Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima držav­nih dužnosnika

NN 121/2005 (17.10.2005.), Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima držav­nih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2252

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. listopada 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3064/2

Zagreb, 11. listopada 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

 

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 16/04. i 30/04.) odredba članka 12. stavka 4. neće se primjenjivati u 2005. godini.

 

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 187/04.).

 

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 023-03/05-01/04

Zagreb, 6. listopada 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.