Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

NN 98/2005 (10.8.2005.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1906

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 71. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2005. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

 

I.

U Odluci o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 105/2004), u točki I. iza riječi »gospodarstva« dodaje se tekst koji glasi: »uključujući i kredite u okviru programa kreditiranja plasmana poljoprivredne mehanizacije u Podunavlju, te građevinske i poljomehanizacije odobrenih od Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt i Bayerische Landesbank, München za korisnike Đuro Đaković Poljoprivredni strojevi i uređaji d.d., Županja, Đuro Đaković Specijalna vozila Slavonski Brod, Đuro Đaković Holding i Poljoopskrba vanjska trgovina, realizirane putem Županjske banke; kredite plasmana traktora s priključnim uređajima iz proizvodnog programa Tvornice traktora d.d., Bjelovar, putem Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, odobreni u ime i za račun Poljoopskrbe-vanjske trgovine; kredite za kupnju traktora »Torpedo« sredstvima proračuna putem Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb; te kredite iz Programa kreditiranja poljoprivredne mehanizacije (traktori Torpedo) u 1998. godini, odobrene od Hypoleasing, Hypo Alpe Adria Bank, Klagenfurt, u korist Virovitičko-podravske županije«.

 

II.

U točki IV. riječi »koji su kredit realizirali« zamjenjuju se riječima »kojima je kredit odobren«.

 

III.

(1) Iza točke VI. dodaju se nove točke VII., VIII. i IX. koje glase:

 

VII.

Odobrava se korisnicima kredita s Popisa I. koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 1., a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, za koje je izdana garancija Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) u programu obnove ratom stradalih područja, otpis duga po kreditu u cijelosti.

Odobrava se korisnicima kredita s Popisa II. koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2., a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, koji iz socijalno gospodarskih razloga nisu u mogućnosti vraćati kredit, otpis duga po kreditu u cijelosti.

 

VIII.

Odobrava se korisnicima kredita iz programa kreditiranja kupnje traktora »Torpedo«, otpis zatezne kamate u cijelosti, te 40% popusta na preostali dug (glavnicu i redovnu kamatu) kada korisnik kredita iz ovog programa prihvati reprogram, odnosno 60% popusta na preostali dug, ukoliko korisnik kredita prihvati otplatiti dug jednokratno.

 

IX.

Iznos duga iz točke VII. i VIII. ove Odluke je stanje duga utvrđeno u poslovnim knjigama poslovne banke, koja obavlja mandatne poslove u ime i za račun Ministarstva, na dan donošenja ove Odluke, a odnosi se na dug po kreditu s osnove glavnice, uvećan za iznos pripadajuće kamate do dana zaključenja reprograma, odnosno na dan evidentiranja provedbe ove Odluke u poslovnim knjigama banke.

(2) Dosadašnje točke VII. i VIII. postaju točke X. i XI.

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 415-01/03-01/01

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 4. kolovoza 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.