Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila

NN 104/2005 (31.8.2005.), Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1984

Na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« br. 178/2004.) ministar mora, turizma, prometa i razvitka uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA PARKIRANJE VOZILA

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju minimalni tehnički i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati prostor za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: parkiralište), kao uvjet za dobivanje licencije za obavljanje jav­nog prijevoza u cestovnom prometu i pružanje kolodvorskih usluga za teretna vozila.

Parkirališta iz stavka 1. ovoga članka mogu biti u vlasništvu ili zakupu pravne ili fizičke osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje licencije.

 

Članak 2.

Parkirališta za teretna vozila i autobuse moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

1. Dimenzije parkirališnih mjesta i kolnika na parkiralištima moraju odgovarati vrsti i veličini vozila, te moraju omogućavati korištenje parkirališta s najmanjim prometnim udjelom.

2. Na parkiralištu parkirališna mjesta moraju biti obilježena propisanim oznakama.

3. Parkiralište mora biti izvedeno od materijala nepropusnih za vodu i naftne derivate.

4. Parkirališna mjesta za vozila kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari moraju biti na odgovarajući način odvojena od ostalih parkirališnih mjesta i to prema klasi opasnih tvari u skladu s Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnog tereta (ADR).

Odredba stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na parkirališta na teretnim kolodvorima.

 

Članak 3.

Ukupan broj parkirališnih mjesta za teretna vozila i autobuse, koje prijevoznik mora imati osigurane utvrđuju se u skladu s tablicom na način da se broj vozila množi s pripadajućim koeficijentom.

Ako dobiveni broj sadrži decimalnu vrijednost od 0,5 na više, zaokružuje se na sljedeći puni broj, u protivnom se zaokružuje na niži broj.

_________________________

Broj vozila       Koeficijent
_________________________

1 do 2                     1

3 do 10                   0,7

više od 10               0,6

 

Članak 4.

Na parkiralištima ne smiju se prati, održavati, odnosno poprav­ljati vozila. Iznimno, na parkiralištima se smiju obavljati samo dnev­ni pregledi vozila, te najnužniji popravci iznenadnih kvarova.

Na parkiralištima se ne smiju pretovarivati ili pretakati opasne tvari.

 

Članak 5.

Prijevoznik koji nema u vlasništvu odgovarajuće parkiralište mora sklopiti ugovor o zakupu s pravnom ili fizičkom osobom koja je vlasnik, odnosno korisnik parkirališta.

Ukupni broj vozila za koje prijevoznici imaju pravo korištenja određenog parkirališta mora biti u skladu s odredbom članka 3. ovoga Pravilnika.

Nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa dužno je voditi evidenciju o broju vozila koja imaju pravo korištenja određenog parkirališta.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti sklopljen u pisanom obliku.

 

Članak 6.

Uvjete propisane ovim Pravilnikom utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno, upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, u postupku izdavanja licencije za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza ili pružanje kolodvorskih usluga za teretna vozila.

 

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila (»Narodne novine« broj 36/2003.).

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/55

Urbroj: 530-07-05-01

Zagreb, 9. kolovoza 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.