Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 98/2005 (10.8.2005.), Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1921

Na temelju članka 98. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01. i 147/02., 117/03., 30/04. i 177/04.) i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98., 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 26. srpnja 2005. donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuju:

1. podaci koji se vode u matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja;

2. prijave za vođenje matične evidencije;

3. obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije;

4. obvezna dokumentacija pri dostavi podataka za vođenje matične evidencije;

5. mijenjanje i ispravljanje podataka unesenih u matičnu evidenciju;

6. način utvrđivanja staža osiguranja.

 

Članak 2.

(1) Matična evidencija vodi se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

(2) Matičnu evidenciju o osiguranicima zaposlenim u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa vodi Zavod u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, osim evidencije o vremenu koje su osiguranici proveli na određenim poslovima u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa, koju vode ta tijela.

 

Članak 3.

(1) Matična evidencija vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifara.

(2) Matična evidencija vodi se unošenjem podataka sa tiskanica propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Matična evidencija vodi se preuzimanjem i unošenjem podataka sa propisanih tiskanica i informatičkih medija koje Zavodu dostavljaju Središnji registar osiguranika (REGOS), Porezna uprava i druga nadležna tijela.

(4) Podaci iz stavka 2. i 3. ovog članka čuvaju se na odgovarajućem informatičkom mediju.

(5) Obveznici plaćanja i obračunavanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, mogu podatke o osnovicama za obračun doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti dostavljati na magnetskim medijima.

 

II. PODACI KOJI SE UNOSE U MATIČNU EVIDENCIJU

 

Članak 4.

U matičnu evidenciju unose se podaci o:

(1) OSIGURANICIMA

            1.         osobni broj

            2.         matični broj građana

            3.         spol

            4.         datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

            5.         registarski broj obveznika obračunavanja i plaćanja                

doprinosa

            6.         matični broj poslovnog subjekta

            7.         općina mjesta rada ili prebivalište osiguranika

            8.         prezime i ime

            9.         zanimanje

            10.       najviša završena škola

            11.       stručno obrazovanje

            12.       stručna sprema za obavljanje poslova

            13.       osnova osiguranja

            14.       datum stjecanja svojstva osiguranika

            15.       datum prestanka svojstva osiguranika

            16.       razlog prestanka svojstva osiguranika

            17.       radno vrijeme osiguranika

            18.       podaci o radnom mjestu, zanimanju i osiguranicima                 

invalidnim osobama kojima se staž osiguranja računa s            

povećanim trajanjem i podaci o stupnju povećanja

            19.       podaci o mirovinskom stažu

                        – prema vrstama staža

                        – razdoblje mirovinskog staža

                        – trajanje mirovinskog staža

                        – trajanje rada

            20.       podaci o utvrđenom stažu osiguranja i osnovicama                  

ostvarenih za kalendarsku godinu

            21.       podaci o naknadama plaće na teret Hrvatskog zavoda            

za zdravstveno osiguranje

            22.       podaci o naknadama plaće na teret Republike Hrvatske

            23.       podaci o naknadama plaće na teret Centra za socijalnu                       

skrb

            24.       podaci o naknadi plaće s osnova profesionalne rehabilitacije

            25.       podaci o statusu hrvatskoga ratnog vojnog invalida iz              

Domovinskog rata

            26.       podaci o korisniku invalidske mirovine zbog profesi-               

nalne nesposobnosti za rad (za nepuno radno vrijeme)

            27.       podaci o svoti osnovice osiguranja za dio staža korisnika                    

invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti             

za rad

            28.       datum zaprimanja prijave

            29.       datum početka osiguranja u obveznom mirovinskom               

osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje

            30.       ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme

(2) OBVEZNICIMA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

            1.         registarski broj obveznika obračunavanja i plaćanja                

doprinosa

            2.         registarski broj prethodni

            3.         matični broj poslovnog subjekta

            4.         obveznik doprinosa za mirovinsko osiguranje

            5.         općina sjedišta ili prebivališta obveznika obračunavanja                      

i plaćanja doprinosa

            6.         naziv obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

            7.         vrsta obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

            8.         radno vrijeme poslodavca (tjedno), mjesec i godina                

važenja

            9.         šifra djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji            

djelatnosti – NKD

            10.       broj žiro-računa

            11.       matični broj građana – MBG za obveznike obračunavanja                  

i plaćanja doprinosa – fizičke osobe ili porezni broj

            12.       sjedište obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa           

ili podružnice

            13.       šifra ulice i šifra naselja

            14.       ulica, objekt, bliža oznaka sjedišta

            15.       kućni broj

            16.       pošta (broj i naziv)

            17.       datum početka poslovanja

            18.       datum prestanka poslovanja

            19.       dostava obavijesti (adresa A ili adresa B)

            20.       razdoblje sezonskog obavljanja djelatnosti

            21.       datum zaprimanja prijave

(3) KORISNICIMA PRAVA

 

1) Pored podataka iz stavka 1. točke 1. do 5., točke 7. do 10. i točke 13. ovog članka u matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o korisnicima prijevremene starosne, starosne i invalidske mirovine i prava na profesionalnu rehabilitaciju:

