Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

NN 120/2005 (12.10.2005.), Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2208

Na temelju članka 40. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 178/2004) i Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 11/93, 12/93, 8/96, 10/2000 i 12/2001) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2005. godine donijela

UREDBU

o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

 

I. Opće odredbe

 

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje postupno smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, postupanje s tim tvarima, postupanje s proizvodima koji sadrže te tvari ili su pomoću tih tvari proizvedeni, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe proizvoda koji ih sadrži, način prikupljanja, oporabe i trajnog zbrinjavanja tih tvari, način obračuna troškova oporabe tih tvari, način označivanja proizvoda koji sadrže ove tvari te uvjeti koje moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost održavanja i/ili popravka te isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj.

 

Članak 2.

(1) Tvari koje oštećuju ozonski sloj na koje se primjenjuju odred­be ove Uredbe (u daljnjem tekstu: kontrolirane tvari) jesu: klorofluorougljici, drugi potpuno halogenirani klorofluorougljici, haloni, ugljik tetraklorid, 1,1,1-trikloretan, metilbromid, bromofluorougljikovodici, klorofluorougljikovodici i bromoklorometan prema Montrealskom protokolu bilo da su same ili u mješavini, neovisno jesu li nove, prikupljene, obnovljene ili oporabljene.

(2) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na fluorirane plinove koji se koriste kao radne tvari u rashladnoj i klimatizacijskoj tehnici koje ne oštećuju ozonski sloj ali pridonose globalnom zatopljenju (u daljnjem tekstu: zamjenske tvari).

(3) Popis kontroliranih i zamjenskih tvari s pripadnom kemijskom formulom, faktorom oštećenja ozona i tarifnom oznakom, dan je u Prilogu 1.

(4) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na kontrolirane i zamjenske tvari koje se nalaze u proizvedenom proizvodu osim spremnika (kontejnera) koji se koristi za prijevoz ili skladištenje takve tvari, ili beznačajne količine bilo koje kontrolirane ili zamjenske tvari koje se pojavljuju kao sporedni ili slučajni proizvod u proizvodnom procesu, nereagirane sirovine, ili od uporabe kao procesni agensi koji se nalaze u kemijskim spojevima kao nečistoća u tragovima, ili koji se emitiraju tijekom proizvodnje ili rukovanja proizvodom.

 

Članak 3.

U smislu ove Uredbe:

»Protokol« znači Montrealski protokol iz 1987. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, kako je posljednji put izmijenjeno i prilagođeno,

»stranka« znači bilo koja stranka Protokola,

»država koja nije stranka Protokola«, u odnosu na određenu kontroliranu tvar, uključuje bilo koju državu ili regionalnu gospodarsku integracijsku organizaciju koja se nije suglasila da bude obvezana odredbama Protokola koje se primjenjuju na tu tvar,

»klorofluorougljici« znače kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. dodatak A, skupina I, uključujući njihove izomere,

»haloni« znače kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. dodatak A, skupina II, uključujući njihove izomere,

»drugi potpuno halogenirani klorofluorougljici« znače kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. dodatak B, skupina I, uključujući njihove izomere,

»ugljik tetraklorid« znači kontroliranu tvar navedenu u Prilogu 1. dodatak B, skupina II,

»1,1,1-trikloretan« znači kontroliranu tvar navedenu u Prilogu 1. dodatak B, skupina III,

»klorofluorougljikovodici« znače kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. dodatak C, skupina I, uključujući njihove izomere,

»bromofluorugljikovodici« znače kontrolirane tvari navedene u Prilogu 1. dodatak C, skupina II, uključujući njihove izomere,

»bromoklorometan« znači kontroliranu tvar navedenu u Prilogu 1. dodatak C, skupina III,

»metil bromid« znači kontroliranu tvar navedenu u Prilogu 1. dodatak E, skupina I,

»fluorirani plinovi« znače zamjenske tvari fluorougljikovodike (HFC), perfluorougljike (PFC) i sumporov heksafluoprid (SF6) navedene u Prilogu 1. dodatak G,

»faktor oštećenja ozonskog sloja« – znači broj naveden u trećoj rubrici Priloga 1. koji predstavlja potencijalni učinak svake kontrolirane tvari na ozonski sloj,

»sirovina« znači bilo koju kontroliranu tvar koja je podvrgnuta kemijskoj pretvorbi u procesu u kojem je u potpunosti promijenjen njezin izvorni sastav i čija emisija je beznačajna,

»procesni agens« znači kontroliranu tvar koja se koristi kao kemijski procesni agens u onim primjenama koje su navedene u Prilogu 5., u postojećim postrojenjima i gdje su emisije beznačajne,

»prijeko potrebna namjena« znači potrošnju kontroliranih tvari, samih ili ugrađenih u proizvode kojima je svrha očuvanje zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta, obrana i sigurnost države, zaštita od požara, sigurnost prometa i znanstveno-istraživačka, kad te tvari i proizvode nije moguće zamijeniti drugim tehničkim ili gospodarskim rješenjima, prihvatljivima za okoliš,

»potrošnja« znači razliku uvoza i izvoza kontroliranih i zamjenskih tvari koje se koriste u proizvodnji, ponovnom punjenju, popravku ili održavanju sustava, opreme i uređaja, ili u drugim procesima osim za sirovine i procesne agense. Količina prikupljenih, obnovljenih i/ili oporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari ne smatraju se potrošnjom,

»stavljanje na tržište« znači nabava ili stavljanje na raspolaganje trećim osobama, uz naplatu ili besplatno, kontroliranih i zamjenskih tvari ili proizvoda koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari obuhvaćene ovom Uredbom,

»proizvodnja« znači količinu kontroliranih i zamjenskih tvari koja je proizvedena, umanjena za količinu koja je uništena tehnologijama koje su odobrile stranke i umanjena za količinu koja se u cijelosti koristi kao sirovina u proizvodnji drugih kemikalija. Nikakva količina koja je prikupljena, obnovljena i/ili oporabljena neće se smatrati proizvodnjom,

»prikupljanje« znači prikupljanje i skladištenje kontroliranih i zamjenskih tvari, na primjer, iz uređaja, opreme i sustava tijekom popravka, održavanja ili prije njihovog odlaganja,

»obnavljanje« znači ponovno korištenje prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari nakon osnovnog procesa pročišćavanja kao što je filtriranje i sušenje. Za rashladne tvari, obnavljanje podrazumijeva ponovno vraćanje u opremu, uređaje ili sustave i uobičajeno se provodi na licu mjesta,

»oporaba« znači postupak ponovne obrade i pročišćavanja prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari putem procesa kao što su filtriranje, sušenje, destilacija i kemijska obrada kako bi se tvar oporabila na određeni standard prikladan za uporabu, što često uključuje obradu tih tvari u uređaju namijenjenom za te svrhe na za to određenom mjestu,

»zbrinjavanje« znači proces kojim se otpadne kontrolirane i zamjenske tvari uništavaju tehnologijama koje su odobrene Montrealskim protokolom,

»naknada zbrinjavanja« znači naknadu koju trgovac poduzetnik uplaćuje radi troškova zbrinjavanja otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari,

»dizalica topline« je svaki uređaj koji prenosi toplinu s niže na višu temperaturu uz privedeni vanjski rad s ciljem grijanja odnosno namjenskog korištenja topline visokotemperaturnog spremnika (kondenzatora). Proces dizalice topline istovjetan je ljevokretnom rashladnom procesu. Rashladni uređaj koristi toplinu izmijenjenu na niskotemperaturnom spremniku (isparivaču). Često rashladni uređaj, prekretanjem procesa (isparivač i kondenzator mijenjaju ulogu) može raditi i u modu hlađenja i u modu grijanja. Kao posrednik energije u rashladnim uređajima (dizalicama topline) koristi se kontrolirana ili zamjenska tvar,

»sustav za otkrivanje propuštanja« znači kalibrirani mehanički, električni ili elektronički uređaj s alarmom za otkrivanje propuštanja kontroliranih i zamjenskih tvari koji, nakon što su otkriveni,

– »hermetički zatvoren sustav« znači sustav u kojem su svi dijelovi rashladnog sustava spojeni lemljenjem, zavarivanjem ili sličnim stalnim spajanjem,

»spremnik« znači proizvod koji je osmišljen ponajprije za prijevoz i pohranu kontroliranih i zamjenskih tvari,

»servisiranje« znači postupke instaliranja, popravljanja, održavanja, provjeravanja ili isključivanja ili rastavljanja uređaja, sustava ili opreme koja koristi kontrolirane i zamjenske tvari,

»ispuštanje« – znači namjerno ispuštanje kontroliranih i zamjenskih tvari u atmosferu,

– »trgovac« je svaka pravna ili fizička osoba koja uvozi kontrolirane i zamjenske tvari ili proizvode koji sadrže ove tvari u svrhu njihove daljnje prodaje na domaćem tržištu ili za osobne potrebe ili izvozi ove tvari i proizvode u druge države,

»poduzetnik« znači bilo koju pravnu ili fizičku osobu koja uvozi, proizvodi, servisira, prikuplja, obnavlja ili oporablja kontrolirane i zamjenske tvari za stavljanje na tržište ili koristi kontrolirane i zamjenske tvari za industrijske ili komercijalne svrhe, koji stavlja takve tvari u promet na domaćem tržištu, ili koji ih izvozi drugim strankama za industrijske ili komercijalne svrhe,

»Kôd dobre prakse pri radu s tvarima koje oštećuju ozonski sloj« je priručnik odnosno skup pravila ponašanja za servisere rashladnih i klimatizacijskih uređaja ali i za sve one čiji je djelokrug rada u vezi s rashladnom i klimatizacijskom tehnikom.

 

Članak 4.

(1) Zabranjuje se proizvodnja kontroliranih tvari osim ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

(2) Zabranjuje se proizvodnja proizvoda navedenih u Prilogu 2. ove Uredbe, osim ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

(3) Zabranjuje se uvoz/izvoz kontroliranih i zamjenskih tvari bez dozvole.

(4) Zabranjuje se prodaja kontroliranih i zamjenskih tvari na malo.

(5) Zabranjuje se ispuštanje u zrak kontroliranih i zamjenskih tvari.

 

Članak 5.

