Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

NN 96/2005 (4.8.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1886

Na temelju članka 54. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ŠTETA POČINJENIH RIBAMA I DRUGIM MORSKIM ORGANIZMIMA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02) u članku 3. točki 1. riječi:

 

»Tunj (Thunnus thynnus)                    70 cm (6,4 kg)«

zamjenjuju se riječima:

»Tuna (Thunnus thynnus)                    75 cm ili 10 kg«

U točki 3. iza naslova točke dodaju se riječi:

»Dagnja (Mytilus galloprovincialis)                     6 cm

Kamenica (Ostrea edulis)                                   7 cm«

 

Članak 2.

U članku 5. točki 3. iza naslova točke dodaju se riječi:

 

»Dagnja (Mytilus galloprovincialis)              10,00 kn/kg

Kamenica (Ostrea edulis)                        5,00 kn/kom«

 

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 324-01/05-01/132

Urbroj: 525-8-05-1

Zagreb, 27. lipnja 2005.

 

Ministar

Petar Čobanković, v. r.