-5.

 

E.4. Kontrola dodatka betonu prije proizvodnje betonai dodatka mortu za injektiranje nategaprije izrade morta

E.4.1. Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.

E.4.2. Kontrola dodatka mortu za injektiranje natega prije injektiranja provodi se u pogonu za predgotovljene betonske elemente i na gradilištu radi identifikacije ispitivanjem općih svojstava prema normi nEN 934-4.

E.4.3. Kontrola dodatka betonu odnosno mortu za injektiranje natega provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točaka E.3.1., E.3.2. i E.3.3.

 

E.5. Popis norma1

 

E.5.1. Norme za dodatak betonu i dodatak mortu za injektiranje natega

 

HRN EN 934-2/A1:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-2:2001/A1:2004)

nHRN EN 934-4

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004)

nHRN EN 934-5

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (prEN 934-5:2004)

HRN EN 934-6:2004

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN U.M1.035

Beton, Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

nHRN EN 450-1

Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1:2005)

nHRN EN 450-2

Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

nHRN EN 13263-1

Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 13263-1:2005)

nHRN EN 13263-2

Silicijska prašina za beton – 1. dio: Vrednovanje sukladnosti (prEN 13263-2:2005)

HRN EN 12620:2003

Agregati za beton (EN 12620:2002)

HRN EN 12878:2002

Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna – specifikacije i metode ispitivanja (EN 12878:1999)

nHRN EN 480-14:2005

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 14. dio: Mjerenje osjetljivosti čelične armature u betonu na koroziju – Potenciostatsko-elektrokemijska ispitna metoda (EN 480-14:2005).

 

E.5.2. Ostale norme

 

HRN EN 480-1

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 1. dio: Referencijski beton i referencijski mort za ispitivanje (EN 480-1:1997)

HRN EN 480-2

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje vremena vezanja (EN 480-2:1996)

HRN EN 480-4

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje izdvajanja vode (EN 480-4:1996)

HRN EN 480-5

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje kapilarnog upijanja (EN 480-5:1996)

HRN EN 480-6

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 6. dio: Infracrvena analiza (EN 480-6:1996)

HRN EN 480-8

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 8. dio: Određivanje objavljenog sadržaja suhe tvari (EN 480-8:1996)

HRN EN 480-10

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje –Ispitne metode – 10. dio: Određivanje sadržaja u vodi topivih klorida (EN 480-10:1996)

HRN EN 480-11

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje –Ispitne metode – 11. dio: Određivanje značajki zračnih pora u očvrsnulom betonu (EN 480-11:1998)

HRN EN 480-12

Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – Ispitne metode – 12. dio: Određivanje sadržaja alkalija u dodacima betonu (EN 480-12:1997)

HRN EN 12350-2

Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem (EN 12350-2:1999)

HRN EN 12350-5

Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem (EN 12350-5:1999)

HRN EN 12350-7

Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačna metoda (EN 12350-7:2000)

HRN EN 12390-2

Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće (EN 12390-2:2000)

HRN EN 12390-3

Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka (EN 12390-3:2001)

HRN EN 1542

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja Mjerenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom (EN 1542:1999)

HRN EN 12504-1

Ispitivanje betona u konstrukciji – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje pregled i ispitivanje čvrstoće

HRN EN 1008

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije za otpadnu vodu u industriji betona kao vodu za pripremu betona (EN 1008:2002)

ISO 2736-2

Ispitivanje betona – Ispitni uzorci – 2. dio: Priprema i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje čvrstoće

HRN EN 451-2

Metode ispitivanja letećeg pepela – 2 dio: Određivanje finoće mokrim sijanjem (EN 451-2:1994)

HRN EN 451-1

Metode ispitivanja letećeg pepela – 1 dio: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijevog oksida (EN 451-1:2003)

HRN EN 196-1

Metode ispitivanja cementa – 1. dio: određivanje čvrstoće (EN 196-1:1994)

HRN EN 196-7

Metode ispitivanja cementa – 7. dio: Metode uzorkovanja i pripreme uzoraka cementa (EN 196-7:1994)

HRN EN 196-21

Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1994)

HRN EN 413-2

Zidarski cement – 2. dio: Metode ispitivanja

ISO 9277

Određivanje specifične ploštine krutina plinskom apsorpcijom uporabom BET metode

ISO 9286

Abrazivna zrna i sirovine – Kemijska analiza silicijevog karbida

HRN EN 1015-3

Metode ispitivanja morta za ziđe – 3. dio: Određivanje konzistencije svježeg morta (potresnim stolom) (EN 1015-3:1999)

HRN EN 932-3

Ispitivanje općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i terminologija za pojednostavljeni petrografski opis

HRN EN 932-5

Ispitivanje općih svojstava agregata – 5. dio: opća oprema i umjeravanje

HRN EN 933-1

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje raspodjele čestica – Metoda sijanja

HRN EN 933-3

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje oblika čestica – Indeks ljuskanja

HRN EN 933-4

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 4. dio: Određivanje oblika čestica –indeks oblika

HRN EN 933-7

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 7. dio: Određivanje sadržaja školjki – postotak školjki u krupnom agregatu

HRN EN 933-8

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 8. dio: Procjena finoće – Određivanje ekvivalenta pijeska

HRN EN 933-9

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 9. dio: Procjena finoće – Ispitivanje metilenskim modrilom

HRN EN 933-10

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – 10. dio: Procjena finoće – granulometrijska krivulja punila (zračnim sijanjem)

HRN EN 1097-1

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje

HRN EN 1097-2

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio: Određivanje otpornosti na krhanje

HRN EN 1097-3

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio: Određivanje slobodne nasipne gustoće i pora

HRN EN 1097-6

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio: Određivanje gustoće čestica i upijanja vode

HRN EN 1097-8

Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje vrijednosti poliranosti kamena

HRN EN 1367-1

Ispitivanje toplinskih svojstava agregata i svojstva otprnosti na atmosferilije – 1. dio: Određivanje otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje

HRN EN 1744-1

Ispitivanje kemijskih svojstava agregata – 1. dio: Kemijska analiza

EN ISO 787-3

Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 3. dio: Određivanje tvari topivih u vodi – metoda vruće ekstrakcije

EN ISO 787-7

Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 7. dio: Određivanje ostatka na situ Vodena metoda– Ručni postupak

EN ISO 787-9

Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 9. dio: Određivanje pH vrijednosti vodene suspenzije

EN ISO 787-13

Opće metode ispitivanja pigmenata i sredstava za bubrenje – 13. dio: Određivanje u vodi topivih sulfata, klorida i nitrata

HRN EN 445

Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Metode ispitivanja (EN 445:1996)

HRN EN 446

Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 446:1996)

HRN EN 447

Mort za injektiranje natega za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za injektiranje (EN 447:1996)

HRN EN 197-1

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i mjerila sukladnosti cemenata za opće namjene (EN 197-1: 2000)

HRN EN 196-2

Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-2:1994)

HRN EN 196-3

Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezanja i postojanosti obujma (EN 196-3:1994)

HRN EN 196-6

Metode ispitivanja cementa – 6. dio: Određivanje finoće (EN 196-6:1989)

HRN ISO 758

Tekući kemijski proizvodi za industrijsku upotrebu – određivanje gustoće na 20 °C (ISO 758:1976)

HRN ISO 4316

Površinski aktivne tvari – Određivanje pH vodenih otopina – Potenciometrijska metoda (ISO 4316:1977)

ISO 1158

Plastika – Homopolimeri i kopolimeri vinil-klorid – Određivanje klorida

 

PRILOG F

 

VODA

 

F.1. Područje primjene

F.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona iz Priloga »A« odnosno pripremu morta za injektiranje prednapetih natega iz Priloga »B« ovoga Propisa (u daljnjem tekstu: voda) te način potvrđivanja prikladnosti vode, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

F.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje prikladnosti vode određuju se odnosno provodi prema normi HRN EN 1008:2002Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002), normama na koje ta norma upućuje i odred­bama ovoga Priloga.

 

F.2. Specificirana svojstva i potvrđivanje prikladnosti sukladnosti

 

F.2.1. Specificirana svojstva

F.2.1.1. Tehnička svojstva vode za primjenu u betonu moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona odnosno morta za injektiranje prednapetih natega i moraju se specificirati premabiti specificirana prema normi HRN EN 1008, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

E.2.2. Tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

 

F.2.2. Potvrđivanje prikladnosti

F.2.2.1. Potvrđivanje prikladnosti provodi se u skladu s odredbama norme HRN EN 1008, i odredbama ovoga Priloga.

