Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

NN 109/2005 (14.9.2005.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005 - Lista zaštićenih kulturnih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2024

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE br. 2/2005

 

Lista zaštićenih kulturnih dobara

 

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2005 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

 

II.

U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 30. travnja 2005. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna i (b) pokretna kulturna dobra:

 

(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje,
Adresa

Kulturno dobro

Prostorne međe

Broj
Registra

Katastarske čestice

Katastarska
općina

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA županija

Grad BJELOVAR

NOVI PAVLJANI

Crkva sv. Pavla

267, 265/1, 265/2, 266, 267, 268, 279, 280, 281, 282, 1411/171, 1356, 1396/2,

Galovac

Z-2112

TOMAŠ

Kapela sv. Tome

344, 328/3, 333/1, 332, 333/2, 336/1, 336/9, 336/10, 337, 343, 344, 382/5, 382/8, 382/10, 382/12, 383/2, 1004/2, 1004/3, 1004/4, 1004/5, 1004/8, 1013,

Tomaš

Z-2113

 

Grad DARUVAR

DARUVAR,
Ulica Stjepana Radića 26

Kalvinistička crkva

1685, 1686/2,

Daruvar

Z-2104

DARUVAR,
Trg kralja Tomislava

Parohijska crkva sv. 318 Bogonosnih Otaca

883/2,

Daruvar

Z-2114

DARUVAR

Župna crkva Presvetog Trojstva

985,

Daruvar

Z-2106

 

Grad GAREŠNICA

DIŠNIK

Pravoslavna crkva sv. Apostola Tome

1742, 1013, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023/3, 1023/6, 1023/7, 1024/3, 1046/1, 1047, 1049/3, 1651/1, 1651/2, 1652, 1655, 1741, 1742, 1743, 1744/1, 1744/2, 1745/1,

Dišnik

Z-2116

 

Grad GRUBIŠNO POLJE

 

GRUBIŠNO POLJE

Parohijska crkva sv. Velikomučenika Georgija

1310/2,

Grubišno Polje

Z-2115

MALI ZDENCI

Pravoslavna kapela Roždenija Bogorodice

1157/60, 836/1, 836/2, 837, 838, 930/1, 931/1, 931/13, 931/14, 931/15, 1157/58,

Mali Zdenci

Z-2105

VELIKA BARNA

Parohijska crkva sv. Marka

2219/51, 2219/52,

Velika Barna

Z-2103

 

Općina KAPELA

DONJI MOSTI

Župna crkva sv. Benedikta

64/11, 66/1, 65/3, 1431,

Mosti

Z-2109

KAPELA

Parohijska crkva sv. Oca Nikolaja

42/3, 36/10, 41/5, 41/6, 841/7, 844, 845, 848, 849, 850, 851, 852/4, 852/8, 896,

Gornje Sredice

Z-2110

 

Općina NOVA RAČA

NEVINAC

Župna crkva sv. Katarine

256, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 269, 270, 311,

Nevinac

Z-2102

 

Općina SIRAČ

SIRAČ

Župna crkva Pohoda Blažene Djevice Marije

248/5,

Sirač

Z-2101

 

Općina VELIKA PISANICA

VELIKA
PISANICA

Kalvinistička crkva

2253, 2250/1, 2250/5, 2250/6, 2250/7, 2250/8, 2250/11,

Velika Pisanica

Z-2107

VELIKA
PISANICA

Župna crkva Presvetog srca Isusova

1676, 91/1, 99/3,

Velika Pisanica

Z-2108

 

Općina VELIKO TROJSTVO

VELIKO
TROJSTVO

Župna crkva Presvetog Trojstva

56/4, 53/3, 59/1, 57/6, 898, 899, 985, 985/1, 922/1, 922/2, 923/2, 923/3, 923/4, 925, 926, 986, 989/1, 915/4, 916/1, 916/2, 917/1, 917/2, 917/4, 917/5, 918, 919, 921/1, 921/2, 921/3, 1406,

Veliko Trojstvo

Z-2111

 

BRODSKO-POSAVSKA županija

Grad SLAVONSKI BROD

SLAVONSKI BROD

Kulturno-povijesna cjelina Slavonski Brod

Zapadna granica počinje s k.č. 2677/2 i 3705 od juga prema sjeveru, prolazi zap. stranom Kovačićeve obuhvaćajući južni i zapa. rub k.č. 3692/1, madalje prema sjeveru slijedi ist. rub k.č. 3693 i k.č. 5006 prolazi zap. stranom Ul. H. Lucića uključujući zap. rub k.č. 2404 sve do k.č. 2346. Od ove točke, od zapada ka istoku presijeca Ul. H. Lucića te u nastavku prolazi sjev. rubom k.č. 2442, 2448, 2445 odn. dalje prema ist. Pilarevom sve do k.č. 2539/1. U smjeru juga, prolazi ist. rubom k.č. 2539/1, 2539/2, 2538, 2537 te u smjeru istoka sjev. rubom k.č. 2534, 2533/1, 2532, 2531, 2530, 2539, 2538, u produžetku presijeca Ul. M. Gupca, uokvirujući ist. rub k.č. 2765/1 prelazi Ul. A. Cesarca slijedi zap. rub k.č. 2588/4, 2588/5, 2590/2  u nastavku sjev. i zap. rub k.č. 2591, nadalje slijedi zap. rub k.č. 2592, 2593, 2594/6, 2597/1 uključujući i k.č. 2608/1 u Ul. N. Zrinskog. U produžetku  presijeca Teslinu te obuhvaća k.č. 2630/5, 2630/3, zatim prolazi sjev. stranom izduženih k.č. 2631, 2632, 2633, 2634, 2 635 u Ul. N. Zrinskog, zaključno sa k.č. 2636. U smjeru jugoistoka prolazi ist. rubom k.č. 3388/1, 338/2, presijeca Gajevu, u nastavku slijedi začeljni rub kat. Čestica  u Habdalićevoj uključujući k.č. 3325/7, 3326, 3327 sve do k.č. 3338/2. Od ove točke, presijeca Gundulićevu, obuhvaća k.č. 3274, 3253, 3254/1, 3258/2, te prema istoku, prolazi sjev. rubom k.č 3255/2 i spušta se prema jugu ist. rubom k.č. 3251/1 odnosno 3228/1. Dijagonalno od ove k.č. prelazi Strossmayerovu i slijedi ist. i juž. rub k.č. 4316, 4314/2, 4313 spušta se zap. rubom k.č. 4303 do Ul. J. Kozarca. Prema ist. prolazi Kozarčevom, presijeca Štamparovu te prolazi začeljnom stranom k.č. 4614, 4613, 4612, 4611, 4607, 4606/2. Dalje prema ist. presijeca Mažuranićevu i  prolazi sjev. rubom k.č. 4622/1, 4622/2, 4707/2, 4710/8, 4706, 4704, prema jugu obuhvaća k.č. 4852, 4627, 4264/2, 4264/1 ka zapadu slijedi obalni pojas Save na k.č. 4263/3, 4263/4 sve do početne točke.