            1.         o vrsti mirovine

            2.         o pravnoj osnovi koja je služila za utvrđivanje mirovine

            3.         o smanjenju, odnosno povećanju mirovine

            4.         o datumu stjecanja prava na mirovinu

            5.         o datumu početka isplate mirovine

            6.         o datumu obustave isplate mirovine

            7.         o datumu uspostave isplate obustavljene mirovine

            8.         o razlogu obustave isplate mirovine

            9.         o datumu prestanka prava na mirovinu

            10.       o vrsti i uzrocima nesposobnosti za rad

            11.       o postocima utjecaja pojedinog uzroka invalidnosti na             

ukupnu invalidnost

            12.       o dijagnozama bolesti

            13.       o polaznom faktoru za određivanje mirovine

            14.       o mirovinskom faktoru

            15.       o osobnim bodovima

            16.       o svoti mirovine

            17.       o svoti mirovine prema općem propisu

            18.       o svoti osnovne mirovine

            19.       o svoti najniže mirovine

            20.       o svoti najviše mirovine

            21.       o datumu promjene opsega prava

            22.       o datumu usklađivanja svote mirovine

            23.       o datumu svote usklađene mirovine

            24.       o datumu stjecanja prava na zaštitni dodatak uz mirovinu

            25.       o svoti zaštitnog dodatka

            26.       o datumu stjecanja prava na doplatak za pomoć i njegu

            27.       o svoti doplatka za pomoć i njegu

2) podaci o korisnicima obiteljske mirovine

            1.         prezime i ime

            2.         matični broj građana – MBG

            3.         dan, mjesec i godina rođenja

            4.         datum smrti umirovljenika/osiguranika

            5.         uzrok smrti umirovljenika/osiguranika

            6.         srodstvo s umrlim osiguranikom, odnosno s korisnikom                      

mirovine od kojeg se izvodi pravo na obiteljsku mirovinu

            7.         podaci iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 4., točke 7. do                    

10. i točke 13. ovog Pravilnika za umrlog osiguranika

            8.         podaci iz članka 4. stavka 3. točke 1. ovog Pravilnika za                    

umrlog korisnika mirovine od kojega se izvodi pravo na                      

obiteljsku mirovinu

            9.         datum stjecanja prava na mirovinu

            10.       datum početka isplate mirovine

            11.       datum obustave isplate mirovine

            12.       datum uspostave isplate obustavljene mirovine

            13.       razlog obustave isplate mirovine

            14.       datum prestanka prava na mirovinu

            15.       o mirovinskom faktoru za članove obitelji koji koriste             

obiteljsku mirovinu

            16.       podaci o svoti obiteljske mirovine

            17.       podaci o svoti osnovne mirovine

            18.       datum promjene opsega prava

            19.       datum usklađivanja svote mirovine

            20.       o datumu svote usklađene mirovine

3) Osim podataka iz članka 4. stavka 1. točke 1. do 4., točke 7. do 10. i točke 13. ovog Pravilnika u matičnu evidenciju unose se sljedeći podaci o korisnicima novčane naknade za tjelesno oštećenje

            1.         o vrsti, uzrocima i stupnju tjelesnih oštećenja

            2.         o dijagnozama bolesti

            3.         o svoti novčane naknade za tjelesno oštećenje

            4.         o datumu stjecanja prava na novčanu naknadu za tjelesno                   

oštećenje

            5.         o datumu od kada se novčana naknada isplaćuje

            6.         o osobnim bodovima

4) o korisnicima prava na profesionalnu rehabilitaciju

            1.         o svoti naknade plaće na teret Zavoda zbog profesionalne                  

rehabilitacije

            2.         o datumu početka isplate naknada plaće na teret Zavoda                    

zbog profesionalne rehabilitacije

3.                  o datumu prestanka prava na naknadu plaće na teret              

Zavoda zbog profesionalne rehabilitacije

 

Članak 5.

(1) U matičnu evidenciju osim podataka iz članka 4. ovog Pravilnika mogu se unositi i drugi podaci.

(2) U matičnu evidenciju unose se i sve promjene podataka iz članka 4. ovog Pravilnika. Promjena podataka iz članka 4. stavka 1. točke 11., 12., 13., 17., 18. podataka iz stavka 2. točke 8. i podataka iz stavka 3. točke 1. pod 5., 16. i 18., točke 2. pod 9. do 15. i 17. i točke 3. pod 3. ovog Pravilnika, sadrži i datum promjene.

 

III. PRIJAVE ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

 

Članak 6.

Prijave za vođenje matične evidencije podnose se na sljedećim tiskanicama:

1. Prijave o početku osiguranja (tiskanica M-1P) sastoje se od tri primjerka.

Prvi primjerak ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

2. Prijava o prestanku – početku osiguranja za više osiguranika (tiskanica M-1PK) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku, »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

3. Prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

4. Prijava o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) sastoji se od tri primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavu«) uručuje se obvezniku.

Treći primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se osiguraniku.

5. Prijava o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

6. Prijava o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-12P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

7. Prijava o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-13P) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaje u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

8. Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP) sastoji se od dva primjerka.

Prvi primjerak prijave ostaju u područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda.

Drugi primjerak prijave (sadrži oznaku »potvrda o podnesenoj prijavi«) uručuje se obvezniku.

9. Prijava podataka o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (tiskanica P-prijava).

10. Prijava promjene podataka o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (tiskanica P-promjena).

 

IV. OBVEZNICI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

 

Članak 7.

Prijave za vođenje matične evidencije uspostavljaju i Zavodu dostavljaju:

1. obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa – pravne i fizičke osobe

2. roditelj iz članka 15. Zakona

3. Hrvatski zavod za zapošljavanje

4. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – (Zavod)

5. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO)

6. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

Članak 8.

Obveznici iz članka 7. točke 1. ovoga Pravilnika obvezni su uspostaviti i dostaviti Zavodu:

1. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P)

2. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-12P)

3. prijavu o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-13P)

4. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P) za svakog novozaposlenog radnika

5. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P) za svakoga radnika kojemu je prestao radni odnos

6. prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P) za svakoga radnika kod kojega nastupi promjena tijekom osiguranja.