F.2.2.2. Za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno provoditi potvrđivanje prikladnosti za pripremu betona i morta za injektiranje pred­napetih natega.

F.2.2.3. Morska i bočata voda nisu prikladne za pripremu betona za armirane betonske konstrukcije, prednapete betonske konstrukcije i neramirane betonske konstrukcije s ugrađenim metalnim dijelovima, niti za pripremu morta za injektiranje prednapetih natega.

 

F.3. Ispitivanje

F.3.1. Ispitivanje sadržaja i granične količine štetnih tvari u vodi  i utjecaja tih voda na svojstva svježeg i očvrsnulog betona i morta za injektiranje prednapetih natega provodi se i određuje prema normi HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje, te odredbama ovoga Priloga.

F.3.2. Ispitivanje uporabivosti prikladnosti vode provodi se prije prve uporabe, te u slučaju kada je došlo do promjene u koncentraciji štetnih tvari u vodi.u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene u njenom sastavu.

 

F.4. Kontrola vode prije proizvodnje betona i izrade morta za injektiranje natega

F.4.1. Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu prije prve uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava.

F.4.2. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje.

 

F.5. Popis normâ

 

F.5.1. Norma za vodu

 

HRN EN 1008:2002

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona

(EN 1008:2002)

 

 

F.5.2. Ostale norme

 

HRN EN 196-1

Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće

HRN EN 196-2

Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa

HRN EN 196-3

Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti

HRN EN 196-21

Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog dioksida i alkalija u cementu

HRN EN 206-1

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 12390-2

Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće

HRN EN 12390-3

Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN ISO 9963-2

Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne alkalnosti

HRN ISO 4316

Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina – Potenciometrijska metoda

HRN ISO 7890-1

Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6– Dimetilfenol spektrometrijska metoda

HRN EN 197-1

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

HRN EN 12350-1

Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN ISO 7887

Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje

HRN ISO 6878

Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molib­data

HRN ISO 9280

Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata

HRN ISO 9297

Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao indikatorom (Mohrrova metoda)

HRN ISO 9964-1

Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-2

Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-3

Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija plamenim emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530

Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda uporabom metilenskog modrila.

 

PRILOG G

 

PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI

 

G.1. Područje primjene

G.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za predgotovljene betonske elemente, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

G.1.2. Predgotovljeni betonski element u smislu točke G.1.1. je element od betona odnosno od betona i armature izrađen ili proizveden na mjestu različitom od konačnog mjesta u građevini, na gradilištu ili u pogonu za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata (tvornica predgotovljenih betonskih proizvoda).

G.1.3. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti određuje se odnosno provodi prema točki G.1.3.1. odnosno točki G.1.3.2. ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

G.1.3.1. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog betonskog elementa izrađenog prema projektu betonske konstrukcije određuje se odnosno provodi u skladu s tim projektom.

G.1.3.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog elementa proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) (u daljnjem tekstu: predgotovljeni betonski proizvod) određuje se odnosno provodi prema toj specifikaciji.

G.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se na elemente izrađene od porastoga betona, laganog betona, teškoga betona i betona s vlaknima, niti na predgotovljene elemente od betona namijenjene za zidanje (betonski zidni elementi).

 

G.2. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti i označavanje

 

G.2.1. Specificirana svojstva

G.2.1.1. Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u građevini, i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji odnosno prema normi HRN EN 13369 i odredbama ovoga Priloga.

G.2.1.2. Tehnička svojstva betona i armature iz točke G.1.2. ovoga Priloga od kojih se izrađuje odnosno proizvodi predgotovljeni betonski element moraju biti specificirana prema Prilozima »A« odnosno Priloga »B« ovoga Propisa.

G.2.1.3. Predgotovljeni betonski elementi izrađuju se odnosno proizvode za:

a) konstrukcijsku uporabu (element djelomično predgotovljene konstrukcije, element predgotovljene betonske konstrukcije ili zasebna građevina),

b) nekonstrukcijsku uporabu (npr. rubnjak, cijev za dovod i odvodnju tekućina, kanal, opločnik, poklopac, okno i slično).

G.2.1.4. Tehnička svojstva predgotovljenog betonskog elementa, betona i armature specificiraju se u projektu betonske konstrukcije, a u slučaju predgotovljenog betonskog proizvoda u tehničkoj specifikaciji za taj proizvod.

 

G.2.2. Dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti

G.2.2.1. Dokazivanje uporabljivosti predgotovljenog betonskog elementa izrađenog prema projektu betonske konstrukcije provodi se prema tom projektu te odredbama ovoga Priloga, i uključuje zahtjeve za:

a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja tipa predgotovljenog betonskog elementa, te

b) nadzorom proizvodnog pogona i nadzorom izvođačeve kontrole izrade predgotovljenog betonskog elementa,

na način primjeren postizanju tehničkih svojstava betonske konstrukcije u skladu s ovim Propisom.

G.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti predgotovljenog betonskog proizvoda proizvedenog prema tehničkoj specifikaciji provodi se prema odredbama te specifikacije, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.

G.2.2.3. Na dokazivanje uporabljivosti odnosno potvrđivanje sukladnosti predgotovljenih betonskih elemenata koji je izrađen od betona različitih svojstava ili od betona i drugih materijala odgovarajuće se primjenjuju odredbe točke G.2.2.1. odnosno točke G.2.2.2. ovoga Priloga.

G.2.2.4. Odredba točke G.2.2.3. primjenjuje se i na predgotovljene betonske elemente od betona i armature odnosno od betona, armature i drugih materijala.

 

G.2.3. Označavanje

G.2.3.1. Predgotovljeni betonski element izrađen prema projektu betonske konstrukcije označava se, na otpremnici i na oznaci prema tom projektu.

G.2.3.2. Predgotovljeni betonski proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji označava se, na otpremnici i na oznaci prema odred­bama te specifikacije. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu specifikaciju, a u skladu s posebnim propisom.

 

G.3. Ispitivanje

G.3.1. Predgotovljeni betonski elementi izrađeni prema projektu betonske konstrukcije ispituju se prema tom projektu.

G.3.2. Predgotovljeni betonski proizvodi proizvedeni prema tehničkoj specifikaciji, ispituju se prema toj specifikaciji.

 

G.4. Projektiranje

G.4.1. Predgotovljeni betonski elementi projektiraju se u skladu s odredbama Priloga »I« ili »H«, te odredbama ovoga Propisa.

G.4.2. Projektom predgotovljenih betonskih elemenata uključivo predgotovljenih betonskih proizvoda mora se dokazati tehnička svojstva i ponašanje za sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa, tj. za fazu izrade, dizanja iz kalupa, prijenosa, odlaganja na odlagalištu, prijevoza do gradilišta, ugradnju, uporabu, održavanje i razgradnju.

 

G.5. Građenje, izrada predgotovljenih betonskih elemenata, proizvodnja predgotovljenih betonskih proizvoda

G.5.1. Pri građenju betonske konstrukcije s predgotovljenim betonskim elementima treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te:

– pojedinosti koje se odnose na sve faze predviđenog vijeka uporabe elementa,

– pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale spojeva te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda,

– pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje,

dane projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu.

G.5.2. Pri izradi predgotovljenog betonskog elementa odgovarajuće se primjenjuju odredbe Priloga »J« ovoga Propisa.

G.5.3. Pri proizvodnji predgotovljenih betonskih proizvoda treba poštivati pravila određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom za taj proizvod.

 

G.6. Kontrola predgotovljenog betonskog elementa prije ugradnje

G.6.1. Predgotovljeni betonski element izrađen u skladu s projektom betonske konstrukcije smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladnost betona odnosno betona i armature potvrđena i uporabljivost predgotovljenog betonskog elementa dokazana na način određen ovim Prilogom.

G.6.2. Predgotovljeni betonski proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji za kojeg je sukladnost potvrđena na način određen ovim Prilogom i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako je sukladan zahtjevima projekta te betonske konstrukcije.

G.6.3. Prije ugradnje predgotovljenog betonskog elementa provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom HRN ENV 13670-1, te druge konrolne radnje određene Prilogom »J« ovoga Propisa.