Slavonski Brod

Z-1965

 

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB

BREZOVICA (GRAD ZAGREB)

Dio naselja Brezovica

Na sjeveru granica počinje SI rubom k.č. 881/16 do Brezovičke koju presijeca te vodi SI rubom k.č. 872 prema istoku, skreće ka jugu i nastavlja ist. rubom parcela ist. od Brezovičke do S-I  međe k.č. 4147 koju presijeca te se lomi i presijeca prometnicu  k.č. 1799, nastavlja S-I  rubom k.č. 1798, 1803/2 i 1806/2, presi. Marovićevu pa ist. rubom k.č. 1806/7,  presij. Brezovičku i ide vanjskom rubom k.č. 2335/2, nastavlja juž. rubom k.č. 2334, 1807, 2323/2 i 2323/1, presij. put i nastavlja juž. rubom k.č. 1821/3, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 i 1831/8,  skreće ka sjeveru zap.  rubom k.č. 1831/8, 1831/1, 1831/7, 1831/2, 1831/3, 1831/4, 1831/5 i 1831/6, presij. k.č. 1832 i put  k.č. 1842, ide juž. rubom k.č. 1884/1 i 1883, skreće prema jugu i juž. rubom k.č. 1899, juž. rubom k.č. 1907, 1908, 1909, 1912/1, 1912/2, 1917/2, 1920, 1922/1, 1927 i 1930, presij. Desprimsku, nastavlja juž. rubom k.č. 1934 i 1944, presij. put k.č. 1955, nastavlja juž. rubom k.č. 1948, presij. i obuhvaća k.č. 1943 i nast. ist. rubom k.č. 1942, 1941 i 1940, čijim sjev. rubom skreće prema istoku, presij. Golobrešku i nastavlja is. i sjev. rubom k.č. 1204, presijeca put i dalje sjev. rubom k.č. 1252, 1251, 1253, 1254 i 1259, presij. put i nastavlja sjev. rubom k.č. 1260, 1279 i 1282, presij. Palčići odvojak i nastavlja sjev. rubom k.č. 1297, 1310, 1312, 1314, 1328, 1334 i 1336, presijeca k.č. 1344

Brezovica

Z-2163

BREZOVICA (GRAD ZAGREB)

Dio naselja Brezovica

pa sjev. rubom k.č. 1356 i 1355, ka sjeveru, zap. i sjev. rubom k.č. 4370, sjev. međama k.č. 1372, 1378, 1379, 1382 i 1381, presij. put i zap. i sjev. rubom k.č. 1432/1 i 1432/2, presij. k.č. 1441 i zap. rubom k.č. 1459, 1445/3 i 1445/2, obuhvaća k.č. 1445/1, presij. k.č. 4147/1,  nastavlja zap. rubom k.č. 881/1, koso presij. put k.č. 881/22, nastavlja zap. međom k.č. 881/16 i vraća se na početnu točku.

Brezovica

Z-2163

CERJE (GRAD ZAGREB)

Dio naselja Cerje

Sjeverna granica počinje od SZ ugla k.č. 2453 ide ka istoku sjev.  rubom k.č. 2454/2, 2454/1, 2455, 2456,  prelazi cestu, k.č. 3099 i nastavlja sjev. rubom k.č. 2314/2,  preko k.č. 2813/3 i 2812/1, te dalje rubom k.č. 2810/5, 2810/1, 2810/4, 2809/2, 2808/1 i 2807, sjev. i ist. rubom k.č. 2805 do sjev. ruba k.č. 2804/2, 2804/3, 2804/4, 804/5 i 2804/6. ist.  rubom k.č. 2804/6 ide do ceste, k.č. 2816, koju prelazi i nastavlja ka jugu ist. rubom k.č. 2827/2 i 2827/1, te skreće prema zapadu juž. linijom ceste, k.č. 2824 i k.č. 2853 do k.č. 2860/3, te njezinim zap. rubom nastavlja ka sjeveru zap. rubom k.č. 2865 i 2871, preko ceste, k.č. 3093 i zap. rubom  k.č. 2453 do početne točke.

Šašinovec

Z-2158

DEMERJE

Dio naselja Demerje

Granica sa sjevera počinje od dijela k.č. 1464, prelazi cestu i ide SI rubom k.č. 1556 i 1557,  skreće prema zapadu,  presijeca k.č. 1557 i 1558 te nastavlja južn. rubom k.č. 1559/1, 1561, 1563, 1564, 1566, 1569, mijenja pravac i prati ist. rub k.č. 1573, 1578, 1582, 1543, prelazi put i nastavlja ist. rubom k.č. 1596/2 i 1596/1,  mijenja pravac i ide ka zapadu juž. rubom k.č. 1596/1, 1594 i 1591, nastavlja ist. rubom k.č. 1587, 1660 i 1657,  mijenja smjer i ide sjev. rubom puta k.č. 1634, prelazi put i ide južnim pa zapadnim rubom k.č. 1722, nastavlja zap. rubom k.č. 1721, 1720, 1719/1, 1695/2, 1683, 1677, skreće po juž. rubu puta k.č. 1456,  kojeg prelazi i dalje nastavlja zap. rubom k.č. 1458/1, presijeca put k.č. 1459, nastavlja zap. rubom k.č. 1461 i 1464, koju presijeca i vraća se na poč. toč.

Demerje

Z-2164

GLAVNIČICA

Dio naselja Glavničica

Granica počinje na SZ točki, te ide juž. linijom k.č. 3982 prema istoku, prelazi Glavnu ul. i nastavlja istom linijom do ist. ruba k.č. 4015/1, skreće prema jugu slijedeći ist. linije k.č. 4015/2, 4015/3, 4015/4, 4016, prelazi k.č. 4017, nastavlja prema jugu ist. linijama k.č. 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023/1, 4023/2, prelazi Puretićevu i nastavlja prema jugu ist. linijama k.č. 4026, 4027, skreće prema zapadu juž. linijama k.č. 4027, 4028/2, 4029, 4030, 4035, skreće jugoist. linijom k.č. 4037 do potoka, prelazi ga i nastavlja prema zapadu sjev. linijom k.č. 4209, dolazi do pristupne ulice u Glavničicu, te njezinim zapadnim rubom skreće prema sjeveru i u pravoj liniji prelazi potok na k.č. br. 4041, skreće prema istoku do zap. linije k.č. 3995 i njome nastavlja preko zapa. linije k.č. 3994 do Ulice Petrasi na k.č. 3992, prelazi ulicu te sjev. rubom k.č. 3992 skreće prema zapadu do zap. linije k.č. 3986 te ovom linijom prema sjeveru dolazi do početne točke.

Glavničica

Z-2161

LUČKO

Dio naselja Lučko

Sjeverna granica počinje od juž. međe potoka Dugave, ide prema istoku,  pa skreće prema jugu ist. međama parcela istočno od ulice Lučko, skreće prema istoku i nastavlja sjev. i ist. međom k.č. 2047, obuhvaća k.č. 2046/3, 2046/4, 2045, 2046/2, 2405/2, 2404, 2402, 2400/1, 2400/2, 2394, 2392/1 i 2392/2, 2388/2, 2385, 2386/1, 2386/2, 2380, 2381, 2378, 2376, 2372, 2371/2, 2364, 2362, 2358, 2325, 2323, 2320, 2317, 2314/1, skreće prema istoku i obuhvaća k.č. 2327/5, 2327/4, 2328, 2330, 2333, 2336, 2339, 2342, 2344, 2346, 2347, 2348, prelazi put i nastavlja prema SI obuhvaćajući k.č. 2437/1, 2436, 2439/2, 2438/3, 2440/1, 2446/1, 2447, prelazi Karlovačku, njenom juž. međom ide prema zapadu, prelazi Hrvatskoselsku i njenom zap.

Blato

Z-2165

LUČKO

Dio naselja Lučko

međom ide do Hrastovićke, prelazi i obuhvaća čestice južno od Hrastovićke i njihovim juž. međama ide prema zapadu do Karlovačke, koju prelazi i obuhvaća
k.č. 3073, 3072, (k.o. Stupnik)
2308, 2305, 2303, 2300/3, 2301, 2298/2, 2298/1, 2296/2, 2294, 2292, 2289, 2287, 2283/2, 2280, 2278, 2276, 2274/1, 2269, 2268, 2266, 2265, 2097, 2099, 2102/1, prelazi put k.č. 2096, nastavlja obuhvaćajući k.č. 2095/2, 2093/2, 2093/4, 2093/1, 2092/2, 2090, 2086/2, 2080, 2075, 2072, 2065, 67, 68/1,  presijeca put i vraća se na poč. točku.

