Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom

NN 122/2005 (19.10.2005.), Rezolucija o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom

HRVATSKI SABOR

2269

Na temelju članka 121. Poslovnika Hrvatskoga sabora,

Polazeći od strategijskog cilja Republike Hrvatske da postane punopravnom članicom Europske unije, koji je potvrđen kroz podnošenje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji 21. veljače 2003. godine,

Nastavno na Rezoluciju Hrvatskoga sabora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji od 18. prosinca 2002. godine i Deklaraciju Hrvatskoga sabora o temeljnim načelima pregovora za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji od 19. siječnja 2005. godine,

Bilježeći zaključke Europskoga vijeća iz lipnja 2004. godine, kao i Vijeća Europske unije od 3. listopada 2005. godine, o davanju statusa kandidata Republici Hrvatskoj i otpočinjanju pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

Vodeći računa o Općem stajalištu Europske unije za pregovore s Republikom Hrvatskom kojeg je usvojilo Vijeće Europske unije 16. ožujka 2005. godine,

Pozdravljajući Odluku Vlade Republike Hrvatske od 7. travnja 2005. godine, kojom je uspostavljena struktura za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, kao i Odluku Vlade Republike Hrvatske od 15. travnja 2005. o postupku izrade i usvajanja pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske u pregovorima o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,

Izražavajući zadovoljstvo da je 1. veljače 2005. godine stupio na snagu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica,

Svjestan važnosti učinkovite provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za uspjeh pregovora o pristupanju,

Zahvaljujući Europskoj uniji na pretpristupnoj pomoći i otvorenoj mogućnosti sudjelovanja u programima Europske zajednice,

Još jednom ističući povijesnu važnost pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i odgovornost koju predstavlja uspješno vođenje pregovora s Europskom unijom,

Prihvaćajući ciljeve, vrijednosti i načela na kojima počiva Europska unija izražene u temeljnim (osnivačkim) ugovorima Europske unije,

Dodatno naglašavajući da je politički cilj Republike Hrvatske očuvanje nedjeljivosti, integriteta i cjelovitosti državnog teritorija, kao i kontinuiteta i zaštite tradicije, kulture, jezika i društvenih vrijednosti kao osnove hrvatskoga nacionalnoga identiteta,

Svjestan očekivanja hrvatske javnosti od ulaska Republike Hrvatske u EU za unapređenje gospodarskih i demokratskih odnosa u društvu i za unapređenje kvalitete života građana,

Ističući značaj Deklaracije (Izjave) i preporuka Zajedničkoga parlamentarnog odbora Hrvatskoga sabora i Europskog parlamenta od 5. listopada 2005. godine,

Iznova potvrđujući da je nacionalni interes Republike Hrvatske kvalitetno okončanje pregovora i što skoriji ulazak u punopravno članstvo Europske unije,

Hrvatski sabor, na temelju prijedloga Nacionalnoga odbora u provedbi zaključka od 20. siječnja 2005. godine, na sjednici 14. listopada 2005., donosi

REZOLUCIJU

o strategijskim odrednicama pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom

1. Cilj Republike Hrvatske u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji jest ostvariti punopravno članstvo u Europskoj uniji koje će počivati na načelima jednakosti, partnerstva i solidarnosti među državama članicama, uz očuvanje i promicanje nacionalnog identiteta i različitosti.

2. Članstvo u Europskoj uniji potrebno je ostvariti pod najpovoljnijim uvjetima i u najkraćem mogućem vremenskom roku, zalažući se za načelo individualnog pristupa Unije Republici Hrvatskoj u procesu pristupanja.

Hrvatski sabor stoga poziva Vladu Republike Hrvatske da pregovore o pristupanju Europskoj uniji vodi kvalitetno i učinkovito, uz punu zaštitu nacionalnih interesa, te s ciljem da ih se nastoji dovršiti u vremenskom okviru koji bi omogućio građanima Republike Hrvatske da sudjeluju na sljedećim izborima za Europski parlament 2009. godine.

