Dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN 117/2005 (5.10.2005.), Dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2151

Na temelju članka 2. alineja 3. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94.) i članka 56. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« 25/95. i 92/99.), Skupština Hrvatske odvjetničke komore održana 18. lipnja 2005. godine usvojila je i donijela

DOPUNE

STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 

Članak 1.

U Statutu Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 25/95. i 92/99.) u članku 64., stavku 1. iza riječi: »nacionalni potpredsjednik Međunarodne unije odvjetnika« stavlja se zarez i dodaju riječi: »izabrani predstavnik Komore pri International Bar Association (IBA) i pri Vijeću Odvjetničkih komora Europske unije (CCBE)«.

 

Članak 2.

Ova dopuna objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave.

 

Broj: 3533/2005.

Predsjednik

Ranko Pelicarić, v. r.