Zabranjuje se uvoz i izvoz kontroliranih tvari i proizvoda koji sadrže te tvari iz države/u državu koja nije stranka Protokola.

 

Članak 6.

(1) Zabranjuje se uvoz uporabljenih, obnovljenih i/ili oporabljenih kontroliranih tvari.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušta se uvoz oporabljenih halona. Uz zahtjev za dopuštenje uvoza mora se priložiti potvrda o kupovini u registriranoj banci halona.

 

II. Postupno smanjivanje potrošnje kontroliranih tvari

 

Članak 7.

Zabranjuje se uvoz u svrhu stavljanja u promet na domaće tržište kontroliranih tvari iz Priloga 1. dodatak A, skupina I.: klorofluorougljici (CFC) od 1. siječnja 2006. godine.

 

Članak 8.

(1) Dopuštena godišnja potrošnja kontroliranih tvari iz Priloga 1. dodatak A, skupina II.: haloni je 2.000 kg za potrebe popravljanja i/ili održavanja sustava ili aparata za zaštitu od požara.

(2) Zabranjuje se potrošnja kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 2010. godine. Iznimno, od 1. siječnja 2010. godine dopustit će se potrošnja ovih tvari za kritične namjene navedene u Prilogu 3.

 

Članak 9.

Zabranjuje se potrošnja kontroliranih tvari iz Priloga 1. dodatak B, skupina I.: drugi potpuno halogenirani klorofluorougljici (CFC).

 

Članak 10.

(1) Dopušta se godišnji uvoz u svrhu stavljanja u promet na domaće tržište kontroliranih tvari iz Priloga 1. dodatak B, skupina II.: ugljik tetraklorid, i skupina III.: 1,1,1-trikloretan do 500 kg za prijeko potrebne namjene navedene u Prilogu 4.

(2) Trgovac/poduzetnik koji stavlja kontrolirane tvari iz stavka 1. ovoga članka na domaće tržište dužan je preuzeti od krajnjeg korisnika uporabljene tvari.

(3) Kontrolirane tvari iz stavka 1. ovoga članka koje se koriste kao sirovina ne ubrajaju se u potrošnju.

(4) Prikupljene kontrolirane tvari iz stavka 1. ovoga članka koje nakon postupka oporabe ne udovolje fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari jesu otpadne tvari s kojima se postupa sukladno Zakonu o otpadu.

 

Članak 11.

(1) Dopuštena je uporaba kontroliranih tvari iz Priloga 1. dodatak A, skupina I, dodatak B i dodatak C, skupina I koji se koriste u tehnološkim procesima kao procesni agensi za namjene navedene u Prilogu 5.

(2) Kontrolirane tvari iz stavka 1. ovoga članka koje se koriste kao procesni agensi ne ubrajaju se u potrošnju.

 

Članak 12.

(1) Dopušta se potrošnja kontroliranih tvari iz Dodatka C, skupina I.: klorofluorougljikovodici (HCFC) do 31. prosinca 2015. godine.

(2) Za tvari iz stavka 1. ovoga članka obračunska razina i dopuštena potrošnja odredit će se i objaviti u »Narodnim novinama« do 31. prosinca 2007. godine.

(3) Potrošnja kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 2006. godine dopuštena je za održavanje i/ili popravljanje rashladnih i klimatizacijskih uređaja.

(4) Iznimno, dopušta se potrošnja kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka za proizvodnju proizvoda iz Priloga 2. skupina V. koji sadrže ove tvari do 31. prosinca 2008. godine.

 

Članak 13.

Zabranjuje se potrošnja kontroliranih tvari iz Dodatka C, skupina II.: bromofluorougljikovodici (HBFC) i dodatka C, skupina III: bromoklormetan.

 

Članak 14.

(1) Zabranjuje se potrošnja kontroliranih tvari iz Dodatka E, skupina I.: metil bromid od 1. siječnja 2006. godine.

(2) Iznimno, od 1. siječnja 2006. godine dopušta se potrošnja kontroliranih tvari iz Dodatka E, skupina I.: metil bromid za potrebe karantene i primjenu prije otpreme robe.

 

Članak 15.

(1) Iznimno, u hitnom slučaju u svrhu očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta ili suzbijanja određenih štetnika ili bolesti, obrane i sigurnosti države, sigurnosti prometa i zaštite od požara, može se odobriti poznatom krajnjem korisniku određena količina potrošnje kontroliranih tvari iz Priloga 1., dodatka A, skupina I., dodatka B, skupina I, dodatka C i dodatka E te proizvoda koji sadrže te tvari kada te tvari nije moguće zamijeniti drugim teh­ničkim ili gospodarskim rješenjima prihvatljivim za okoliš.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za hitne slučajeve uvoza kontroliranih tvari i proizvoda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za trgovinu na obrascu KT 2.

(3) Dozvola iz stavka 2. ovoga članka izdaje se uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Ministarstvo prije davanja mišljenja iz stavka 3. ovoga članka dužno je obavijestiti nadležno središnje tijelo državne uprave o zahtjevu za izdavanje dozvole potrošnje kontroliranih tvari ili proizvoda radi hitnog slučaja iz stavka 1. ovoga članka te zatražiti mišljenje.

 

Članak 16.

(1) Dopuštena je uporaba kontroliranih tvari iz Priloga 1. dodatak A, skupina I. i II., Dodatak C, skupina I., i zamjenske tvari iz Priloga 1. dodatak G. koje su prikupljene, obnovljene i/ili oporabljene za održavanje i popravljanje rashladnih i klimatizacijskih uređaja, kao i sustava i aparata za gašenje požara za njihova trajanja, kojima su fizikalno-kemijska svojstva podudarna novoj tvari (posjeduju izvještaj o ispitivanju) ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

(2) Prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari smiju se privremeno izvoziti u svrhu oporabe ako njihova oporaba nije moguća u Republici Hrvatskoj.

(3) Prikupljene, obnovljene i/ili oporabljene kontrolirane tvari iz Priloga 1. dodatak A, skupina I i II mogu se koristiti do 1. siječnja 2010. godine za potrebe popravljanja i/ili održavanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja kao i sustava i aparata za gašenje požara.

(4) Kontrolirane tvari iz stavka 3. ovoga članka moraju se povući iz rashladnih, klimatizacijskih uređaja te sustava i aparata za gašenje požara kao i sve prikupljene, obnovljene i/ili oporabljene tvari te se trajno zbrinuti do 1. siječnja 2011. godine.

 

III. Uvoz/izvoz kontroliranih i zamjenskih tvari te njihovo stavljanjeu promet na domaće tržište

 

Članak 17.

Zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz i izvoz kontroliranih tvari koju izdaje središnje tijelo državne uprave nadležno za trgovinu podnosi se na obrascu KT 1.

 

Članak 18.

(1) Ministarstvo dodjeljuje godišnju kvotu kontroliranih tvari iz članaka 8. i 10. ove Uredbe koju može uvesti trgovac i poduzetnik registriran za obavljanje poslova uvoza/izvoza. Prednost kod dodjele kvote ima trgovac i poduzetnik koji je uvozio određenu kontroliranu tvar od 2002. godine.

(2) Zahtjev za odobrenje kvote uvoza kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka trgovac i poduzetnik podnosi Ministarstvu do 1. prosinca tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Uz zahtjev trgovac i poduzetnik prilaže potvrdu o upisu u Registar iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Ministarstvo odobrava trgovcu i poduzetniku kvotu za uvoz kontroliranih tvari iz stavka 1. ovoga članka do 31. prosinca za sljedeću kalendarsku godinu.

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka trgovac i poduzetnik prilaže uz zahtjev za dozvolu uvoza iz članka 17. ove Uredbe.

(5) Trgovac i poduzetnik koji je ishodio odobrenje iz stavka 3. ovoga članka može prenijeti pravo uvoza kontrolirane tvari unutar dodijeljene kvote na drugu ovlaštenu (registriranu) pravnu i fizičku osobu. O svakom takvom prijenosu treba unaprijed obavijestiti Ministarstvo. Prijenos prava za uvoz ne podrazumijeva daljnje pravo na uvoz u tekućoj godini.

 

Članak 19.

(1) O uvozu/izvozu kontroliranih i zamjenskih tvari te krajnjem korisniku tih tvari pravna i fizička osoba mora voditi očevidnik. Očevidnik se čuva pet godina.

(2) U očevidnik o uvozu unose se podaci o uvezenim količinama za svaku kontroliranu i zamjensku tvar posebno, količinama stav­ljenim u promet na domaće tržište, po tvari i njezinoj namjeni (primjerice sirovine, za servisiranje, laboratorijsku uporabu, procesne agense, karantenu i primjenu prije otpreme robe, kritične namjene i dr.), pravnoj ili fizičkoj osobi koja je kupila određenu kontroliranu tvar, te o bilo kakvim zalihama.

(3) U očevidnik o izvozu unose se podaci o izvezenim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari, zasebno utvrđujući količine izvezene u svaku zemlju, bilo kojim količinama prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari izvezenih u svrhu obnavljanja i/ili oporabe, te bilo kakvim zalihama.

(4) Do 31. siječnja tekuće godine, pravna ili fizička osoba koja uvozi/izvozi kontrolirane i zamjenske tvari i/ili stavlja u promet na domaće tržište dužna je dostaviti Ministarstvu podatke iz očevidnika iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu na obrascu KT 3. i KT 4.

 

Članak 20.

(1) Ministarstvo vodi Registar pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari (u daljnjem tekstu: Registar).

(2) Pravna i fizička osoba koja uvozi/izvozi i stavlja u promet na domaće tržište kontrolirane i zamjenske tvari mora imati potvrdu o upisu u Registar iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Uz zahtjev za upis u Registar pravna i fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka prilaže izvod iz sudskog registra, odnosno registra obrtnika.

(4) Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u Registar s dodijeljenim registarskim brojem.

(5) Registar se vodi u obliku tvrdo ukoričene knjige u koju se ulaže upisni obrazac REG. Registar se vodi i u elektroničkom obliku prema programskoj opremi za vođenje registra koju određuje Ministarstvo.

(6) Ministarstvo objavljuje popis pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka na web stranici Ministarstva.

 

Članak 21.

Pravna i fizička osoba iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe smije prodavati kontrolirane i zamjenske tvari samo ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama koje predoče dozvolu Ministarstva iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe, i/ili potvrdu o upisu u Registar iz članka 28. stavka 3. ove Uredbe.