3. Hrvatski sabor je odlučan da tijekom pregovora, u okviru svojih ovlasti i surađujući s Vladom Republike Hrvatske i predsjednikom Republike Hrvatske, nastavi s ulaganjem osobitih napora kako bi do 2008. godine svi politički, gospodarski, pravni i institucionalni kriteriji za članstvo u Europskoj uniji bili ispunjeni i Republika Hrvatska dostigla punu razinu spremnosti za pristupanje Europskoj uniji.

U skladu s tim ciljem, te uvažavajući dosadašnju dinamiku i postignuća u usklađivanju zakonodavnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom i standardima Europske unije, Hrvatski sabor će ojačati suradnju s Vladom Republike Hrvatske kako bi se proces usklađivanja zakonodavstva provodio kvalitetno i u skladu sa zadanim rokovima.

4. U pregovorima o pristupanju Republika Hrvatska mora promicati i očuvati svoj posebni identitet srednjoeuropske, mediteranske i podunavske zemlje.

5. Zahtijevajući da hrvatski jezik po ulasku u članstvo EU bude prihvaćen kao službeni i radni jezik institucija Europske unije, Hrvatski sabor podržava Vladu Republike Hrvatske u namjeri da u većem broju poglavlja pregovore vodi na hrvatskome jeziku.

6. U pregovorima o pristupanju Republika Hrvatska treba osigurati da njezin politički, gospodarski i financijski položaj u EU bude razmjeran njezinoj snazi u usporedbi s drugim državama članicama. Republika Hrvatska također treba osigurati da kao članica Europske unije učinkovito i u potpunosti sudjeluje u radu svih institucija EU, u opsegu koji odgovara onome postojećih država članica slične veličine.

7. Nacionalni cilj Republike Hrvatske u pregovorima o pristupanju jest postizanje najboljih realno mogućih prijelaznih razdoblja za one dijelove pravne stečevine u kojima ne postoji, ili neće postojati u trenutku pristupanja Europskoj uniji, dovoljna razina spremnosti za njihovo puno usklađivanje i provedbu.

8. U pregovorima o pristupanju potrebno je osigurati odgovarajuća prijelazna razdoblja, a ako je moguće i izuzeća za ona područja od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku u kojima je nužna prethodna učinkovita priprema i prilagodba hrvatskog gospodarstva za ravnopravno sudjelovanje u tržišnoj utakmici unutar EU. Takva prijelazna razdoblja trebaju biti zasnovana na stvarnim potrebama, a njihovo trajanje trebalo bi ovisiti o analizi i ocjeni vremena nužnog za prilagodbu hrvatskog gospodarstva. Potreba za odgovarajućim prijelaznim razdobljima poglavito se, ali ne isključivo, odnosi na poglavlja poljoprivrede i ruralnog razvitka i zaštite okoliša, te područja stjecanja nekretnina i državnih potpora.

– U poljoprivredi je osobito važno dogovoriti odgovarajuća prijelazna razdoblja i mehanizme u pogledu visine i dinamike izravnih plaćanja hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima iz proračuna Europske unije, utvrđivanja proizvodnih kvota za posebno osjetljive proizvode, te rokova za dostizanje standarda kakvoće.

– Potreba za prijelaznim razdobljima u pogledu stjecanja nekretnina proizlazi iz činjenice što u ovom trenutku postoji značajna razlika u kupovnoj moći između hrvatskih građana i građana pojedinih država članica Europske unije, te iz važnosti stvaranja odgovarajućeg okvira za primjenu i usklađivanje propisa koji se odnose na zaštitu prirode, okoliša, prirodne, povijesne i kulturne baštine, pomorskog dobra, prostornog planiranja, urbanizma i građevinarstva te sjecanja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

– Zaštita okoliša je zbog potrebe znatnih ulaganja i složenih tehničkih rješenja nužnih za dostizanje europskih standarda jedno od financijski najzahtjevnijih područja usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije u kojem se ostvarivanje potpune sukladnosti treba smatrati dugoročnom zadaćom.

