Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 127/2005 (26.10.2005.), Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2370

Na temelju članka 1021. stavak 3. alineja 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04) i članka 51. stavak 1. alineja 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (»Narodne novine«, br. 48/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se način i postupci provođenja inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, zaštite morskog okoliša, životnih i radnih uvjeta članova posade na brodovima, sigurnosne zaštite brodova i luka; visina i obveze podmirivanja troškova ponovnog inspekcijskog pregleda, uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe, obrasci i način izdavanja iskaznica i znački inspektora sigurnosti plovidbe, te ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se i provedba obvezatnih pregleda koji će omogućiti sigurniju plovidbu ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila na redovnim linijama koji uplovljavaju ili isplovljavaju iz luka u Republici Hrvatskoj.

 

DEFINICIJE

 

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. domaći brod jest brod upisan u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj;

2. strani brod jest trgovački brod koji ima stranu državnu pripadnost;

3. domaća jahta jest jahta upisana u upisnik jahti u Republici Hrvatskoj;

4. strana jahta jest plovni objekt za sport i razonodu koji ima stranu državnu pripadnost i koji se takvim smatra prema propisima države čiju državnu pripadnost ima;

5. domaća brodica jest brodica upisana u očevidnik brodica u Republici Hrvatskoj;

6. strana brodica jest brodica koja ima stranu državnu pripad­nost;

7. Ro-ro putnički brod jest putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcaja cestovnih ili željezničkih vozila na brod ili s broda i koji prevozi više od 12 putnika;

8. inspekcijski poslovi jesu poslovi obavljanja inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredaba Pomorskog zakonika koje se odnose na sigurnost plovidbe, zaštitu morskog okoliša, te životne i radne uvjete članova posade na brodovima, odredaba podzakonskih propisa donesenih temeljem Pomorskog zakonika, odredaba Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, odredaba Zakona o postupnom isključenju tankera bez dvostruke oplate, odredaba Tehničkih pravila, te odredaba međunarodnih konvencija;

9. međunarodne konvencije zajedno sa svim protokolima, izmjenama i dopunama su:

– Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966 (LL 66),

– Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru, 1974 (SOLAS 74),

– Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova, 1973. i Protokol 1978. (MARPOL 73/78),

– Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje svjedodžbi i održavanje straže pomoraca, 1978./1995. (STCW 78),

– Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972. (COLREG 72),

– Međunarodna konvencija o baždarenju brodova, 1969. (TONNAGE 69),

– Konvencija o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima, 1976. (ILO No. 147.),

– Međunarodna konvencija o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem, 1992. (CLC 92.)

10. IBC Kodeks jest Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, 1983;

11. IGC Kodeks jest Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova u razlivenom stanju;

12. IMDG Kodeks jest Međunarodni kodeks opasnih tvari;

13. ISM Kodeks jest Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću;

14. Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove pomorstva;

15. Uprava jest uprava Ministarstva nadležna za sigurnost plovidbe;

16. ministar jest ministar u ministarstvu nadležnom za poslove pomorstva;

17. inspektor jest inspektor sigurnosti plovidbe i/ili ovlašteni djelatnik Ministarstva ili lučke kapetanije;

18. IMO jest Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization);

19. Memorandum jest Pariški memorandum o suglasnosti o nadzoru države luke;

20. Redovna linija ro-ro putničkih brodova ili brzih putničkih plovila jest višekratna plovidba tih brodova između dviju ili više luka, ili višekratna plovidba iz i u istu luku bez među-uplovljavanja, prema:

a) objavljenom redu plovidbe; ili

b) s redovitim ili učestalim uplovljavanjima na način da predstavljaju prepoznatljiv sustavan niz uplovljavanja

21. Država domaćin jest država u čiju ili iz čije luke ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo plovi na redovnoj liniji.

 

PODRUČJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

 

Članak 3.

Inspekcijski nadzor obuhvaća sljedeća područja:

– nadzor nad pomorskim objektima (plovni objekti, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti), uključujući nadzor primjene Zakona kojim se uređuje postupno isključenje tankera bez dvostruke oplate, te Zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita na brodovima;

– nadzor nad zaštitom mora od onečišćenja s pomorskih objekata uključujući nadzor nad provedbom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje rukovanje opasnim tvarima u lukama, uvjeti i način pod kojima će se obavljati prijevoz, ukrcavanje i iskrcavanje opasnih tvari, rasutog i ostalih tereta u lukama, te način sprečavanja širenja isteklih ulja;

– nadzor nad lukama u odnosu na odredbe Zakona kojim se uređuje sigurnost plovidbe, te Zakona kojim se uređuje sigurnosna zaštita u lukama;

– nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama i objekata za sigurnost plovidbe na tim putovima,

– nadzor nad obalnim radijskim postajama i radijskom službom, posebno u odnosu na zahtjeve posebnog propisa kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima;

– nadzor plovidbe i peljarenja;

– nadzor nad provedbom odredaba posebnog propisa kojim se uređuje red u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske;

– nadzor nad prijevozom osoba i stvari u pogledu zaštite ljudskih života i imovine;

– nadzor nad obavljanjem meteorološke službe na brodovima koja služi sigurnosti plovidbe;

– nadzor nad uvjetima života i rada pomoraca na brodovima;

– nadzor nad gradnjom na pomorskom dobru;

– nadzor nad ro-ro putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima na redovnim linijama prema odredbama Zakona kojim se uređuje prijevoz u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

 

II. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI INSPEKTOR I OSPOSOBLJAVANJE

 

Članak 4.

Inspektor sigurnosti plovidbe je:

– viši kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor)

– kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspek­tor)

– viši inspektor sigurnosti plovidbe

– inspektor sigurnosti plovidbe

– kontrolor obilježavanja plovnih putova (inspektor II vrste).

 

Članak 5.

(1) Za inspektora sigurnosti plovidbe se može imenovati osoba koja pored općih uvjeta propisanih posebnim zakonom i propisom kojim se uređuje unutarnji red Ministarstva, ispunjava i posebne uvjete propisane u članku 6. ovog Pravilnika.

(2) Za inspektora sigurnosti plovidbe kojemu je u nadležnosti obavljanje inspekcijskih pregleda stranih brodova može biti imenovana osoba koja ima jednu godinu radnog iskustva u poslovima teh­ničkog nadzora i statutorne certifikacije u skladu s međunarodnim konvencijama, te je stekla:

a) svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg; ili

b) svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim; ili

c) diplomu inženjera brodogradnje, inženjera strojarstva – smjer brodostrojarstva, ili inženjera pomorskog prometa – nautičkog, brodostrojarskog ili smjera komunikacija i brodske elektronike, i ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao inženjer.

(3) Inspektori navedeni u alinejama a) i b) stavka 2 ovog članka moraju imati najmanje 5 godina iskustva u službi na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja.

(4) Inspektori iz stavka 2 ovog članka moraju imati:

– sposobnost usmene i pisane komunikacije s pomorcima na jeziku kojim se pretežito govori na moru;

– primjereno znanje odredbi međunarodnih konvencija i bitnih postupaka u nadzoru države zastave.

 

Članak 6.

Posebni uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe:

1. Viši kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (viši PSC inspektor):

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske ili brodograđevne struke;

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u služ­bi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– 2 godine radnog staža u zvanju kontrolora sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektora)

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

– poznavanje rada na računalu.

2. Kontrolor sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC inspektor):

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske ili brodograđevne struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u služ­bi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– 2 godine radnog staža u zvanju višeg inspektora sigurnosti plovidbe

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

– poznavanje rada na računalu.

3. Uvjeti za višeg inspektora sigurnosti plovidbe:

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske, brodograđevne ili građevinske struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma: za pomorsku i brodograđevnu struku prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u služ­bi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– 2 godine radnog staža u zvanju inspektora sigurnosti plovidbe

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

poznavanje rada na računalu.