Blato


Stupnik

 

Blato

Z-2165

MORAVČE

Dio naselja Moravče

Sjeverna granica počinje od ulice Crkvena ves i ide sjev. rubom k.č. 9187, 9195, 9190, 9214, 9221 i 9225, ist. rubom k.č. 9225 do Strugareve, u smjeru juga ist. i juž. rubom k.č. 9220, rubom k.č. 9219, 9216, 9280, 9281, 9284, preko k.č. 9292 puteljkom, k.č. 9296, do k.č. 9372, dalje ist. rubom k.č. 9383, 9384, 9385, 9386, 9381 i 9382, rubom k.č. 9951, 9394, 9396, 9397, 9398, 9399, 9419, 9420 i 9418 do Benkove, k.č. 9414. Od Benkove nastavlja ist. rubom k.č. 9411, 9948, 9960, 9957, 9959, 9958, preko k.č. 9923 nastavlja rubom k.č. 9922, 9921, 9920, 9919, 9918, 9917, 9916,  prelazi k.č. 9911 i 9908, dalje ist. rubom  k.č. 9910 i 9906,  prelazi k.č. 9895, 9892, 9890 i 9889,  ist. rubom k.č. 9884, 9869 i 9870 do Kuceljeve, k.č. 10054. Kuceljovom do juž.  ruba k.č. 9979 i njome do Prigorske, k.č. 10006,  koju prelazi i ide juž. rubom k.č. 7749 do potoka, i dalje prema sjeveru zap. rubom k.č. 7768, 7767, 7765, 7764, 7763, 7885, 7884, 7888, 7887, 7886, 7889, te sjev. rubom k.č. 7834 do puta, k.č. 7955, putom, k.č 7971 do sjev. ruba k.č. 7845 kojom  i rubom k.č. 7850, 7851, 7852, 7853, 7854 i 7855 te zap. rubom 7931, 7935, 7936, 7937 i 7948 do puta, k.č. 7970,  kojim nastavlja do zap.ruba k.č. 7978, te juž. rubom k.č. 8046, 8045, 8049, 8048, 8067, 8066, 8040, 8041, 8044, 8043, 8075, 8074 i 8076 do Kunjkove,  k.č. 8117 tom ul. do zap. ruba k.č. 8190,  te sjev. rubom  k.č. 8190, 8191, 8192, 8193, 8194, 8216, 8217, 8219, 8220, njenim ist. rubom do sjev. ruba k.č. 8221 i 8222, i puta,  k.č. 8206,  putem do zap.  ruba k.č. 8242, 8241, 8247, 8252, 8313, 8255 i 8256, njenim sjev. rubom do početne točke.

Glavnica

Z-2162

ŠAŠINOVEC

Dio naselja Šašinovec

Sjeverna granica započinje od JZ ugla k.č. 1,  te ide juž. međama k.č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8,  nastavlja sjev. rubom k.č. 23 i sjev. i ist. rubom  k.č. 24 do Ul. Stjepana Granđe, dalje nastavlja sjev. regulacijskom linijom ulice do ist. ruba k.č. 32, te ist. rubom k.č. 33, 34/1 i 34/2, te k.č. 41, 42, 43, 44, 45 i 46 do sjev. regulacijske linije Hukavčeve, kojom nastavlja prema istoku do ist. ruba  k.č. 123, kojom i ist. rubom k.č. 122, 118, 113 i 112 te putem, k.č. 1864 ide u smjeru zapada do ulice, k.č. 1845. Granica prelazi k.č. 1845, i nastavlja juž. i zap. rubom k.č. 1271, prelazi potok, te zap. rubom k.č. 89 i 87 do puta, k.č. 86 i njegovom sjev. rubom do zap. ruba k.č. 82. Tom  međom nastavlja u smjeru sjevera i ide zap. rubom k.č. 64/1, 62, 61/2, 59, 56/2, 55/2, 54, 53, 51/2, 49, te preko k.č. 1058/1 i 1057/2 te zap. ruba k.č. 1057/1, prelazi u pravcu preko k.č. 1056/1, 1055 i 1051, te sjev. rubom k.č. 1051 u smjeru istoka do početne točke.

Šašinovec

Z-2159

ZAGREB,
Selska cesta 91

Crkva sv. Marka
Križevčanina

2050, 2051, 2052/1,

Trešnjevka

Z-2134

ZAGREB

Dio naselja Resnik

Sjeverna granica ide od SZ ugla k.č. 4162/1, te Slavonskom avenijom prema istoku do sjeveroist. ugla k.č. 3562/1, nastavlja ist. rubom k.č. 3574 i 3575, u pravcu prelazi preko k.č. 3577, 3579, 3584, 3585/2, 3586/2, nastavlja ist. rubom k.č. 3586/3 i u pravcu prelazi k.č. 3587 i 3588, te ist. rubom 3591/3 do Resnik 5. odvojak, k.č. 3590, kojeg prelazi i nastavlja ist. rubom k.č.  3593/4 i 4040/1 do puta, . 4049, kojim ide prema jugu do ist.

Resnik

Z-2160

ZAGREB

Dio naselja Resnik

ruba k.č. 4053. Tom međom i ist. rubom k.č. 4055 te 4056/1 nastavlja u smjeru juga, te juž. rubom k.č. 4056/1, 4067, 4069, 4071, 4073, 4077, 4254, 4249, 4279, 4284 i 4288 ide do ul. Resnik 4. dalje nastavlja u smjeru zapada u pravcu koji prelazi preko k.č. 4294, 4295, 4297, 4298, 4300,4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317/1, 4318 i 4319. Zap. rubom k.č. 4319/1 ide prema sjeveru do ulice Resnik 2,  k.č. 4321/3. Ulicom Resnik 2 ide do juž. ruba  k.č. 4203, te nastavlja zap. rubom te parcele i rubom  k.č. 4203, 4202, 4198, 4197, 4195/1 i 4195/2, te sjev. rubom te parcele do križanja ulica Resnik 1 i Resnik 2, prelazi ulicu Resnik 1 i nastavlja zap. rubom k.č. 4161 i 4162/1 do početne točke opisa.

Resnik

Z-2160

ZAGREB,
Voćarska 106

Dječačko sjemenište

3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979,

Centar

Z-2139

ZAGREB

Etno-područje

Novoselečki vinogradi

Sa sjevera granica ide ist. rubom  k.č. 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893/2, 1892, 14, 15, 16, 7 i 8,  presijeca k.č. 1881, nastavlja ist.  rubom k.č. 1880/4, obuhvaća k.č. 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1850, 1857, 1856, 1854, 1853, 1850, 1849, 1846, 1844, 1839, 1838, 1837/5, 1837/3,
obuhvaća k.č. 4400, 4399, 4398, 4397, 4395, 4393, 4386, 4387, presijeca k.č. 4389, 4391, 4527/1, 4527/2, 4527/3, 4528/1, 4528/2, 4530, 4532, ide ist. rubom  k.č. 4534, 4536, 4538, 4540, 4541, 4543,  presijeca k.č. 4546, nastavlja ist. rubom k.č. 4545, 4548/1, 4548/2, 4550, 4551, 4554, 4557, 4558, 4561, 4562, 4566, 4567, 4573, 4576, 4579, 4582, 4585, 4588, 4589, 4593, 4596, 4599, 4602, 4605, 4612, 4614, 4616, 4618, 4619, 4621, 4623, 4625, 4626, 4631, 4632, 4635, 4637, 4640, 4643, 4646, 4647, 4653, 4654, 4657/2, 4657/1, 4660/1, 4661/1, 4662/1, 4665, 4676, 4677, 4678, 4679, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4694/1, presijeca  k.č. 4715, obuhvaća k.č. 4704, 4705/2, 4703/1,
presijeca put k.č. 3156, obuhvaća k.č. 2466/3, 2466/2, 2466/1, 2465/2, 2464, 2460, 2457, 2454/2,  2454/1, 2450, 2449/3, 2449/4, 2449/7, 2449/6, 2449/2, 2445/10, 2445/9, 2445/4, 2445/1, 2445/3, 2445/2, 2293/1, 2293/2, 2293/3, 2293/4, 2293/6, 2293/12, 2293/11, 2293/10, 2295, 2434, 2435, 2436/1, 2430/2, 2430/1, 2430/3, 2421/2, 2420/2, 2420/1, 2418, 2416/3, 2416/4, 2416/1, 2413, 2410, 2408/3, 2408/2, 2405, 2404, 2394, 2391, 2390, 2388, 2389, 2386, 2387, 2384, 2348/6, 2348/5, 2350/2, 2351/4, 2351/3, 2351/7, 2351/8, 2378, 2374,
obuhvaća k.č. 8450, 8447/1 i 8451, gdje se spaja s početnom točkom.