7. prijavu – promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP) u slučaju:

– ako se u postupku kontrole podataka o stažu osiguranja, osnovicama za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja kao i ostvarivanja prava na mirovinu utvrdi da za osiguranika nisu evidentirani svi podaci o osnovicama i stažu osiguranja u evidencijama Zavoda,

– ispravka podataka o stažu, osnovici i obračunatom doprinosu utvrđenih u postupku kontrole podataka o stažu osiguranja i osnovicama za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

 

Članak 9.

Roditelj iz članka 15. Zakona obvezan je uspostaviti i dostaviti Zavodu sljedeće prijave:

1. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

2. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

3. prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P).

 

Članak 10.

Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezan je uspostaviti i dostaviti Zavodu za osiguranike iz članka 10. stavka 2. Zakona sljedeće prijave:

1. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P)

2. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-12P)

3. prijavu o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-13P)

4. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

5. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

6. prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P).

 

Članak 11.

(1) Zavod je obvezan uspostaviti za osiguranike iz članka 10. stavka 1. Zakona kojima je priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju ako im je nakon završene profesionalne rehabilitacije prestalo zaposlenje, kao i za osiguranike iz članka 11. i 13. Zakona nakon prestanka svojstva osiguranika zbog priznatog prava na profesionalnu rehabilitaciju i osiguranim osobama iz članka 18. do 20. Zakona:

1. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

2. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P).

(2) Zavod je obvezan za korisnike prava iz mirovinskog osiguranja uspostaviti:

1. prijavu podataka o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (tiskanica – P prijava)

2. prijavu o promjeni podataka o korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (tiskanica – P promjena).

(3) Zavod je obvezan za osiguranike kojima u postupku utvrdi svojstvo osiguranika, odnosno određeno razdoblje u staž osiguranja na temelju članka 106. stavka 5. i članka 107. Zakona uspostaviti prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P), odnosno prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P).

(4) Ako za potrebe postupaka koji se vode u Zavodu obveznik nije uspostavio prijavu – promjenu iz članka 8. točke 7. ovoga Pravilnika, Zavod će uspostaviti prijavu – promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP).

 

Članak 12.

(1) HZZO je obvezan za osiguranike kojima je za vrijeme trajanja bolovanja prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom i primaju naknadu plaće još najviše 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom, uspostaviti i dostaviti Zavodu:

1. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P)

2. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-12P)

3. prijavu o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-13P)

4. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

5. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

6. prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P).

(2) HZZO obvezan je za osiguranike koji su se ozlijedili na radu ili su oboljeli od profesionalne bolesti i pripada im pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja zbog te ozljede, odnosno profesionalne bolesti i nakon prestanka radnog odnosa, sve dok ponovno nisu radno sposobni, odnosno do konačne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti uspostaviti i dostaviti Zavodu prijave iz stavka 1. ovoga članka točke 1. do 6.

(3) HZZO obvezan je za osiguranike koji za vrijeme bolovanja zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porođajem, korištenjem obveznoga porodnog dopusta, korištenja porodnog dopusta do jedne godine života djeteta, porodnog dopusta do tri godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete, posvojiteljskog dopusta, pravo na rad polovicu radnog vremena do jedne navršene godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, te pravo na rad polovicu radnog vremena do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, korištenja stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu, koji koriste jedno od navedenih prava i pripada im pravo na naknadu plaće i po prestanku radnog odnosa do isteka korištenja istoga prava, dostaviti Zavodu prijave iz stavka 1. ovoga članka točke 1. do 6.

 

Članak 13.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obavezno je uspostaviti i dostaviti Zavodu za za osiguranike iz članka 10. stavka 3. Zakona sljedeće prijave:

1. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P)

2. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-12P)

3. prijavu o promjeni podataka obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-13P)

4. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

5. prijavu o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

6. prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P).

 

V. OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRI DOSTAVI PODATAKA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE

 

1. POČETAK POSLOVANJA OBVEZNIKA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA DOPRINOSA

 

Članak 14.

Pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, poslodavac je obvezan Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

(1) Poslodavac, pravna osoba:

1. rješenje o upisu u sudski registar (ako poslodavac, pravna osoba, ima osnovane podružnice, tada i rješenje o upisu podružnice u sudski registar), rješenje o upisu u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj ili izvadak iz te evidencije, rješenje o upisu u registar udruga, rješenje o upisu u sudski registar ustanova ili izvadak iz toga registra i dr.

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)

3. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P

(2) Poslodavac, pravna osoba, obvezna je dokumentaciju iz stavka 1. točke 1. do 2. ovog članka dostaviti Zavodu na uvid.

(3) Poslodavac, fizička osoba:

1. rješenje o upisu u registar nadležnog tijela (npr. rješenje o upisu u obrtni registar, rješenje Odvjetničke komore o upisu u imenik odvjetnika, rješenje o upisu trgovca pojedinca u sudski registar, rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad privatne prakse zdravstvenog djelatnika i dr.)

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)

3. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P.

(4) Poslodavac, fizička osoba, obvezan je dokumentaciju iz stavka 3. točke 2. ovog članka dostaviti Zavodu na uvid.

 

2. PRIZNANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA

 

Članak 15.