 

G.7.1. Norme za predgotovljene betonske elemente

 

HRN EN 13369:2004,

Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004)

HRN EN 639:2005

Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)

HRN EN 640:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994)

HRN EN 641:2005

Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 641:1994)

HRN EN 642:2005

Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994)

HRN EN 1168: 2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2004)

HRN EN 1338: 2004

Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003)

HRN EN 1339:2004

Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003)

HRN EN 1340:2004

Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003)

HRN EN 1916:2005

Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 1916:2002+AC:2003)

HRN EN 1917:2005

Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 1917:2002+AC:2003)

HRN EN 12737:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Stajske podnice (EN 12737:2004)

HRN EN 12794:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Piloti za temeljenje (EN 12794:2004)

HRN EN 12839:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Elementi za ograde (EN 12839:2001)

HRN EN 12843:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Stupovi i motke (EN 12843:2004)

HRN EN 13198:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003)

HRN EN 13224:2004

Predgotovljeni betonski proizvodi – Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004)

HRN EN 13225:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004)

HRN EN 13693:2005

Predgotovljeni betonski proizvodi – Posebni krovni elementi (EN 13693:2004)

HRN EN 13748-1:2004

Teraco pločice – Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004)

HRN EN 13748-2:2004

Teraco pločice – 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004)

 

G.7.2. Ostale norme

 

Samo u slučaju projektiranja i proračunavanja u skladu s Prilogom »H«:

 

HRN DIN 4102-1:2001

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 1. dio: Građevna gradiva – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1981)

HRN DIN 4102-16:2000

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 16. dio: Provedba ispitivanja u požarnom oknu (DIN 4102-16:1990)

 

PRILOG H

 

PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S PRIZNATIM TEHNIČKIM PRAVILIMA

 

H.1. Područje primjene

 

H.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 18. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija građevina iz stavka 1. istoga članka (u daljnjem tekstu: zgrade) u skladu s priznatim tehničkim pravilima, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

H.1.2. Ovaj Prilog odnosi se na projektiranje betonskih konstrukcija zgrada uzimajući u obzir i odgovarajuća pravila za djelovanja nosivih betonskih konstrukcija, pravila za gradnju u seizmičkim područjima i pravila za temeljenje.

H.1.3. Odredbe ovoga Priloga ne primjenjuju se na projektiranje betonskih konstrukcija zgrada od prednapetog betona.

 

H.2. Projektiranje, proračun i građenje

H.2.1. Za projektiranje i proračune betonskih konstrukcija zgrada primjenjuju se odredbe ovoga Priloga i priznata tehnička pravila određena ovim Prilogom. Pojam »objekt« i »građevinski objekt« koji se koristi u priznatim tehničkim pravilima odgovara pojmu »građevina« prema Zakonu o gradnji.

H.2.2. Za djelovanja nosivih betonskih konstrukcija zgrada primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.2.3. Za gradnju zgrada u seizmičkim područjima primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.2.4. Za proračun, armiranje i konstruiranje nearmiranih i armiranih betonskih konstrukcija zgrada primjenjuju se Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton i odredbe ovoga Priloga, te priznata tehnička pravila na koje važeći dio toga pravilnika upućuje.

H.2.5. Za temeljenje zgrada primjenjuje se Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

H.2.6. Za proračun otpornosti na požar primjenjuje se hrvatska norma HRN DIN 4102.

H.2.7. Ako se u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požar, betonska konstrukcija zgrade projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

H.2.8. Pri postavljanju zahtjeva i uvjeta za građenje u projektu betonske konstrukcije zgrade odgovarajuće se primjenjuju hrvatske norme HRN ENV 1992-1-1:2004 i HRN ENV 1992-1-2:2004.

 

H.3. Primjena Pravilnika o tehničkim normativimaza beton i armirani beton

H.3.1. Ako točkama H.3.2. do H.3.5. ovoga Priloga nije drukčije određeno primjenjuju se odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton sadržane u:

a) poglavlju I. – Opće odredbe

b) poglavlju III. – Čelik za armiranje

c) poglavlju IV. – Osnove proračuna

d) poglavlju V. – Pravila armiranja

e) poglavlju VI. – Konstruiranje elemenata i konstrukcija

te sve tablice i slike iz Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton koje su potrebne za primjenu tih odredbi.

H.3.2. U poglavljima iz točke H.3.1. ne primjenjuju se odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton:

a) koje se odnose na Bi-armaturu BiA 680/800,

b) članka 86.,

c) članka 75. stavka 2. i članka 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 128., 129., 131., 132., 133. i 134. koje se odnose na proračun presjeka prema dopuštenim naprezanjima.

H.3.3. Umjesto odredbe članka 89. Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton primjenjuju se odredbe H.3.3.1. do H.3.3.3. ovoga Priloga.

H.3.3.1. Veličine proračunskih posmičnih čvrstoća ôr i ôrp koje se uspoređuju s nominalnim naprezanjem ôn(Tmu) određene su tablicom H.1.

 

Tablica H.1: Proračunske posmične čvrstoće za grede τr i ploče τr,p

 

Marka betona (MB)

15

20

30

40

50

60

τr (MPa) GREDE

0,6

0,8

1,1

1,3

1,5

1,6

τr,p (MPa) PLOČE

0,3

0,4

0,55

0,65

0,75

0,8

 

H.3.3.2.           Ako je kod greda ispunjen uvjet ôn(Tmu) ô ôr, tada nije potrebna proračunska poprečna armatura greda za osiguranje presjeka za preuzimanje utjecaja od djelovanja poprečnih sila, ali je potrebno postaviti armaturu sukladno članku 182.

H.3.3.3. Ako je kod ploča ispunjen uvjet ôn(Tmu) ôr,p tada nije potrebna proračunska poprečna armatura ploča.

H.3.4. U članku 127. na lijevoj strani druge jednadžbe umjesto i treba pisati ói.

H.3.5. Umjesto odredbi članka 135. i 136. Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton primjenjuju se odredbe točaka H.3.5.1. do H.3.5.6. ovoga Priloga.

H.3.5.1. Najmanji zaštitni sloj betona, utvrđuje se ovisno o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa.

H.3.5.1.1. Razredi izloženosti u ovisnosti o okolišu, te najmanji razred tlačne čvrstoće betona za taj razred izloženosti određeni su tablicom H.2.

 

Tablica H.2: Razredi izloženosti i razredi najmanjih tlačnih čvrstoća betona

 

Razred

Opis okoliša

Informativni primjeri moguće pojave razreda izloženosti

Najmanji razred tlačne čvrstoće betona

1 Nema rizika od oštećenja

X0

Bez rizika djelovanja

Elementi bez armature u neagresivnom okolišu (npr. nearmirani temelji koji nisu izloženi smrzavanju i odmrzavanju, nearmirani unutarnji elementi)

C20/25

2 Korozija armature uzrokovana karbonatizacijoma)

XC1

Suho ili trajno vlažno

Elementi u prostorijama obične vlažnosti zraka (uključujući kuhinje, kupaone, praonice rublja u stambenim zgradama); elementi stalno uronjeni u vodu

C25/30

XC2

Vlažno, rijetko suho

Dijelovi spremnika za vodu; dijelovi temelja

C30/37

XC3

Umjerena vlažnost

Dijelovi do kojih vanjski zrak ima stalni ili povremeni pristup (npr. zgrade otvorenih oblika, tipa-šed); prostorije s atmosferom visoke vlažnosti (npr. javne kuhinje, kupališta, praonice, vlažni prostori zatvorenih bazena za kupanje,...)

C30/37

XC4

Cikličko vlažno i suho

Vanjski betonski elementi izravno izloženi kiši; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke)

C30/37

3 Korozija armature uzrokovana kloridima koji nisu iz mora

XD1

Umjerena vlažnost

Područja prskanja vode s prometnih površina; privatne garaže

C30/37c)

XD2

Vlažno, rijetko suho

Bazeni za plivanje i kupališta sa slanom vodom; elementi izloženi industrijskim vodama koje sadrže kloride

C30/37c)

XD3

Cikličko vlažno i suho

Elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog slojab)

C35/45c)

4 Korozija armature, uzrokovana kloridima iz mora

XS1

Izloženo soli iz zraka, ali ne u izravnom dodiru s morskom vodom

Vanjski elementi u blizini obale

C30/37c)

XS2

Uronjeno

Stalno uronjeni elementi u lukama

C35/45c)

XS3

U zonama plime i prskanja vode

Zidovi lukobrana i molova

C35/45c)

5 Djelovanje smrzavanja i odmrzavanja, sa ili bez sredstava za odleđivanje

XF1

Umjereno zasićenje vodom, bez sredstva za odleđivanje

Vanjski elementi

C30/37

XF2

Umjereno zasićenje vodom, sa sredstvom za odleđivanje ili morska voda

Područja prskanja vode s prometnih površina, sa sredstvom za odleđivanje (ali drugačije od onog za XF4); područje prskanja morskom vodom