 

Đurđekovac

 

 

 

 

 

 

 

Sesvete

 

 

 

 

 

 

 

Granešina

 

 

 

 

Čučerje

Z-2168

ZAGREB

Etno-područje

Oporovečki vinogradi

Na sjeveru polazi juž. rubom puta k.č. 6938, te  nastavlja ka jugu obuhvaćajući  k.č. 1879/3, 1880, 1877, presijeca k.č. 1875, nastavlja ist. rubom  k.č. 1873/6, 1873/5, 1873/3 koje presijeca, kao i  k.č. 1873/2 i 1873/1, obuhvaća . 1846, presijeca put i . 1839, obuhvaća . 1838/2, 1838/3, 1841, 1827, 1824/2, 1824/4,1823, 1819/3, 1820/6,  presijeca put i obuhvaća 1797/3, 1797/2, 1797/5, 1796/2, 1795/5, 1795/6, 1795/2, 1795/8, 1684/3, 1684/4, 1684/5, 1685, 1686/6, 1689,  presijeca put i obuhvaća . 1690/2 i 1690/1, presijeca . 1694/5, 1694/3 i 1694/2, obuhvaća . 1694/1 i 1694/6, presijeca . 1701/5, obuhvaća . 1701/3, 1701/2, 1783, 1785/2, 1786/3, 1786/1, 1787/3, 1787/4, 1788, 1791/1, 1777, 1778/1, 1779/1, 1773, 1764 i 1767, i vraća se do početne točke.

Granešina

Z-2167

ZAGREB

Etno-područje Severi

Na sjevernom dijelu granica od sjeveroist. ugla k.č. 219 i ide njezinim ist. rubom te ist. rubom  k.č. 218/2, 216/2, 216/1, 214/1, 214/2, i u pravcu prelazi k.č. 307/14, 307/13 i 307/8, nastavlja ist. i južn. rubom k.č. 307/10 do Fabijanićeve, kojom ide u smjeru zapada do jugozap. ugla k.č. 270/2.,  dalje nastav­lja prema sjeveru zap. međom k.č. 270/2 i 270/1, te u pravcu

Granešina

Z-2166

ZAGREB

Etno-područje Severi

prelazi preko k.č. 258/1, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 266/9, 266/8 i 266/ 3, nastavlja zap. rubom  k.č. 264/7, te u pravcu do zap. ruba k.č. 222 i tim rubom i sjev. rubom k.č. 221/1 do početne točke.

Granešina

Z-2166

ZAGREB,
Savska 18

Kompleks zgrada

Tehničkog muzeja

824, dio k.č. 6804/1,

Trešnjevka

Z-2133

ZAGREB,
Petrova 15, 15a, 15b

Lobmayerove stube 2

Babonićeva 1

Kompleks poštanske štedionice

5459, 5460, 5461, 5462, 5473, 5459, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5474, 5475,

Centar

Z-2144

ZAGREB,
Strossmayerov trg 7

Kuća Rado

2513,

Centar

Z-2135

ZAGREB,
Gajeva 47, 49, 51, 51/1, 53, 55, 55/1

Niz najamnih stambenih zgrada

2524, 2528, 2529, 2530, 2535/1, 2525, 2531, 2535/2,

Centar

Z-2152

ZAGREB,
Rokova 9

Obiteljska kuća

1331/1,

Centar

Z-2132

ZAGREB,
Gundulićeva 32

Poslovna zgrada

2724,

Centar

Z-2150

ZAGREB,
Ulica R. Boškovića 5

Poslovna zgrada

6019, dio 3036,

Centar

Z-2151

ZAGREB,
Ribnjak 20

Stambena četverokat­nica

5909,

Centar

Z-2130

ZAGREB,
Ribnjak 16

Stambena četverokat­nica

5913,

Centar

Z-2131

ZAGREB,
Ul. grada Vukovara 62 a-d

Stambena osmerokat­nica

924, dio k.č. 923/1,

Trnje

Z-2137

ZAGREB,
Ribnjak 38

Stambena trokatnica

5890,

Centar

Z-2129

ZAGREB,
Ul. grada Vukovara 35 i 35a

Stambena zgrada

705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 706,

Trnje

Z-2138

ZAGREB,
Laginjina 7-9

Stambena zgrada

6217, 6218,

Centar

Z-2146

ZAGREB,
Šubićeva 64

Stambena zgrada Gavella-Tompa

6483,

Centar

Z-2156

ZAGREB,
Kordunska 1

Stambena zgrada s kinodvoranom

3700, 3699/1,

Črnomerec

Z-2148

ZAGREB,
Preradovićeva 14

Stambena zgrada Winkler

2195, 2196, 2197,

Centar

Z-2143

ZAGREB,
Prilaz Gjure Deželića 42, 44, 46

Tri stambene zgrade

3827, 3828, 3831,

Črnomerec

Z-2142

ZAGREB,
Tuškanac 18

Vila Baranyai

796, 797/1,

Centar

Z-2140

ZAGREB,
Vončinina 20

Vila Deutsch

5753,

Centar

Z-2136

ZAGREB,
Nazorova 29

Vila Kraus

1298,

Centar

Z-2145

ZAGREB,
Paunovac 7

Villa Ilić

239, 240,

Centar

Z-2153

ZAGREB,
Jandrićeva 68

Villa Kallina

3422,

Gračani

Z-2155

ZAGREB,
Trg Stjepana Radića 1

Zgrada Gradske vijećnice (Gradskog poglavarstva)

456/1, 456/3, 456/4, 462, 452, dio 466,

Trnje

Z-2141

ZAGREB,
Križanićeva 4-4a

Zgrada II., VII., XVI. i Klasične gimnazije

7177, 7180 (školsko igralište), 7178, 7179 (nekadašnji ravnateljski stanovi, danas stambena kuća odnosno područno odjeljenje dječjeg vrtića Vedri dani, Kneza Borne 11 i 11 a)  te dijelovima k.č. 7175, 7176, 7181, 7530 (nogostupi, zelenilo i drvoredi oko školske zgrade)

Centar

Z-2147

ZAGREB,
Jordanovac 108

Zgrada Osnovne škole Jordanovac

3677, 3678, 3679, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3680,

Maksimir

Z-2149

ZAGREB,
Masarykova 22

Zgrada Radovan

2222,

Centar

Z-2154

ZAGREB, Šestine

Župna crkva sv. Mirka

1702,

Šestine

Z-2157

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina GORNJA RIJEKA

DROPKOVEC

Kapela sv. Franje Ksaverskog

343, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 344, 345/1, 345/2, 345/3, 346, 347, 348,

Štrigovec

Z-2077

GORNJA RIJEKA

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

35,

Gornja Rijeka

Z-2073

 

Grad KOPRIVNICA

KOPRIVNICA, Ante Starčevića

Kapela Sedam žalosti BDM na Grantulama

205, 206,

Koprivnica

Z-2074

 