Za radnike (članak 10. stavak 1. točka 1. Zakona), osobe koje su izabrane ili imenovane na dužnosti u tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću (članak 10. stavak 1. točka 2. Zakona) hrvatske državljane koji su zaposleni kod inozemnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje ne uživaju diplomatski imunitet (strano predstavništvo, međunarodna organizacija i ustanova), kod inozemnih fizičkih osoba s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili kod diplomatskih misija i konzularnih ureda strane države te međunarodnih organizacija i predstavništava sa sjedištem u Repub­lici Hrvatskoj koji uživaju diplomatski imunitet ili u osobnoj službi kod stranih državljana ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (članak 10. stavak 1. točka 4. Zakona) i strane državljane i osobe bez državljanstva, koji su zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno (članak 10. stavak 1. točka 5. Zakona), izaslane radnike koji za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove u drugoj državi te osobe na radu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu (članak 10. stavak 1. točka 6. Zakona) i za radnike s kojima je poslodavac sklopio ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove (članak 17. stavak 4. Zakona), poslodavac je obvezan, pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. ugovor o radu, pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili pisanu obavijest o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca

2. radnu knjižicu

3. ako je zaposlenik strani državljanin – radnu dozvolu za strance

4. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P.

 

Članak 16.

Za osobe koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi (volonteri), bez obzira na to primaju li za taj rad plaću, odnosno naknadu (članak 10. stavak 1. točka 3. Zakona) poslodavac je obvezan pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. ugovor o volonterskom radu

2. radnu knjižicu

3. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P.

 

Članak 17.

Za osobe koje pružaju pomoć i njegu hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i koje za taj rad primaju naknadu prema posebnim propisima (članak 10. stavak 3. Zakona) Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obvezno je pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje kojim se osobi utvrđuje status njegovatelja

2. radnu knjižicu osobe kojoj je utvrđen status njegovatelja

3. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P.

 

Članak 18.

Obrtnici i trgovci pojedinci, upisani u odgovarajući registar, osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, vrhunski športaši i šahisti, ako nisu osigurani po drugoj osnovi (članak 11. Zakona) obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o upisu u registar nadležnog tijela (npr. rješenje o upisu u obrtni registar, rješenje o upisu trgovca pojedinca u sudski registar, rješenje Odvjetničke komore o upisu u imenik odvjetnika, rješenje Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika o priznanju statusa umjetnika, rješenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o odobrenju za početak rada obavljanja poslova socijalne skrbi, rješenje Hrvatskoga olimpijskog odbora o priznanju statusa vrhunskog športaša, odobrenje za samostalnu djelatnost poreznog savjetništva i dr.)

2. radnu knjižicu

3. preslik osobne iskaznice

4. poslovnu dozvolu za strane državljane

5. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P

6. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P.

 

Članak 19.

(1) Poljoprivrednici iz članka 11. stavka 4. Zakona obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. radnu knjižicu

2. vojnu knjižicu

3. preslik osobne iskaznice

4. izjavu da nisu, odnosno da nisu bili osigurani kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja s kojim je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju

5. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

6. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P).

(2) Za osobe iz stavka 1. ovog članka Porezna uprava dostavlja Zavodu »potvrdu o obavljanju samostalne djelatnosti – izvod iz upisa u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti«.

(3) Poljoprivrednici iz članka 12. Zakona obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične  evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. radnu knjižicu

2. vojnu knjižicu

3. preslik osobne iskaznice

4. izjavu da nisu, odnosno da nisu bili osigurani kod inozemnog nositelja socijalnog osiguranja s kojim je Republika Hrvatska sklopila ugovor o socijalnom osiguranju

5. ako su dali izjavu da nisu na redovitom školovanju, tada potvrdu srednjoškolske ustanove da nisu na redovitom školovanju, odnosno potvrdu fakulteta ili druge visokoškolske ustanove da nisu na redovitom studiju

6. izvadak iz zemljišnih knjiga iz kojeg će se vidjeti da je osoba upisana u zemljišnu knjigu kao vlasnik poljoprivrednog zemljišta ili izvod ili uvjerenje Državne geodetske uprave područnog ureda za katastar da je osoba u katastru nekretnina evidentirana kao posjednik poljoprivrednog zemljišta ili kao suposjednik, ili izvadak zemljišnih knjiga nadležnoga općinskog suda iz kojeg se vidi da je osoba upisana kao zakupac poljoprivrednog zemljišta, ili potvrdu Ministarstva financija da je osoba evidentirana kao zakupac poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, ili potvrdu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva ili Ministarstva financija da je osoba evidentirana kao koncesionar poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

7. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

8. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P).

 

Članak 20.

(1) Osobe koje ostvaruju prihod i upisane su u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, a nisu osigurane po drugoj osnovi (članak 11. točka 5. Zakona), obvezni su pri dostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

2. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P)

(2) Za osobe iz stavka 1. ovog članka Porezna uprava dostavlja Zavodu »potvrdu o obavljanu samostalne djelatnosti – izvod iz upisa u registar obveznika poreza na dohodak od samostalne djelatnosti«.

 

Članak 21.

(1) Članovi uprave trgovačkih društava, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi (članak 13. Zakona), obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. potvrdu iz sudskog registra o stanju upisa za određeni oblik trgovačkog društva u vezi s osobama ovlaštenim za vođenje poslova društva

2. radnu knjižicu

3. preslik osobne iskaznice

4. poslovnu dozvolu za stane državljane

5. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P

6. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P

(2) Za stranog državljanina člana uprave trgovačkog društva kojem je nadležno tijelo izdalo poslovnu dozvolu, a želi se osigurati na mirovinsko osiguranje kao osoba u radnom odnosu, poslodavac mora pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu dokumentaciju propisanu člankom 15. ovog Pravilnika.

 

Članak 22.

Svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice, ako nisu obvezno osigurani po drugoj osnovi (članak 14. Zakona), obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. radnu knjižicu

2. rješenje o upisu u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj ili izvadak iz te evidencije

3. radnu dozvolu ako svećenik ili drugi vjerski službenik vjerske zajednice ne obavlja posao isključivo vezan za vjersku službu

4. prijavu o početku osiguranja (tiskanica M-1P)

5. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa (tiskanica M-11P).