4. Uvjeti za inspektora sigurnosti plovidbe:

– stručna sprema VII/1, VSS, pomorske, brodograđevne ili građevinske struke

– svjedodžba o osposobljenosti/diploma: za pomorsku i brodograđevnu struku prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a), b) ili c) ovog Pravilnika;

– radno iskustvo za pomorsku struku: 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora

poznavanje rada na računalu.

5. Uvjeti za kontrolora obilježavanja plovnih putova (inspektor II vrste):

– stručna sprema VI/1, VŠS pomorske struke

– svjedodžba o osposobljenosti prema odredbi članka 5., stavak 2., alineje a) ili b) ovog Pravilnika;

– 5 godina iskustva u službi na brodu prema odredbi članka 5., stavak 3. ovog Pravilnika;

– aktivno znanje engleskog jezika

– položen stručni ispit za inspektora II vrste

poznavanje rada na računalu.

 

Članak 7.

(1) Ministarstvo planira i organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, prema utvrđenim programima za postizanje potrebnih kompetencija.

(2) Ministarstvo vodi podatke o provedenom stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora.

 

Članak 8.

(1) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe pomorske i brodograđevne struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:

1. sudjelovanje na seminarima za PSC inspektore Pariškog memoranduma (redovni, specijalizirani, stručni);

2. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovid­be u organizaciji Ministarstva;

3. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije;

4. sudjelovanje u programu osposobljavanja za tehnički nadzor države zastave koji se provodi u suradnji s priznatom organizacijom i klasifikacijskim društvima;

5. sudjelovanje u programu razmjene inspektora u okviru Memoranduma;

6. osposobljavanje prema pojedinim programima izobrazbe utvrđenim posebnim propisom kojim se uređuju zvanja i svjedodžbe o osposobljenosti pomoraca.

(2) Inspektor iz stavka 1. ovog članka ima pravo na praktično usavršavanje ukrcanjem na brod, u trajanju od najviše četiri mjeseca u razdoblju od dvadeset i četiri mjeseca. Za vrijeme praktičnog usavršavanja službenik ima pravo na neplaćeni dopust sukladno pozitivnim propisima.

(3) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe građevinske struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:

1. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;

2. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije.

(4) Inspektorima će se omogućiti i sudjelovanje na ostalim stručnim skupovima, seminarima, konferencijama i sl., u okviru raspoloživih sredstava, sa ciljem trajnog stručnog usavršavanja.

(5) O provedenom osposobljavanju i usavršavanju, osim osposobljavanja iz stavka 1. alineja 2. i iz stavka 3. alineja 1. ovog članka, inspektor je obvezan dostaviti Ministarstvu Izvješće sa stručnog osposobljavanja na obrascu utvrđenom postupcima sustava uprav­ljanja kvalitetom.

 

III. OBRAZAC I NAČIN IZDAVANJA ISKAZNICE I ZNAČKE INSPEKTORA I OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ODREĐENIH INSPEKCIJSKIH POSLOVA

 

Članak 9.

(1) Inspektorima i stručnim djelatnicima Ministarstva i lučkih kapetanija ovlaštenim za obavljanje inspekcijskih poslova izdaju se iskaznice inspektora, odnosno ovlaštenja za obavljanje određenih inspekcijskih poslova, i značka.

(2) Iskaznice i ovlaštenja se izdaju na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Obvezni sadržaj službenih iskaznica i ovlaštenja, te oblik i izgled značke opisani su u Dodatku I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu iskaznica) izrađuje se na PVC poliranim laminiranim karticama, veličine 85x54 mm.

(5) Značka se izrađuje od metala, promjera 60 mm.

(6) Povez se izrađuje od kože veličine 105 x 70 mm.

 

Članak 10.

(1) Inspektor, odnosno ovlašteni djelatnik, po prestanku ovlaštenja dužan je odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana prestanka ovlaštenja, vratiti iskaznicu i značku Ministarstvu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo je dužno poništiti iskaznicu i razdužiti značku.

(3) Ako inspektor ili ovlašteni djelatnik izgube iskaznicu, odnosno ovlaštenje, ili značku ili na drugi način ostanu bez iskaznice, ovlaštenja ili značke, dužni su o tom odmah, a najkasnije u roku tri dana od dana nestanka iskaznice, ovlaštenja ili značke pismeno obavijestiti Ministarstvo.

 

Članak 11.

Radi osiguranja slobodnog kretanja inspektora, odnosno ovlaštenih djelatnika na području luka otvorenih za međunarodni promet na području Republike Hrvatske, inspektoru, odnosno ovlaštenom djelatniku izdaje se iskaznica za kretanje na području luke otvorene za međunarodni promet, sukladno posebnim propisima.

 

Članak 12.

Iskaznicu inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspek­cijskih poslova izdaje Ministarstvo, a potpisuje ovlaštena osoba.

 

Članak 13.

(1) Ministarstvo vodi očevidnik izdanih i vraćenih iskaznica, ovlaštenja i znački.

(2) Iskaznice i ovlaštenja izdana prema dosadašnjim propisima, zamijenit će se istima u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

 

IV. ORGANIZACIJA RADA INSPEKCIJSKE SLUŽBE

 

PLANIRANJE INSPEKCIJSKIH POSLOVA I PRIPREMA INSPEKTORA ZA INSPEKCIJSKI PREGLED

 

Članak 14.

(1) S ciljem osiguravanja sveobuhvatnog nadzora u područjima nadzora iz članka 3. ovog Pravilnika Ministarstvo i lučke kapetanije izrađuju planove rada definirane posebnim postupcima Ministarstva.

(2) O ostvarenju planiranih nadzora Ministarstvo i lučke kapetanije sastavljaju izvješća definirana posebnim postupcima Ministarstva.

(3) Planovi se sastavljaju vodeći računa o sljedećim kriterijima u obavljanju inspekcijskih poslova:

1) najmanje jednom u godini pregledati:

– sve domaće putničke brodove;

– sve domaće tankere;

– sve luke;

– sve objekte sigurnosti plovidbe;

– plovne putove.

2) najmanje jednom u dvije godine pregledati:

– sve domaće teretne i ribarske brodove u nacionalnoj plovidbi;

– sve plutajuće objekte, tehničke plovne objekte i nepomične odobalne objekte;

3) najmanje jednom u tri godine pregledati:

– ostale domaće brodove u međunarodnoj plovidbi;

– sve domaće jahte za gospodarsku djelatnost.

 

Članak 15.

(1) Inspektor je dužan prilikom pripreme za obavljanje inspekcijskog pregleda upoznati se sa svim dostupnim podacima o objektu koji je predmet nadzora, primjenjivim odredbama zakona i međunarodnih konvencija, kao i rezultatima prethodno obavljenih inspekcijskih pregleda.

(2) Inspektor je dužan kao minimum obaviti uvid u podatke iz stavka 1. ovog članka dostupne kroz odgovarajuće baze podataka koje vodi Ministarstvo.

(3) U slučaju inspekcijskog nadzora nad stranim brodom inspek­tor je dužan pored uvida u baze podataka iz stavka 2. ovog članka, obaviti uvid i u informacijski sustav Pariškog memoranduma Sirenac, informacijski sustav Europske komisije Equasis, te provesti i druge pripreme sukladno postupcima u okviru Pariškog memoranduma.

(4) Obvezni inspekcijski pregled brodova propisan odredbama Memoranduma (brodovi iz članka 49. stavak 2. i članka 51. ovog Pravilnika), te ponovni inspekcijski pregled broda nakon izricanja mjere zabrane isplovljenja, inspektor će obaviti i izvan redovnog radnog vremena.

 

Članak 16.

(1) Ako je za obavljanje određenog inspekcijskog posla ili drugog tehničkog posla u svezi s inspekcijom potrebna posebna struč­nost ili specifična znanja, inspektor može prije donošenja odluke zatražiti nalaz ili mišljenje odgovarajućeg stručnjaka.

(2) Pregled stranog broda obavljaju samo inspektori koji ispunjavaju mjerila određena u članku 5. stavak 2. ovog Pravilnika.