 

Članak 22.

Ministarstvo poduzima mjere očuvanja tajnosti poslovnih podataka koji se dostavljaju na obrascima KT 3. i KT 4.

 

IV. Postupanje s proizvodima

 

Članak 23.

(1) Zabranjuje se uvoz i stavljanje u promet na domaće tržište proizvoda iz Priloga 2. koji sadrže kontrolirane tvari iz Priloga 1. dodatka A, skupina I. i II., dodatka B, skupina I., II. i III. i dodatka C, skupina I., II. i III, ako ovom Uredbom nije drukčije određeno.

(2) Na proizvode – rashladne i klimatizacijske uređaje koji sadrže kontrolirane tvari iz Priloga 1. dodatka C, skupina I. za koje trgovac priloži ugovor o nabavi koji je sklopljen prije stupanja na snagu ove Uredbe ne primjenjuje se zabrana iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno, dozvoljen je uvoz proizvoda iz Priloga 2. skupina V. ove Uredbe koji sadrže kontrolirane tvari iz Priloga 1., dodatka C, skupina I.: klorofluorougljikovodici (HCFC) do 31. prosinca 2008. godine.

 

Članak 24.

(1) Proizvod iz Priloga 2. mora biti popraćen Izjavom da proizvod ne sadrži kontrolirane tvari iz Dodatka A, skupine I. i II., dodatka B, skupine I., II. i III., Dodatka C, skupine I., II. i III. na obrascu KT 5.

(2) Svaki proizvod iz Priloga 2., prilikom stavljanja u promet na domaće tržište, mora sadržavati obavijest o proizvodu na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom.

(3) U obavijesti o proizvodu mora biti uočljivo označeno da proizvod iz Priloga 2. ne sadrži kontrolirane tvari.

(4) Obavijest o proizvodu mora biti lako uočljiva, čitljiva i trajna.

 

IV. Prikupljanje, obnavljanje,oporaba i zbrinjavanje kontroliranih i zamjenskih tvari

 

Članak 25.

(1) Kontrolirane i zamjenske tvari koje su sadržane u proizvodima:

– uređajima za hlađenje, klimatizaciji, dizalicama topline, osim u hladnjacima i ledenicama za kućanstvo,

– opremi koja sadrži otapala,

– sustavima za zaštitu od požara i aparatima za gašenje požara, prilikom servisiranja ili isključivanja iz uporabe ovih proizvoda, a najkasnije na odlagalištu otpada, moraju se prikupiti, obnoviti i/ili oporabiti.

(2) Prilikom isključivanja iz uporabe proizvoda iz stavka 1. ovoga članka koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari, vlasnik i/ili korisnik tih proizvoda, mora osigurati prikupljanje tih tvari i prijevoz tih tvari pravnoj osobi iz članka 33. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Prilikom servisiranja ili isključivanja iz uporabe hladnjaka i ledenica koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari, a koje se upotrebljavaju u kućanstvu, a najkasnije na odlagalištu otpada, moraju se iz tih proizvoda prikupiti te tvari.

(4) Prikupljanje kontroliranih i zamjenskih tvari iz proizvoda iz stavka 3. ovoga članka i prijevoz tih tvari pravnoj osobi iz članka 33. stavka 1. ove Uredbe, a prije odlaganja na odlagalištu otpada, osigurava vlasnik i/ili korisnik odlagališta.

(5) Vlasnik i/ili korisnik odlagališta dužan je voditi očevidnik u koji unosi podatke o količini prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari te o pravnim i fizičkim osobama koje su obavile djelatnost prikupljanja i prijevoza tih tvari pravnoj osobi iz članka 33. stavka 1. ove Uredbe.

 

Članak 26.

(1) Prilikom servisiranja ili isključivanja proizvoda iz članka 25. stavka 1. ove Uredbe, a najkasnije na odlagalištu otpada, moraju se iz proizvoda prikupiti otpadna ulja.

(2) Prilikom servisiranja ili odlaganja na odlagalištu otpada hlad­njaka i ledenica koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari, a koje se upotrebljavaju u kućanstvu, a najkasnije na odlagalištu otpada, moraju se iz proizvoda prikupiti otpadna ulja.

(3) S otpadnim uljima, uljnim filtrima i kompresorima koji se nalaze u proizvodima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postupa se sukladno Zakonu o otpadu.

 

Članak 27.

(1) Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost servisiranja te isključivanja iz uporabe proizvoda iz članka 25. stavaka 1. i 3. ove Uredbe mora imati dozvolu Ministarstva.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se:

– izvadak iz sudskog registra ili registra obrta,

– uvjerenje o završenom programu stručnog osposobljavanja za uposlene radnike koji rukuju s kontroliranim i zamjenskim tvarima kod ovlaštene institucije,

– izjavu o postupanju u skladu s Kôdom dobre prakse pri radu s tvarima koje oštećuju ozonski sloj, te

– dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih i zamjenskih tvari.

(3) Ako pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja i djelatnost obnavljanja kontroliranih i zamjenskih tvari prilikom servisiranja uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora priložiti dokaz o posjedovanju uređaja za obnavljanje kontroliranih i zamjenskih tvari.

(4) Dozvola se izdaje na rok od 5 godina.

(5) Zahtjev za produženje dozvole mora se podnijeti najranije četiri mjeseca, a najkasnije dva mjeseca prije isteka roka iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Pravnoj i fizičkoj osobi oduzet će se dozvola ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je prestala ispunjavati propisane uvjete, odnosno ako u roku određenom u rješenju o inspekcijskom nadzoru ne provede naređene mjere.

 

Članak 28.

(1) Pravna i fizička osoba kojoj je izdana dozvola iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe upisuje se u Registar iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe.

(2) Upisom u Registar pravnoj i fizičkoj osobi dodjeljuje se registarski broj.

(3) Na zahtjev pravne i fizičke osobe koja je upisana u Registar Ministarstvo izdaje potvrdu o upisu u Registar s dodijeljenim registarskim brojem.

 

Članak 29.

(1) O preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih i zamjenskih tvari, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih novih ili oporabljenih kontroliranih tvari iz članka 25. ove Uredbe, pravna i fizička osoba koja obavlja tu djelatnost mora voditi očevid­nik. Očevidnik se čuva pet godina.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju se dostaviti Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 6.

 

Članak 30.

(1) Prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari koje nakon postupka obnavljanja i/ili oporabe ne udovolje fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari jesu otpadne tvari s kojima se postupa sukladno Zakonu o otpadu.

(2) Zbrinjavanje (uništavanje) otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari iz proizvoda iz članka 25. stavka 1. ove Uredbe, osim hlad­njaka i ledenica iz kućanstva, osigurava vlasnik i/ili korisnik proizvoda, odnosno iz članka 25. stavka 2. ove Uredbe osigurava vlasnik i/ili korisnik odlagališta.

 

Propuštanje kontroliranih i zamjenskih tvari

 

Članak 31.

(1) Vlasnik i/ili korisnik uređaja koji sadrži 3 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari, dužan je osigurati pregled uređaja kako bi se spriječilo nekontrolirano propuštanje tih tvari.

(2) Uređaji koji sadrže 3 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari moraju se provjeravati propuštaju li kontrolirane tvari svakih 12 mjeseci (osim hermetičkih uređaja koji sadrže manje od 6 kg radne tvari).

(3) Uređaji i sustavi koji sadrže 30 kg ili više kontrolirane i zamjenske tvari moraju se provjeravati propuštaju li kontrolirane i zamjenske tvari svakih 6 mjeseci.

(4) Sustavi koji sadrže 300 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari moraju imati instaliran uređaj za detekciju propuštanja.

(5) Vlasnik i/ili korisnik sustava iz stavka 4. ovoga članka dužan je ugraditi uređaj za detekciju propuštanja do 31. prosinca 2007. godine. Do 31. prosinca 2007. godine ovi se uređaji moraju provjeravati propuštaju li kontrolirane ili zamjenske tvari svaka četiri mjeseca.

(6) Za sustave koji sadrže 30 kg ili više kontrolirane ili zamjenske tvari mora se voditi servisna kartica u skladu s Kôdom dobre prakse pri radu s tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

(7) O obavljenom pregledu uređaja i sustava mora se sastaviti zapisnik. Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je zapisnik čuvati 5 godina.

(8) Vlasnik i/ili korisnik uređaja iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o uključivanju uređaja u uporabu.

 

Članak 32.

Pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost servisiranja i/ili isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari dužna je sastaviti zapisnik za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatekla prazan odnosno bez kontrolirane ili zamjenske tvari na obrascu KTZ 1.

 

Centri za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih i zamjenskih tvari

 

Članak 33.

(1) Prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari koje se ne mogu obnoviti u postupku održavanja i/ili popravljanja proizvoda i/ili opreme na licu mjesta odnosno koje su prikupljene pri isključivanju proizvoda i/ili opreme iz uporabe, osim aparata i sustava za zaštitu od požara, moraju se predati pravnim osobama, koje unutar svoje registrirane djelatnosti imaju posebno ustrojenu jedinicu – Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Centar stavlja u promet na domaće tržište u svrhu daljnje uporabe obnovljene i/ili oporabljene tvari kojima su fizikalno-kemijska svojstva podudarna novoj tvari.

 

Članak 34.

(1) Pravna osoba iz članka 33. stavka 1. ove Uredbe odnosno Centar koja obavlja djelatnost prikupljanja, obnavljanja i oporabe uporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari mora imati dozvolu Ministarstva.

(2) Dozvola će se izdati pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka koja:

– je registrirana za obavljanje djelatnosti obnavljanja, oporabe i stavljanja u promet oporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari,

– raspolaže prostorom za postavljanje opreme za procese obnav­ljanja i oporabe ovih tvari,

– posjeduje opremu za prikupljanje, obnavljanje, oporabu i fizikalno-kemijsku analizu uporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari,

– raspolaže prostorom za skladištenje za prikupljene, obnovljene i oporabljene kontrolirane i zamjenske tvari te za otpadne kontrolirane i zamjenske tvari koje po fizikalno-kemijskim svojstvima ne odgovaraju kakvoći nove tvari,

– zapošljava osobu koja ima visoku stručnu spremu tehničkog smjera,

– je imenovala odgovornu osobu za nadzor obavljenih poslova prikupljanja, obnavljanja i oporabe,

– posjeduje potvrdu o upisu u Registar iz članka 20. stavka 1. ove Uredbe,

– postupa s kontroliranim i zamjenskim tvarima u skladu s Kôdom dobre prakse pri radu s tvarima koje oštećuju ozonski sloj.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba prilaže dokaze o udovoljavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izdana dozvola oduzet će se ako se inspekcijskim nadzorom utvrdi da je pravna osoba prestala ispunjavati propisane uvjete, odnosno ako u roku određenom u rješenju o inspekcijskom nadzoru ne provede naređene mjere.

