Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN 121/2005 (17.10.2005.), Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2255

Na temelju članka 6. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/04), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OZNAČAVANJA EKSPLOZIVNIH TVARI

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način označavanja eksplozivnih tvari.

U smislu ovoga Pravilnika eksplozivne tvari su one propisane Zakonom o eksplozivnim tvarima.

 

Članak 2.

Eksplozivne tvari pakiraju se u odgovarajuću unutarnju i vanjsku ambalažu.

Vanjska ambalaža mora sadržavati sve oznake sukladno propisima koji se odnose na prijevoz opasnih tvari.

Osim oznaka iz stavka 2. ovoga članka, ambalaža mora sadržavati sljedeće oznake:

1. Unutarnja ambalaža (sanduk, kutija, vreća, svežanj ili kolut) mora nositi oznaku sa slijedećim podacima:

– naziv eksplozivne tvari,

– neto masa,

– naziv proizvođača i uvoznika,

– mjesec i godina proizvodnje,

– rok uporabe.

2. Vanjska ambalaža mora nositi oznaku sa sljedećim podacima:

– naziv eksplozivne tvari,

– neto masa,

– bruto masa,

– naziv proizvođača i uvoznika,

– mjesec i godina proizvodnje,

– rok uporabe,

– uputa za sigurnu uporabu i uništavanje,

– identifikacijski broj opasnosti,

– UN broj,

– broj sanduka kutije ili vreće.

Eksplozivne tvari koje su zapakirane samo u vanjsku ambalažu moraju na sebi imati i oznake s podacima propisanim za označavanje unutarnje ambalaže.

 

Članak 3.

Eksplozivne tvari moraju biti označene oznakom CE o sukladnosti eksplozivne tvari s tehničkim propisima.

Uz CE oznaku sukladnosti eksplozivne tvari moraju biti označene identifikacijskom oznakom ovlaštenog tijela koje je ispitalo sukladnost eksplozivne tvari provedbom jedne od radnji ispitivanja (modul C, D, E, F i G).

Oznaka CE mora biti utisnuta na vidljivom mjestu, lako čitljiva, neizbrisiva i to na samoj eksplozivnoj tvari, ili ukoliko to nije moguće, može stajati i na natpisu utisnutom na eksplozivnoj tvari.

Oznaka CE može se staviti i na ambalažu ukoliko se ne može utisnuti na način iz stavka 1. ovoga članka, a etiketa na kojoj se nalazi oznaka mora biti izvedena tako da se ne može ponovo upotrijebiti.

Na eksplozivne tvari se ne smiju utisnuti oznake i natpisi koji bi mogli dovesti do zablude u pogledu značenja i načina pisanja oznake CE, a sve druge oznake mogu se utisnuti na eksplozivnu tvar pod uvjetom da njima nije umanjena uočljivost i čitkost CE oznake sukladnosti.

Izgled CE oznake sukladnosti propisan je u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

II. OZNAČAVANJE GOSPODARSKIH EKSPLOZIVA

 

Članak 4.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika gospodarski eksplozivi moraju biti označeni i rednim brojem na svakoj patroni ili vreći ukoliko se nalaze u rasutom stanju.

Ovisno o namjeni gospodarskog eksploziva redni brojevi se ispisuju odgovarajućom bojom i to:

– crnom bojom označavaju se eksplozivi koji se koriste za obav­ljanje nadzemnih miniranja;

– crvenom bojom označavaju se eksplozivi koji se koriste za obavljanje podzemnih miniranja;

– zelenom bojom označavaju se eksplozivi koji se koriste za obavljanje podzemnih miniranja pri kojima je moguća pojava metana i eksplozivne ugljene prašine.

Oznaka unutarnje i vanjske ambalaže mora sadržavati i dimenzije patrone (promjer, dužina i masa) ukoliko je eksploziv patroniran.

Pored oznaka iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, gospodarski plastični eksplozivi moraju se označavati dodatkom detekcijskog sredstva u masu eksploziva prilikom njihove proizvodnje, na način da se postigne homogena raspodjela u gotovom proizvodu.

Detekcijsko sredstvo za označavanje gospodarskog plastičnog eksploziva je jedno od sredstava navedenih u tablici iz Priloga 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

 

III. OZNAČAVANJE SREDSTAVA ZA INICIRANJE EKSPLOZIVNIH TVARI

 

Članak 5.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, oznaka za označavanje sredstva za iniciranje eksplozivnih tvari koja se stavlja na unutarnju i vanjsku ambalažu, mora sadržavati i sljedeće podatke:

– nazivni interval zakašnjenja detonacije,

– vrsta i dužina vodiča ili cjevčice,

– broj serije.

 

IV. OZNAČAVANJE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

 

Članak 6.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, oznaka za označavanje pirotehničkih sredstava koja se stavlja na unutarnju i vanjsku ambalažu, mora sadržavati i sljedeće podatke:

– naziv i razred pirotehničkog sredstva,

– količina u komadima.

 

V. OZNAČAVANJE STRELJIVA

 

Članak 7.

Svaka vanjska i unutarnja ambalaža, kao i svaki pojedinačni naboj, mora biti označen oznakama propisanim odredbama Međunarodnog stalnog odbora za provjeru ručnog vatrenog oružja (Commission Internationale Permanente pour l’Epreuve des Armes a Feu portatives - C.I.P.-a).

 

VI. OZNAČAVANJE BARUTA

 

Članak 8.

Pored oznaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, svako unutarnje i vanjsko pakiranje baruta mora imati i oznaku sa sljedećim podacima:

– vrsta baruta,

– serija proizvodnje.

 

VII. OZNAČAVANJE PROIZVODA PUNJENIH EKSPLOZIVNIM TVARIMA

 

Članak 9.

Svako unutarnje i vanjsko pakiranje proizvoda punjenih eksplozivnim tvarima mora imati oznaku koja sadrži podatke iz članka 2. ovoga Pravilnika.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Do stjecanja prava da se u Republici Hrvatskoj za označavanje sukladnosti eksplozivnih tvari primjenjuje CE oznaka, primjenjivat će se C potvrdbeni (certifikacijski) znak, čiji je izgled i sadržaj propisan posebnim propisom koji regulira izgled i uporabu potvrdbenog (certifikacijskog znaka).

 

Članak 11.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na označavanje onih količina eksplozivnih tvari koje su stavljene u promet prije njegovoga stupanja na snagu.

 

Članak 12.

Eksplozivne tvari mogu se označavati sukladno odredbama Pravilnika o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva (»Narod­ne novine« br. 93/94) i stavljati u promet najdulje do 1. travnja 2006. godine.

 

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravinik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva (»Narodne novine« br. 93/94).

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Broj: 511-01-52-66470-2005.

Zagreb, 10. listopada 2005.

Ministar

Ivica Kirin, v. r.

PRILOG 1.

Oznaka sukladnosti sastoji se od inicijala »CE« u sljedećem obliku:

 

 

 

U slučaju umanjenja ili uvećanja oznake moraju se poštivati odnosi navedeni na gornjem crtežu.

 

PRILOG 2.

 

Naziv detekcijskog sredstva

Molekulska formula

Molekulska težina

Minimalna koncentracija po masi

Etilen glikol dinitrat (EGDN)

C2H4(NO3)2

152

0,2%

2,3-dimetil-2,3-dinitrobutan (DMNB)

C6H12(NO2)2

176

0,1%

Para-mononitro-toluen (p-MNT)

C7H7NO2

137

0,5%

Orto-mononitro-toluen (o-MNT)

C7H7NO2

137

0,5%