Uredba o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

NN 98/2005 (10.8.2005.), Uredba o utvrđivanju poslova iz članaka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1900

Na temelju članka 4.d Zakona o Financijskoj agenciji (»Narod­ne novine«, br. 117/2001, 60/2004 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2005. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU POSLOVA IZ ČLANKA 4.A I 4.C ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

 

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se poslovi koje je Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) ovlaštena pružati poduzetnicima i drugim pravnim i fizičkim osobama prema odredbama članka 4.a Zakona o Financijskoj agenciji, te administrativno tehnički poslovi, u vezi s osiguravanjem elektroničkog povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, prema članku 4.c Zakona o Financijskoj agenciji.

 

Članak 2.

Agencija je ovlaštena pružati usluge poduzetnicima i drugim pravnim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribavljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga, za radnje u postupcima koje naručitelji usluga vode pred tijelima javne vlasti prilikom:

– osnivanja trgovačkih društava;

– upisa obrta u obrtni registar;

– podnošenja prijava za mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnika;

– podnošenja prijava poreza na dobit;

– podnošenja prijava poreza na dodanu vrijednost (PDV);

– podnošenja carinskih prijava;

– upisa u registar poslovnih subjekata i u druge odgovarajuće registre;

– podnošenja statističkih izvještaja Državnom zavodu za statistiku;

– dobivanja suglasnosti i dozvola vezanih za zaštitu okoliša;

– sudjelovanja u postupcima javne nabave;

– dobivanja koncesija;

– dobivanja poticaja;

– upisa u katastar odnosno dobivanja izvoda iz katastra;

– upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige i druge upisnike.

 

Članak 3.

Agencija je ovlaštena, za potrebe poduzetnika i drugih pravnih osoba pribavljati podatke, isprave, odobrenja i druge akte elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kada su im te usluge potrebne radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Uredbe, te dostavljati te podatke, isprave, odobrenja i druge akte tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim pod­nescima podnositelja i od njih ih preuzimati.

 

Članak 4.

Agencija je ovlaštena pružati usluge fizičkim osobama u ostvarivanju njihovih zakonom propisanih prava i obveza, usluge pribav­ljanja podataka, isprava, odobrenja i drugih akata elektroničkim putem od nadležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, a po potrebi i usluge dostavljanja tih podataka, isprava i akata tijelima nadležnim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima naručitelja usluga, za radnje u postupcima koje naručitelji usluga vode pred tijelima javne vlasti prilikom:

– prijava poreza na dohodak;

– ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;

– zapošljavanja;

– dobivanja putnih isprava i vozačkih dozvola;

– registracije vozila;

– dobivanja građevnih i drugih dozvola vezanih za gradnju;

– prijava policiji prekršaja i lakših kaznenih djela;

– dobivanja izvoda iz državnih matica;

– upisa na visokoškolske ustanove;

– prijave prebivališta ili boravišta;

– korištenja usluga javnih knjižnica;

– korištenja zdravstvenih usluga;

– dobivanja koncesija;

– dobivanja poticaja;

– upisa u katastar odnosno dobivanja izvoda iz katastra;

– upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige i druge upisnike.

 

Članak 5.

Agencija je ovlaštena za potrebe fizičkih osoba pribavljati podatke, isprave, odobrenja i druge akte elektroničkim putem od nad­ležnih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, kada su im te usluge potrebne radi obavljanja poslova iz članka 4. ove Uredbe, te dostavljati te podatke, isprave, odobrenja i druge akte tijelima nadlež­nim za odlučivanje o zahtjevima i drugim podnescima podnositelja i od njih ih preuzimati.

 

Članak 6.

Agencija ima pravo na naknadu za obavljanje usluga iz članaka 2. do 5. ove Uredbe. Na cjenik usluga koji donosi Uprava Agencije suglasnost daje Vlada Republike Hrvatske.

 

Članak 7.

Agencija je ovlaštena obavljati administrativno-tehničke poslove povezivanja tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnih osoba s javnim ovlastima (u daljnjem tekstu: korisnici mreže) u zajedničku računalno komunikacijsku mrežu, obavljati poslove izgradnje, nadzora, upravljanja i održavanja te mreže, te poduzeti sve radnje za cjelovitu komunikaciju između korisnika mreže. Agencija će za tu svrhu instalirati mrežnotehničku opremu kod korisnika mreže i osigurati mrežnu infrastrukturu.

 

Članak 8.

Agencija je u obavljanju poslova iz članka 7. ove Uredbe dužna primjenjivati nacionalne i međunarodne norme, otvorene standarde i protokole prijenosa podataka odobrene od strane Središnjeg držav­nog ureda za e-Hrvatsku.

 

Članak 9.

Obuhvat mreže, vlasništvo nad opremom, razinu usluga i način obračuna naknade korisnicima mreže za usluge komuniciranja i pristup javnom internetu uredit će se ugovorom između Agencije i Vlade Republike Hrvatske.

 

Članak 10.

Poslove utvrđene ovom Uredbom, Agencija će početi obavljati u roku do osam mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 450-02/05-01/02

Urbroj: 503020-05-1

Zagreb, 4. kolovoza 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.