 

Članak 35.

(1) Centar je dužan preuzeti bez naknade prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari koje se dovoze u spremnicima s povrat­nim ventilom koji moraju imati oznaku vrste i naziva uporabljene kontrolirane i zamjenske tvari i skladištiti u za tu svrhu određeni prostor.

(2) Centar izdaje serviseru potvrdu o preuzetoj količini kontrolirane i zamjenske tvari.

(3) Za obnovljene i oporabljene kontrolirane i zamjenske tvari koje udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari, Centar izrađuje Izvješće o kakvoći kontrolirane i zamjenske tvari.

(4) Prilikom stavljanja u promet na domaće tržište obnovljene i oporabljene tvari iz stavka 3. ovoga članka moraju biti popraćene izvješćem o kakvoći kontrolirane i zamjenske tvari. Izvješće o kakvoći kontrolirane i zamjenske tvari Centar je dužan čuvati 2 godine.

(5) O obnovljenim i oporabljenim kontroliranim i zamjenskim tvarima Centar mora voditi očevidnik koji sadrži podatke o:

– osobi od koje je preuzela uporabljene kontrolirane i zamjenske tvari,

– vrsti i količini prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari,

– količini obnovljene kontrolirane i zamjenske tvari,

– količini oporabljene kontrolirane ili zamjenske tvari na skladištu, te

– količini otpadne kontrolirane i zamjenske tvari koja se ne može oporabiti ili ne udovoljava fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari,

– pravnoj ili fizičkoj osobi koja je preuzela otpadne kontrolirane i zamjenske tvari u svrhu trajnog zbrinjavanja.

(6) Očevidnik se čuva pet godina.

(7) Podaci iz stavka 5. ovoga članka moraju se dostaviti Ministarstvu na obrascu KT7 do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.

 

Članak 36.

(1) Otpadne kontrolirane i zamjenske tvari iz članka 35. stavka 1. ove Uredbe koje se ne mogu obnoviti i/ili oporabiti ili koje ne udovoljavaju fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari nakon postupka obnavljanja i/ili oporabe moraju se trajno zbrinuti sukladno Zakonu o otpadu.

(2) Centar može privremeno skladištiti otpadne kontrolirane i zamjenske tvari na za to namijenjenom prostoru unutar svojeg poslovnog prostora, najduže godinu dana računajući od dana nastanka otpadne kontrolirane tvari ili od dana dostavljanja otpadne tvari u Centar.

 

Troškovi obnavljanja i oporabe uporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari

 

Članak 37.

(1) Serviser je dužan osigurati prijevoz prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari prilikom servisiranja proizvoda iz članka 25. stavka 1. ove Uredbe u Centar.

(2) Troškovi prijevoza obračunavaju se unutar obavljene usluge servisiranja, a snosi ih vlasnik i/ili korisnik proizvoda.

(3) Ako Centar obavlja prijevoz prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari za servisere ima pravo na naknadu prijevoza koju mu isplaćuje serviser.

 

Članak 38.

Troškove obnavljanja i oporabe prikupljenih kontroliranih i zamjenskih tvari te fizikalno-kemijske analize obnovljene i oporab­ljene tvari Centar nadoknađuje kroz prodajnu cijenu te tvari koja udovoljava fizikalno-kemijskim svojstvima nove tvari i koju stavlja u promet na domaće tržište.

 

Troškovi zbrinjavanja/uništavanja otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari

 

Članak 39.

(1) Trgovac i poduzetnik koji uvozi kontrolirane i zamjenske tvari u svrhu stavljanja u promet na domaće tržište ili za svoje potrebe dužan je uplatiti naknadu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u svrhu pokrića troškova zbrinjavanja/uništavanja otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 2006. godine je 3,00 kune po kilogramu uvezene nove kontrolirane ili zamjenske tvari.

(3) Ministarstvo može odrediti za svaku sljedeću kalendarsku godinu visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka koja se objavljuje u »Narodnim novinama« do 30. studenog tekuće godine za narednu godinu.

(4) Fond iz prikupljenih sredstava financira zbrinjavanje (uništavanje) otpadnih kontroliranih i zamjenskih tvari.

(5) Fond će, radi naplate novčane naknade iz stavka 1. ovoga članka, u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe sklopiti ugovor s Ministarstvom financija – Carinska uprava u cilju uređivanja međusobnih odnosa radi naplate naknade prilikom uvoza i carinjenja kontroliranih i zamjenskih tvari.

 

PRILOG 1.

 

POPIS KONTROLIRANIH I ZAMJENSKIH TVARI

 

DODATAK A:

 

NAZIV KONTROLIRANE
TVARI

KEMIJSKA FORMULA

OZNAKA

FAKTOR OŠTEĆENJA OZONA1)

TARIFNA OZNAKA

skupina I: klorofluorougljici (CFC)

Triklorfluormetan

CFCl3

CFC-11

1,0

2903 41 00

Diklordifluormetan

CF2Cl2

CFC-12

1,0

2903 42 00

Triklortrifluoretan

C2F3Cl3

CFC-113

0,8

2903 43 00

Diklortetrafluoretan

C2F4Cl2

CFC-114

1,0

2903 44 10

Klorpentafluoretan

C2F5Cl

CFC-115

0,6

2903 44 90

skupina II: haloni

Difluorklorbrommetan

CF2BrCl

halon-1211

3,0

2903 46 10

Trifluorbrommetan

CF3Br

halon-1301

10,0

2903 46 20

Dibromtetrafluoretan

C2F4Br2

halon-2402

6,0

2903 46 90

 

DODATAK B:

 

skupina I: drugi potpuno halogenirani klorofluorougljici (CFC)

Klortrifluormetan

CF3Cl

CFC-13

1,0

2903 45 10

Pentaklorfluoretan

C2FCl5

CFC-111

1,0

2903 45 15

Tetraklordifluoretan

C2F2Cl4

CFC-112

1,0

2903 45 20

Heptaklorfluorpropan

C3FCl7

CFC-211

1,0

2903 45 30

heksaklordifluorpropan

C3F2Cl6

CFC-212

1,0

2903 45 30

pentaklortrifluorpropan

C3F3Cl5

CFC-213

1,0

2903 45 35

tetraklortetrafluorpropan

C3F4Cl4

CFC-214

1,0

2903 45 40

triklorpentafluorpropan

C3F5Cl3

CFC-215

1,0

2903 45 45

Dilorheksafluorpropan

C3F6Cl2

CFC-216

1,0

2903 45 50

Klorheptafluorpropan

C3F7Cl

CFC-217

1,0

2903 45 55

skupina II: ugljik tetraklorid

ugljik tetraklorid

CCl4

ugljik
tetraklorid

1,1

2903 14 00

skupina III: 1,1,1-trikloretan

1,1,1-trikloretan

C2H3Cl32)

1,1,1-
trikloretan (metil
kloroform)

0,1

2903 19 10

 

 

DODATAK C:

 

skupina I: nepotpuno halogenirani klorofluorougljikovodici (HCFC)

diklorfluormetan

CHFCl2

HCFC-213)

0,04

2903 45 90

klordifluormetan

CHF2Cl

HCFC-223)

0,055

2903 49 10 10

klorfluormetan

CH2FCl

HCFC-31

0,02

2903 49 10

tetraklorfluoretan

C2HFCl4

HCFC-121

0,01 – 0,04

2903 45 90

triklordifluoretan

C2HF2Cl3

HCFC-122

0,02 – 0,08

2903 45 90

diklortrifluoretan

C2HF3Cl2

HCFC-1233)

0,02 – 0,06

2903 45 90

diklortrifluoretan

CH Cl2CF3

HCFC-123

0,02

2903 45 90

tetrafluorkloretan

C2HF4Cl

HCFC-1243)

0,02 – 0,04

2903 45 90

tetrafluorkloretan

CHFClC F3

HCFC-124

0,022

2903 45 90

triklorfluoretan

C2H2FCl3

HCFC-131

0,007 – 0,05

2903 45 90

diklordifluoretan

C2H2F2Cl2

HCFC-132

0,008 – 0,05

2903 45 90

trifluorkloretan

C2H2F3Cl

HCFC-133

0,02 – 0,06

2903 45 90

diklorfluoretan

C2H3FCl2

HCFC-141

0,005 – 0,07

2903 49 10 20

diklorfluoretan

CH3CFCl2

HCFC-141b3)

0,11

2903 45 90

difluorkloretan

C2H3F2Cl

HCFC-142

0,008 – 0,07

2903 45 90

difluorkloretan

CH3CF2Cl

HCFC-142b3)

0,065

2903 45 90

klorofluoroetan

C2H4FCl

HCFC-151

0,003 – 0,005

2903 49 10

heksaklorofluoropropan

C3HFCl6

HCFC-221

0,015 – 0,070

2903 45 90

pentaklorodifluoropropan

C3HF2Cl5

HCFC-222

0,010 – 0,090

2903 45 90

tetraklorotrifluoropropan

C3HF3Cl4

HCFC-223

0,01 – 0,080

2903 45 90

triklorotetrafluoropropan

C3HF4Cl3

HCFC-224

0,01 – 0,090

2903 45 90

dikloropentafluoropropan

C3HF5Cl2

HCFC-225

0,02 – 0,070

2903 45 90

dikloropentafluoropropan

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca3)

0,025

2903 45 90

dikloropentafluoropropan

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb3)