C25/30

XF3

Jako zasićenje vodom, bez sredstva za odleđivanje

Otvoreni spremnici za vodu; elementi u području kvašenja vodom (slatkovodna jezera i/ili rijeke)

C30/37

XF4

Jako zasićenje vodom, sa sredstvom za odleđivanje ili morskom vodom

Prometne površine tretirane sredstvima za odleđivanje; pretežno vodoravni elementi izloženi prskanju vode s prometnih površina na koja se nanose sredstva za odleđivanje; parkirališne ploče bez zaštitnog sloja b); elementi u području morske plime; mjesta na kojima može doći do struganja u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije

C30/37

6 Beton izložen kemijskom djelovanjud)

XA1

Slabo kemijski agresivni okoliš

Spremnici u postrojenjima za tretiranje voda iz kanalizacije, spremnici tekućih umjetnih gnojiva

C30/37

XA2

Umjereno kemijski agresivni okoliš, konstrukcije u marinama

Betonski elementi u dodiru s morskom vodom; elementi u agresivnom tlu

C35/45c)

XA3

Jako kemijski agresivni okoliš

Kemijski agresivne vode u postrojenjima za tretiranje otpadnih voda; spremnici za silažu i korita (žljebovi) za hranjenje životinja; rashladni tornjevi s dimnjacima za odvođenje dimnih plinova

C35/45c)

7 Beton izložen habanju

XM1

Umjereno habanje

Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu vozila s pneumatskim gumama na kotačima

C30/37c)

XM2

Znatno habanje

Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim ili s tvrdim gumama na kotačima

C30/37c)

XM3

Ekstremno habanje

Elementi industrijskih konstrukcija izloženi prometu viljuškara s pneumatskim gumama ili čeličnim kotačima; hidrauličke konstrukcije u vrtložnim (uzburkanim) vodama (npr. bazeni za destilaciju); površine izložene prometu gusjeničara

C35/45c)

 

a) Podaci o vlazi odnose se na uvjete unutar zaštitnog sloja. Može se općenito pretpostaviti da su uvjeti unutar zaštitnog sloja isti kao uvjeti okoline kojem je element izložen. Međutim, to nije nužno slučaj ako postoji barijera za sprječavanje isparavanja između betona i okoliša.

b) Takve ploče zahtijevaju dodatnu površinsku zaštitu kao što je sloj za prekrivanje pukotina.

c) Prvi niži razred čvrstoće ako se odabire aerirani beton za razred XF.

d) Vidjeti HRN EN 206-1 za granične vrijednosti komponenata, sastava i svojstava betona.

 

H.3.5.1.2. Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja za zaštitu od korozije i dopuštena odstupanja zaštitnog sloja određene su tablicom H.3.

 

Tablica H.3: Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja za zaštitu od korozije i dopuštena odstupanja zaštitnog sloja

 

 

Razred izloženosti

1

2

Najmanji zaštitni sloj, cmin u mma)b) za: Armaturu

dopuštena odstupanja zaštitnog sloja ∆c, u mm

1

XC1

20

10

2

XC2

35

15

XC3

35

XC4

40

3

XD1

55

XD2

XD3c)

4

XS1

55

XS2

XS3

 

a) Ako su elementi izvedeni od betona za dva razreda više od najmanjeg razreda specificirana u tablici H.2, zaštitni sloj može se smanjiti za 5 mm. Ovo, međutim, ne vrijedi za razred izloženosti XC1.

b) Ako se beton na mjestu (in-situ) veže s betonom predgotovljenog elementa, zaštitni sloj na tom spoju može se smanjiti do 5 mm u predgotovljenom elementu i do 10 mm u betonu na mjestu. Ipak, pravila specificirana u točki H.3.5.2. d), za osiguranje prianjanja moraju se poštivati ako je armatura potpuno iskorištena u fazi izvedbe.

c) U nekim slučajevima armatura će trebati posebnu zaštitu od korozije.

 

H.3.5.2. Osim odredaba točke H.3.5.1. zaštitni sloj mora ispuniti i slijedeće zahtjeve:

a) armatura treba imati barem minimalni zaštitni sloj da bi se osigurala zaštita od korozije i prijenos sila prianjanja,

b) zaštitnim slojem mora se zaštititi i nenosiva armatura,

c) da bi se osigurala zaštita od korozije, zaštitni sloj ne smije biti manji od cmin iz tablice H.3 ovisno o razredu izloženosti iz tablice H.2; za istovremeni utjecaj više razreda izloženosti mora se usvojiti zahtjev većeg zaštitnog sloja,

d) da bi se osiguralo dobro prianjanje, cmin mora biti jednak ili ne manji od promjera šipke, ds, ili usporednog promjera snopa šipki (čija je ploština presjeka jednaka zbroju ploština pojedinih šipki u snopu), ds,V,

e) betonu koji je izložen jakom mehaničkom djelovanju može se otpornost na habanje poboljšati povećanjem zaštitnog sloja za oko 5 mm za razred izloženosti XM1, 10 mm za XM2 i 15 mm za XM3,

f) da bi se u obzir uzelo slučajno odstupanje od specificiranog zaštitnog sloja, vrijednost c mora se dodati vrijednosti cmin, da bi se dobila nazivna vrijednost cnom,

g) veća vrijednost c mora se rabiti pri betoniranju na neravnoj podlozi. Povećanje treba odgovarati veličini neravnosti podloge, ali c nije manja od 20 mm.

H.3.5.3. Za beton u dodiru s tlom treba zaštitni sloj povećati za dodatnih 50 mm i treba iznositi c  75 mm.

H.3.5.4. Ako se na tlo betonira podloga temelja onda zaštitni sloj betonskog temelja do podloge mora iznositi c  40 mm.

H.3.5.5. Ako su dijelovi konstrukcije nedostupni, treba zaštitni sloj se povećati 20 mm.

H.3.5.6. Ako se betonu naknadno obrađuje površina treba zaštitni sloj povećati za najmanje 5 mm.

 

H.4. Primjena Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima

H.4.1. Koeficijent kategorije građevine za II. kategoriju građevine iz tablice u članku 4. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima mijenja se i iznosi Ko= 1,5.

H.4.2. Umjesto odredbe članka 25. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima primjenjuje se točka H.4.2.1. ovoga Priloga.

H.4.2.1. Koeficijent dinamičnosti Kd određuje se prema tablici H.4.

 

Tablica H.4: Koeficijenti dinamičnosti Kd u odnosu na kategoriju tla

 

Kategorija tla

Koeficijent Kd

Granične vrijednosti koeficijenta Kd

I

Kd = 0,50/T

0,33 ≤ Kd £ 1,0

II

Kd = 0,70/T

0,47 ≤ Kd £ 1,0

III

Kd = 0,90/T

0,60 ≤ Kd £ 1,0

 

H.4.3. Za betonske konstrukcije koeficijenati duktilnosti i prigušenja Kp određenih člankom 27. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima mijenjaju se i iznose:

– za tip konstrukcije iz točke 1) Kp = 1,5

– za tip konstrukcije iz točke 2) Kp = 2,0

– za tip konstrukcije iz točke 3) Kp = 2,4

– za tip konstrukcije iz točke 4) Kp = 3,0.

 

H.5. Tehnička svojstva betona i armature

H.5.1. Tehnička svojstva betona specificiraju se u projektu u skladu s ovim Prilogom.

H.5.1.1. Marka betona prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton odgovara razredu tlačne čvrstoće betona oznake prema Prilogu »A« ovoga Propisa i prema tablici H.5 ovoga Priloga.

H.5.1.2. Ostala tehnička svojstva specificiraju se za odgovarajući razred tlačne čvrstoće prema Prilogu »A« ovoga Propisa.

 

Tablica H.5 Marka betona prema PBAB i odgovarajući razredi tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 206-1

Marka betona (MB)

15

20

30

40

50

60

Razredi tlačne čvrstoće

C12/15

C16/20

C25/30

C30/37

C40/50

C50/60

 

H.5.2. Tehnička svojstva čelika za armiranje specificiraju se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama Priloga «B» ovoga Propisa.

H.5.3. Tehnička svojstva građevnih proizvoda za primjenu u betonu (cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje, voda) moraju biti specificirana prema odredbama iz Priloga »C«, »D«, »E« i »F« ovoga Propisa.