(3) Inspektori koji obavljaju pregled i osobe čiji je nalaz ili mišljenje zatraženo, ne smiju imati nikakvog poslovnog interesa u svezi broda, kompanije, luke ili drugog objekta koji je predmet inspekcijskog nadzora, te ne smiju biti zaposlenici niti obavljati posao u ime nevladinih organizacija koje izdaju statutorne i klasifikacijske svjedodžbe ili koje obavljaju preglede potrebne za izdavanje tih svjedodžbi.

(4) Kada to okolnosti slučaja zahtijevaju, inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor nadležnih inspekcija (npr. inspekcija rada, farmaceutska inspekcija, sanitarna inspekcija, građevinska inspekcija i dr.).

(5) Inspektor će zatražiti zajednički inspekcijski nadzor iz stavka 4 ovog članka poglavito u obavljanju inspekcije životnih i radnih uvjeta na domaćim brodovima.

 

IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 17.

(1) Dnevno izvješće o stanju sigurnosti plovidbe sastoji se od prvog i drugog dijela.

(2) Prvi dio dnevnog izvješća sadrži podatke o brodovima u lukama na području lučke kapetanije, meteorološko izvješće, izvješće o stanju objekata sigurnosti plovidbe, izvješće o radu sustava veza, izvješće o odvijanju linijskog putničkog prometa, te izvanrednim događajima.

(3) Prvi dio izvješća podnosi načelnik Odjela za nadzor pomorske plovidbe, traganje i spašavanje, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, temeljem izvješća kapetana ispostava na području lučke kapetanije.

(4) Drugi dio izvješća sadrži podatke o stranim brodovima raspoloživim za pregled prema Pariškom memorandumu o nadzoru država luka, podatke o pregledanim stranim brodovima, podatke o brodovima s lista posebnog nadzora, podatke o pregledanim brodovima s lista posebnog nadzora, te podatke o ostalim pregledanim domaćim brodovima.

(5) Drugi dio izvješća podnosi načelnik Odjela za inspekcijske poslove, odnosno osoba koja ga zamjenjuje.

(6) Obrasci izvješća propisani su u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

 

Članak 18.

(1) Podnositelj izvješća odgovoran je za njegov sadržaj.

(2) Kapetani ispostava izvješćuju načelnika Odjela za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije, ili osobu koja ga zamjenjuje, o podacima sadržanim u prvom dijelu izvješća. Načelnik Odjela za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije ili osoba koja ga zamjenjuje, dostavlja prvi dio izvješća načelniku Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije. Načelnik Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje, sastavlja drugi dio izvješća i podnosi izvješće lučkom kapetanu i Upravi. Izvješće se dostavlja elektronskom poštom ili telefaksom.

(3) Dnevno izvješće (prvi i drugi dio) dostavlja se Upravi svakim danom do 9.00 sati. Drugi dio izvješća ne dostavlja se u neradne dane. U slučaju izvanrednih događaja tijekom neradnih dana obveza je djelatnika koji ima saznanja o izvanrednom događaju da telefonom izvijesti dežurnog djelatnika Uprave i lučke kapetanije.

(4) Dnevno izvješće odnosne lučke kapetanije mora biti izvješeno na oglasnoj ploči lučke kapetanije.

 

Članak 19.

(1) Načelnik Odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije sačinjava, a lučki kapetan odobrava dnevni raspored obavljanja inspekcijskih poslova na području lučke kapetanije.

(2) Dnevno izvješće o stanju sigurnosti plovidbe, tromjesečni plan nadzora lučke kapetanije, kao i rezultati prethodnih nadzora predstavljaju osnovu za utvrđivanje dnevnog rasporeda obavljanja inspekcijskih poslova.

(3) Temeljem dnevnog rasporeda lučki kapetan odobrava korištenje plovila i vozila za obavljanje inspekcijskih poslova sigurnosti plovidbe.

(4) Obrazac dnevnog rasporeda propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(5) Dnevni raspored dostavlja se Upravi elektroničkom poštom ili telefaksom.

(6) Pored poslova prema dnevnom rasporedu inspektori i ovlašteni djelatnici obavljaju i druge redovne poslove nadzora sigurnosti plovidbe.

(7) Nadzor nad pomorskim dobrom obavlja se sukladno planu nadzora, te prema prijavama i dojavama.

 

Članak 20.

(1) Inspektori i ovlašteni djelatnici po obavljenim inspekcijskim poslovima sukladno ovom Pravilniku upoznaju načelnika Odjela za inspekcijske poslove s rezultatima nadzora i poduzetim mjerama.

(2) Ukoliko je prilikom inspekcijskog nadzora izrečena mjera zabrane isplovljenja, zabrane rada ili zabrane uporabe, inspektor će primjerak rješenja, odnosno u slučaju stranog broda primjerak obavijesti za zapovjednika o izricanju mjere zabrane isplovljenja, dostaviti u Odjel za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje lučke kapetanije.

 

Članak 21.

Inspektor je dužan podatke o obavljenom inspekcijskom pregledu bez odlaganja unijeti u odgovarajuću bazu podataka koju vodi Ministarstvo, a u slučaju inspekcijskog pregleda stranog broda i u informacijski sustav SirenaC, na način kako je to utvrđeno Memorandumom.

 

V. PRAVA I OBVEZE INSPEKTORA

 

Članak 22.

(1) Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora, inspektor ima pravo, u skladu sa zakonom i drugim propisima, pregledati poslovne prostorije, poslovne spise, zgrade, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih fizičkih ili pravnih osoba, vodeći pritom računa da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Inspektor ima pravo saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

(3) Nadzirane fizičke osobe i odgovorne osobe u nadziranim pravnim osobama (korisnici luka i pristaništa, organizacije koje obav­ljaju poslove održavanja i obilježavanja plovnih putova, kompanije, vlasnici brodova i dr.) ili osobe koje ih zamjenjuju, zapovjednici brodova i drugih plovila dužni su omogućiti inspektoru nesmetano obavljanje inspekcijskih poslova, dati mu potrebne i istinite podatke, pružiti mu pomoć u osobama i tehničkim sredstvima, kada mu je ova potrebna za izvršenje određenog inspekcijskog posla.

 

Članak 23.

Ako se inspektoru prilikom provođenja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć ovlaštenih službenih osoba nadlež­ne policijske uprave.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka inspektor može privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok se ne osiguraju uvjeti za njegovo nesmetano provođenje, te postupiti prema odredbama članka 38. ovog Pravilnika.

 

Članak 24.

Inspektor može prije obavljanja inspekcijskog nadzora obavijestiti pravne ili fizičke osobe čije objekte namjerava nadzirati, zapovjednike brodova i plovila i odgovorne osobe kompanije i drugih organizacija, kako bi se djelotvornije obavio inspekcijski pregled i osigurala nazočnost odgovornih osoba, osim ako bi takva obavijest mogla biti štetna za djelotvorno izvršenje inspekcijskog pregleda.

 

Članak 25.

Ako inspektor prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, čije je provođenje ovlašten nadzirati, ima pravo i dužnost:

1. Saslušavati nadzirane osobe, a po potrebi i svjedoke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,

2. Narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku,

3. Podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog učinjenog prekršaja,

4. Podnijeti kaznenu prijavu zbog učinjenog kaznenog djela,

5. Naplatiti globu na mjestu izvršenja prekršaja kada je za to ovlašten prema posebnim propisima,

6. Donijeti prekršajni nalog zbog učinjenog prekršaja, ako je utvrđen neposrednim opažanjem inspektora,

7. Predložiti tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obustavu izvršenja propisa i drugih akata koji su u suprotnosti sa zakonima, propisima donesenim na temelju zakona i drugim pravnim aktima čije provođenje inspektor nadzire,

8. Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora utvrdi povredu propisa i drugih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama je nadležno neko drugo tijelo, dužan je o tome bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

 

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR NAD POMORSKIM OBJEKTIMA

 

Članak 26.

