Pravilnik o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

NN 110/2005 (19.9.2005.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2030

Na temelju članka 3. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 58/93 i 33/05) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRADI PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE

 

Članak 1.

U Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine« br. 35/94) iza članka 6. dodaju se novi članci 6a. i 6b. koji glase:

 

»Članak 6a.

Pri izradi procjene ugroženosti za pravnu osobu i područje općine i grada, tim stručnjaka može u opravdanim slučajevima, za pripadajuću vrstu vatrogasne postrojbe, utvrditi različitu vrstu i količinu opreme od one koja je propisana Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine« br. 43/95). Opravdanost predloženih promjena potrebno je dodatno obrazložiti.

U postupku davanja mišljenja na izrađenu procjenu ugroženosti, Ministarstvo unutarnjih poslova će ocijeniti opravdanost utvrđivanja različite vrste ili količine opreme od propisane.

 

Članak 6b.

Količina vode potrebna za gašenje požara u naseljima ovisno o broju stanovnika i računskom broju istovremenih požara, navedena je u tablici br. 1 koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Ako je naselje podijeljeno u zone prema izvorima za opskrbu vodom za gašenje požara koji nisu međusobno povezani, računski broj istovremenih požara i količina vode za gašenje požara određuju se prema broju stanovnika koji pripadaju određenoj zoni.

Ako je površina na kojoj se nalazi industrijski ili gospodarski objekt (građevine i prostori) veličine do 150 ha, računa se s jednim požarom, a ako je površina veća računa se s dva istovremena požara. «.

 

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

 

Broj: 511-01-52-58494-2005.

Zagreb, 7. rujna 2005.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.

 

Tablica br. 1

Broj stanovnika

Broj
istovremenih požara

Najmanja količina vode u l/s po jednom požaru, bez obzira na otpornost objekata prema požaru

do 5000

1

10

5001-10000

1

15

10001-25000

2

20

25001-50000

2

25

50001-100000

2

35

100001-200000

3

40

200001-300000

3

45

300001-400000

3

50

400001-500000

3

55

500001-600000

3

60

600001-700000

3

65

700001-800000

3

70

800001-1000000

3

80

Iznad 1000000

4

90