 

Članak 23.

Roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti u prvoj godini života djeteta, a nije obvezno osiguran po drugoj osnovi, ako je dijete hrvatski državljanin i ako roditelj i dijete imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. izvadak iz matice rođenih za dijete

2. domovnicu za dijete

3. potvrdu o prebivalištu roditelja djeteta obvezno osiguranog prema članku 15. Zakona

4. potvrdu o prebivalištu djeteta osiguranika iz članka 15. Zakona

5. izjavu roditelja danu na zapisnik ili ovjerenu kod javnog bilježnika o postignutom dogovoru o obveznom osiguranju na osnovi članka 15. Zakona, ako oba roditelja nisu osigurani na mirovinsko osiguranje (za osiguranike iz članka 15. stavka 2. Zakona)

6. radnu knjižicu

7. preslik osobne iskaznice

8. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P.

 

Članak 24.

(1) Hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca, ako nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koji se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju (članak 16. stavak 1. Zakona), obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. ovjereni prijevod potvrde stranog poslodavca o zaposlenju u inozemstvu

2. potvrdu nadležnog tijela države boravišta o boravku za vrijeme potvrđenog trajanja zaposlenja

3. potvrdu inozemnog nositelja socijalnog osiguranja da to zaposlenje ne podliježe obveznom osiguranju obuhvaćenom ugovorom o socijalnom osiguranju sklopljenim između Republike Hrvatske i zemlje zaposlenja

4. radnu knjižicu

5. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P

6. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P.

(2) Hrvatski državljani zaposleni u inozemstvu na brodovima pod stranom zastavom, ako nisu obvezno osigurani prema inozemnim propisima na koje se odnosi međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju i hrvatski državljani koji plove na hrvatskom brodu u međunarodnoj plovidbi, ako nisu u radnom odnosu (članak 16. stavak 1. Zakona), obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. pomorsku knjižicu

2. potvrdu o zastavi broda

3. ugovor o radu – plovidbi

4. potvrdu inozemnog nositelja socijalnog osiguranja da to zaposlenje ne podliježe obveznom osiguranju obuhvaćenom ugovorom o socijalnom osiguranju sklopljenim između Republike Hrvatske i zemlje zaposlenja

5. radnu knjižicu

6. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P

7. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P.

(3) Hrvatski državljani zaposleni na teritoriju Republike Hrvatske kod inozemnih organizacija koje nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj i ne uživaju diplomatski imunitet, te međunarodnih organizacija ili predstavništava koje nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj i uživaju diplomatski imunitet obvezni su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. ugovor o radu ili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu

2. radnju knjižicu

3. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P

4. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P.

 

Članak 25.

(1) Osobe koje se osiguravaju na produženo osiguranje (članak 17. Zakona), obvezne su pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, dostaviti Zavodu sljedeću dokumentaciju:

1. za vrijeme neplaćenog dopusta (članak 17. stavak 2. točka 1.) – odluku poslodavca o korištenju neplaćenog dopusta

2. za vrijeme mirovanja radnog odnosa dok dijete ne navrši tri godine života (članak 17. stavak 2. točka 2.) – odluku poslodavca o mirovanju radnog odnosa zaposlenika dok dijete ne navrši tri godine života

3. za vrijeme stručnog usavršavanja ili specijalizacije nakon prestanka ugovora o radu, službe, odnosno obavljanja djelatnosti (članak 17. stavak 2. točka 3.) – ugovor o stručnom usavršavanju ili specijalizaciji

4. za vrijeme nezaposlenosti (članak 17. stavak 2. točka 4.) – radnu knjižicu

5. za vrijeme privremenog ili sezonskog prekida obavljanja djelatnosti (članak 17. stavak 2. točka 5.) – potvrdu nadležnog tijela o sezonskom obavljanju djelatnosti

6. za vrijeme zaposlenja u inozemstvu u međunarodnim i drugim organizacijama, na osnovi međunarodnih ugovora, odnosno kod stranog poslodavca, ako za to vrijeme nije obvezno osigurana u Republici Hrvatskoj, odnosno ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno (članak 17. stavak 1. točka 6.) – ovjereni prijevod potvrde o zaposlenju u inozemstvu u međunarodnim i drugim organizacijama i kod stranog poslodavca

7. za vrijeme boravka u inozemstvu kao bračni drug osiguranika – hrvatskog državljanina na radu u inozemstvu (članak 17. stavak 2. točka 7.) – rješenje o upućivanju na rad u inozemstvo hrvatskog državljanina bračnog druga osiguranika

8. za vrijeme nezaposlenosti pomoraca nakon prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme (članak 17. stavak 2. točka 8.) – pomorska knjižica

9. osoba koja ima prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske i koja je nakon prestanka obveznoga mirovinskog osiguranja u državi s kojom je sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju neovisno o tome je li prije obveznog osiguranja u inozemstvu bila osigurana u Republici Hrvatskoj (članak 17. stavak 3.) – izjavu o nezaposlenosti, potvrdu o prebivalištu i potvrdu stranog nositelja socijalnog osiguranja da je osobi prestalo obvezno mirovinsko osiguranje.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su također Zavodu dostaviti:

1. radnu knjižicu

2. preslik osobne iskaznice

3. prijavu o početku osiguranja – tiskanica M-1P

4. prijavu o početku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-11P.

 

3. PROMJENE TIJEKOM POSLOVANJA OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA I PROMJENE TIJEKOM TRAJANJA SVOJSTVA OSIGURANIKA

 

Članak 26.