0,033

2903 45 90

heksafluorokloropropan

C3HF6Cl

HCFC-226

0,02 – 0,10

2903 45 90

pentaklorofluoropropan

C3H2FCl5

HCFC-231

0,05 – 0,09

2903 45 90

tetraklorodifluoropropan

C3H2F2Cl4

HCFC-232

0,008 – 0,10

2903 45 90

triklorotrifluoropropan

C3H2F3Cl3

HCFC-233

0,007 – 0,23

2903 45 90

diklorotetrafluoropropan

C3H2F4Cl2

HCFC-234

0,01 – 0,28

2903 45 90

pentafluorokloropropan

C3H2F5Cl

HCFC-235

0,03 – 0,52

2903 45 90

tetraklorofluoropropan

C3H3FCl4

HCFC-241

0,004 – 0,09

2903 45 90

triklorodifluoropropan

C3H3F2Cl3

HCFC-242

0,005 – 0,13

2903 45 90

diklorotrifluoropropan

C3H3F3Cl2

HCFC-243

0,007 – 0,12

2903 45 90

tetrafluorokloropropan

C3H3F4Cl

HCFC-244

0,009 – 0,14

2903 45 90

triklorofluoropropan

C3H4FCl3

HCFC-251

0,001 – 0,01

2903 45 90

diklorodifluoropropan

C3H4F2Cl2

HCFC-252

0,005 – 0,04

2903 45 90

trifluorokloropropan

C3H4F3Cl

HCFC-253

0,003 – 0,03

2903 45 90

diklorofluoropropan

C3H5FCl2

HCFC-261

0,002 – 0,02

2903 45 90

difluorokloropropan

C3H5F2Cl

HCFC-262

0,002 – 0,02

2903 45 90

klorofluoropropan

C3H6FCl

HCFC-271

0,001 – 0,03

2903 49 10

skupina II: bromofluorougljikovodici (HBFC)

dibromofluorometan

CHFBr2

 

1,00

2903 49 30

bromodifluorometan

CHF2Br

HBFC-22B1

0,74

2903 49 30

bromofluorometan

CH2FBr

 

0,73

2903 49 30

tetrabromofluoroetaan

C2HFBr4

 

0,3 – 0,8

2903 49 30

tribromodifluoroetan

C2HF2Br3

 

0,5 – 1,8

2903 49 30

dibromotrifluoroetan

C2HF3Br2

 

0,4 – 1,6

2903 49 30

bromotetrafluoroetan

C2HF4Br

 

0,7 – 1,2

2903 49 30

tribromofluoroetan

C2H2FBr3

 

0,1 – 1,1

2903 49 30

dibromodifluoroetan

C2H2F2Br2

 

0,2 – 1,5

2903 49 30

bromotrifluoroetan

C2H2F3Br

 

0,7 – 1,6

2903 49 30

dibromofluoroetan

C2H3FBr2

 

0,1 – 1,7

2903 49 30

bromodifluoroetan

C2H3F2Br

 

0,2 – 1,1

2903 49 30

bromofluoroetan

C2H4FBr

 

0,07 – 0,1

2903 49 30

hexabromofluoropropan

C3HFBr6

 

0,3 – 1,5

2903 49 30

pentabromodifluoropropan

C3HF2Br5

 

0,2 – 1,9

2903 49 30

tetrabromotrifluoropropan

C3HF3Br4

 

0,3 – 1,8

2903 49 30

tribromotetrafluoropropan

C3HF4Br3

 

0,5 – 2,2

2903 49 30

dibromopentafluoropropan

C3HF5Br2

 

0,9 – 2,0

2903 49 30

bromohexafluoropropan

C3HF6Br

 

0,7 – 3,3

2903 49 30

pentabromofluoropropan

C3H2FBr5

 

0,1 – 1,9

2903 49 30

tetrabromodifluoropropan

C3H2F2Br4

 

0,2-2,1

2903 49 30

tribromotrifluoropropan

C3H2F3Br3

 

0,2 – 5,6

2903 49 30

dibromotetrafluoropropan

C3H2F4Br2

 

0,3 – 7,5

2903 49 30

bromopentafluoropropan

C3H2F5Br

 

0,9 – 14

2903 49 30

tetrabromofluoropropan

C3H3FBr4

 

0,08 – 1,9

2903 49 30

tribromodifluoropropan

C3H3F2Br3

 

0,1 – 3,1

2903 49 30

dibromotrifluoropropan

C3H3F3Br2

 

0,1 – 2,5

2903 49 30

bromotetrafluoropropan

C3H3F4Br

 

0,3 – 4,4

2903 49 30

tribromofluoropropan

C3H4FBr3

 

0,03 – 0,3

2903 49 30

dibromodifluoropropan

C3H4F2Br2

 

0,1 – 1,0

2903 49 30

bromotrifluoropropan

C3H4F3Br

 

0,07 – 0,8

2903 49 30

dibromofluoropropan

C3H5FBr2

 

0,04 – 0,4

2903 49 30

bromodifluoropropan

C3H5F2Br

 

0,07 – 0,8

2903 49 30

bromofluoropropan

C3H6FBr

 

0,02 – 0,7

2903 49 30

skupina III: bromoklormetan (HBFC)

bromoklormetan

CH2BrCl

 

0,12

2903 49 80

 

DODATAK E:

 

skupina I: metil bromid

metil bromid

CH3Br

metilbromid

0,6

2903 30 33

 

1) Faktor oštećenja ozona (FOO) određen je na osnovi sadašnjih spoznaja, pa će se u određenim vremenskim razdobljima preispitivati, u skladu s odredbama Montrealskog protokola. Tamo gdje je naveden raspon FOO, za potrebe Protokola će se koristiti najviša vrijednost u tom rasponu. FOO navedeni kao samo jedna vrijednost dobivaju se izračunom na osnovi laboratorijskih mjerenja. Oni navedeni u određenom rasponu temelje se na procjenama i manje su pouzdani. Jedan raspon odnosi se na izometričku skupinu. Gornja vrijednost je procjena FOO kod izomera s najvišim FOO, a donja vrijednost je procjena FOO kod izomera sa najnižim FOO.

2) Formula se ne odnosi na 1,1,2-trikloretan.

3) Odnosi se na uobičajene izomere kako je određeno Montrealskom protokolom.

Označava komercijalno najdostupnije tvari sa specificiranim vrijednostima FOO koje se primjenjuju za potrebe Protokola.

 

DODATAK F: MJEŠAVINE KONTROLIRANIH TVARI

 

Mješavine koje sadrže jednu ili više tvari s tarifnom oznakom

od 2903 41 00 do 2903 45 55

OZNAKA
MJEŠAVINE

TVARI OD KOJIH SE MJEŠAVINA SASTOJI, TE NJIHOV UDIO U MJEŠAVINI (u %)

TARIFNA OZNAKA

TVAR

%

TVAR

%

TVAR

%

TVAR

%

R401A (MP39)

HCFC22

53

HFC152a

13

HCFC124

34

 

 

3824 71 00 10

R401B (MP66)

HCFC22

61

HFC152a

11

HCFC124

28

 

 

3824 71 00 10

R401C(MP52)

HCFC22

33

HFC152a

15

HCFC124

52

 

 

3824 71 00 10

R402A (HP80)

HFC125

60

HC290

2

HCFC22

38

 

 

3824 71 00 10

R402B (HP81)

HFC125

38

HC290

2

HCFC22

60

 

 

3824 71 00 10

R403A (69S)

HC290

5

HCFC22

75

FC218

20

 

 

3824 71 00 10

R403B (69L)

HC290

5

HCFC22

56

FC218

39

 

 

3824 71 00 10

R405A (G2015)

HCFC22

45

HFC152a

7

HCFC142b

6

C318

43

3824 71 00 10

R406A
(GHG-12)

HCFC22

55

HC600

4

HCFC142b

41

 

 

3824 71 00 10

R408A (FX10)

HFC125

7

HFC143a

46

HCFC22

47

 

 

3824 71 00 10

R409A (FX56)

HCFC22

60

HCFC124

25

HCFC142b

15

 

 

3824 71 00 10

R408B (FX57)

HCFC22

65

HCFC124

25

HCFC142b

10

 

 

3824 71 00 10

R411A (G2018A)

HC1270

2

HCFC22

88

HFC152a

11

 

 

3824 71 00 10

R411B (G2018B)

HC1270

3

HCFC22

94

HFC152a

3

 

 

3824 71 00 10

R412A (TP5R)

HCFC22

70

FC218

5

HCFC142b

25

 

 

3824 71 00 10

R414B

HCFC22

50

HCFC124

39

HCFC142b

9,5

HC600a

1,5

3824 71 00 10

R500

CFC12

74

HFC152a

26

 

 

 

 

3824 71 00 10

R501

HCFC22

75

CFC12

25

 

 

 

 

3824 71 00 10

R502

HCFC22

49

CFC115

51

 

 

 

 

3824 71 00 10

R503

HFC23

40

CFC113

60

 

 

 

 

3824 71 00 10

R504

HFC23

48

CFC115

52

 

 

 

 

3824 71 00 10

R505

CFC12

78

HCFC31

22

 

 

 

 

3824 71 00 10

R506

HCFC31

55

CFC114

45

 

 

 

 

3824 71 00 10

R509 (TP5R2)

HCFC22

46

FC218

54

 

 

 

 

3824 71 00 10

FX20

HFC125

45

HCFC22

55

 

 

 

 

3824 71 00 10

FX55

HCFC22

60

HCFC142b

40

 

 

 

 

3824 71 00 10

D136

HCFC22

50

HCFC124

47

HC600a

3

 

 

3824 71 00 10

Daikin Blend

HFC23

2

HFC32

28

HCFC124

70

 

 

3824 71 00 10

FRIGC

HCFC124

39

HFC134a

59

HC600a

2

 

 

3824 71 00 10

Free Zone

HCFC142b

19

HFC134a

79

Lubrikant

2

 

 

3824 71 00 10

GHG-HP

HCFC22

65

HCFC142b

31

HC600a

4

 

 

3824 71 00 10

GHG-X5

HCFC22

41

HCFC142b

15

HFC227ca

40

HC600a

4

3824 71 00 10

NARM-502

HCFC22

90

HFC152a

5

HFC23

5

 

 

3824 71 00 10

NASF-S-III

HCFC22

82

HCFC123

4,75

HCFC124

9,5

 

3,75

3824 71 00 10

metil bromid s kloropikrinom

metil bromid

67

kloropikrin

33

 

 

 

 

