Rješenje dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj prak­si za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobno

NN 113/2005 (26.9.2005.), Rješenje dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj prak­si za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobno

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2071

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

DOPUNAMA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

 

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04 i 179/04) u točki I. iza rednog broja 26. dodaju se redni brojevi koji glase:

»27. Zdravstvena ustanova za medicinu rada, Poljička cesta 5, Split

28. Poliklinika za ginekologiju, opću kirurgiju, radiologiju-mamografiju, neurologiju i medicinu rada »Caktaš«, Istarska 3, Split

29. Poliklinika za medicinu rada, oftalmologiju, neurologiju, internu medicinu i ginekologiju EuroMedica, Rakovčeva 6, Zagreb

30. Poliklinika za internu medicinu, pedijatriju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i medicinu rada »Intermed« Požega, Matije Gupca 21«.

 

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-04-01/4-05-07

Zagreb, 30. kolovoza 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.