 

H.6. Popis priznatih tehničkih pravila i norma

 

H.6.1. Priznata tehnička pravila za projektiranje

Pravilnik o tehničkim normativima za djelovanja nosivih građevinskih konstrukcija (»Službeni list« 26/88) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima (»Službeni list« 31/81, 29/83, 20/88 i 52/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (»Službeni list« 11/87) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (»Službeni list« 15/90) i priznata tehnička pravila koja su vezana uz primjenu toga pravilnika.

 

H.6.2. Norme

 

HRN ENV 1992-1-1:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Osnova i pravila primjene za zgrade (ENV 1992-1-1:1991)

HRN ENV 1992-1-2:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-2. dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995)

HRN DIN 4102-1:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 1. dio: Građevni materijali – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak 1:1998)

HRN DIN 4102-2:1996

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 2. dio: Građevni elementi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-2:1977)

HRN DIN 4102-3:1996

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 3. dio: Požarni zidovi i nenosivi vanjski zidovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-3:1977)

HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 4. dio: Sastav i primjena građevnih materijala, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998)

HRN DIN 4102-4:1996

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 4. dio: Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata (DIN 4102-4:1994; Ber 1:1995; Ber 2:1996)

HRN DIN 4102-5:1996

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 5. dio: Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na požar – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-5:1977)

HRN DIN 4102-6:1996

Ponašanje građevnih gradiva i gra­đevnih elemenata u požaru – 6. dio: Ventilacijski vodovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-6:1977)

HRN DIN 4102-7:2000

Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru – 7. dio: Krovovi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998)

HRN DIN 4102-8:1996

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 8. dio: Mali uređaji za ispitivanje (DIN 4102-8:1986)

HRN DIN 4102-9:1996

Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 9. dio: Pregrade za kabele – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-9:1990)

HRN DIN 4102-11:1996

Ponašanje građevnih gradiva i gra­đevnih elemenata u požaru – 11. dio: Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i kanali te poklopci njihovih revizijskih otvora – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-11:1985)

 

PRILOG I

 

PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U SKLADU S HRVATSKIM NORMAMA

 

I.1. Područje primjene

I.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 17. ovoga Propisa propisuju pravila za projektiranje betonskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

I.1.2. Odredbe ovoga Priloga odnose se na projektiranje betonskih konstrukcija uzimajući u obzir i osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije, geotehničko projektiranje te projektiranje konstrukcija otpornih na potres.

 

I.2. Projektiranje, proračun i građenje

I.2.1. Pravila za projektiranje betonskih konstrukcija određena su hrvatskim normama nizova HRN ENV 1991, HRN ENV 1992, HRN ENV 1997 i HRN ENV 1998 s nacionalnim specifičnostima danim nacionalnim dokumentom za primjenu (u daljnjem tekstu: NAD) u okviru pojedine norme, te hrvatskim normama na koje ove norme upućuju.

I.2.2. Za osnove proračuna i djelovanja na betonske konstrukcije primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1991 uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.3. Za projektiranje betonskih konstrukcija glede otpornosti na potres primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1998 uključivo i pripadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.4. Za projektiranje betonskih konstrukcija primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1992 uključivo i propadni NAD, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.5. Za geotehničko projektiranje primjenjuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1997 uključivo i pripadni NAD uzimajući u obzir HRN 1992-3, te norme na koje norme ovog niza upućuju.

I.2.6. Ako se u skladu s člankom 16. stavkom 2. ovoga Propisa ne provodi proračun otpornosti na požarno djelovanje u skladu s HRN ENV 1992-1-2., betonska konstrukcija građevine projektirane prema odredbama ovoga Priloga mora zadovoljavati opća načela zaštite od požarnog djelovanja.

 

I.3. Tehnička svojstva betona, armature i sastavnih materijala

I.3.1. Tehnička svojstva betona specificiraju se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama iz Priloga »A« ovoga Propisa.

I.3.2. Tehnička svojstva čelika za armiranje i čelika za prednapinjanje specificiraju se u projektu betonske konstrukcije prema odredbama iz Priloga »B« ovoga Propisa.

I.3.3. Tehnička svojstva građevnih proizvoda za primjenu u betonu (cement, agregat, dodatak betonu, dodatak mortu za injektiranje, voda) moraju biti specificirana prema odredbama iz Priloga »C«, »D«, »E« i »F« ovoga Propisa.

 

I.4.1. Norme za projektiranje i proračun

 

nHRN ENV 1991-1

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 1. dio: Osnove projektiranja (ENV 1991-1:1994)

nHRN ENV 1991-2-1

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-1. dio: Djelovanja na konstrukcije – Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja (ENV 1991-2-1:1995)

nHRN ENV 1991-2-2

Eurokod 1: Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije – 2-2. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja na konstrukcije izložene požaru (ENV 1991-2-2:1995)

nHRN ENV 1991-2-3

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-3. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)

nHRN ENV 1991-2-4

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4. dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

nHRN ENV 1991-2-5

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-5. dio: Djelovanja na konstrukcije – Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

nHRN ENV 1991-2-6

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-6. dio: Djelovanja na konstrukcije – Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

nHRN ENV 1991-2-7

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-7. dio: Djelovanja na konstrukcije – Izvanredna djelovanja prouzročena udarom i eksplozijom (ENV 1991-2-7:1998)

nHRN ENV 1991-3

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 3. dio: Prometna opterećenja mostova (ENV 1991-3:1995)

nHRN ENV 1991-4

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 4. dio: Djelovanja na silose i spremnike tekućina (ENV 1991-4:1995)

nHRN ENV 1991-5

Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 5. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i drugim strojevima (ENV 1991-5:1998)

HRN ENV 1992-1-1:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-1. dio: Opća pravila i pravila za  zgrade (NV 1992-1-1:1991)

HRN ENV 1992-1-2:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2. dio: Opća pravila – Proračun konstrukcija na požarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996)

HRN ENV 1992-1-3:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – dio 1-3: Opća pravila – Predgotovljeni betonski elementi i konstrukcije (ENV 1992-1-3:1994)

HRN ENV 1992-1-4:1997

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-4. dio: Opća pravila – Lakoagregatni beton (ENV 1992-1-4:1994)

HRN ENV 1992-1-5:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-5 dio: Opća pravila – Konstrukcije sa slobodnim i vanjskim nategama (ENV 1992-1-5:1994)

HRN ENV 1992-1-6:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-6 dio: Opća pravila – Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994)

HRN ENV 1992-2:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 2. dio: Betonski mostovi (ENV 1992-2:1996)

HRN ENV 1992-3:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 3 dio: Betonski temelji (ENV 1992-3:1998)

HRN ENV 1992-4:2004

Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – 4 dio: Spremnici tekućina i rastresitih materijala (ENV 1992-4:1998)

HRN ENV 1997-1:2001

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 1. dio: Opća pravila (ENV 1997-1:1994)

HRN ENV 1997-2:2001

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 2. dio: Projektiranje uporabom laboratorijskih ispitivanja (ENV 1997-2:1999)

HRN ENV 1997-3:2001

Eurokod 7: Geotehničko projektiranje – 3. dio: Projektiranje uporabom terenskih ispitivanja (ENV 1997-3:1999)

HRN ENV 1998-1-1:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-1. dio: Opća pravila – Potresna djelovanja i opći zahtjevi za konstrukcije (ENV 1998-1-1:1994)

HRN ENV 1998-1-2:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-2. dio: Opća pravila – Opća pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

HRN ENV 1998-1-3:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-3. dio. Opća pravila – Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-3:1995)

HRN ENV 1998-1-4:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 1-4. dio: Opća pravila – Pojačanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996)

HRN ENV 1998-2:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2 dio: Mostovi (ENV 1998-2:1994)

ENV 1998-2/AC:1997

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 2 dio: Mostovi, amandman AC (ENV 1998-2/AC:1997)

HRN ENV 1998-3:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 3 dio: Tornjevi, stupovi i dimnjaci (ENV 1998-3:1996)

HRN ENV 1998-4:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 4 dio: Silosi, spremnici i cjevovodi (ENV 1998-3:1998)

HRN ENV 1998-5:2005

Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres – 5 dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja (ENV 1998-5:1994)

 

PRILOG J

 

IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

 

J.1. Područje primjene

 

J.1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 28. ovoga Propisa propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti za izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu betonskih konstrukcija te održavanje betonskih konstrukcija građevina, ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

J.1.2. Tehnički i drugi zahtjevi i uvjeti iz točke J.1.1. ovoga Priloga određeni su, odnosno, izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija provodi se prema normama: HRN EN 13670-1:2002 Izvođenje betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito, HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine, HRN ENV 13269:2001 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju, HRN EN 13306:2001 Nazivlje u održavanju, HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 1. dio Opća načela, HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe, HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 3. dio: Neovisne ocjene i pregledi svojstava, prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima, HRN U.M.1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem, HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

 

J.2. Izvođenje, nadzorne radnje i kontrolni postupci na gradilištu

 

J.2.1. Ugradnja betona

J.2.1.1. Beton proizveden prema odredbama Priloga »A« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

J.2.1.2. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.1.3. Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama ovoga Priloga.