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad pomorskim objektom (plovnim objektom, tehničkim plovnim objektom, plutajućim objektom i nepomičnim odobalnim objektom) inspektor je dužan uvjeriti se da li stanje pomorskog objekta, kao i opreme i uređaja, tereta, posade, te životni i radni uvjeti na pomorskom objektu udovoljavaju standardima glede sigurnosti plovidbe, zaštite ljudskih života i pomorskog okoliša, te sigurnosne zaštite, propisanih Pomorskim zakonikom, Zakonom o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet, odredbama Tehničkih pravila, te primjenjivih međunarodnih konvencija.

(2) U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor mora voditi računa da svojim postupcima ne ugrožava sigurno obavljanje aktivnosti na pomorskom objektu.

 

Članak 27.

(1) Pored odredbi o postupcima inspekcijskog nadzora sadržanih u glavama VI-1, VI-2 i VI-3 ovog Pravilnika, domaći i strani brodovi, brodice i jahte, uključujući ribarske brodove, bit će u lukama Republike Hrvatske podvrgnuti inspekcijskom nadzoru u odnosu na odredbe posebnog propisa kojim se uređuje prijavljivanje i prihvat otpada s plovnih objekata i ostataka tereta.

(2) Ukoliko inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, poduzet će mjere sa ciljem osiguravanja da brod, brodica ili jahta ne isplovi iz luke dok se ne iskrca brodski otpad i ostaci tereta.

(3) Ukoliko postoji očiti dokaz da je brod, brodica ili jahta isplovio/la, a nije udovoljio/la zahtjevima posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, inspektor će o tome izvijestiti sljedeću luku.

(4) Ako se sljedeća luka iz stavka 3. ovog članka nalazi u Repub­lici Hrvatskoj, pored plaćanja globe, u toj će se luci obaviti detaljna provjera radi utvrđivanja svih činjenica u odnosu na udovoljavanje zahtjevima posebnog propisa iz stavka 1. ovog članka, uključujući točnost dostavljenih podataka iz prijave brodskog otpada za brodove koji su u obvezi prijavljivanja.

 

VI-1 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD DOMAĆIM BRODOM

 

Članak 28.

Inspekcijskom pregledu u lukama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se sljedeći domaći brodovi:

1. brodovi u međunarodnoj plovidbi kojima je u stranoj luci bilo zabranjeno isplovljenje, a prilikom prvog dolaska u hrvatsku luku;

2. brodovi koji se nalaze na »crnim« listama posebnog nadzora brodova, koje vodi Ministarstvo,

3. brodovi kojima su svjedodžbe povučene ili su postale nevažeće;

4. brodovi kod kojih je prilikom inspekcijskog pregleda u drugoj luci utvrđen nedostatak, čije je otklanjanje naloženo u određenom roku, nakon isteka tog roka;

5. brodovi koji su:

– uključeni u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;

– osumnjičeni za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;

– brodovi koji manevriraju na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe usvojene od strane IMO-a, ili se ne poštuju sigurni postupci i pravila navigacije;

– vođeni na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš.

6. brodovi za koje su nadležne vlasti druge države prijavile utvrđene nedostatke;

7. brodovi za koje su peljari ili lučke vlasti prijavili nedostatke koji bi mogli ugroziti sigurnost plovidbe prema odredbama poseb­nih propisa kojima je uređeno peljarenje, prijavljivanje opasnih tvari i red u luci;

8. brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja opasnih tvari;

9. brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja brodskog otpada ili na temelju dostavljenih informacija postoji drugi razlog za sumnju u udovoljavanje zahtjeva u svezi s predajom brodskog otpada;

10. brodovi za koje su druge fizičke ili pravne osobe koje imaju legitimni interes za sigurno vođenje broda, zaštitu ljudskih života i okoliša, prijavile nedostatak;

11. putnički brodovi, ro-ro putnički brodovi i brodovi za prijevoz rasutog tereta;

12. brodovi koji bi mogli predstavljati posebnu opasnost, na primjer tankeri za ulje, brodovi za prijevoz plina i kemikalija, te brodovi koji prevoze upakirane opasne tvari;

13. brodovi za koje postoji dokaz ili osnovana sumnja o namjernom ispuštanju ulja ili drugih povreda propisa o sprečavanju onečišćenja mora u vodama pod jurisdikcijom Republike Hrvatske.

 

Članak 29.

Ukoliko se inspekcijski pregled provodi u povodu prijave ili obavijesti zapovjednika, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legalni interes za sigurno vođenje broda, životne uvjete na brodu, sprečavanje onečišćenja, ili sigurnosnu zaštitu, inspektor je dužan osigurati da identitet osobe koja je podnijela prijavu ili obavijest ne bude otkriven.

 

Vrste inspekcijskog pregleda

 

Članak 30.

Inspekcijski pregled domaćeg broda može biti osnovni, detaljni i prošireni.

 

Osnovni pregled

 

Članak 31.

(1) Osnovni pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito:

a) provjeru, u primjerenom opsegu, isprava i knjiga navedenih u Dodatku II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

b) pregled općeg stanja broda, opreme, uređaja, tereta i posade, te životnih i radnih uvjeta na brodu.

(2) Sve isprave, osim Potvrde o usklađenosti (ISM), moraju biti u izvorniku.

(3) Tijekom pregleda domaćeg broda inspektor je dužan obaviti uvid u Upisni list broda zbog točnog upisa podataka o brodu u zapisnik.

(4) Inspektor može provjeriti i druge isprave, zapise i knjige broda i posade.

 

Članak 32.

(1) Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psiho-aktivnih lijekova.

(2) Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

(3) Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.

 

Članak 33.

(1) Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, te ima više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, ili je pod utjecajem droga ili psiho-aktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.

(2) Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psiho-aktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu, zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

 

Detaljni pregled

 

Članak 34.

(1) Ukoliko se inspektor prilikom obavljanja osnovnog pregleda uvjeri da je opće stanje broda takvo da postoji očiti razlog za vjerovanje da brod, oprema, uređaji, teret, posada, te životni i radni uvjeti na brodu ne odgovaraju uvjetima sigurnosti, pristupit će detaljnom pregledu.

(2) Očiti razlozi postoje kad se inspektor, sukladno svojoj profesionalnoj prosudbi uvjeri, da postoje činjenice koje upozoravaju na potrebu provođenja detaljnog pregleda broda, opreme, uređaja ili posade.

(3) Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku III koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 35.

(1) Detaljni inspekcijski pregled domaćeg broda obuhvaća poglavito pregled konstrukcije broda, prostora strojarnice, uvjeta dodijeljenih teretnih linija, sredstava za spašavanje, sigurnosti radio­uređaja, opreme za navigaciju, opreme za zaštitu od požara, uvjež­banost posade za izvanredne situacije, te pregled životnih i radnih uvjeta na brodu.

(2) Prilikom obavljanja detaljnog inspekcijskog pregleda inspek­tor će naročito voditi računa o onom području koje je predstavljalo očit razlog za provođenje detaljne inspekcije.

(3) Podsjetnik za obavljanje detaljnog pregleda naveden je u Dodatku IV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Prošireni inspekcijski pregled

 

Članak 36.

(1) Kada postoje očiti razlozi za obavljanje detaljnog pregleda kategorija domaćih brodova navedenih u Dodatku V., koji je sastav­ni dio ovog Pravilnika, inspektor će obaviti prošireni inspekcijski pregled.

(2) Prošireni inspekcijski pregled se obavlja sukladno Dodatku VI. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 37.

Domaći brodovi iz članka 36. ovoga Pravilnika podliježu proširenom inspekcijskom pregledu najmanje jednom godišnje u bilo kojoj domaćoj luci.

 

Privremena obustava inspekcijskog pregleda

 

Članak 38.