2903 30 33

metil bromid s kloropikrinom

metil bromid

98

kloropikrin

2

 

 

 

 

2903 30 33

Meforex

R142b

60

R22

40

 

 

 

 

2903 30 33

Mješavine koje sadrže jednu ili više tvari s tarifnom oznakom od 2903 46 10 do 2903 46 90

3824 79 00.10

Mješavine koje sadrže jednu ili više tvari s tarifnom oznakom 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 ili 2903 49 30

3824 90 99.40

 

 

DODATAK G: – ZAMJENSKE TVARI

 

OZNAKA ZAMJENSKE TVARI

Kemijska formula

TARIFNA
OZNAKA

Sumporov heksafluorid

SF6

2903 30

Fluorougljikovodici (HFC)

HFC-23

CHF3

2903.30

HFC-32

CH2F2

2903.30

HFC-41

CH3F

2903.30

HFC-43-10mee

C5H2F10

2903.30

HFC-125

C2HF5

2903.30

HFC-134

C2H2F4

2903.30

HFC-134a

CH2FCF3

2903.30

HFC-152a

C2H4F2

2903.30

HFC-143

C2H3F3

2903.30

HFC-143a

C2H3F3

2903.30

HFC-227ea

C3HF7

2903.30

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

2903.30

HFC-236ea

CHF2CHFCF2

2903.30

HFC-236fa

C3H2F6

2903.30

HFC-245ca

C3H3F5

2903.30

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

2903.30

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

2903.30

Perfluorougljici (PFC)

Perfluorometan

CF4

3824 90 99

Perfluoroetan

C2F6

3824 90 99

Perfluoropropan

C3F8

3824 90 99

Perfluorobutan

C4F10

3824 90 99

Perfluoropentan

C5F12

3824 90 99

Perfluoroheksan

C6F14

3824 90 99

Perfluorociklobutan

c-C4F8

3824 90 99

Mješavine zamjenskih tvari

R 404A

R143a/125/134a

3824 90

R 407A

R32/125/134a

3824 90

R 407B

R32/125/134a

3824 90

R 407C

R32/125/134a

3824 90

R 407D

R32/125/134a

3824 90

R410A

R32/125

3824 90

R 507A

R143a/125

3824 90

R 508A

R23/116

3824 90

R 508B

R23/116

3824 90

 

 

PRILOG 2.

 

POPIS PROIZVODA

 

POPIS PROIZVODA

Skupina I.: Rashladni i klimatizacijski uređaji1)

a)         Nepokretni rashladni i klimatizacijski uređaji

–          hladnjaci, ledenice, ledomati, rashladna postrojenja i uređaji,

–          uređaji za odvlaživanje (dehumidifikatori),

–          hladnjaci vode,

–          dizalice topline,

–          klimatizacijski uređaji.

b)         Pokretni rashladni i klimatizacijski uređaji

–          hladnjače,

–          klimatizacijski uređaji vozila, zrakoplova i plovila, bilo da su ugrađeni ili u dijelovima.

Skupina II.: Proizvodi u obliku aerosola (spreja), osim onih koji se primjenjuju u medicini2)

Skupina III.: Otapala3)

Skupina IV.: Sustavi i aparati za gašenje požara4)

a)         preparati, punila aparata za gašenje požara ili granate za gašenje požara

b)         aparati za gašenje požara (punjeni sredstvom za gašenje)

c)         fiksni protupožarni sustavi

Skupina V.: Polimerni materijali5)

a)         Polimerni materijali u primarnom obliku i proizvodi,

b)         Pjenasti polimerni materijali i proizvodi.

 

_____
1) Rashladni i klimatizacijski uređaji koji kao radnu tvar u radu primjenjuju i/ili u izolacijskom materijalu sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj iz Priloga 1., dodatak A, skupina I. (klorofluorougljici) i dodatak C, skupina I (nepotpuno halogenirani klorofluorougljikovodici).

2) Proizvodi u obliku aerosola koji kao potisni plin sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj određeni u Prilogu 1., dodatak A, skupina I. (klorofluorougljici) i dodatak C, skupina I (nepot­puno halogenirani klorofluorougljikovodici). Ovdje se ubrajaju prehrambeni, kozmetički i toaletni proizvodi, sredstva za zaštitu bilja, boje, pripravci za podmazivanje, tekući pripravci za odmrzavanje, silikoni, oružja (suzavac) i sl.

3) Proizvodi gdje je otapalo tvar koja oštećuje ozonski sloj iz Priloga 1., dodatak B, skupina II. i III. (ugljik tetraklorid i 1,1,1– trikloretan). Ovdje se ubrajaju razrjeđivači za boje i lakove, otapala i razni proizvodi koji sadrže otapala, npr. odstranjivači ulja i masti, prašine ili plijesni, sredstva za čišćenje filmova, stakla i limarije, fumiganti, korektori i sl.

4) Proizvodi za gašenje požara koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj iz priloga 1, dodatak A, skupina II (haloni), uključujući prijenosne aparate i stabilne sustave za gašenje požara.

5) Proizvodi za koje se u tehnološkom postupku proizvodnje primjenjuju, kao otapala ili sredstva za pjenjenje, tvari koje oštećuju ozonski sloj iz Priloga 1., dodatak A, skupina I. (klorofluorougljici), iz dodatka B, skupina II. i III. (ugljik-tetraklorid i 1,1,1–trikloretan) i dodatka C, skupina I. Ovdje se ubrajaju fleksibilne i tvrde poliuretanske pjene, fenolne, polistirenske i poliolefinske pjene i proizvodi koji ih sadrže (namještaj – stolci, garniture, madraci, sagovi s podlogom od pjenastog materijala, materijali za pakiranje instrumenata i alata – rezani prema obliku proizvoda, sjedala u cestovnim vozilima, izolacijski materijali, sendvič paneli, plutače, izolacijska pjena u spreju, dijelovi medicinske opreme, i dr.)

 

PRILOG 3.

 

KRITIČNA NAMJENA

 

UPORABA HALONA ZA KRITIČNE NAMJENE

 

Uporaba halona 1301 za kritične namjene je:

– u zrakoplovima za zaštitu odjeljaka za posadu, kućištima motora, tovarnom prostoru i praznim protupožarnim odjeljcima (komorama),

– u vojnim terenskim vozilima i pomorskim brodovima za zaštitu prostora za osoblje i odjeljaka za motor,

– za postizanje inertnosti u prostorima u kojim se boravi gdje bi moglo doći do ispuštanja zapaljive tekućine i/ili plina u vojnom sektoru, uljnom, plinskom i petrokemijskom sektoru, te na postojećim teretnim brodovima,

– za postizanje inertnosti u postojećim komunikacijskim i upravljačkim središtima oružanih snaga ili drugih centara s ljudskom posadom ključnim za nacionalnu sigurnost,

– za postizanje inertnosti u prostorima gdje postoji rizik širenja radioaktivnih tvari.

 

Uporaba halona 1211 za kritične namjene je:

– u ručnim aparatima za gašenje požara i ugrađenoj opremi za gašenje za motore i za uporabu u zrakoplovima,

– u zrakoplovima za zaštitu odjeljaka za posadu, kućištima motora, tovarnom prostoru i praznim protupožarnim odjeljcima (komorama),

– u aparatima za gašenje požara potrebnim za osobnu sigurnost za početna gašenja vatrogasnih brigada,

– u vojnim i policijskim aparatima za gašenje požara za uporabu na osobama.

 

PRILOG 4.

 

PRIJEKO POTREBNE NAMJENE

 

UPORABA KONTROLIRANIH TVARI ZA PRIJEKO POTREBNE NAMJENE U LABORATORIJIMAI ZA ANALITIKU

Za laboratorijske i analitičke potrebe tvari koje oštećuju ozonski sloj se uobičajeno koriste: za kalibraciju opreme, kao ekstrakcijsko otapalo, razrjeđivač ili kao nositelji određenih kemijskih analiza; uključujući biokemijska istraživanja utjecaja na zdravlje određenih kemikalija; te za druge kritične primjene u istraživanju i razvoju gdje zamjene još nisu dostupne ili gdje je propisanim standardima uvjetovano korištenje kontrolirane tvari.

Na VII sastanku stranaka Montrealskog protokola prepoznate su sljedeće kategorije i primjeri laboratorijskih uporaba kao prijeko potrebne namjene:

1.         Istraživanje i razvoj (npr. farmaceutika, pesticidi, CFC i HCFC zamjene)

1.1.      Reakcijsko otapalo ili reakcijska komponenta (npr. Diels-Alder i Friedel-Craft reakcija. RuO3 oksidacija. alil-bromiranje. i dr.)

2.         Analitička primjena i propisane primjene (uključujući kontrolu kakvoće)

2.1.      Referentne:

–          kemikalije (nadzor tvari koje oštećuju ozonski sloj, određivanje hlapivih organskih spojeva (VOC), -kalibracija opreme,

–          otrovi

–          proizvodi (testiranje adhezivnosti, testiranje filtera za disanje)

2.2.      Ekstrakcija

–          određivanje pesticida i teških metala (npr. u hrani)

–          analiza uljne izmaglice

–          određivanje aditiva i boje u hranu

–          određivanje ulja u vodi i tlu

2.3.      Otapanje

–          određivanje cinka, bakra i kadmija u biljkama i hrani

–          mikro-kemijske metode za određivanje molekularne težine ili kisika

–          mjerenje čistoće lijekova i određivanje ostataka

–          sterilizacija laboratorijske opreme

2.4.      Nosači (inertni)

–          forenzične metode (npr. otisci prsta)

–          titracija (kolesterol u jajima, kemijske karakteristike lijekova, jadni broj, npr. u uljima i kemijskim proizvodima)

–          analitička oprema (spektroskopija (infra-crvena, ultra-ljubičasta, nuklearna magnetna rezonancija, fluorescencija), kromatografija (visoko tlačna tekućinska kromatografija, plinska kromatografija, tankoslojna kromatografija)

2.5.      Istraživanje porijekla

–          sanitarni inženjering

2.6.      Razna (uključujući testiranje)

–          sastojak u materijalu za testiranje (npr. asfalt, napregnutost i lomljivost metala)

–          medij za odvajanje (odvajanje nečistoća i izlučevina insekata iz uskladištenih prehrambenih proizvoda)

3.         Razno (uključujući biokemikalije)

3.1.      Razvoj laboratorijskih metoda

3.2.      Priprema uzoraka uz korištenje otapala

3.3.      Medij za prijenos topline

Sljedeće uporabe su isključene iz popisa kritičnih primjena:

–          testiranje ulja, masnoća i ukupnih ugljikovodika u vodi

–          testiranje katrana u materijalima za pokrov kolnika

–          forenzični otisci prsta

 

PRILOG 5.

