Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uv­jetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

NN 125/2005 (24.10.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uv­jetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

2334

Na temelju članka 43. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA EKSPERIMENTALNIH PROGRAMAU OSNOVNIM ŠKOLAMA

 

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (»Narodne novine«, broj 40/91.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) članak 4. mijenja se i glasi:

»Eksperimentalni programi ostvaruju se u osnovnim školama koje utvrdi ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministarstvo) na temelju natječaja.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za provođenje eksperimentalnog programa utvrđenih natječajem.«

 

Članak 2.

Članak 5. briše se.

 

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Praćenje provođenja eksperimentalnog programa i vrednovanje rezultata provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.«

 

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

»Do 1. siječnja 2007. godine poslove iz članka 7. Pravilnika obavljat će ministarstvo na način da angažira odgovarajuću stručnu ustanovu ili znanstvenu organizaciju.

Postupke praćenja i vrednovanja rezultata eksperimentalnih programa, započete prije isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, dovršit će ministarstvo«.

 

Članak 5.

U svim odredbama Pravilnika riječi: »Ministarstvo prosvjete i kulture« zamjenjuju se riječju: »ministarstvo«.

 

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/05-05/879

Urbroj: 533-04-05-1

Zagreb, 18. listopada 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.