(1) U iznimnim situacijama, kada inspektor prilikom inspekcijskog pregleda utvrdi da brod očito ne udovoljava uvjetima sigurnosti, jer je utvrđen veći broj bitnih nedostataka, može se privremeno obustaviti inspekcijski pregled dok odgovorna strana ne poduzme odgovarajuće korake koji će se osigurati da brod zadovolji osnovne uvjete u pogledu sigurnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, inspektor donosi rješenje o zabrani isplovljenja broda.

(3) Istovremeno, u slučaju privremene obustave inspekcijskog pregleda domaćeg broda inspektor će izvijestiti priznatu organizaciju, koja će na poziv kompanije provesti pregled broda iz svoje nadležnosti, te o rezultatima pregleda i poduzetim mjerama pisano izvijestiti inspektora.

(4) Ukoliko poduzete mjere iz stavka 3. ovog članka u dovoljnoj mjeri osiguravaju zadovoljavanje osnovnih uvjeta sigurnosti broda, inspektor će nastaviti s privremeno obustavljenim inspekcijskim pregledom.

 

Članak 39.

(1) Troškove ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojem je izrečena mjera zabrane isplovljenja zbog ne udovoljavanja uvjetima sigurnosti plovidbe propisanih Pomorskim zakonikom, te odredbama međunarodnih konvencija, snosi kompanija.

(2) Mjera zabrane isplovljenja broda neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavka 1. ovog članka.

(3) Mjerila i visina troškova iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se u Dodatku VII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Uplaćena sredstva koristit će se za podmirenje troškova ponovnog inspekcijskog pregleda.

 

Zapisnik

 

Članak 40.

(1) Nakon obavljenog inspekcijskog pregleda, inspektor je dužan sastaviti zapisnik o obavljenom inspekcijskom pregledu.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan sa sadržajem zapisnika upoznati zapov­jednika broda ili osobu koja ga zamjenjuje, te kompaniju ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

 

Članak 41.

(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(2) Rješenje o otklanjanju nedostataka inspektor uručuje zapov­jedniku broda, te dostavlja kompaniji, priznatoj organizaciji, Ministarstvu (upisom u odgovarajuću bazu podataka) i lučkoj kapetaniji luke upisa.

(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka zapovjednik broda, kompanija ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

(4) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

(5) Ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora inspektor utvrdi nedostatke koji su po svojoj prirodi takvi da ne ugrožavaju bitno sigurnost plovidbe i zaštitu ljudskih života na moru, te pomorskog okoliša ili se ne mogu u razumnom roku otkloniti u luci pregleda, inspektor može dopustiti brodu da isplovi s utvrđenim nedostacima, vodeći računa o uvjetima i trajanju narednog putovanja, uz obavijest lučkoj kapetaniji sljedeće luke uplovljenja, ako je primjenjivo.

 

Zabrana isplovljenja

 

Članak 42.

(1) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja broda ili zaustav­ljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

(2) Pri donošenju odluke o zabrani isplovljenja broda inspektor će naročito voditi računa o mjerilima navedenim u Dodatku VIII., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Članak 43.

(1) Ukoliko se nedostaci koji su doveli do zabrane isplovljenja broda ne mogu otkloniti u luci gdje je mjera zabrane izrečena, inspektor će dopustiti brodu da isplovi do najbližeg raspoloživog brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke po izboru kompanije, a uz suglasnost inspektora, gdje će utvrđeni nedostaci biti otklonjeni.

(2) Prilikom donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka, inspektor će voditi računa da putovanje do brodogradilišta ili druge odgovarajuće luke ne predstavlja nerazuman rizik za zdravlje i život posade, rizik za druge brodove ili nerazuman rizik za pomorski okoliš.

 

Članak 44.

(1) Brod je dužan javiti se u brodogradilište ili luku u koju je upućen.

(2) Ukoliko se brod ne javi u brodogradilište ili luku u koju je upućen, brodu će biti zabranjeno isplovljenje u prvoj sljedećoj hrvatskoj luci.

 

Članak 45.

(1) U slučaju izricanja mjere zabrane isplovljenja inspektor će u zapisniku navesti pozivanje na odgovarajući propis uz svaki nedostatak koji je razlog za izricanje takve mjere.

(2) Kad inspektor donese odluku o zabrani isplovljenja broda, pored zapisnika, donosi i rješenje.

(3) Rješenje o zabrani isplovljenja broda inspektor uručuje zapovjedniku broda.

(4) Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik broda, kompanija ili njezin ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku od 15 dana.

(5) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

 

Objava informacija o zabrani isplovljenja

 

Članak 46.

(1) Ministarstvo će, temeljem izvješća inspekcije sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i izvješća Pariškog memoranduma, svaka tri mjeseca objavljivati liste posebnog nadzora.

(2) Liste posebnog nadzora su:

1. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi kojima je dva i više puta u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista A – »crna lista«);

2. Lista brodova u međunarodnoj plovidbi kojima je jednom u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplov­ljenja (Lista A1);

3. Lista brodova u domaćoj plovidbi kojima je dva i više puta u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplov­ljenja (Lista B – »crna lista«);

4. Lista brodova u domaćoj plovidbi kojima je jednom u prethodnom razdoblju od 3 godine izrečena mjera zabrane isplovljenja (Lista B1);

5. Lista zapovjednika čijim je brodovima (veći od 100 BT) dva i više puta izrečena mjera zabrane isplovljenja u prethodnom razdob­lju od 2 godine (lista C – »crna lista«); ako u posljednjoj godini brodu tog zapovjednika nije izrečena mjera zabrane isplovljenja, zapovjednik se briše sa liste;

6. Lista kompanija kojima je u odnosu na 30 i više posto od ukupnog broja brodova u floti upisanih u hrvatski upisnik izrečena mjera zabrane isplovljenja u prethodnom razdoblju od dvije godine.

(3) Brod, zapovjednik, odnosno kompanija, brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu pojedine liste u stavku 2. ovog članka.

 

Pregled domaćeg broda u stranoj luci

 

Članak 47.

(1) Za obavljanje pregleda u stranoj luci raspoloživi su prije svih sljedeći domaći brodovi u međunarodnoj plovidbi:

a) brod koji nije pregledan u luci u Republici Hrvatskoj u posljednje 3 godine,

b) brod kojemu je u zadnje tri godine u stranim lukama dva i više puta izrečena mjera zabrane isplovljenja.

(2) Ministarstvo će, u dogovoru s kompanijom usuglasiti vrijeme i mjesto pregleda.

(3) Pregled broda u stranoj luci se obavlja u opsegu detaljnog ili proširenog inspekcijskog pregleda.

(4) O inspekcijskom pregledu u stranoj luci inspektor sastavlja zapisnik sukladno postupku propisanom u članku 40. ovog Pravilnika.

(5) Ukoliko se utvrde nedostaci na brodu, inspektor će donijeti rješenje o otklanjanju nedostataka, te o tome izvijestiti priznatu organizaciju, a zapovjedniku naložiti otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(6) Ukoliko su nedostaci takve prirode da je bitno ugrožena sigurnost plovidbe, inspektor će poduzeti mjere radi sprečavanja isplovljenja broda iz strane luke.

(7) Zapovjednik/kompanija će prije isplovljenja broda iz strane luke izvijestiti inspektora o svim radnjama poduzetim s ciljem otklanjanja utvrđenih nedostataka iz stavaka 5. i 6. ovog članka.

(8) Troškove putovanja inspektora snosi Ministarstvo, osim u slučaju utvrđivanja nedostataka kojima se bitno ugrožava sigurnost plovidbe, kada troškove putovanja inspektora snosi kompanija.

 

VI-2 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD STRANIM BRODOM

 

Primjena

 

Članak 48.

(1) Odredbe ove glave Pravilnika primjenjuju se na bilo koji strani brod i njegovu posadu:

– koji pristaje u luke Republike Hrvatske ili na nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima, ili

– sidri pred tim lukama ili nepomičnim odobalnim objektima ili plutajućim objektima, ili

– neovlašteno sidri na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda Republike Hrvatske.

(2) Odredbe ove glave Pravilnika ne primjenjuju se na ratne i ratne pomoćne brodove.