J.2.1.3.1. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

J.2.1.3.2. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača.

J.2.1.3.3. Ako je količina ugrađenog betona iz točke J.2.1.2.2. veća od 100 m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

J.2.1.3.4. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona u skladu s točkom J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka.

J.2.1.3.5. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.

J.2.1.3.6. Zahtjevi za minimalnom količinom uzoraka iz točaka J.2.1.3.2. i J.2.1.3.3. ovoga Priloga ne odnose na obiteljsku kuću i jednostavnu građevinu.

J.2.1.4. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje na temelju podataka iz točke J.2.1.3.4. ovoga Priloga odnosno točke A.3.3. Priloga »A« ovoga Propisa, odgovarajućom primjenom normi iz tog Priloga.

J.2.1.5. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

 

J.2.2. Ugradnja armature

J.2.2.1. Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.2.2. Armatura izrađena od čelika za prednapinjanje i čelika za armiranje prema odredbama Priloga »B« ovoga Propisa ugrađuje se u prednapetu betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 13670-1 normama na koje ona upućuje i odred­bama ovoga Propisa.

J.2.2.3. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik za armiranje odnosno čelik za prednapinjanje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

J.2.2.4. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.2.5. Nadzorni inženjer neposredno prije prije početka betoniranja mora:

a) provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za prednapinjanje i/ili čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije i/ili tehničkom uputom za ugradnju i uporabu armature te u skladu s Prilogom »B« te Prilogom »H« odnosno Prilogom »I« ovoga Propisa,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

 

J.2.3. Ugradnja predgotovljenih betonskih elemenata

J.2.3.1. Predgotovljeni betonski element izrađen ili proizveden prema odredbama Priloga »G« ovoga Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu predgotovljenog betonskog proizvoda, normi HRN ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Propisa.

J.2.3.2. Rukovanje, skladištenje i zaštita predgotovljenog betonskog elementa treba biti u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, odgovarajućim tehničkim specifikacijama za taj pred­gotovljeni betonski element te odredbama ovoga Priloga.

J.2.3.3. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li izrađeni predgotovljeni betonski element odnosno proizvedeni predgotovljeni betonski proizvod u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog betonskog elementa došlo do njegovog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.3.4. Nadzorni inženjer neposredno prije povezivanja predgotovljenog betonskog elementa u betonsku konstrukciju mora:

a) provjeriti je li za predgotovljeni betonski element izrađen na gradilištu dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije odnosno postoji li za proizvedeni predgotovljeni betonski proizvod isprava o sukladnosti te je li predgotovljeni betonski element sukladan zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

b) provjeriti je li predgotovljeni betonski element postavljen u skladu s projektom betonske konstrukcije i Prilogom »G« ovoga Propisa, odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu,

c) dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

 

J.2.4. Uporabljivost betonske konstrukcije

J.2.4.1. Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

a) zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u betonsku konstrukciju,

b) rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

c)dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije,

d) rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ili njezinih dijelova,

e) uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.

J.2.4.2. Ispitivanje pokusnim opterećenjem betonskih konstrukcija provodi se u cilju ocjene ponašanja konstrukcije u odnosu na projektom predviđene pretpostavke. Pokusnim opterećenjem ispituju se betonske konstrukcije za koje je ispitivanje predviđeno projektom, a obvezno za:

            a) mostovi raspona većeg od 15,0 m,

            b) tribine u sportskim građevinama i dvoranama razne namjene,

            c) krovne konstrukcije raspona većeg od 30 m,

            d) betonske konstrukcije koje se prvi put izvode novim tehnološkim postupkom.

J.2.4.3. Ispitivanje iz točke J.2.4.2. treba provoditi prema projektu betonske konstrukcije, normama HRN U.M.1.046:1984 i HRN U.M1.047:1987, normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Propisa.

 

J.2.5. Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije

J.2.5.1. Za betonsku konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi HRN EN12504 i prednorme prEN 13791 i normama na koje te norme upućuju, te odredbama ovoga Priloga.

J.2.5.2. Radi utvrđivanja tehničkih svojstava betonske konstrukcije prema točki J.2.5.1. ovoga Priloga potrebno je prikupiti odgovarajuće podatke o betonskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu stupnja ispunjavanja bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i drugih bitnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa.

 

J.3. Održavanje betonskih konstrukcija

J.3.1. Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama ovoga Priloga i normama na koje upućuje ovaj Prilog, te odgovarajućom primjenom odredaba ostalih Priloga ovoga Propisa.

J.3.2. Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provodi se sukladno zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne rjeđe od:

a) 10 godina za zgrade javne i stambene namjene,

b) 2 godine za mostove,

c) 5 godina za industrijske, prometne, infrastrukturne i druge građevine koje nisu navedene pod a) i b)

J.3.3. Način obavljanja pregleda određuje se projektom betonske konstrukcija, a uključuje najmanje:

a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,

b) utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako agresivnom okolišu,

c) utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u podtočki a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

J.3.4. Dokumentaciju iz točaka J.3.2. i J.3.3. te drugu dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine.

 

J.4. Norme

 

J.4.1. Norme za izvođenje betonskih konstukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina

 

HRN ENV 13670-1:2002

Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000)

HRN U.M1.046:1984

Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem

HRN U.M1.047:1987

Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma

HRN EN 4866:1999

Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996)

prEN 13791:2003

Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

HRN ISO 15686-1:2002

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)

HRN ISO 15686-2:2002

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)

HRN ISO 15686-3:2004

Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN 12504-1:2000

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000)

HRN 12504-2:2001

Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerozorno ispitivanje – Određivanje indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)

nHRN EN 12504-3

Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 12504-3:2003)

HRN EN 12504-4:2004

Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-4:2004)

HRN EN 12390-1:2001

Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000)

HRN EN 12390-3:2002

Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001)

 

J.4.2. Ostale norme

 

Primjenjuju se norme na koje upućuju ostali prilozi ovoga Propisa, u dijelu u kojem uređuju tehničke i druge zahtjeve i uvjete za izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolne postupke na gradilištu betonskih konstrukcija te održavanje betonskih konstrukcija građevina.

 

PRILOG K

 

PROIZVODI I SUSTAVI ZA ZAŠTITU I POPRAVAK BETONSKIH KONSTRUKCIJA

 

K.1. Područje primjene

 

K.1.1. Ovim se Prilogom, sukladno članku 14. ovoga Propisa propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode i sustave za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija (u daljnjem tekstu: proizvodi i sustavi), ako ovim Propisom nije drukčije propisano.

K.1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava, ovisno o vrsti proizvoda i sustava, određuju se odnosno provode prema normama: HRN EN 1504-1:2001 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije (EN 1504-1:1998), HRN EN 1504-2:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004), nHRN EN 1504-3 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (prEN 1504-3:2005), HRN EN 1504-4:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004), HRN EN 1504-5:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2005), prEN 1504-6 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje armature, prEN 1504-7 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije, HRN EN 1504-8:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio: Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2005), HRN ENV 1504-9:2001 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća pravila za uporabu proizvoda i sustava (ENV 1504-9:1997), HRN EN 1504-10:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003), normama na koje one upućuju i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama posebnog propisa.

K.1.3. Proizvodi i sustavi u smislu točke K.1.1. ovoga Priloga su tvornički proizvedeni proizvodi i sustavi kojima se betonske konstrukcije zaštićuju, izvode i/ili popravljaju radi očuvanja odnosno uspostave tehničkih svojstava betonske konstrukcije propisanih ovim Propisom.

K.1.4. Odredbe ovoga Priloga ne odnose se na proizvode i sustave namijenjene betonskim konstrukcijama koje nisu obuhvaćene ovim Propisom.