Grad KRIŽEVCI

KRIŽEVCI

Crkva Majke Božje Koruške

8732/1, 8728/1, 8728/2, 8730, 8731, 8732/2,

Križevci

Z-2079

KRIŽEVCI, Lackovićev trg

Crkva sv. Križa

1084,

Križevci

Z-2078

KRIŽEVCI

Kapela sv. Florijana

1560/1,

Križevci

Z-2183

KRIŽEVCI

Kapela sv. Marka Križevčanina

2322,

Križevci

Z-2075

KRIŽEVCI, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog

Župna crkva sv. Ane i pavlinski samostan

841/1, 842/1, 842/3,

Križevci

Z-2076

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina BEDEKOVČINA

BEDEKOVČINA

Župna crkva sv. Barbare

1743, 1741, 1742, 1744, 1746, 1748, 1749, 1751/1, 1751/2, 1751/3, 1752, 1753, 1754,

Bedekovčina

Z-2094

 

Općina BUDINŠČINA

SVETI KRIŽ (BUDINŠČINA)

Kapela Majke Božje Žalosne

862,  858/1, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5a, 858/5b, 859/1, 859/2, 859/3, 860/1, 860/2, 860/3, 860/4a, 860/4b, 860/4c, 861, 863/1, 863/2, 863/4, 864, 869/1, 869/2,

Budinščina

Z-2089

 

Općina DESINIĆ

DESINIĆ

Kapela sv. Ane i stari župni dvor

1606/2, 1604, 1603, 1605/1, 1605/2, 1605/3, 1606/1, 1606/2, 1606/3,

Desinić

Z-2081

DESINIĆ

Župna crkva sv. Jurja Mučenika

1498, 1497/1, 1497/2, 1499,

Desinić

Z-2080

 

Općina ĐURMANEC

ĐURMANEC

Župna crkva sv. Jurja

569/1, 569/3, 570, 573/1, 573/2,

Đurmanec

Z-2096

 

Općina GORNJA STUBICA

GORNJA
STUBICA

Dvorac Oršić

1949, 1945, 1946, 1947, 1950, 1941/2, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1844, 1845, 1846, 1840/3, 1931/1, 1931/2, 1939/2, 1952/1, 1954/2, 1954/3, 1858, 1859, 1860, 1953/1, 1954/1, 1841/3, 1998, 1851/3, 1944, 1931/3, 1931/4, 1842/1, 1852, 1853, 1854, 1850/2, 1851/2, 1932, 1863, 1862, 1848, 1849, 1861/1, 1841/1, 1841/2, 1857/1, 1857/2, 1850/1, 1839/3, 1851/1, 1839/1, 1940/1, 1861/2, 1840/1, 1843, 1856, 1930, 1942, 1943, 1951, 1941/4, 1847, 1940/2, 1939/1, 1851/4, 1851/5,

Modrovec

Z-2087

 

Općina HRAŠĆINA

TRGOVIŠĆE

Kapela Majke Božje Žalosne

290,

Hrašćina

Z-2085

 

Grad KLANJEC

KLANJEC

Kapela sv. Florijana

1136, 1135/1, 1135/2, 1135/3,

Klanjec

Z-2095

 

Grad KRAPINA

ŠKARIĆEVO

Kurija Škarićevo

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2, 3, 4, 5, 8/1, 10/1, 13/7, 13/3,

Škarićevo

Z-2088

 

Općina KRAPINSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICE

Kapela sv. Marije Mag­dalene

303, 289/23, 289/24, 289/25, 289/26, 289/27, 289/28,

Krapinske Toplice

Z-2091

KRAPINSKE TOPLICE

Župna crkva Presvetog Trojstva i župni dvor

2227/1, 2221,

Krapinske Toplice

Z-2090

 

Grad PREGRADA

KOSTEL

Župna crkva sv. Mirka (Emerika), Kapela Trpećeg Isusa i stari župni dvor

48, 35/1, 38,  12, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15, 16, 32/1, 32/3, 32/4, 33, 34/1, 34/2, 35/2, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 1457/3, 1461, 1462, 1463/2, 3344,

Kostel

Z-2084

PAVLOVEC
PREGRADSKI

Kapela sv. Donata

1538, 1276, 1363, 1364, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380/1, 1380/2, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388, 1390/1, 1390/2, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1403, 1404, 1405, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1412, 1413, 1414, 1415/1, 1415/2, 2149,

Sopot

Z-2082

SOPOT

Kapela sv. Mihaela

1, 2, 3, 4,

 Sopot

Z-2092

 

Općina SVETI KRIŽ ZAČRETJE

KOMOR
ZAČRETSKI

Kapela sv. Vida

1385, 1276, 1363, 1364, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380/1, 1380/2, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388, 1390/1, 1390/2, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1401/4, 1403, 1404, 1405, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1410/4, 1410/5, 1412, 1413, 1414, 1415/1, 1415/2, 2149,

 Začretje

Z-2098

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Župna crkva sv. Križa

2702, 2693, 2694/1, 2694/2, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2703/1, 2703/2,

 Začretje

Z-2097

 

Općina VELIKO TRGOVIŠĆE

JEZERO
KLANJEČKO

Kapela sv. Jurja

1, 2, 4, 17, 18, 28, 29, 31, 32, 33, 505, 507, 508, 1470,

Jezero
Klanječko

Z-2099

STRMEC (VELIKO TRGOVIŠĆE)

Kapela Blažene Djevice Marije

1838, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842 1844/1,

Strmec

Z-2093

 

Grad ZABOK

GRABROVEC

Kapela sv. Antuna

5176, 4581, 5163, 5165, 5166, 5167, 5170/1, 5170/2, 5170/3, 5170/4, 5170/5, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182, 5183, 5184, 5185, 5186, 5193/1, 5193/2, 5194, 5195, 5196,

Zabok

Z-2100

 

Grad ZLATAR

BELEC

Kapela sv. Jurja

3773, 3772, 3774,

Belec

Z-2083

 

Općina ZLATAR-BISTRICA

LOVREČAN

Dvorac

1, 514/2, 514/4, 514/5, 514/1, 514/3, 508, 509, 513, 510, 512,

Lovrečan

Z-2086

 

LIČKO-SENJSKA županija

Grad SENJ

KRIVI PUT

Crkva Majke Božje Snježne

35,

Krivi Put

Z-2001

SENJ

Crkva sv. Marije od Arta

743,

Senj

Z-2000

SENJ

Crkva sv. Martina

31/1,

Senj

Z-2004

SENJ

Gradska loža

686,

Senj

Z-2005

SENJ

Gradski muzej – palača Vukasović

707,

Senj

Z-2003

SENJSKA DRAGA

Kompleks kapele sv. Mihovila, fontane (vrilo) i grobnice u Majoriji

254, 255,

Sv. Juraj

Z-2002

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA županija

Općina BRESTOVAC

STRIJEŽEVICA

Arheološki lokalitet Gromele

444, 448, 449, 450, 451, 452/2, 453, 454, 455, 456,

Sažije

Z-1975

 

Općina JAKŠIĆ

JAKŠIĆ

Arheološki lokalitet Čaire

318/1, 318/2, 353,

Jakšić

Z-1977

 

Općina KUTJEVO

GRABARJE
(KUTJEVO)

Arheološki lokalitet
MračajGrabarje

1120/1, 1120/2, 1121/1, 1121/2,

Grabarje

Z-1974

HRNJEVAC

Arheološki lokalitet Brda – Hrnjevac

85, 86, 97, 103, 104,

Lukač

Z-1973

HRNJEVAC

Arheološki lokalitet Košarine

133, 134, 136, 138, 139, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161,

Lukač

Z-1976

 