Pri uspostavi i dostavi prijava za vođenje matične evidencije kod promjena nastalih tijekom poslovanja i promjena nastalih tijekom osiguranja, obveznici podnošenja prijava za vođenje matične evidencije iz članka 7. do 13. ovog Pravilnika obvezni su dostaviti Zavodu dokumentaciju kojom dokazuju promjenu.

 

4. PRESTANAK POSLOVANJA OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA

 

Članak 27.

(1) Poslodavac, pravna osoba pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, obvezan je Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o brisanju iz sudskog registra (ako poslodavac, pravna osoba, ima osnovane podružnice, tada i rješenje o brisanju podružnica iz sudskog registra), te rješenje ili izvod o brisanju iz drugih odgovarajućih evidencija ili registara

2. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-12P

(2) Poslodavac, fizička osoba pri uspostavi prijava za vođenje matične evidencije, obvezan je Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o brisanju iz registra nadležnog tijela

2. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-12P.

 

5. PRESTANAK SVOJSTVA OSIGURANIKA

 

Članak 28.

Poslodavac za osiguranike iz članka 15. do 17. i osiguranici iz članka 18. do 25. ovog Pravilnika, obvezni su pri dostavi prijava za vođenje matične evidencije Zavodu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. dokaz u pisanom obliku kojim se dokazuje prestanak okolnosti na temelju kojih je priznato svojstvo osiguranika (npr. otkaz ugovora o radu, pisani sporazum o prestanku ugovora o radu ili odluka/rješenje o prestanku radnog odnosa ili ispravu nadležnog tijela, pisana obavijest o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca, izvod iz sudskog registra o brisanju člana uprave iz tog registra, rješenje o brisanju iz odgovarajućih registara ili evidencija, rješenje kojim se osobi utvrđuje prestanak statusa njegovatelja, izvadak iz matice umrlih i dr.)

2. prijavu o prestanku osiguranja – tiskanica M-2P

3. prijavu o prestanku poslovanja obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa – tiskanica M-12P

4. radnu knjižicu.

 

VI. MIJENJANJE I ISPRAVLJANJE PODATAKA UNESENIH U MATIČNU EVIDENCIJU

 

Članak 29.

Za točnost podataka dostavljenih i preuzetih u Zavodu za potrebe vođenja matične evidencije odgovoran je poslodavac i odgovorna osoba kod poslodavca, osiguranici koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, HZZO, Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Porezna uprava i druge nadležne institucije.

 

Članak 30.

(1) Podaci uneseni u matičnu evidenciju na način propisan Zakonom i ovim Pravilnikom mogu se naknadno mijenjati u slučajevima:

1. ako naknadno, u propisanom postupku nadležno tijelo utvrdi promjenu podataka

2. ako su podaci o mirovinskom stažu, svojstvu osiguranika, stažu osiguranja, osnovici uneseni u matičnu evidenciju na temelju lažnih isprava

3. ako se naknadno, provjerom podataka u postupku kontrole ili na drugi način, utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni neispravni, netočni ili nepotpuni podaci

4. u slučajevima u kojima se u propisanom postupku mogu upotrijebiti izvanredna pravna sredstva

5. ako se naknadno u postupku provedbe nadzora utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni netočni, neispravni i nepotpuni podaci o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mijenjaju se u matičnoj evidenciji prijavama o promjeni propisanim ovim Pravilnikom.

 

Članak 31.

(1) Staž osiguranja i osnovice za ostvarivanje prava utvrđuje Zavod u skladu s odredbama Zakona i podzakonskim propisima.

(2) Zavod je ovlašten kod obveznika provjeravati točnost podataka zaprimljenih neposredno od obveznika i drugih nadležnih tijela unesenih u matičnu evidenciju i to uvidom u evidencije iz oblasti rada koje se vode kod obveznika i uvidom u druge odgovarajuće evidencije.

 

Članak 32.

Ako se u propisanom postupku ili u postupku kontrole ustanovi da su podaci u evidencijama Zavoda netočni i nepotpuni ili se po­sumnja u njihovu vjerodostojnost, Zavod će zatražiti od obveznika da prijavama propisanim ovim Pravilnikom ispravi netočne podatke, dopuni nepotpune podatke, odnosno provjeri vjerodostojnost podataka na temelju evidencija iz oblasti rada i drugih odgovarajućih evidencija.

 

VII. UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA

 

Članak 33.

(1) Za osiguranika koji je u cijeloj ili dijelu protekle kalendarske godine za koju se utvrđuje staž osiguranja (u daljnjem tekstu: razdoblje za koje se utvrđuje staž osiguranja) radio puno radno vrijeme, kao staž osiguranja uzima se kalendarsko razdoblje za koje se staž osiguranja utvrđuje.

(2) Broj mogućih sati rada dobiva se kad se broj radnih dana u razdoblju za koje se utvrđuje staž osiguranja, pomnoži s brojem dnevnih sati rada poslodavca.

(3) Broj dnevnih sati rada poslodavca (u daljnjem tekstu: dnev­no radno vrijeme poslodavca) dobiva se kad se broj sati punog radnog vremena poslodavca, u jednom tjednu, podijeli s brojem radnih dana u tjednu.

 

Članak 34.