 

K.2. Specificirana svojstva, potvrđivanjesukladnosti i označavanje

 

K.2.1. Specificirana svojstva

K.2.1.1. Tehnička svojstva proizvoda i sustava moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za zaštitu, izvođenje i/ili popravak betonske konstrukcije i moraju biti specificirana prema normama niza HRN EN 1504, normama na koje te norme upućuju i odred­bama ovoga Priloga, ovisno o vrsti proizvoda i sustava navedenih u točki K.2.1.2.

K.2.1.2. Vrste proizvoda i sustava su:

a) sustavi površinske zaštite,

b) proizvodi i sustavi za konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak,

c) konstrukcijska ljepila,

d) proizvodi za injektiranje betona,

e) proizvodi za sidrenje armature,

f) proizvodi za zaštitu armature od korozije.

K.2.1.3. Tehnička svojstva proizvoda ili sustava specificiraju se u projektu betonske konstrukcije.

 

K.2.2. Potvrđivanje sukladnosti

K.2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti proizvoda i sustava provodi se, ovisno o vrsti proizvoda, prema odredbama Dodataka ZA normi niza HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-7, i norme HRN EN 1504-8 i odredbama posebnog propisa.

 

K.2.3. Označavanje

K.2.3.1. Proizvodi i sustavi označavaju se, na otpremnici i na pakovini prema normama HRN EN 1504-2 do HRN EN 1504-8. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na odgovarajuću normu, a u skladu s posebnim propisom.

 

K.3. Ispitivanje

K.3.1. Ispitivanje svojstava proizvoda i sustava, ovisno o vrsti proizvoda ili sustava, provodi se prema odgovarajućim normama iz niza HRN EN 1504 i normama na koje te norme upućuju.

K.3.2. Uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje provodi se prema normama niza HRN EN 1504 i normama na koje te norme upućuju.

 

K.4. Projektiranje

K.4.1. Ako se projektom predviđa zaštita betonske konstrukcije ili njezinih dijelova proizvodima i sustavima (npr. sustavi površinske zaštite, proizvodi za zaštitu armature od korozije) radi ispunjenja zahtjeva ovoga Propisa, tehničko rješenje zaštite betonske konstrukcije mora uključiti svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove ugradnje i zahtjeve za održavanje i/ili obnovu tijekom uporabnog vijeka građevine.

K.4.2. Ako se projektom predviđa izvođenje betonske konstrukcije primjenom proizvoda i sustava (npr. konstrukcijska ljepila, proizvodi za sidrenje armature) tehničko rješenje sadrži potrebne proračune i razradu takvog načina građenja uključujući svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove primjene.

K.4.3. Ako se betonska konstrukcija popravlja proizvodima i sustavima (npr. proizvodi i sustavi za konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak, proizvodi za injektiranje betona), tehničko rješenje popravka betonske konstrukcije mora obuhvatiti provjeru prikladnosti primjene pojedinog proizvoda ili sustava za tu betonsku konstrukciju, način izvođenja uključujući svojstva proizvoda i sustava te uvjete njihove primjene, i potrebne proračune i/ili druge odgovarajuće dokaze o ispunjavanju zahtjeva ovoga Propisa nakon popravka.

 

K.5. Građenje

K.5.1. Pri građenju betonske konstrukcije primjenom proizvoda i sustava treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom »J« ovoga Propisa, te pojedinosti dane projektom betonske konstrukcije, tehničkom uputom za ugradnju i uporabu proizvoda i sustava, normom HRN EN 1504-10 i normama na koje ta norma upućuje, koje se odnose na:

– sve faze predviđenog vijeka uporabe proizvoda ili sustava,

– uvjete kojima mora udovoljavati podloga,

– proizvode i sustave te norme kojima se potvrđuje sukladnost tih proizvoda i sustava,

– ispitivanja svojstava proizvoda tijekom i nakon primjene (u očvrslom stanju),

– uporabu i održavanje.

 

K.6. Kontrola prije ugradnje

K.5.1. Kontrola proizvoda i sustava provodi se u slučaju kada postoji sumnja da je  došlo do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava.

K.5.2. Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene pojedinog svojstva proizvoda ili proizvoda iz sustava provodi se odgovarajućom primjenom norme iz niza HRN EN 1504 i normama na koje ta norma upućuje.

 

K.7. Održavanje svojstava

K.7.1 Proizvođač i distributer proizvoda i sustava, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava proizvoda tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i ugradnje prema tehničkim uvjetima proizvođača i prema normi HRN EN 1504-10.

 

K.8. Popis norma

 

K.8.1 Norme za proizvode i sustave za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija

 

HRN EN 1504-1:2001

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 1. dio: Definicije (EN 1504-1:1998)

HRN EN 1504-2:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sustavi površinske zaštite (EN 1504-2:2004)

nHRN EN 1504-3

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak (prEN 1504-3:2005)

HRN EN 1504-4:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje (EN 1504-4:2004)

HRN EN 1504-5:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 5. dio: Injektiranje betona (EN 1504-5:2005)

prEN 1504-6

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 6. dio: Sidrenje armature

prEN 1504-7

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 7. dio: Zaštita armature od korozije

HRN EN 1504-8:2005

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 8. dio: Kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti (EN 1504-8:2005)

HRN ENV 1504-9:2001

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, nadzor nad kakvoćom i vrednovanje sukladnosti – 9. dio: Opća pravila za uporabu proizvoda i sustava (ENV 1504-9:1997)

HRN EN 1504-10:2004

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova (EN 1504-10:2003)

 

K.8.2. Ostale norme

 

HRN EN 196-3

Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti volumena (EN 196-3:1994)

HRN EN 196-21

Metode ispitivanja cementa – Određivanje udjela klorida, ugljičnog dioksida i alkalija u cementu (EN 196-21:1989)

HRN EN 445

Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja (EN 445:1996)

HRN EN 1015-3

Metode ispitivanja mortova za ziđe – 3. dio: Određivanje konzistencije svježeg morta (stolićem za potresanje) (EN 1015-3:1999)

HRN EN 1015-6

Metode ispitivanja mortova za ziđe – 6. dio: Određivanje gustoće svježeg morta (EN 1015-6:1998)

HRN EN 1015-7

Metode ispitivanja mortova za ziđe – 7. dio: Određivanje udjela pora u svježemu mortu (EN 1015-7:1998)

HRN EN 1015-17

Metode ispitivanja mortova za ziđe – 17. dio: Određivanje topljivih klorida u svježemu mortu (EN 1015-17:2000)

HRN EN 1062-3

Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 3. dio: Određivanje i razredba brzine prijenosa tekuće vode (propusnost) (EN 1062-3:1998)

HRN EN 1062-6

Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 6. dio: Određivanje propustljivosti ugljičnog dioksida (EN 1062-6:2002)

nrHRN EN 1062-7

Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 7. dio: Određivanje svojstava premoštenja pukotina (EN 1062-7:2004)

HRN EN 1062-11

Boje i lakovi – Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton – 11. dio: Postupci kondicioniranja prije ispitivanja (EN 1062-11:2002)

HRN EN 1542

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Mjerenje čvrstoće prionljivosti pull-off metodom (EN 1542:1999)

HRN EN 1543

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje porasta vlačne čvrstoće polimera (EN 1543:1998)

HRN EN 1766

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Referentni betoni za ispitivanje (EN 1766:2000)

HRN EN 1767

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Analiza infracrvenim zrakama (EN 1767:1999)

HRN EN 1770

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje koeficijenta toplinske rastezljivosti (EN 1770:1998)

HRN EN 1799

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Ispitivanje prikladnosti konstruk­cijskih ljepila za primjenu na betonsku površinu (EN 1799:1998)

HRN EN 1877-1

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Reaktivno djelovanje epoksidnih smola – 1. dio: Određivanje epoksidnog ekvivalenta (EN 1877-1:2000)

HRN EN 1877-2

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Reaktivno djelovanje epoksidnih smola – 2. dio: Određivanje aminskog djelovanja uporabom ukupne pH-vrijednosti (EN 1877-2:2000)

HRN EN 12188

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje prionljivosti čelika na čelik za određivanje svojstava konstrukcijskih čelika (EN 12188:1999)

HRN EN 12189

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje vremena ugradivosti (EN 12189:1999)

HRN EN 12190

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje tlačne čvrstoće mortova za popravak (EN 12190:1998)

HRN EN 12192-1

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Granulometrijska analiza – 1. dio: Ispitne metode suhih sastojaka morta (EN 12192-1:2002)

HRN EN 12192-2

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Granulometrijska analiza – 2. dio: Metode ispitivanja punila polimernih ljepila (EN 12192-2:1999)

