Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

NN 122/2005 (19.10.2005.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o objavama i evidenciji javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2282

Na temelju članka 76. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 117/2001 i 92/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. listopada 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O OBJAVAMA I EVIDENCIJI JAVNE NABAVE

 

Članak 1.

U Uredbi o objavama i evidenciji javne nabave (»Narodne novine«, broj 14/2002), u daljnjem tekstu: Uredba, u članku 2. točki 4. iza podtočke 4.3. dodaje se podtočka 4.4. koja glasi:

»4.4. Objava NAB 44 – Odluka o odabiru ponude ponuditelja u postupku izravne pogodbe u pregovaračkom postupku bez objave poziva za nadmetanje«.

 

Članak 2.

U Dodatku I. Zahtjevi za objavljivanje objava Uredbe u točki 4. Pregovarački postupak, iza podtočke 4.3. dodaje se naslov i podtoč­ka 4.4. koji glase:

»4.4. Objava NAB 44 –          Odluka o odabiru ponude ponuditelja

                                               u postupku izravne pogodbe u prego-

                                               varačkom postupku bez objave poziva

                                               za nadmetanje

 

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«,

br. 117/2001 i 92/2005) objavljujemo

 

ODLUKU O ODABIRU PONUDE PONUDITELJA

U POSTUPKU IZRAVNE POGODBE U

PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE

POZIVA br._______

(evidencijski broj objave u »Narodnim novinama«)

1.         Evidencijski broj nabave iz obrasca E-VV

2.         Podaci o naručitelju:

            (a) Naziv (puni naziv)

            (b) Sjedište – adresa (grad, ulica, broj)

            (c) Telefonski broj, broj telefaksa, e-pošta

            (d) Matični broj (iz obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjek­ta Državnog zavoda za statistiku)

            (e) Odgovorna osoba naručitelja (ime i prezime)

3.         Broj i datum donošenja Odluke o odabiru ponude ponuditelja u izravnoj pogodbi u pregovaračkom postupku bez objave poziva

4.         Zakonska osnova iz članka 12. Zakona

5.         Opis predmeta nabave (roba, radovi, usluge)

6.         Cijena odabrane ponude

7.         Naziv i adresa ponuditelja s kojim se namjerava sklopiti ugovor

8.         Mjesto isporuke – izvršenja

9.         Početak i planirani rok isporuke – izvršenja

10.       Kriteriji za odabir

11.       Potrebne ostale informacije

12.       Datum slanja zahtjeva »Narodnim novinama« za objavljivanje

13.       Datum primitka zahtjeva u »Narodnim novinama« *

_______

* podatak određuju »Narodne novine«

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke, svaki gospodarski subjekt koji ima interes, odnosno kojem bi mogla biti nanesena šteta, može uložiti prigovor naručitelju u roku od 8 dana od dana objave Odluke u »Narodnim novinama«.

 

                                                                                                          Datum, pečat i potpis naručitelja«

 

Članak 3.

U Dodatku I Uredbe, u podtočki 9.1. Obavijesti o poništenju nadmetanja ili natječaja, u točki 4. iza riječi »Zakona« dodaju se riječi: »ili klasu rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.«

 

Članak 4.

 

Dodatak II. – Obrazac E-VV Uredbe mijenja se i glasi:

 

»DODATAK II. – Obrazac E-V V.

 

Evid. redni broj nabave

PREDMET NABAVE

ZAKONSKA OSNOVA

Evidencijski broj objave u »Narod­nim novinama«

Datum odluke (odabira/poništenja)

Br. obavijesti u »Narod­nim novinama« o poništenju postupka nabave NAB 91

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA

Redni broj iz plana nabave

ŠIFRA PRED­META NABAVE
1 - Robe
2 - Usluge
3 - Radovi

Članak

Stavak

Točka

Br. obavijesti u »Narod­nim novinama«

Ponuditelj

Iznos

Država sjedište ponuditelja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 5.

U cijelom tekstu Dodatka I. Uredbe, pri navođenju pravnog temelja za objavu odgovarajuće objave, u zagradi iza broja »117/2001« dodaju se riječ i broj »i 92/2005.«.

 

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 330-01/05-01/09

Urbroj: 5030120-05-1

Zagreb, 13. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.