(3) Za brodove tonaže manje od 500 bruto tona inspektor će uvažavati one zahtjeve odgovarajućih međunarodnih konvencija koji se na njih primjenjuju. U dijelu u kojem se odredbe međunarodne konvencije na njih ne primjenjuju poduzet će one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš. U primjeni ovog stavka inspektor će postupati sukladno smjernicama sadržanim u Dodatku I. Memoranduma.

(4) Kada provodi inspekcijski pregled broda koji vije zastavu države koja nije stranka međunarodne konvencije, inspektor će osigurati da postupak prema tim brodovima i njihovoj posadi ne bude povoljniji u odnosu na brod koji vije zastavu države koja je stranka te konvencije.

(5) U obavljanju inspekcijskog nadzora nad ribarskim brodovima, drvenim brodovima jednostavne gradnje i javnim brodovima koji se ne koriste u gospodarske svrhe inspektor će poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da ti brodovi ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.

(6) Inspekcijski nadzor nad stranim brodom koji temeljem odobrenja Ministarstva obavlja prijevoz stvari i putnika iz jedne u drugu hrvatsku luku (kabotaža), obavlja se prema odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na pregled domaćeg broda, izuzev odredaba članaka 40. do 45. ovoga Pravilnika, kad se primjenjuju odgovarajuće odredbe o pregledu stranog broda.

 

Nadzorne obveze

 

Članak 49.

(1) Ukupan broj inspekcijskih pregleda stranih brodova iz stavka 2. i 3. ovoga članka i članka 51. ovog Pravilnika, koje inspektori obave u toku svake kalendarske godine, mora iznositi najmanje 25% od prosječnog godišnjeg broja individualnih brodova koji uplove u luke Republike Hrvatske, izračunato na bazi zadnje tri kalendarske godine za koje postoje statistički podaci.

(2) Inspektor mora, poštujući odredbe članka 52. ovoga Pravilnika, obaviti inspekcijski pregled svakog stranog broda, u skladu s člankom 50. ovoga Pravilnika, za koji nije propisan prošireni pregled, s faktorom izbora (target factor) većim od 50, prema informacijskom sustavu SireNaC, pod uvjetom da je prošlo najmanje mjesec dana od zadnjeg inspekcijskog pregleda izvršenog u luci na području Memoranduma.

(3) Kod izbora drugih stranih brodova za inspekcijski pregled inspektor mora izabrati brodove po sljedećem prednosnom redu:

– najprije brodove koji su navedeni u Dijelu I. Dodatka IX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, bez obzira na njihov faktor izbora,

– zatim brodove navedene u Dijelu II. Dodatka IX. izabrane po padajućem redu, koji ovisi o prioritetu utvrđenom na temelju vrijednosti faktora izbora, objavljenom u informacijskom sustavu SIReNaC.

(4) Inspektor neće pregledavati strani brod koji je u prethodnom šestomjesečnom razdoblju pregledan u luci neke od država članica Memoranduma, osim ako:

– je brod naveden u Dodatku IX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika,

– ima nedostataka iz prošlog inspekcijskog pregleda, za koje je istekao utvrđeni rok za otklanjanje,

– postoji očiti razlog za obavljanje inspekcijskog pregleda,

– se na brod odnosi stavak 2. ovoga članka.

(5) Odredbe stavka 4. ne primjenjuju se na kontrolu radnih postupaka posebno predviđenih u međunarodnim konvencijama.

 

Postupak inspekcijskog nadzora

 

Članak 50.

(1) Kada obavlja inspekcijski pregled stranog broda inspektor mora:

a) u primjerenom opsegu provjeriti isprave i knjige navedene u Dodatku X. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,

b) uvjeriti se u opće stanje broda, uključujući strojarnicu i nastambe, te higijenske uvjete.

(2) Pored isprava, zapisa i knjiga navedenih u Dodatku X. ovog Pravilnika inspektor može pregledati i sve druge dokumente koji se moraju sukladno međunarodnim konvencijama nalaziti na brodu.

(3) Uvijek kada nakon inspekcijskog pregleda iz stavaka 1. i 2. ovog članka postoje očiti razlozi za vjerovanje da stanje broda, njegove opreme ili posade ne odgovara zahtjevima primjenjivih međunarodnih konvencija, inspektor će obaviti detaljni pregled, uključujući daljnju provjeru usklađenosti sa zahtjevima radnih postupaka na brodu.

(4) Očiti razlozi postoje kada inspektor pronađe dokaze koji po njegovoj stručnoj prosudbi opravdavaju detaljni pregled broda, njegove opreme i posade.

(5) Primjeri očitih razloga navedeni su u Dodatku XI. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Način obavljanja detaljnog pregleda naveden je u Dodatku XII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(7) Inspektor će također uzeti u obzir sljedeće postupke i upute za nadzor brodova:

a) Načela za određivanje najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu (IMO Rezolucija A.890 (21) s dodacima: Sadržaj Svjedodžbe o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Dodatak 1) i Smjernice za primjenu načela o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu (Dodatak 2);

b) Odredbe Međunarodnog kodeksa opasnih tvari (IMDG);

c) Izdanje Međunarodne organizacije rada (ILO) »Inspekcijski pregled radnih uvjeta na brodu: Smjernice za postupke«;

d) Dodatak I. Memoranduma, »Postupci nadzora države luke«.

 

Obvezni prošireni inspekcijski pregled određenih brodova

 

Članak 51.

(1) Brod iz jedne od kategorija navedenih u Dijelu A. Dodatka XIII, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, bit će predmetom obveznog proširenog inspekcijskog pregleda nakon razdoblja od 12 mjeseci od zadnjeg proširenog inspekcijskog pregleda obavljenog u luci države članice Memoranduma.

(2) Ako je brod izabran za pregled u skladu s člankom 49. stavak 3. tada će se obaviti prošireni inspekcijski pregled. Međutim, u vremenu između dvije proširene inspekcije ti brodovi mogu biti predmetom inspekcijskog pregleda predviđenog u članku 50. ovoga Pravilnika.

(3) Kompanija ili zapovjednik broda na koga se odnosi stavak 1. ovoga članka, mora javiti sve podatke navedene u Dijelu B Dodatka XIII. inspekciji lučke kapetanije u luci Republike Hrvatske u koju brod uplovljava, po isteku 12 mjeseci od zadnjeg proširenog inspekcijskog pregleda. Ovi podaci će se dostaviti najmanje tri dana prije predviđenog uplovljenja broda u luku ili prije isplovljenja iz zadnje luke ako se očekuje da će putovanje trajati manje od tri dana.

(4) Na brodu koji nije postupio u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, inspektor će obaviti prošireni inspekcijski pregled u prvoj hrvatskoj luci.

(5) Inspektor će, poštujući odredbe članka 52. ovoga Pravilnika, osigurati da se na brodovima na koje se odnose stavci 3. i 4. ovog članka izvrši prošireni inspekcijski pregled u prvoj luci u koju uplove nakon isteka 12 mjeseci od zadnjeg proširenog inspekcijskog pregleda, ako brod ima faktor izbora jednak ili veći od 7.

(6) Prošireni inspekcijski pregled će se obaviti u skladu s postupcima navedenim u Dijelu C Dodatka XIII, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

Postupci u nekim slučajevima kada brod nije moguće pregledati

 

Članak 52.

(1) U slučaju kada inspektor iz operativnih razloga ne može obaviti inspekcijski pregled broda s faktorom izbora većim od 50 iz članka 49. stavka 2. ovoga Pravilnika, ili obvezni prošireni inspekcijski pregled iz članka 51. stavka 5. ovog Pravilnika, inspektor mora u informacijski sustav SIReNaC unijeti obavijest da taj pregled nije obavljen.

(2) Ministarstvo će svakih šest mjeseci obavještavati Europsku komisiju o slučajevima iz stavka 1. ovog članka, navodeći razloge zbog kojih inspekcijski pregledi nisu bili obavljeni.