Grad LIPIK

LIPIK,
Slavonska 047

Stara pučka škola

1288,

Lipik

Z-1968

LIPIK, Ulica Marije Terezije 025

Vila Savić

1199,

Lipik

Z-1969

LIPIK, Ulica Marije Terezije

Zdravstveno lječilišni i bolnički kompleks

1157/1, 1160/3, 1160/5,  1157/1, 1157/2, 1160/1, 1160/3, 1160/4, 1160/5,

Lipik

Z-1966

LIPIK, Ulica Marije Terezije 013

Zgrada stare apoteke i uprave lječilišta

1209,

Lipik

Z-1967

 

Grad PAKRAC

PAKRAC, Ulica braće Radić 003

Hotel »Pollak«

599,

Pakrac

Z-1970

PAKRAC, Trg dr. I. Šretera 007

Kapela sv. Ivana Nepomuka

870,

Pakrac

Z-1972

PAKRAC, Matije Gupca 002

Trenkov dvor

873/1, 871, 872/1, 873/1,

Pakrac

Z-1971

 

Općina VELIKA

RADOVANCI

Arheološki lokalitet Radovanačko brdo

492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5,

Radovanci

Z-1978

 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad BAKAR

BAKAR

Crkva sv. Kuzme i Damjana

2076,

Bakar

Z-1995

 

Općina BROD MORAVICE

MALE DRAGE

Crkva sv. Duha

10446,

Brod Moravice

Z-1986

MORAVIČKA SELA

Crkva sv. Marije Škapularske (sv. Marije Snježne)

5261,

Brod Moravice

Z-1985

ŠIMATOVO

Crkva sv. Mihovila na groblju

2691,

Završje

Z-1999

 

Grad CRES

CRES

Arheološka zona
Lovreški-Polacine

Sjevernu granicu, od ist. prema zapadu (morske obale prema unutrašnjosti) omeđuju čestice 8977, 8973, 8974, 8975, 9020, putovi 9049, 9048, čestice 9051, 9052, 9123, put 9154, čestice 9233, 9312, 9311, 9310, 9309, 9308, 9307, 9332, 9469, putovi 9472, 8696, 9321, čestice 9515, 9516, 9517, 9518, 9607/3, 9607/2, te put 9536. Zapadna granica proteže se duž puta k.č. 9595. Južnu, od zapada prema istoku, (prema morskoj obali) omeđuju putovi k.č. 9595, 9817, te čest. 10722, 10719, 10718, 10698, 10696, 10695, 10694, 10693, 10363, 10358, 10357, 10351 i 10353. Na ist. strani zone zaštita se odnosi i na područje od 300 metara morskog koridora u odnosu na obalnu granicu.

Cres – grad

Z-1996

LUBENICE

Župnička kuća

23/1, 23/2, 22, 26/1,

Lubenice

Z-1990

 

Grad ČABAR

ČABAR

Dvorac Zrinski – kurija

1,

Čabar

Z-1980

ČABAR

Grobnica Ghyczy-Paravić na groblju u Čabru

242,

Čabar

Z-1983

ČABAR

Grobnica obitelji Ghyczy na groblju u Čabru

242,

Čabar

Z-1984

ČABAR

Mauzolej obitelji Ivana Križa

242,

Čabar

Z-1982

ČABAR

Župna crkva sv. Antuna Padovanskog s križnim putom

61, 91, 7979,

Čabar

Z-1981

GEROVO

Crkva sv. Hermagora i Fortunata

11839,

Gerovo

Z-1998

PLEŠCE, Antuna Muhvića 028

Kuća i gospodarstvo Ćop

41/1,

Plešce

Z-1979

PREZID

Crkva sv. Vida

346,

Prezid

Z-1987

ZAMOST

Kapela sv. Ivana i sv. Roka

6897/2,

Plešce

Z-1997

 

Općina JELENJE

JELENJE

Crkva sv. Mihovila

1,

Jelenje

Z-1989

 

Grad KASTAV

KASTAV

Crekvina – nedovršena građevina Crkve Unesenja B DM

3557, 3558/1, 3559, 3560,

Kastav

Z-1991

KASTAV

Crkva sv. Fabijana i Sebastijana

4302,

Kastav

Z-1992

 

Općina MATULJI

VELI BRGUD

Crkva Bezgrešnog začeća B D M

G1

Brgud

Z-1993

VELI BRGUD

Crkva sv. Nikole

2/1,

Brgud

Z-1988

 

Općina OMIŠALJ

OMIŠALJ

Povijesna urbana cjelina Omišalj

Granica na sjeveru,  počinje od  morske obale, – točke najbliže sjev.  kraju k.č. 1259/89 prema istoku, u smjeru kazaljke na satu do k.č. 1259/90,  zap. bridom k.č. 1259/90, sjev. bridom k.č. 1258/43, zap. bridom k.č. 1258/1, k.č. 1270/3 do k.č. 10238/1, te se k.č. 10238/1 spušta prema jugu do k.č. 10238/8. Preko k.č. 10238/10 spaja se na k.č. 10238/6 i ide do k.č.
10244/2, dalje ide sjeverno pa južno do k.č. 10252/1, nastavlja se k.č. 10252/2 i do k.č. 10249/1, te juž. do k.č. 10282/1 pa k.č. 10253/3 do k.č. 10253/1, k.č. 10274/2, k.č. 10280/1, k.č. 10287, k.č. 10275/3, k.č. 10275/4, k.č. 10273/1 do k.č. 9559 (magistralna cesta), spušta se južno k.č. 9559 do k.č. 10261/1 pa do k.č. 3734/1. Dalje ide k.č. 3734/1, k.č. 3734/3, k.č. 3700/3, k.č. 3700/2, k.č. 3700/1, k.č. 3682, k.č. 3654/1, k.č. 10346/2 prema sjeveru. Nastavlja se. 2454/1, k.č. 10261/15 i k.č. 2800/17 do morske obale.

Omišalj

Z-2006

 

Grad RAB

RAB,
I. Rabljanina 006

Benediktinski samostan sv. Andrije apostola

34, 35,

Rab-Mundanije

Z-1994

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Grad KUTINA

KUTINA,
Ulica S. Radića 3

Palača kotarske oblasti

3598/1,

Kutina

Z-2121

 

Općina LEKENIK

LETOVANIĆ

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana

128, 131/3, 134,

Letovanić

Z-2118

POLJANA
LEKENIČKA

Kapela Sv. Duha i
sv. Florijana

788, 787,

Poljana
Lekenička

Z-2117

STARI BROD

Kapela sv. Martina

1113, 1112, 1114, 1116,

Letovanić

Z-2119

 

Grad PETRINJA

PETRINJA

Kulturno-povijesna cjelina

Gupčeva od raskrižja sa Zagrebačkom od k.br. 48 prema istoku: k.č.  2226, 2225, 2224, 2222, 2223, 2220, 2219, 2217, 2216, 2213, 2211, obuhvaća neizgrađeno područje sjev. od Gupčeve do Kupe: k.č. br.: 117, 125, 113, 110, obuhvaća ušće Petrinjčice, nastavlja od Kupe prema jugu –Mihanovićevoj, Reljkovićevoj, k.č. 142, 139, 144, 166, 165/2, 165/1, 164, 162/1, 161/6, 161/3, 160, 157, 154, 153/1, 152/1, 151, 150, obuhvaća dio Carekove, Ul. braće Hanžek, uključivo Preradovićev trg, sa Supilovom, k.č.  286, 287, 273, 268, 267, 221/3, 2221/1, 221/2, Gajevom do raskrižja s Kačićevom s kbr. 19 odn. 30, k.č.  227, 228/1, 231, 232, 235, 236, 237, 240, 241, 242, 1939/1, 1940, 1943, 1944, 1947, 1948, 1951, 1952, 1955,

