Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

NN 121/2005 (17.10.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

2251

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. listopada 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3063/2

Zagreb, 11. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

 

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, br. 3/94., 104/97. i 59/01.) u članku 2. – Glava XXI. mijenja se i glasi:

»1. ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU za područje općinskih sudova u Sesvetama, Zagrebu i Novom Zagrebu.

Općinski sud u Sesvetama za područje naselja: Adamovec, Belovar, Blaguša, Budenec, Cerje, Dobrodol, Drenčec, Dumovec, Đurđekovec, Gajec, Glavničica, Glavnica Donja, Glavnica Gornja, Goranec, Jasenovec, Kašina, Kašinska Sopnica, Kučilovina, Kućanec, Lužan, Markovo Polje, Moravče, Paruževina, Planina Donja, Planina Gornja, Popovec, Prekvršje, Prepuštovec, Sesvete, Soblinec, Šašinovec, Šimunčevec, Vuger Selo, Vugrovec Donji, Vugrovec Gornji, Vurnovec i Žerjavinec.

Općinski građanski sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).

Općinski kazneni sud u Zagrebu za područje naselja: Ivanja Reka i Zagreb (bez gradskih četvrti južno od rijeke Save).

Općinski sud u Novom Zagrebu za područje naselja: Botinec, Brebernica, Brezovica, Buzin, Demerje, Desprin, Donji Čehi, Donji Dragonožec, Donji Trpuci, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Gornji Čehi, Gornji Dragonožec, Gornji Trpuci, Graničari, Havidić Selo, Horvati, Hrašće Turopoljsko, Hrvatski Leskovac, Hudi Bitek, Ježdovec, Kupinečki Kraljevec, Lipnica, Lučko, Mala Mlaka, Odra, Odranski Obrež, Starjak, Strmec, Veliko Polje, Zadvorsko i Zagreb (bez gradskih četvrti sjeverno od rijeke Save).«

 

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

 

»Članak 2.a

Općinski građanski sud u Zagrebu postupat će u parničnim postupcima sukladno članku 15.a i članku 16. stavku 1. točki 3.a, 3.b, 3.c i 3.d i stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 3/94., 100/96., 131/97., 129/00., 67/01., 5/02., 101/03., 117/03., 17/04. i 141/04.).

Općinski kazneni sud u Zagrebu postupat će u prvom stupnju u kaznenim postupcima iz članka 16. stavka 1. točke 1.a i 1.b Zakona o sudovima.«

 

Članak 3.

U članku 7. alineja 18. mijenja se i glasi:

»- Općinski kazneni sud u Zagrebu za područje Općinskog suda u Sesvetama.«

 

Članak 4.

U članku 8. riječi: »(članak 18. prije članak 19. točka 1. b), c) i d) Zakona o sudovima)« zamjenjuju se riječima: »(članak 34.b Zakona o parničnom postupku – »Narodne novine«, br. 63/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03.)«.

 

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »Zaprešiću« dodaju se riječi: »Općinski građanski sud u Zagrebu, Općinski kazneni sud u Zagrebu«.

U stavku 2. alineja 20. mijenja se i glasi:

»- za Općinski sud u Novom Zagrebu, Općinski građanski sud u Zagrebu i Općinski kazneni sud u Zagrebu«.

 

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 711-01/05-01/03

Zagreb, 6. listopada 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.