(1) Za osiguranika kojemu je, u razdoblju za koje se utvrđuje staž osiguranja, zbroj ostvarenih i neostvarenih sati rada (sati godišnjeg odmora, sati za stručno usavršavanje i dr.) manji od broja mogućih sati rada, utvrđenih prema članku 33. stavku 2. ovoga Pravilnika, kao staž osiguranja uzima se vrijeme provedeno na radu svedeno na puno radno vrijeme poslodavca. Preračunavanje na puno radno vrijeme poslodavca obavlja se na način da se od kalendarskog razdoblja koje je osiguranik proveo u zaposlenju oduzme broj dana koji se dobiva dijeljenjem razlike između broja mogućih sati rada i zbroja ostvarenih i neostvarenih sati rada osiguranika s brojem dnevnih sati rada poslodavca.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, kao staž osiguranja uzima se kalendarsko razdoblje bez preračunavanja na puno radno vrijeme poslodavca kad do razlike između zbroja ostvarenih i neostvarenih sati rada i broja mogućih sati rada dolazi do posebne organizacije radnog vremena poslodavca (rad u smjenama, preraspodjela radnog vremena i dr.), a takva je organizacija radnog vremena u skladu s propisima kojima se regulira radno vrijeme poslodavca (kolektivni ugovor, sporazum sklopljen između zaposleničkog vijeća i poslodavca).

 

Članak 35.

(1) Za osiguranika koji je u cijelom razdoblju za koje se utvrđuje staž osiguranja radio s radnim vremenom, kraćim od punog radnog vremena, staž osiguranja utvrđuje se tako što se prema odredbama članka 33. i 34. ovog Pravilnika prethodno obračuna vrijeme staža kao da je osiguranik radio puno radno vrijeme, pa se tako obračunato vrijeme pomnoži s brojem sati stvarnoga radnog vremena osiguranika i podijeli s dnevnim radnim vremenom poslodavca (članak 33. stavak 3. ovog Pravilnika).

(2) Za osiguranika koji je u pojedinim razdobljima za koja se utvrđuje staž osiguranja proveo u zaposlenju s radnim vremenom u različitom trajanju kod dva ili više poslodavaca s različitim dnevnim radnim vremenom poslodavca, staž osiguranja se utvrđuje za svako razdoblje posebno i to na način da se prema odredbama članka 33. i 34. ovog Pravilnika prethodno obračuna vrijeme staža kao da je osiguranik radio puno radno vrijeme, pa se tako obračunato radno vrijeme pomnoži s brojem sati stvarnoga radnog vremena osiguranika i podijeli s prosječnim punim radnim vremenom poslodavca.

(3) Prosječno puno radno vrijeme poslodavca utvrđuje se na način da se dnevno radno vrijeme različitih poslodavac zbroji i podijeli s brojem poslodavaca kod kojih je osiguranik zaposlen.

 

Članak 36.

Za osiguranika koji je u razdoblju za koje se utvrđuje staž osiguranja radio na sezonskim poslovima, staž osiguranja utvrđuje se tako što se stažu osiguranja, izračunatom prema odredbama članka 33. i 34. ovog Pravilnika, doda broj dana koji se dobije kad se broj sati koje je osiguranik u tom razdoblju proveo u zaposlenju, duljem od punog radnog vremena, podijeli s dnevnim radnim vremenom poslodavca (članak 33. stavak 3. ovog Pravilnika).

 

Članak 37.

(1) Za osiguranike iz članka 11. do 14. i članka 16. do 17. stavak 1. do 3. Zakona kao staž osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu ili invalidsku mirovinu uzima se ono razdoblje za koje su plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje.

(2) Za osiguranika koji je nakon prestanka radnog odnosa ili drugog rada na temelju kojeg je bio osiguran primao naknadu plaće prema propisima iz zdravstvenog osiguranja – kao staž osiguranja uzima se kalendarsko razdoblje za koje je osiguranik tijekom protekle kalendarske godine, nakon prestanka radnog odnosa, primao naknadu plaće prema propisima iz zdravstvenog osiguranja.

 

Članak 38.

(1) U staž osiguranja računaju se i razdoblja u kojim je isplaćen drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak za koje su u cijelosti plaćeni doprinosi za mirovinsko osiguranje na način propisan člankom 27.a Zakona.

(2) U staž osiguranja neće se računati razdoblje iz stavka 1. ovog članka ako primatelj drugog dohotka u kalendarskoj godini u kojoj je isplaćen drugi dohodak za koji su plaćeni doprinosi bio u cijeloj toj kalendarskoj godini u radnom odnosu s punim radnim vremenom (članak 10. Zakona) ili je bio obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje na osnovi članka 11. do 16. i članka 17. stavka 4. Zakona.

(3) Osiguranici iz stavka 1. ovog članka koji su u kalendarskoj godini bili u radnom odnosu s nepunim radnim vremenom u staž osiguranja uračunat će se i razdoblje u koje je isplaćen drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak za koje je u cijelosti plaćen doprinos za mirovinsko osiguranje, ali ukupni staž osiguranja u toj kalendarskoj godini računa se najviše 12 mjeseci.

 

Članak 39.

Za osiguranika koji je u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje staž osiguranja radio kod više poslodavaca, primao naknadu plaće u svojstvu invalida rada za vrijeme profesionalne rehabilitacije, odnosno, naknadu plaće za bolovanje nakon prestanka radnog odnosa – ukupan staž osiguranja koji je ostvario u pojedinoj kalendarskoj godini dobiva se zbrajanjem razdoblja staža utvrđenih od strane poslodavca i HZZO, odnosno Zavoda.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

Obveznici podnošenja prijava podataka o stažu osiguranja i plaći, odnosno osnovici osiguranja, stažu osiguranja za vrijeme primanja naknade plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju – nakon prestanka radnog odnosa, staža osiguranja i naknadi plaće na osnovi invalidskog osiguranja, koji nisu dostavili propisane podatke za razdoblje od 1. siječnja 1970. do 31. prosinca 1998., dostavljat će podatke na sljedećim tiskanicama:

1) Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći – na tiskanici M-4, koristi se za utvrđivanje staža osiguranja i plaće zaključno sa godinom 1992.

2) Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći – na tiskanici M-4/H, koristi se za utvrđivanje staža osiguranja i plaće za godinu 1993.

3) Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći – na tiskanici M-4/Klp, koristi se za utvrđivanje staža osiguranja i plaće od 1. siječnja 1994. do 31. prosinca 1998.

4) Prijava podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi zdravstvenog osiguranja i stažu osiguranja nakon prestanka radnog odnosa – na tiskanici M-5 i popunjava se zaključno s godinom 1998.

5) Prijava podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi invalidskog osiguranja i stažu osiguranja – na tiskanici M-6, koristi se zaključno s godinom 1992.

6) Prijava podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih nak­nada po osnovi invalidskog osiguranja i stažu osiguranja za godinu 1993. – na tiskanici M-6/H.

7) Prijava podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi invalidskog osiguranja i stažu osiguranja za razdoblje od 1. siječnja 1994. do 31. prosinca 1998. – na tiskanici M-6/Klp.

8) Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici osiguranja za osiguranike samostalne privrednike – na tiskanici M-4S, koristi se za utvrđivanje staža osiguranja i plaći zaključno s godinom 1992.

 

Članak 41.

Podaci o stažu osiguranja i plaći, odnosno osnovici osiguranja, stažu osiguranja za vrijeme primanja naknade plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju – nakon prestanka radnog odnosa, stažu osiguranja i naknadi plaće na osnovi invalidskog osiguranja koji su uneseni u matičnu evidenciju, a odnose se na razdoblje do 31. prosinca 1998., te se naknadnom provjerom podataka ili na drugi način utvrdi da su u matičnu evidenciju uneseni neispravni, netočni ili nepotpuni podaci, mogu se mijenjati na sljedećim tiskanicama:

1) Prijava o promjeni podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći – na tiskanici M-8, koristi se za promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći zaključno s godinom 1992.

2) Prijava o promjeni podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći – na tiskanici M-8/H, koristi se za utvrđivanje staža osiguranja i plaći za godinu 1993.

3) Prijava o promjeni podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći – na tiskanici M-8/Klp, koristi se za promjenu podataka o utvrđenom stažu osiguranja i plaći od 1. siječnja 1993. do 31. prosinca 1998.

4) Prijava o promjeni podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi zdravstvenog osiguranja i stažu osiguranja za vrijeme primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa – na tiskanici M-9, koristi se zaključno s godinom 1998.

5) Prijava o promjeni podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi invalidskog osiguranja i stažu osiguranja – na tiskanici M-10, koristi se zaključno s godinom 1992.

6) Prijava o promjeni podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi invalidskog osiguranja i stažu osiguranja za godinu 1993. – na tiskanici M-10/H.

7) Prijava o promjeni podataka o plaći ostvarenoj primanjem novčanih naknada po osnovi invalidskog osiguranja i stažu osiguranja od 1. siječnja 1994. do 31. prosinca 1998. – na tiskaniciM-10/Klp.

 

Članak 42.

Podaci o mirovinskom stažu navršenom do 31. prosinca 1969. koji nije evidentiran, unosi se u matičnu evidenciju Prijavom podataka o mirovinskom stažu za matičnu evidenciju o osiguranicima (prijava i promjena podataka) – tiskanica M-7.

 

Članak 43.

(1) Na tiskanicama M-4, M-8 i M-6 svote plaće, osnovice osiguranja i naknada plaće do 31. prosinca 1990. iskazuju se u dinarima prema Zakonu o promjeni vrijednosti dinara i prema Odluci o evidentiranju i iskazivanju svota osobnih dohodaka, naknada osobnog dohotka iz invalidskog osiguranja i osnovica osiguranja.

(2) Za godinu 1991. i 1992. svote plaće, osnovice osiguranja i naknade plaće iskazuju se u hrvatskim dinarima s time da se na tiskanicama M-4, M-8 i M-6 na mjestu za upis para upišu dvije ništice »00«. Na tiskanici M-4/H, M-8/H i M-6/H svote se iskazuju u hrvatskim dinarima (HRD).

(3) Tiskanice iz članka 40. do 42. ovog Pravilnika koriste se za evidentiranje podataka o stažu osiguranja i plaći za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za svoje osiguranje i za radnike kod njih.

 

Članak 44.

(1) Tiskanice M-4P, M-5P, M-6P, M-8P, M-9P, M-10P, M-14P, M-14P/1, M-16P i M-17P primjenjuju se za razdoblje od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2002. za evidentiranje podataka o stažu osiguranja i plaći ili osnovici osiguranja za određivanje mirovine, naknade plaće, razdoblje korištenja naknade plaće, ako za to razdoblje nisu uspostavljene od obveznika.

(2) Tiskanica prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici (tiskanica MPP) primjenjuje se počevši od 1. siječnja 2003.

 

Članak 45.

(1) Tiskanice propisane ovim Pravilnikom njegov su sastavni dio.

(2) Tiskanice utvrđene ovim Pravilnikom tiskaju se na samokopirajućem papiru sa zaštitom.

(3) Drugi i treći primjerak tiskanica utvrđenih ovim Pravilnikom mogu se tiskati na papiru drugih boja.

 

Članak 46.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (»Narodne novine«, broj 2/99.).

 

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 041-01-05-02/5

Urbroj: 341-99-01/01-5/4

Zagreb, 26. srpnja 2005.

Predsjednik

Upravnog Vijeća Hrvatskog zavoda

za mirovinsko osiguranje

mr. sc. Niko Raič, v. r.