Petrinja

Z-2122

PETRINJA

Kulturno-povijesna cjelina

1956, 1960, 1961, 1963, 1966,  potez uz ist. str. Trga dr. F. Tuđmana, nastavlja se na Nazorovu i Turkulinovu do kbr. 39, k.č. 1967, 1965/2, 1908, 1903, 1904, 1905, 1901/1, 1898, 1900, 1889, 1891, 1892/5, 1892/1, 1893/2, 1894, 1915, 1917, 1919, 1922, 1923, 1924, 396, 397, 398, 401, 402/1, 414, 415, 419, 420 odn. s juž. str. Turkulinove do kbr. 38, obuhvaćajući poč. ulice Brezje, Trg hrvatskih branitelja i nastavljajući se na Nazorovu  s ist. strane prema Radićevom trgu, k.č. br.: 1702/3, 1704, 1707, 1708, 1710/2, 1710/1, 1711, 1713, 1716, 1717, 1718, 1720, 1722, 1872, 1874, 1881/1, 1882/2, 1862, 1860, 1860/2, 1860/3, 1855/1, 1853/2, 1852, 1850/1, 1848, 1847, 1831, 1830, 1829, 1827, 1825/1.  Dalje od Radićevog trga prema jugu duž Radićeve, k.č. 2879/1, 2883, 2884, 2888, 2889, 2894, 2895, 2903, 2904, 2906, 2908, 2909, 2910, 2911, 2914, 2915, 2918, 2919/1, 2922, 2923, 2941/1, 2942, 2945, 2955/1, 2958, 2959, 2962, 2963, 2966, 2966/1, 2967/1, 2970, 2971, 2976, 2977, 2979, 2980, 2982/, 3404, 4647, do k.br. 69 i 68; odn. zap. str. Radićeve od sv. Katarine ka sjev. k.č.  2772, 2771/1, 2778, 2781, 2782, 2785, 2786, 2789, 2790, 2793, 2794, 2806, 2805/1, 2848, 2850, 2851, 2856, 2845/1, 2857, 2859, 2860, 2863, 2864, 2866, 2871, 2873, 2876/2, 2018/2, 2012, 2011, 2010; do raskrižja s Filipovićevom i dalje Srnakovom do Petrinjčice k.č.  2009, 2047, 2043, 2040, 2037, 2038, 2022, 2021, 2036, 2035, 2034, 2038/2, 2032/1, 2030, 2825, 2828, 2824/2, 2822, 2821/6, 2821/1, 2821/8, 2821/4, 2821/3, 2821/2, 2820, 2819/1, 2819/2, na kraju Srnakove obuhvaća most preko Petrinjčice i proteže se duž nasipa k.č. br. 4595 (obuvaćajući šetalište na kruni nasipa) od m. prema sjev. do Šetališta K. Knežića, k.č.  2133/2, 2131/5, 2131/3, 2131/2, 2131/1, 2126/2, 2126/1, 2128, 2127/5, 2142, 2143, 2146, 2148, 2150, 2153, 2155, 2156/2, 2156/3, 2157/2, 2157/1, 2184/2, 2184/1, 2182, 2180, 2159, 2160, 2162/1, 2164/3, 2164/1. Zona se zatvara potezom duž juž. strane Gupčeve od Šet. K. Knežića prema zap. do k.br. 61,  . 2177/4, 2176/1, 2176/2, 2174/1, 2174/2, 2173, 2169/1, 2169/2, 2172/2, 2172/1, 2640, 2630, 2635/1, 2633, 2632/1, 2629/1, 2627, 2626/1.

Petrinja

Z-2122

 

Grad SISAK

TOPOLOVAC

Kapela Mučeništva sv. Ivana Krstitelja

291, 1925/1,

Budaševo
Topolovac

Z-2120

 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Općina GRADAC

GRADAC

Crkva Male Gospe

60, č. zem. 491/1, 491/2,

Gradac

Z-2057

GRADAC

Kasnobarokna česma

1290,

Gradac

Z-2058

 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad DRNIŠ

DRNIŠ

Kuća Divinić – Bivša zgrada SIZ-a MIO

21,

Drniš

Z-2048

DRNIŠ

Crkva sv. Ante

č. zgr. 44, č. zem. 159/2,

Drniš

Z-2051

DRNIŠ

Hotel »Danica«

5,

Drniš

Z-2049

DRNIŠ

Kuća Kulušić

61,

Drniš

Z-2050

DRNIŠ

Ostaci tvrđave

č. zgr. 166, čest. zem. 285/1, 285/2, 285/3,

Drniš

Z-2052

DRNIŠ

Župna crkva Gospe od Ružarija

čest. zgr. 36 i čest. zem. 27/2,

Drniš

Z-2047

KLJUČ (DRNIŠ)

Tvrđava Ključica

127,

Ključ

Z-2062

 

Općina PROMINA

LUKAR

Crkva Gospe Čatrnjske

čest. zgr. 87/1,

Suknovci

Z-2061

MRATOVO

Crkva sv. Martina

98/1,

Mratovo

Z-2059

OKLAJ

Crkva sv. Mihovila

104,

Oklaj

Z-2060

 

Općina RUŽIĆ

OTAVICE

Bivša antimalarična stanica

161,

Otavice

Z-2054

OTAVICE

Kuća obitelji Meštrović

155,

Otavice

Z-2053

OTAVICE

Mauzolej obitelji Meštrović

234, č. zem. 1530, 1547/2, 1547/3, 1548/2,

Ružić

Z-2056

OTAVICE

Zgrada osnovne škole »Ivan Meštrović«

162,

Otavice

Z-2055

 