 

PROCESNI AGENSI

 

TEHNOLOŠKI PROCESI U KOJIMA SE KONTROLIRANE TVARI KORISTE KAO PROCESNI AGENSI

– Uporaba ugljik tetraklorida za eliminaciju nitrogen triklorida u proizvodnji klora i kaustične sode,

– Uporaba ugljik tetraklorida u ponovnoj uporabi klora u ispušnom plinu od proizvodnje klora,

– Uporaba ugljik tetraklorida u proizvodnji klorirane gume,

– Uporaba ugljik tetraklorida u proizvodnji izobutil acetofenona (ibuprofen-analgetik),

– Uporaba ugljik tetraklorida u proizvodnji polifenilenetereftalmida,

– Uporaba CFC-11 u proizvodnji finih sintetičkih poliolefinskih vlaknastih listića,

– Uporaba CFC-113 u proizvodnji vinorelbina (farmaceutski proizvod),

– Uporaba CFC-12 u fotokemijskoj sintezi preteča perluoropolieterpoliperoksida Z-perfluoropolietera i disfunkcionalnih derivata,

– Uporaba CFC-113 u smanjenju posrednika perfluoropolieterpoliperoksida za proizvodnju perfluoropolietera estera dvobazne kiseline,

– Uporaba CFC-113 u pripremi perfluoropolietera diola s visokom funkcionalnošću,

– Uporaba ugljik tetraklorida u proizvodnji tralometrina (insekticid).

Također uporaba HCFC-a u gore navedenim procesima kada se koriste kao zamjena za CFC ili ugljik tetraklorid.

 

OBRAZAC KT 1

 

Obrazac KT 1


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA
UVOZ/IZVOZ KONTROLIRANIH TVARI


(zaokružiti radi li se o uvozu ili izvozu)

Redni broj zahtjeva (prema evidenciji uvoznika/izvoznika):

 

Naziv uvoznika/izvoznika (tvrtke):

 

Matični broj tvrtke:

 

Registarski broj uvoznika/izvoznika1):

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka:

 

Naziv i tarifni broj kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz/izvoz:

Trgovački naziv:

Tarifna oznaka:

Narav tvari:    a) nova       b) prikupljena      c) oporabljena    d) obnovljena

(zaokružiti)

Kemijska formula kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz/izvoz:

 

Tražena količina uvoza/izvoza kontrolirane tvari izražena u kilogramima:

 

Naziv tvrtke proizvođača kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz/izvoz:

 

Adresa (država, grad, ulica i broj):

 

Naziv države iz koje se uvozi kontrolirana tvar/u koju se izvozi kontrolirana tvar:

 

Namjena uvezene/izvezene kontrolirane tvari:

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

 

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 1

 

(1)       Svaki obrazac KT 1 mora imati redni broj.

Treba upisati:

(2)       naziv, matični broj tvrtke uvoznika/izvoznika (za veće tvrtke može se naznačiti tehnološka jedinica), registarski broj, adresu, te ime i prezime odgovorne osobe za točnost podataka;

(3)       naziv, tarifnu oznaku, kemijsku formulu i traženu količinu kontrolirane tvari namijenjene uvozu/izvozu izraženu u kilogramima;

            Naznačiti (podcrtati) traži li se odobrenje za uvoz nove ili oporabljene kontrolirane tvari, odnosno traži li se odobrenje za izvoz nove, prikupljene, oporabljene ili obnovljene kontrolirane tvari;

(4)       naziv tvrtke i adresa proizvođača kontrolirane tvari;

(5)       naziv države iz koje se uvozi odnosno u koju se izvozi kontrolirana tvar;

(6)       za koju svrhu je namijenjena kontrolirana tvar a koja se uvozi (npr. održavanje, proizvodnja i sl.) odnosno izvozi;

(7)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat tvrtke uvoznika/izvoznika.

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja uvozi/izvozi kontrolirane tvari i dostavlja ga Ministarstvu nadležnom za trgovinu. Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KT 2

Obrazac KT 2


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA UVOZA KONTROLIRANIH TVARI I PROIZVODA KOJI SADRŽE TE TVARI ZA KRITIČNE NAMJENE, SIROVINU, PRIJEKO POTREBNE NAMJENE, PROCESNE AGENSE I HITNE SLUČAJEVE

Redni broj zahtjeva (prema evidenciji uvoz­nika):

 

Naziv uvoznika (tvrtke):

Matični broj uvoznika (tvrtke):

Registarski broj uvoznika (tvrtke)1):

Adresa (grad, ulica i broj):

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka:

Naziv i tarifna oznaka kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz:

Trgovački naziv:


Tarifna oznaka:

Naziv i tarifni broj proizvoda koji sadrži kontroliranu tvar za koji se traži odobrenje za uvoz:

Trgovački naziv:


Tarifna oznaka:

Kemijska formula kontrolirane tvari za koju se traži odobrenje za uvoz, odnosno koja se nalazi u proizvodu za koji se traži odobrenje za uvoz:

 

Tražena količina uvoza kontrolirane tvari, izražena u odgovarajućim jedinicama mjere:

 

Tražena količina uvoza proizvoda koji sadrži kontroliranu tvar, izražena u odgovarajućim jedinicama mjere:

 

Opis (zaokružiti)

1. Kritična namjena

2. Sirovina

3. Prijeko potrebna namjena

4. Procesni agens

5. Hitni slučajevi:

a) očuvanje zdravlja ljudi/              b) obrana i sigurnost države
    životinjskog/biljnog svijeta

c) zaštita od požara                        d) sigurnost prometa

Naziv tvrtke proizvođača kontrolirane tvari ili proizvoda koji sadrži kontroliranu tvar za koji se traži odobrenje za uvoz:

 

Adresa (država, grad, ulica i broj):

 

Naziv države iz koje se uvozi kontrolirana tvar ili proizvod koji sadrži kontroliranu tvar:

 

Krajnji korisnik uvezene kontrolirane tvari ili proizvoda koji sadrži kontroliranu tvar:

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

 

1)Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 2

 

(1)       Svaki obrazac KT 2 mora imati redni broj.

            Treba upisati:

(2)       naziv, matični broj tvrtke uvoznika (za veće tvrtke može se naznačiti tehnološka jedinica), registarski broj, adresu te ime i prezime odgovorne osobe;

(3)       naziv, kemijsku formulu, količinu i tarifni broj tvari koja oštećuje ozonski sloj namijenjene uvozu.

(4)       naziv i tarifnu oznaku kontrolirane tvari ili proizvoda koji sadrži tu tvar za koje se traži odobrenje za uvoz;

(5)       traženu količinu uvoza kontrolirane tvari ili proizvoda koji sadrži tu tvar;

            naznačiti (zaokružiti) traži li se odobrenje za uvoz za kritičnu namjenu, sirovine, prijeko potrebnu namjenu, procesni agens ili hitne slučajeve;

(6)       naziv i adresa tvrtke proizvođača kontrolirane tvari ili proizvoda koji sadrži tu tvar;

(7)       naziv države iz koje se uvozi kontrolirana tvar ili proizvod koji sadrži tu tvar;

(8)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat tvrtke uvoznika.

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja uvozi kontrolirane tvari i proizvode koji sadrže te tvari i dostavlja ga Ministarstvu nadležnom za trgovinu. Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu tvar i proizvod, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KT 3

 

Obrazac KT 3

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

OČEVIDNIK O UVOZU KONTROLIRANIH I ZAMJENSKIH TVARI I KRAJNJEM KORISNIKU

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv uvoznika (tvrtke):

 

Matični broj uvoznika (tvrtke):

 

Registarski broj uvoznika (tvrtke)1):

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Kontrolirana i

zamjenska tvar

Naziv:

 

Kemijska formula:

 

Oznaka:

 

Tarifna oznaka:

 

Odobrena kvota za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj:

 

 

Uvezena količina:

 

Naziv kupca/registarski broj

Količina uvezene tvari u tonama

Namjena uvezene tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ukupna količina stavljena u promet:

 

 

(2) Zalihe:

 

 

UKUPNO (1)+(2):

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna zatočnost podataka:

Potpis:

 

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 3

            Treba upisati:

(1)       godinu za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

(2)       naziv, matični i registracijski broj tvrtke uvoznika, adresu te ime i prezime odgovorne osobe;

(3)       naziv, kemijsku formulu, oznaku, tarifnu oznaku i odobrenu kvotu kontrolirane tvari;

(4)       naziv kupca i njegov registarski broj kojem je kontrolirana i zamjenska tvar prodana, ukupnu količinu uvezene tvari u tonama te namjenu uvezene tvari (na pr. Za servisiranje, proizvodnju i dr.);

(5)       ukupnu količinu kontrolirane i zamjenske tvari stavljenu u promet na tržište i podatke o zalihama;

(6)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat tvrtke uvoznika/izvoznika.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu i zamjensku tvar, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KT 4

 

Obrazac KT 4


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

OČEVIDNIK O IZVOZU KONTROLIRANIH I ZAMJENSKIH TVARI

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv izvoznika (tvrtke):

 

Matični broj izvoznika (tvrtke):

 

Registarski broj izvoznika (tvrtke)1):

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Kontrolirana i
zamjenska tvar

Naziv:

 

Kemijska formula:

 

Oznaka:

 

Tarifna oznaka:

 

Izvezena količina:

 

Naziv kupca/Država u koju se izvozi

Količina izvezene tvari u tonama

Namjena izvezene tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ukupno izvoz:

 

 

(2) Zalihe:

 

 

UKUPNO (1)+(2):

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost
podataka:

Potpis:

 

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 4

            Treba upisati:

(1)       godinu za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

(2)       naziv, matični i registarski broj tvrtke izvoznika, adresu te ime i prezime odgovorne osobe;

(3)       naziv, kemijsku formulu, oznaku, tarifnu oznaku i izvezenu količinu kontrolirane i zamjenske tvari;

(4)       naziv kupca i države u koju se kontrolirana i zamjenska tvar izvozi, ukupnu količinu izvezene tvari u tonama te namjenu izvezene tvari;

(5)       ukupnu količinu izvezene kontrolirane i zamjenske tvari i podatke o zalihama;

(6)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat tvrtke izvoznika.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu i zamjensku tvar, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KT 5

 

Obrazac KT 5


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

IZJAVA DA PROIZVOD NE SADRŽI KONTROLIRANE TVARI

Redni broj izjave (prema evidenciji uvoznika):

 

Naziv tvrtke uvoznika/proizvođača proizvoda:

 

Matični broj uvoznika/proizvođača proizvoda:

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

e-mail:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Naziv i tarifna oznaka proizvoda:

Trgovački naziv:


Tarifna oznaka:

Tražena količina uvoza proizvoda:

 

Količina proizvoda koja se stavlja u promet na tržište na području Republike Hrvatske:

 

Kemijska formula tvari sadržane u proizvodu koja se koristi umjesto kontrolirane tvari:

 

Količina (u kilogramima) tvari sadržane u proizvodu koja se koristi umjesto kontrolirane tvari:

 

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum:

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

 

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 5

 

(1)       Svaki obrazac KT 5 mora imati redni broj.