(3) Tijekom kalendarske godine, broj neobavljenih inspekcijskih pregleda ne smije prijeći 5% prosječnog godišnjeg broja individualnih brodova raspoloživih za inspekcijski pregled na koje se odnosi stavak 1. ovog članka, koji uplove u luke Republike Hrvatske, a koji su izračunati na temelju podataka za zadnje tri kalendarske godine, za koje su raspoloživi statistički podaci.

(4) Brodovi iz stavka 1. ovoga članka koji nisu bili pregledani u drugoj državi članici Memoranduma, moraju biti pregledani u luci Republike Hrvatske u skladu s člankom 49. stavak 2. ovoga Pravilnika, odnosno mora biti obavljen obvezni prošireni inspekcijski pregled u skladu s člankom 51. stavak 5. ovoga Pravilnika, ovisno o slučaju, ako je luka Republike Hrvatske prva luka u koju brod uplovi.

 

Mjere odbijanja uplovljenja određenih brodova

 

Članak 53.

(1) Lučka kapetanija će brodu koji spada u jednu od kategorija iz Dijela A Dodatka XIV, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, odbiti uplovljenje u luku Republike Hrvatske, osim primjera navedenih u članku 56. ovoga Pravilnika, ako brod:

– vije zastavu države navedene na crnoj listi godišnjeg izvješća Memoranduma

i

– izrečena mu je mjera zabrane isplovljenja više od dva puta u zadnjih 24 mjeseca u lukama država potpisnica Memoranduma

ili

– vije zastavu države navedene na crnoj listi godišnjeg izvješća Memoranduma kao država »vrlo velikog rizika« ili »velikog rizika«

i

– izrečena mu je mjera zabrane isplovljenja više od jednom u zadnjih 36 mjeseci u lukama država potpisnica Memoranduma.

(2) Mjera odbijanja uplovljenja na snazi je odmah kada brod dobije odobrenje da isplovi iz luke u kojoj mu je bila izrečena mjera zabrane isplovljenja drugi, odnosno treći put, ovisno o slučaju.

(3) Za provedbu stavka 1. ovog članka inspektor će primijeniti postupak naveden u Dijelu B Dodatka XIV. ovoga Pravilnika.

 

Otklanjanje nedostataka i zabrana isplovljenja

 

Članak 54.

(1) Inspektor će se uvjeriti da su svi nedostaci koji su bili potvrđeni ili utvrđeni inspekcijskim pregledom obavljenim u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 49. i člankom 51. ovoga Pravilnika otklonjeni ili će biti otklonjeni u skladu s odredbama odnosnih međunarodnih konvencija.

(2) U slučaju nedostataka očito opasnih po sigurnost, zdravlje ili okoliš, inspektor će izreći mjeru zabrane isplovljenja ili obustave radnje u tijeku koje su otkriveni nedostaci. Nalog za zabranu isplovljenja broda ili zaustavljanje radnje neće se povući dok se opasnost ne otkloni ili dok inspektor ne utvrdi da brod, poštujući sve potrebite uvjete, može nastaviti putovanje ili da se radnja može nastaviti bez opasnosti za sigurnost i zdravlje putnika ili posade, ili bez opasnosti za druge brodove, ili da ne predstavljaju nerazboritu prijetnju povredi morskog okoliša.

(3) Inspektor će sukladno svojoj stručnoj prosudbi odlučiti da li će brodu zabraniti isplovljenje ili ne, primjenjujući kriterije iz Dodatka XV. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. U skladu s time brodu će zabraniti isplovljenje ako nije opremljen s ispravnim zapisivačem podataka o putovanju (VDR), ako je njegova upotreba obavezna u skladu s Dodatkom XVI. Ako ovaj nedostatak ne može biti otklonjen u luci u kojoj je zabranjeno isplovljenje, inspektor može dozvoliti brodu da proslijedi u najbližu odgovarajuću luku gdje će nedostatak biti odmah otklonjen ili će zahtijevati da se nedostatak otkloni u roku od najviše 30 dana. U tom slučaju će se primijeniti postupci iz članka 56. ovoga Pravilnika.

(4) U izvanrednim okolnostima, kada je očito da je opće stanje broda podstandardno, inspektor može privremeno obustaviti inspekcijski pregled takvog broda, sve dok odgovorne strane ne poduzmu potrebne korake i osiguraju da brod ispunjava sve primjenjive zahtjeve iz međunarodnih konvencija.

(5) Kada je temeljem obavljenih inspekcijskih pregleda iz članka 49. stavka 2. i 3. i članka 51. ovoga Pravilnika brodu potrebno zabraniti isplovljenje, inspektor će pisanim putem izravno izvijestiti državu zastave broda, uz priloženi inspekcijski zapisnik, a ako to nije moguće, inspektor će izvijestiti najbliže konzularno odnosno diplomatsko predstavništvo o svim okolnostima koje su bile razlog za zabranu isplovljenja broda. Kada je potrebno, inspektor će obavijestiti i ovlaštenog inspektora ili priznatu organizaciju odgovornu za izdavanje svjedodžbi klase ili statutornih svjedodžbi u ime države zastave.

(6) Pored izvješćivanja propisanih ovim Pravilnikom, Ministarstvo će osigurati i udovoljavanje dodatnim zahtjevima međunarodnih konvencija koji se odnose na postupke izvješćivanja u odnosu na inspekciju države luke.

(7) Kod obavljanja inspekcijskog pregleda inspektor treba nastojati izbjeći neopravdanu zabranu isplovljenja ili zadržavanje broda. Ako je brodu neopravdano izdana zabrana isplovljenja ili je došlo do kašnjenja, vlasnik ili kompanija broda imaju pravo na naknadu štete ili gubitak koji su pretrpjeli. U svakom slučaju o navodnom neopravdanoj zabrani isplovljenja ili zakašnjenju obveza dokazivanja ostaje na vlasniku ili kompaniji broda.

 

Postupak u slučaju kada brod nema ISM svjedodžbe

 

Članak 55.

(1) Kad se inspekcijskim pregledom utvrdi da preslik Potvrde o usklađenosti ili Potvrda upravljanja sigurnošću u skladu s ISM Kodeksom nedostaju na brodu koji je u obvezi udovoljavanja ISM Kodeksu na dan inspekcijskog pregleda, inspektor će donijeti rješenje o zabrani isplovljenja.

(2) Kada prilikom inspekcijskog pregleda broda navedenog u stavku 1. ovog članka nisu utvrđeni drugi nedostaci radi kojih se izriče mjera zabrane isplovljenja broda inspektor može, radi sprečavanja zakrčenosti luke, dozvoliti brodu isplovljenje. Inspektor će o svakoj takvoj odluci izvijestiti sve države članice Memoranduma.

(3) Inspektor će poduzeti mjere kojim će osigurati da se svim brodovima koji su dobili odobrenje za isplovljenje iz luke u okolnostima iz stavka 2. ovog članka, odbije uplovljenje u bilo koju luku države članice Memoranduma, osim u slučajevima navedenim u stavku 6. članka 56. ovoga Pravilnika, dok vlasnik ili kompanija broda ne pruži dokaze inspektoru koji je izrekao mjeru zabrane isplovljenja broda, da brod ima valjane svjedodžbe, izdane u skladu s ISM Kodeksom. Kada su na brodu utvrđeni nedostaci iz članka 54. stavak 2. ovoga Pravilnika, koje nije moguće otkloniti u luci obavljanja inspekcijskog pregleda, inspektor će primijeniti odredbe članka 56. ovoga Pravilnika.

(4) Stranom brodu kojem je zbog razloga navedenog u stavku 2. ovog članka izrečena mjera odbijanja uplovljenja u luke država članica Memoranduma, neće biti dozvoljeno uplovljenje u nijednu luku Republike Hrvatske ukoliko nisu otklonjeni uzroci zbog kojih je mjera odbijanja uplovljenja izrečena.

 

Inspekcijski pregled za praćenje i zabrana isplovljenja broda

 

Članak 56.