Grad ŠIBENIK

ŠIBENIK

»Park strijeljanih« na Šubićevcu

940,

Šibenik

Z-2019

ŠIBENIK,
Ulica don Krste Stošića

Barokna palača

5874,

Šibenik

Z-2020

ŠIBENIK

Biskupska palača

5250,

Šibenik

Z-2018

ŠIBENIK

Crkva i samostan sv. Frane

5824, 5825, 5826,

Šibenik

Z-2039

ŠIBENIK

Crkva i samostan sv. Lovre

5273/1, 5273/2, 5371,

Šibenik

Z-2038

ŠIBENIK

Crkva sv. Ane s grobljem

5160, 5161/1, 5161/2, 5163, 5156, 5157/1, 5158, 5159,

Šibenik

Z-2014

ŠIBENIK

Crkva sv. Antuna Opata

5698,

Šibenik

Z-2037

ŠIBENIK

Crkva sv. Barbare

5925/2, 5925/3,

Šibenik

Z-2036

ŠIBENIK

Crkva sv. Dominika

5227,

Šibenik

Z-2035

ŠIBENIK

Crkva sv. Duha

5653,

Šibenik

Z-2034

ŠIBENIK

Crkva sv. Ivana

5666,

Šibenik

Z-2032

ŠIBENIK

Crkva sv. Julijana

5908,

Šibenik

Z-2033

ŠIBENIK

Crkva sv. Mare

3580/3,

Šibenik

Z-2031

ŠIBENIK

Crkva Svih svetih

5268, 5269,

Šibenik

Z-2030

ŠIBENIK

Crkva Uspenja Bogomatere

5634/1,

Šibenik

Z-2040

ŠIBENIK

Gradska vijećnica

5267,

Šibenik

Z-2026

ŠIBENIK

Gradske zidine u Docu

5157/2, 5157/3,

Šibenik

Z-2025

ŠIBENIK

Građevinski sklop Četiri bunara

5240,

Šibenik

Z-2017

ŠIBENIK

Katedrala sv. Jakova

5249,

Šibenik

Z-2029

ŠIBENIK

Knežev dvor

5251/1, 5251/2, 5930, 5906,

Šibenik

Z-2028

ŠIBENIK

Kuća Berović

5228, 5229, 5230, 5231,

Šibenik

Z-2021

ŠIBENIK

Kuća Chiabov

5779/1,

Šibenik

Z-2022

ŠIBENIK

Kuća Ježina

5245/1, 5245/2,

Šibenik

Z-2023

ŠIBENIK,
Trg pučkih kapetana

Kuća na Trgu pučkih kapetana

5695,

Šibenik

Z-2024

ŠIBENIK

Kuća Nikole Tomassea

5822,

Šibenik

Z-2010

ŠIBENIK

Kuća prve hrvatske općinske uprave

5772, 5773, 5774, 5775, 5776, 5777,

Šibenik

Z-2046

ŠIBENIK

Kuća Rossini

5252/1, 5252/2, 5252/3,

Šibenik

Z-2041

ŠIBENIK

Kuća Štrkalj

5750,

Šibenik

Z-2045

ŠIBENIK

Kuća Tambača

5244,

Šibenik

Z-2042

ŠIBENIK

Nova crkva s dvoranom bratovštine

5557, 5558/2,

Šibenik

Z-2007

ŠIBENIK

Ostaci gotičke i gotičko renesansne palače

5813/1, 5813/2,

Šibenik

Z-2008

ŠIBENIK,
Ulica Roberta Visijanija

Ostaci gotičke palače

5821/1, 5821/2,

Šibenik

Z-2009

ŠIBENIK

Palača Draganić

5655,

Šibenik

Z-2011

ŠIBENIK

Palača Kožul

5261,

Šibenik

Z-2043

ŠIBENIK

Palača stare Preture

5286,

Šibenik

Z-2027

ŠIBENIK

Romanička kuća

5237/6,

Šibenik

Z-2044

ŠIBENIK

Tvrđava sv. Mihovila

5160, 5161/1, 5161/2, 5163, 5156, 5157/1, 5158, 5159,

Šibenik

Z-2013

ŠIBENIK

Tvrđava Šubićevac

1746/1,

Šibenik

Z-2016

ŠIBENIK

Varoška crkva

2549,

Šibenik

Z-2012

 

ZADARSKA županija

Grad BENKOVAC

PODGRAĐE
(BENKOVAC)

Crkva Sv. Duha

48,

Lisičić

Z-2123

 

Općina JASENICE

JASENICE

Crkva sv. Frane

184/4,

Jasenice

Z-2128

JASENICE

Župna crkva sv. Jeronima

1,

Jasenice

Z-2124

 

Općina NOVIGRAD

NOVIGRAD (ZADAR)

Stara župna crkva Porođenja BDM (»Stara škola«)

3704,

Novigrad

Z-2127

NOVIGRAD (ZADAR)

Stara župna kuća

3952,

Novigrad

Z-2125

NOVIGRAD (ZADAR)

Župna crkva crkva Porođenja Blažene Djevice Marije

3715,

Novigrad

Z-2126

 

ZAGREBAČKA županija

Grad IVANIĆ GRAD

IVANIĆ GRAD

Kapela sv. Jakova

3068,

Ivanić Grad

Z-2071

 

Grad JASTREBARSKO

JASTREBARSKO

Kapela Sv. Duha

419,

Jastrebarsko

Z-2068

 

Općina KLINČA SELA

KUPINEC

Župna crkva Uznesenja BDM

1240, 1245, 1246,

Kupinec

Z-2069

 

Općina KRAŠIĆ

STRMAC
PRIBIĆKI

Grkokatolički kompleks dvora i kapele sv. Marije

5094/1, 5094/3, 5095, 5088/11, 5089, 5090/2, 5090/3, 5091/2, 5092, 5093, 5094/2,

Pribić

Z-2067

 

Općina PISAROVINA

PODGORJE JAMNIČKO

Kapela sv. Vida

850, 794/7, 848, 849, 854,

Velika Jamnička

Z-2070

 

Grad SVETI IVAN ZELINA

DONJA
DRENOVA

Kurija Omilje
(Čačković-Štajduhar)

1827, 1818/2, 1818/5, 1819/3, 1825, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835, 1836, 1837, 1855/2,

Blaškovec

Z-2066

SVETA HELENA (SVETI IVAN ZELINA)

Kapela sv. Jelene

57,

Helena

Z-2063

SVETI IVAN ZELINA, Ulica Matije Gupca 21

Stambena zgrada u Ulici Matije Gupca 21

1452/1,

Zelina

Z-2065

 

Grad VRBOVEC

VRBOVEC

Župna crkva sv. Vida

6102, 6101,

Vrbovec

Z-2064

 

Grad ZAPREŠIĆ

ZAPREŠIĆ

Kompleks Novi Dvori Zaprešićki

3113/4, 3080/2, 3080/3, 3080/4, 3080/5, 3080/6, 3080/7, 3080/8, 3119/2, 3113/5, 2919, 3128, 3129, 3116, 3117, 3118, 3120, 3115, 3119/1, 3125/1, 3123, 3126, 3127/1, 3127/2, 3125/2, 3124, 3114, 3113/1, 3113/6, 3112/2, 3112/1, 3111, 3110, 3109, 3108, 3107, 3106, 3104, 3103, 3102, 3101, 3100, 3099, 3098, 3097, 3096, 3095, 3106, 3107, 3108, 3109, 2921, 3087, 3088, 3089, 3080/1, 3080/9, 3080/10, 3080/11, 3080/12, 3080/13, 3084, 3083, 3079, 3093, 3085, 2917, 2916/2, 2916/1, 3081, 3090, 3091, 3092, 3082, 2920, 3113/2, 3113/3,

Zaprešić

Z-2072

 

 

(B) POKRETNA KULTURNA DOBRA

 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

Kulturno dobro/Skupina kulturnih dobara

Broj Registra

 

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB

MALA MLAKA, Dvorac Kušević-Plavšić,

Zbirka umjetnina Plavšić

Z-2182

ZAGREB

Etno-zbirka Aranke Njirić

Z-2181

 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad CRES

CRES, Župna crkva sv. Marije Velike 

Inventar  pokretnih kulturnih dobara

Z-2169

LUBENICE,  Crkva Pohođenja BDM 

Drveni  kip sv. Nikole

Z-2171

 

Grad KRK

KRK, Crkva i samostan Uznesenja BDM

Inventar pokretnih kulturnih dobara crkve i samostana Uznesenja BDM

Z-2170

 

ZADARSKA županija

Grad ZADAR

SILBA, Župni ured Porođenja BDM 

Drveno svetohranište

Z-2178

SILBA,  Župni ured Porođenja BDM  (nekada u crkvi sv. Ivana Krstitelja)

Oltarna slika »Bogorodica s djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem, sv. Nikolom i portretom donatora«

Z-2174

SILBA, Župni ured Porođenja BDM (nekada u crkvi sv. Ante) 

Oltarna slika »Navještenje sa sv. Antom Padovanskim i sv. Jeronimom«

Z-2176

SILBA, Župni ured Porođenja BDM na (nekada u crkvi Gospe od Karmena)

Oltarna slika »Navještenje sa sv. Pavlom i sv. Petrom i portretom donatora«

Z-2173

SILBA, Župni ured Porođenja BDM na (nekada u crkvi sv. Marka)

Oltarna slika »Polaganje u grob sa skupinom svetaca i portretom donatora«

Z-2175

SILBA, Župna kuća, Zbirka

Oltarna slika »Raspeće s donatorom« iz crkve sv. Marka

Z-2172

ZADAR,  Crkva sv. Krševana 

Glavni oltar

Z-2179

ZADAR, Crkva sv. Marije

Glavni oltar

Z-2180

ZADAR, Crkva sv. Krševana 

Nadgrobni spomenik providura Marina Zorzija u crkvi sv. Krševana

Z-2184

ZADAR,  Crkva sv. Marije 

Nadgrobni spomenik Šimuna Fanfogne

Z-2185

 

Klasa: 612-08/05-12/851

         532-04-01-1/4-05-2

Zagreb, 30. travnja 2005.

Ministar kulture

mr. sc. Božo Biškupić, v. r.