Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

NN 111/2005 (21.9.2005.), Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

HRVATSKA NARODNA BANKA

2048

Na temelju članka 38. stavka 3. pod l) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) i članka 15. Zakona o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/2003.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 14. rujna 2005. donio je

ODLUKU

o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

 

Opće odredbe

 

I.

Ovom odlukom određuju se poslovi u kojima su dopušteni plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata te između rezidenata i nerezidenata u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Dopušteni su prijenosi deviznih sredstava između deviznog računa rezidenta fizičke osobe koji je vlasnik računa i računa rezidenta fizičke osobe koji je zakonski zastupnik ili skrbnik vlasnika računa.

 

III.

Dopuštene su donacije stranih sredstava plaćanja između rezidenata u znanstvene, kulturne i humanitarne svrhe.

 

Plaćanje i naplata između rezidenata

 

IV.

(1) Dopušteni su plaćanje i naplata između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja u sljedećim slučajevima:

a) pri kupoprodaji robe s carinskog skladišta tipa »D«;

b) za isplatu i povrat troškova službenog puta i drugih troškova povezanih s time u inozemstvu uključujući terenski dodatak;

c) pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko-agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta fizičke osobe, za uslugu koju je pružio nerezident.

(2) Dopušteni su plaćanje i naplata između rezidenata u devizama u sljedećim slučajevima:

a) pri kupoprodaji na primarnom tržištu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke i vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske koji glase na stranu valutu;

b) pri kupoprodaji vrijednosnih papira koji kotiraju ili su izdani u inozemstvu, između investitora i ovlaštenog društva te između ovlaštenih društava, osim vrijednosnih papira koji su izdani u inozemstvu, a kotiraju u Republici Hrvatskoj;

c) za isplatu plaća radnicima rezidenata koji su privremeno na radu u inozemstvu (radnici na radilištima u inozemstvu, u predstav­ništvima, pomorci, konzuli, diplomati i slično);

d) pri kupoprodaji robe i usluga između korisnika slobodne zone te pri kupoprodaji robe i usluge između korisnika slobodne zone i rezidenta izvan zone, ako je riječ o domaćoj robi ili usluzi koja je namijenjena izvozu ili ako je riječ o stranoj robi ili usluzi;

e) pri izvođenju investicijskih radova u inozemstvu, između nositelja posla i drugih sudionika u poslu za iznos naplaćenih radova;

f) pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko-agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta, za uslugu koju je pružio ili primio nerezident;

g) kod tekućih poslova u trgovini s inozemstvom, između posrednika i drugog rezidenta za plaćanje uvoza robe i usluga, odnosno za naplaćeni izvoz robe i usluga;

h) u postupku unutarnje proizvodnje za uslugu dorade, obrade i prerade uključujući i utrošeni materijal, koju je rezident pružio nositelju unutarnje proizvodnje;

i) pri obračunu po platnim karticama za iznos plaćanja ili podizanja gotovine platnom karticom domaćeg izdanja kojom se rezident koristio u inozemstvu, odnosno za iznos naplate ili podizanja gotovine platnom karticom stranog izdanja kojom se nerezident koristio u Republici Hrvatskoj;

j) između podružnice stranog osnivača i drugog rezidenta ako plaćanje i naplata predstavljaju ispunjenje obveze iz ugovora sklop­ljenog između tog drugog rezidenta i stranog osnivača te podruž­nice.

 

Plaćanja i naplate između rezidentnog društva za osiguranje i rezidenta

 

V.

(1) Dopušteni su plaćanje i naplata premije osiguranja u devizama između društva za osiguranje i rezidenta kada je ugovaratelj osiguranja fizička osoba koja u inozemstvu boravi na temelju važeće radne dozvole u trajanju od najmanje 183 dana.

(2) Kada se sklapa ugovor o reosiguranju između rezidentnog osiguravateljskog ili reosiguravateljskog društva i nerezidentnoga reosiguravateljskog društva, dopuštena je naplata premije i isplata štete u devizama između sljedećih rezidenata:

a) osiguravateljskog društva i ugovaratelja odnosno korisnika osiguranja;

b) osiguravateljskog i reosiguravateljskog društva na temelju ugovora o reosiguranju.

 

Plaćanja i naplate za tekuće poslove između rezidenta i nerezidenta

 

VI.

(1) Plaćanje i naplata u devizama za tekuće poslove između re­zidenta i nerezidenta dopušteni su pri izvozu i uvozu robe i usluga.

(2) Uvoz ili izvoz robe dokazuje se jedinstvenom carinskom deklaracijom za izvoz ili uvoz, a uvoz ili izvoz usluga dokazuje se ugovorom ili računom za uslugu.

 

Plaćanja i naplate za kapitalne posloveizmeđu rezidenta i nerezidenta

 

VII.

(1) Dopušteni su plaćanje i naplata u devizama između rezidenta i nerezidenta za kapitalne poslove, osim u slučajevima:

a) kupoprodaje nekretnine u Republici Hrvatskoj i udjela u trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj;

b) kupoprodaje udjela u investicijskim fondovima osnovanima prema propisima Republike Hrvatske;

c) kupoprodaje vrijednosnih papira koji kotiraju ili su izdani u Republici Hrvatskoj bez obzira na to glase li na stranu valutu ili kune, osim vrijednosnih papira koji su izdani u Republici Hrvatskoj, a kotiraju u inozemstvu.

(2) Zabrana iz točke c) prethodnog stavka ne odnosi se na ku­po­prodaju na primarnom tržištu vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske koji glase na stranu valutu.

 

Plaćanja i naplate pri cesiji, asignacijii preuzimanju duga

 

VIII.

Dopušteni su plaćanje i naplata između rezidenata te rezidenata i nerezidenata u devizama koji su posljedica obračunskih oblika pla­ćanja – cesije, asignacije, preuzimanja duga te drugih oblika me­đusobnih namira obveza i potraživanja u kojima je barem jedan od sudionika nerezident, osim ako bi takvo plaćanje i naplata mogli imati učinak nedopuštenoga kreditiranja iz članka 17. stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju ili ako se obračunski oblik plaćanja odnosi na potraživanje odnosno dug iz kapitalnih poslova navedenih u točki VII. stavku 1. pod a) – c) ove odluke.

 

Prijelazne i završne odredbe

 

IX.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (»Narodne novine«, br. 146/2003. i 195/2003.).

 

X.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 675/2005.Zagreb, 14. rujna 2005.

Predsjednik Savjeta

Hrvatske narodne banke

guvernerHrvatske narodne banke

dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.