Treba upisati:

(2)       naziv, matični broj tvrtke uvoznika/proizvođača, adresu te ime i prezime odgovorne osobe;

(3)       naziv i tarifnu oznaku proizvoda koji se uvozi/stavlja u promet na tržište na području Republike Hrvatske, količinu pošiljke koja se uvozi/stavlja u promet na tržište;

(4)       kemijsku formulu tvari koja je sadržana u proizvodu;

(5)       količinu tvari sadržane u proizvodu, izraženu u odgovarajućim mjernim jedinicama (litre, kilogrami, komadi i sl.);

(6)       broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum;

(7)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat tvrtke uvoznika/proizvođača.

Napomena:

Obrazac ispunjava pravna ili fizička osoba koja uvozi proizvode iz priloga 2. ove Uredbe. Obrazac se popunjava za svaki proizvod, pojedinačno.

Pravna osoba treba prilikom uvoza upisati količinu proizvoda, prema vrsti proizvoda, kojeg uvozi te posebno upisati količinu proizvoda koji se stavlja u promet na tržište na području Republike Hrvatske.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KT 6

 

Obrazac KT 6

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

OČEVIDNIK O UPORABLJENIM KOLIČINAMA
KONTROLIRANIH I ZAMJENSKIH TVARI

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv servisera:

Adresa (grad, ulica i broj):

Matični broj:

Registarski broj1):

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Ime i prezime odgovorne osobe:

Kontrolirana i zamjenska tvar

Naziv:

Kemijska formula:

Oznaka:

Naziv vlasnika i/ili korisnika uređaja/vrsta uređaja/rashladni kapacitet uređaja

Početno punjenje u kg

Gubitak tvari tijekom godine, u kg

Prikupljeno radi ponovne uporabe, u kg

Punjenje starom tvari, u kg

Obnovljena tvar vraćena u uređaj,
u kg

Dopuna novom tvari, u kg

Dopuna oporabljenom tvari, u kg

Otpad­na tvar,
u kg

Način postupanja s otpad­nom tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Potpis:

 

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 6

Treba upisati:

(1)       godinu za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

(2)       naziv, matični i registracijski broj tvrtke, adresu te ime i prezime odgovorne osobe;

(3)       naziv, kemijsku formulu i oznaku kontrolirane i zamjenske tvari;

(4)       naziv vlasnika i/ili korisnika uređaja, vrsta uređaja i rashladni kapacitet uređaja;

(5)       podatke o početnom punjenju, gubitku tvari tijekom godine, količini prikupljenih tvari radi ponovne uporabe, podatke o punjenju starom tvari,          količini obnovljene tvari vraćene u uređaj, količini tvari kojom je dopunjen uređaj, količini dopunjene oporabljene tvari, količini otpadne tvari te načinu postupanja s otpadnom tvari;

(6)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat servisera.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku kontroliranu i zamjensku tvar, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KT 7

 

Obrazac KT 7


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

OČEVIDNIK O POSTUPANJU S PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA KONTROLIRANIH
I ZAMJENSKIH TVARI

Očevidnik za godinu:

Broj stranice/ukupni broj stranica:

Naziv tvrtke:

Adresa (grad, ulica i broj):

Matični broj:

Registarski broj1):

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

Kontrolirana i zamjenska tvar

Naziv:

Kemijska formula:

Oznaka:

Naziv pravne i fizičke osobe koja je prikupila i dostavila kontroliranu i zamjensku tvar te registarski broj

Zaprimljena količina tvari u kg

Obnovljena količina tvari u kg

Oporabljena količina tvari u kg

Otpadna količina tvari u kg

Naziv tvrtke koja je zbrinula otpadnu tvar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

Prodano/uništeno:

 

 

 

Količine na skladištu:

 

 

 

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna
za točnost podataka:

Potpis:

 

1) Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA KT 7

Treba upisati:

(1)       godinu za koju se dostavlja očevidnik, broj stranice i ukupni broj stranica;

(2)       naziv, matični i registracijski broj tvrtke, adresu te ime i prezime odgovorne osobe;

(3)       naziv, kemijsku formulu i oznaku prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari;

(4)       naziv pravne i fizičke osobe koja je prikupila i dostavila prikupljene kontrolirane i zamjenske tvari;

(5)       količinu preuzetih uporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari, za svaku tvar pojedinačno;

(6)       način postupanja s prikupljenim kontroliranim i zamjenskim tvarima te količine obnovljene ili oporabljene tvari te količine otpadne tvari;

(7)       naziv, adresu i matični broj tvrtke kojoj je predana otpadna tvar na postupak zbrinjavanja (uništavanja);

(8)       mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime osobe odgovorne za točnost podataka, potpis i pečat tvrtke.

Napomena:

Obrazac se popunjava za svaku prikupljenu uporabljenu kontroliranu i zamjensku tvar, pojedinačno.

Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

 

OBRAZAC KTZ 1

 

Obrazac KTZ 1


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

ZAPISNIK O PREGLEDU RASHLADNOG I KLIMATIZACIJSKOG UREĐAJA

Redni broj zapisnika (prema evidenciji uvoznika):

 

 

Naziv pravne ili fizičke osobe koja obav­lja servis uređaja:

 

 

Matični broj tvrtke:

 

 

Registarski broj tvrtke1):

 

 

Adresa (grad, ulica i broj):

 

 

Telefon:

Telefaks:

e-mail:

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime osobe koja servisira uređaj:

 

 

Vrsta uređaja koji se servisira:

 

 

Kapacitet uređaja:

 

 

Naziv i oznaka kontrolirane i zamjenske tvari u uređaju:

 

 

Količina tvari sadržane u uređaju u kilogramima:

 

 

Ovim zapisnikom potvrđujemo da je pri dolasku na servis uređaj zatečen bez kontrolirane ili zamjenske tvari.

Mjesto i datum:

MP

Osoba odgovorna za
točnost podataka:

Potpis:

Vlasnik uređaja:

Potpis:

 

1)Registarski broj dodjeljuje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri ishođenju dozvole.

 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA KTZ 1

Treba upisati:

(1)       Svaki obrazac KTZ 1 mora imati redni broj;

(2)       naziv, adresu, matični i registracijski broj pravne i fizičke osobe koja servisira/pregledava uređaj, te ime i prezime odgovorne osobe i broj uvjerenja;

(3)       kapacitet uređaja i vrsta uređaja koji se servisira te naziv i oznaka kontrolirane i zamjenske tvari,

(4)       količina tvari sadržane u novom uređaju;

(5)       mjesto i datum ispunjavanja, odgovorna osoba i njen potpis;

(6)       vlasnik uređaja i njegov potpis.

 

 

OBRAZAC REG

Ministarstvo zaštite okoliša,prostornog uređenja i graditeljstva

Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj

 

REGISTAR

pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza, stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i oporabe tih tvari

 

Redni/registarski broj

 

 

 

Naziv pravne i fizičke osobe:

 

Skraćeni naziv pravne osobe:

 

Sjedište – mjesto i adresa
(ulica i kućni broj):

 

Matični broj:

 

Djelatnost koju obavlja pravna i fizička osoba:

 

Ime i prezime odgovorne osobe:

 

 

 

Datum izdavanja potvrde o upisu u Registar:

 

Promjena podataka i datumi promjene:

 

 

Datum upisa:

 

 

Podatke unio:

 

 

 

Članak 40.

Popis pravnih i fizičkih osoba koje su registrirane za promet i stavljanje na domaće tržište kontroliranih i zamjenskih tvari, popis pravnih i fizičkih osoba koje imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti servisiranja (održavanja i/ili popravljanja), isključivanja iz uporabe proizvoda koji sadrže kontrolirane i zamjenske tvari te obnavljanja kontroliranih i zamjenskih tvari i popis centara za obavljanje djelat­nosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih i zamjenskih tvari, podatke o uvozu/izvozu i stavljanju u promet kontroliranih i zamjenskih tvari Ministarstvo objavljuje jedanput godišnje na web stranici.

 

VI. Prijelazne i završne odredbe

 

Članak 41.

Prilog 1., Prilog 2., Prilog 3., Prilog 4. i Prilog 5., obrazac KT1., KT2., KT3., KT4., KT5., KT6., KT7., KTZ1. i REG s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

 

Članak 42.

Pravna ili fizička osoba koja je, na temelju članka 26. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine«, br. 7/99 i 20/99), ishodila dopuštenje Ministarstva do stupanja na snagu ove Uredbe dužna je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 27. stavka 1. ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 2007. godine.

 

Članak 43.

Vlasnik i/ili korisnik uređaja iz članka 31. stavka 1. ove Ured­be dužan je dostaviti Ministarstvu popis uređaja koji postoje na dan stupanja na snagu ove Uredbe najkasnije do 31. prosinca 2005. godine.

 

Članak 44.

Stupanjem ove Uredbe na snagu prestaje važiti Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (»Narodne novine«, br. 7/99, 20/99) i Obračunska razina (»Narodne novine«, broj 30/2001).

 

Članak 45.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 351-01/05-01/05

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 30. rujna 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.