– Posebna prijelazna razdoblja bit će potrebna i u pogledu državnih potpora u sektorima poput brodogradnje i industrije čelika gdje je nužno odgovarajuće razdoblje za provedbu realno mogućih programa restrukturiranja u cilju stvaranja gospodarski održivih industrija sposobnih za ravnopravno sudjelovanje u tržišnoj utakmici na zajedničkom EU tržištu.

9. Uzimajući u obzir konačni cilj i namjeru da se građanima Republike Hrvatske osigura viši i kvalitetniji životni standard, Hrvatski sabor naročito ističe potrebu da pregovori o pristupanju Europskoj uniji budu praćeni kontinuiranim unutarnjim reformama koje će omogućiti nastavak izgradnje stabilnog i prosperitetnog društva i države sposobne da nakon pristupanja u članstvo na ravnopravnoj osnovi ostvaruje svoja prava i obveze, te pridonese daljnjem razvoju i djelovanju Europske unije.

Hrvatski sabor, stoga potiče Vladu Republike Hrvatske na nastavak i ubrzavanje provedbe Nacionalnog programa za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, a osobito prioriteta naznačenih u Mišljenju Europske komisije o zahtjevu Republike Hrvatske za članstvo u EU i Europskom partnerstvu. U tom kontekstu, Hrvatski sabor potiče Vladu Republike Hrvatske na što skorije usvajanje potrebnih strategijskih dokumenata i programa, pri čemu se u ovom trenutku važnošću posebno izdvajaju Nacionalni razvojni plan, Nacionalna strategija ravnomjernoga regionalnog razvoja, Strategija ruralnog razvitka, Strategija razvoja industrije i Strategija usklađivanja zakonodavstva na području zaštite okoliša, kao i poduzimanje daljnjih mjera s ciljem restrukturiranja gospodarstva, osobito u proizvodnji, poljoprivredi, prometu, turizmu i javnim uslugama, te s ciljem promicanja gospodarstva temeljenoga na znanju.

10. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske da u provođenju reformi i pripremama za punopravno članstvo osobitu pozornost također posveti i:

– punoj provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica, i učinkovitom djelovanju kroz Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje te druga tijela ustrojena tim Sporazumom, vodeći u svakom trenutku računa da pravovremena i djelotvorna provedba Sporazuma čini ključno mjerilo na temelju kojeg će Europska unija ocjenjivati sposobnost Republike Hrvatske za pristupanje Uniji,

– daljnjem jačanju institucionalne sposobnosti državne uprave Republike Hrvatske, kao glavnog operativnog nositelja pregovora o pristupanju, spremnog za učinkovitu provedbu pravne stečevine Europske unije,

– održavanju dosegnute razine pune provedbe kopenhaških političkih kriterija i kriterija iz Procesa stabilizacije i pridruživanja, uključujući suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju,

– učinkovitom i odgovornom korištenju pretpristupne pomoći te sudjelovanju u programima Europske zajednice, koje treba maksimalno iskoristiti za provedbu potrebnih unutarnjih reformi i postizanje što veće usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije, kao i za kvalitetnu pripremu Republike Hrvatske za provođenje poljoprivredne, regionalne, strukturne i kohezijske politike EU,

– daljnjem jačanju političkog dijaloga s Europskom unijom, koji će pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju, daljnjem približavanju stajališta EU i Republike Hrvatske te općem promicanju interesa Republike Hrvatske.

11. Hrvatski sabor potiče na usvajanje sveobuhvatne komunikacijske strategije Republike Hrvatske, koja će osigurati kvalitetno upoznavanje hrvatskih građana s funkcioniranjem Europske unije, ali i građana Europske unije s Republikom Hrvatskom kao budućom članicom EU. Pritom se ističe iznimna važnost aktivnog uključivanja svih segmenata hrvatskoga društva u široku javnu raspravu o članstvu Republike Hrvatske u EU i njegovim učincima, kao i kvalitetnog djelovanja medija, kako bi nakon dovršetka pregovora građani na referendumu mogli odlučiti o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

12. Ova Rezolucija objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 910-04/05-01/08

Zagreb, 14. listopada 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.