HRN EN 12615

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje posmične čvrstoće po kosome presjeku (EN 12615:1999)

HRN EN 12617-1

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 1. dio: Određivanje linearnog skupljanja polimera i sustava površinske zaštite (SPS) (EN 12617-1:2003)

HRN EN 12617-3

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 3. dio: Određivanje ranoga linearnog skupljanja konstruktivnih ljepila (EN 12617-3:2002)

HRN EN 12617-4

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje skupljanja i bubrenja (EN 12617-4:2002)

HRN EN 12618-1

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – 1. dio: Sposobnost prionljivosti i rastezanja proizvoda za injektiranje ograničene duktilnosti (EN 12618-1:2003)

HRN EN 12636

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje prianjanja betona na beton (EN 12636:1999)

HRN EN 12637-3

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Kompatibilnost materijala za injektiranje – 3. dio: Utjecaj materijala za injektiranje na elastomere (EN 12637-3:2003)

HRN EN 13036-4

Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina – Ispitne metode – 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti površine na klizanje – Ispitivanje klatnom (EN 13036-4:2003)

HRN EN 13057

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje otpornosti na kapilarno upijanje (EN 13057:2002)

HRN EN 13062

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje tiksotropije proizvoda za zaštitu armature (EN 13062:2003)

HRN EN 13294

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje vremena skrućivanja (EN 13294:2002)

HRN EN 13295

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje otpornosti na karbonatizaciju (EN 13295:2004)

HRN EN 13395-1

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 1. dio: Ispitivanje rasprostiranjem tiksotropnih mortova (EN 13395-1:2002)

HRN EN 13395-2

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 2. dio: Ispitivanje protokom mortova za injektiranje i mortova (EN 13395-2:2002)

HRN EN 13395-3

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 3. dio: Ispitivanje protokom betona za popravak (EN 13395-3:2002)

HRN EN 13395-4

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje obradivosti – 4. dio: Primjena mortova za popravak na površine u podgledu (EN 13395-4:2002)

HRN EN 13396

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Mjerenje prodora iona klorida (EN 13396:2004)

HRN EN 13412

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje tlačnog modula elastičnosti (EN 13412:2002)

HRN EN 13529

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Otpornost na oštar kemijski napad (EN 13529:2003)

HRN EN 13578

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitna metoda – Kompatibilnost s vlažnim betonom (EN 13578:2003)

HRN EN 13579

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Ispitivanje hidrofobne impregnacije sušenjem (EN 13579:2002)

HRN EN 13580

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Upijanje vode i otpornost prema lužinama hidrofobnih impregnacija (EN 13580:2002)

HRN EN 13580

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Upijanje vode i otpornost prema lužinama hidrofobnih impregnacija (EN 13580:2002)

HRN EN 13581

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje gubitka mase hidrofobno impregniranog betona zbog smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli (EN 13581:2002)

HRN EN 13584

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje tlačnog puzanja proizvoda za popravak (EN 13584:2003)

HRN EN 13687-1

Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 1. dio: Ciklusi smrzavanje – odmrzavanje s uranjanjem u otopinu soli za odmrzavanje (EN 13687-1:2002)

HRN EN 13687-2

Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 2. dio: Ciklusi pljuskova (termički šok) (EN 13687-2:2002)

HRN EN 13687-3

Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 3. dio: Termički ciklusi bez djelovanja soli za odmrzavanje (EN 13687-3:2002)

HRN EN 13687-4

Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 4. dio: Termički ciklusi u suhim uvjetima (EN 13687-4:2002)

HRN EN 13687-5

Materijali i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Određivanje termičke kompatibilnosti – 5. dio: Otpornost prema temperaturnom šoku (EN 13687-5:2002)

HRN EN 13733

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje trajnosti konstruktivnih ljepila (EN 13733:2002)

HRN EN 13894-1

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem – 1. dio: Tijekom njegovanja (EN 13894-1:2003)

HRN EN 13894-2

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem – 2. dio: Nakon očvršćivanja (EN 13894-2:2002)

HRN EN 14068

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje vodone propusnosti injektiranih pukotina bez pomaka u betonu (EN 14068:2003)

HRN EN 14117

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje viskoznosti proizvoda za injektiranje na osnovi cementa (EN 14117:2004)

HRN EN 14406

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje omjera bubrenja i tijeka bubrenja (EN 14406:2004)

HRN EN 14497

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Određivanje filtracijske stabilnosti (EN 14497:2004)

HRN EN 14498

Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Ispitne metode – Promjene volumena i mase nakon ciklusa sušenja i čuvanja u vodi (EN 14498:2004)

HRN EN ISO 1517

Boje i lakovi – Ispitivanje sušenja površine – Ballotinijeva metoda (ISO 1517:1973; EN ISO 1517:1995)

HRN EN ISO 2409

Boje i lakovi – Ispitivanje zarezivanjem mrežice (ISO 2409:1992; EN ISO 2409:1994)

HRN EN ISO 2431

Boje i lakovi – Određivanje vremena istjecanja pomoću posuda za istjecanje (ISO 2431:1993, uključujući Tehnički ispravak 1:1994; EN ISO 2431:1996)

HRN EN ISO 2808

Boje i lakovi – Određivanje debljine filma (ISO 2808:1997; EN ISO 2808:1999)

HRN EN ISO 2811-1

Boje i lakovi – Određivanje gustoće – 1. dio: Metoda s piknometrom (ISO 2811-1:1997; EN ISO 2811-1:2001)

HRN EN ISO 2811-2

Boje i lakovi – Određivanje gustoće – 2. dio: Metoda uranjanja tijela (viska) (ISO 2811-2:1997; EN ISO 2811-2:2001)

HRN EN ISO 2812-1

Boje i lakovi – Određivanje otpornosti na kapljevine – 1 dio: Opće metode (ISO 2812-1:1993; EN ISO 2812-1:1994)

HRN EN ISO 2815

Boje i lakovi – Ispitivanje otiska po Bucholzu (ISO 2815:2003; EN ISO 2815:2003)

HRN EN ISO 3219

Plastike – Polimeri/smole u kapljevitom stanju ili kao emulzije ili disperzije – Određivanje viskoznosti primjenom rotacijskog viskozimetra s određenom brzinom smicanja (ISO 3219:1993; EN ISO 3219:1994)

HRN EN ISO 3251

Boje, lakovi i plastike – Određivanje sadržaja nehlapivih tvari (ISO 3251:2003; EN ISO 3251:2003)

HRN ISO 4628-1

Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 1. dio: Opća načela (ISO 4628-1:1982)

HRN ISO 4628-2

Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 2. dio: Označivanje stupnja mjehuranja (ISO 4628-2:1982)

HRN ISO 4628-3

Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 3. dio: Označivanje stupnja hrđanja (ISO 4628-3:1982)

HRN ISO 4628-4

Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta oštećenja – 4. dio: Označivanje stupnja pucanja (ISO 4628-4:1982)

HRN ISO 4628-5

Boje i lakovi – Ocjena propadanja prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta grešaka – 5. dio: Označivanje stupnja ljuštenja (ISO 4628-5:1982)

HRN EN ISO 4628-6

Boje i lakovi – Ocjena razgradnje prevlaka – Označivanje intenziteta, količine i veličine uobičajenih vrsta oštećenja – 6. dio: Ocjenjivanje stupnja kredanja postupkom s ljepljivom vrpcom (ISO 4628-6:1990; EN ISO 4628-6:2001)

HRN EN ISO 6272

Boje i lakovi – Ispitivanje padajućom masom (ISO 6272:1993; EN ISO 6272:1994)

HRN EN ISO 7783-1

Boje i lakovi – Određivanje paropropusnosti – 1. dio: Metoda s posudama za samonosive filmove (ISO 7783-1:1996+ Cor 1:1998; EN ISO 7783-1:1999)

HRN EN ISO 7783-2

Boje i lakovi – Određivanje paropropusnosti – 2. dio: Metoda za filmove nanesene na porozne podloge (ISO 7783-2:1999; EN ISO 7783-2:1999)

HRN EN ISO 9514

Boje i lakovi – Određivanje vremena uporabe kapljevitih sustava – Priprema i kondicioniranje uzoraka i smjernice za ispitivanje (ISO 9514:1992; EN ISO 9514:1994)

 

Osim navedenih norma primjenjuju se norme niza HRN EN 12350 i HRN EN 12390 za ispitivanje svježeg i očvrslog betona navedene u Prilogu »A« ovoga Propisa.