(1) Kada nedostake radi kojih je brodu bilo zabranjeno isplovljenje, u skladu s člankom 54. stavak 2. ovoga Pravilnika nije moguće otkloniti u luci pregleda, inspektor može dozvoliti brodu da proslijedi u najbliže odgovarajuće raspoloživo brodogradilište izabrano od strane zapovjednika i uključenih strana, ali samo ako su ispunjeni uvjeti koje je odredila nadležna vlast države zastave i s kojima se slaže inspektor. Tim uvjetima se mora osigurati da brod može isploviti bez opasnosti za sigurnost i zdravlje posade i putnika, ili opasnosti za druge brodove, te bez ugrožavanja morskog okoliša.

(2) U slučajevima navedenim u stavku 1. ovoga članka, inspektor će obavijestiti nadležnu vlast države u kojoj se nalazi brodogradilište, strane iz članka 54. stavak 5. i prema potrebi sva ostala tijela o svim uvjetima putovanja.

(3) Obavještavanje strana navedenih u stavku 2. ovoga članka obavit će se u skladu s postupcima utvrđenim u okviru Memoranduma.

(4) Kada inspekcija lučke kapetanije primi takvu obavijest, izvijestit će o poduzetim mjerama tijelo koje ju je obavijestilo.

(5) Ministarstvo će poduzeti mjere kako bi osiguralo da se brodovima navedenim u stavku 1. ovoga članka, koji su isplovili:

– ne pridržavajući se uvjeta koje je odredio inspektor,

ili

– koji nisu udovoljili primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija time što nisu uplovili u dogovoreno brodogradilište,

odbije uplovljenje u bilo koju luku u okviru Memoranduma, sve dok vlasnik ili kompanija ne dokažu, na način predviđen Memorandumom, da brod zadovoljava sve primjenjive zahtjeve međunarodnih konvencija.

(6) U slučajevima nevedenim u prvoj alineji stavka 5. ovog članka Ministarstvo će bez odgađanja upozoriti nadležne vlasti svih drugih država članica Memoranduma.

(7) U slučajevima navedenim u drugoj alineji stavka 5. ovog članka Ministarstvo će, ako se brodogradilište nalazi u Republici Hrvatskoj, bez odlaganja obavijestiti nadležne vlasti svih drugih država članica Memoranduma.

(8) Prije primjene mjere odbijanja uplovljenja, Ministarstvo može zatražiti konzultacije s upravom države zastave broda.

(9) Bez obzira na odredbe stavka 5. ovog članka, lučka kapetanija može uz konzultacije s Ministarstvom dozvoliti uplovljenje u luke Republike Hrvatske u slučaju više sile ili izrazitih rizika za sigurnost broda, ili u svrhu smanjenja ili ograničenja rizika od onečišćenja, ili otklanjanja nedostataka, pod uvjetom da su vlasnik, kompanija ili zapovjednik primijenili mjere za siguran ulaz broda u luku, a uz suglasnost lučke kapetanije.

 

Suradnja

 

Članak 57.

(1) Podaci o brodovima koji uplovljavaju u luke Republike Hrvatske inspektoru će biti dostupni putem Odjela za nadzor pomorske plovidbe lučke kapetanije, u suradnji sa svim tijelima nadležnim za praćenje pomorskog prometa u luci (lučka uprava, peljari i sl.).

(2) Ministarstvo razmjenjuje podatke i surađuje s odgovarajućim tijelima drugih država članica Memoranduma, Europskom komisijom i informacijskim sustavom SIReNaC, uspostavljenim u St. Malou, Francuska.

(3) U slučaju obavljanja inspekcijskog pregleda iz članka 49. stavak 2. i članka 51. ovog Pravilnika inspektori će pregledati podatke iz javnih i privatnih baza podataka, dostupne putem informacijskog sustava Equasis.

(4) Podaci iz 2. i 3. stavka ovoga članka navedeni su u Dodatku 4. Memoranduma, te u članku 64. ovog Pravilnika.

 

Članak 58.

U slučaju razlika između odredaba ovog Pravilnika i teksta Memoranduma, primijenit će se odredbe Memoranduma.

 

Članak 59.

(1) Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da je zapovjednik ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će ga podvrgnuti ispitivanju s pomoću odgovarajućih sredstava i uređaja ili ga uputiti na stručni pregled radi provjere ima li alkohola u organizmu ili pokazuje li znake alkoholne poremećenosti odnosno nalazi li se pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova.

(2) Zapovjednik ili član posade dužan se podvrgnuti ispitivanju odnosno stručnom pregledu na koji je upućen.

(3) Ako se ispitivanjem ili stručnim pregledom utvrdi da je osoba iz stavka 2. ovoga članka pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, troškove utvrđivanja snosit će odnosna osoba.

 

Članak 60.

(1) Ako inspektor utvrdi da je član posade pod utjecajem alkohola, te ima više od 0,5 g/kg alkohola u krvi, ili je pod utjecajem droga ili psihoaktivnih lijekova ili je iz drugih razloga nesposoban za obavljanje poslova u svezi sa sigurnosti plovidbe, naredit će zapovjedniku broda da ga smijeni s dužnosti.

(2) Ako inspektor utvrdi da je zapovjednik broda pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova ili da je zbog drugih razloga nesposoban za upravljanje brodom ili ako brod iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka nema najmanji broj i sastav članova posade koji su propisani za njegovu sigurnu plovidbu, zabranit će se brodu plovidba dok ne prestanu razlozi radi kojih je zabrana izdana.

 

Zapisnik

 

Članak 61.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda, detaljnog inspekcijskog pregleda ili proširenog inspekcijskog pregleda, inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci zbog kojih je donesena mjera zabrane isplovljenja broda, zapisnik sadrži i informaciju o budućoj objavi zabrane sukladno odredbi članka 64. ovoga Pravilnika.

(5) Podatke o unajmitelju u zapisniku ovjerava zapovjednik broda, ili osoba koja ga zamjenjuje.

(6) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku broda.

(7) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci vezani uz radne uvjete na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade na brodu, inspektor će o tome izravno ili diplomatskim putem izvijestiti državu zastave, s priloženim zapisnikom o obavljenom inspekcijskom pregledu.

 

Članak 62.

(1) Kad inspektor donese odluku o zabrani isplovljenja broda, pored zapisnika iz članka 54. stavak 5. ovog Pravilnika, donosi i rješenje na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Rješenje o zabrani isplovljenja broda inspektor uručuje zapovjedniku broda, te o zabrani isplovljenja izvješćuje Ministarstvo.

(3) Ministarstvo će izravno ili diplomatskim putem uputiti obavijest o zabrani isplovljenja državi zastave i priznatoj organizaciji, ako je primjenjivo, s priloženim zapisnikom o obavljenom inspekcijskom pregledu i rješenjem o zabrani isplovljenja broda.

(4) Nakon ukidanja mjere zabrane isplovljenja, stranama iz stavka 3. ovog članka upućuje se obavijest o prestanku zabrane isplovljenja, s priloženim završnim zapisnikom o obavljenom inspekcijskom pregledu.

(5) Obavijesti iz stavka 3. i 4. ovog članka sastavljaju se na obrascima propisanim u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(6) Na rješenje iz stavka 1. ovoga članka vlasnik broda, kompanija ili njegov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

(7) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

 

Naknada troškova

 

Članak 63.

(1) Ako se inspekcijskim pregledima navedenim u člancima 50. i 51. potvrde ili utvrde nedostaci u odnosu na zahtjeve međunarodnih konvencija, koji su razlog za izricanje mjere zabrane isplovljenja broda, sve troškove u svezi ponovnog pregleda snosit će vlasnik broda ili kompanija ili njihov predstavnik u luci.

(2) Sve troškove u svezi pregleda koji je obavio inspektor u Republici Hrvatskoj na temelju odredbe članka 56. stavak 5. snosit će vlasnik broda ili kompanija.

(3) U slučaju zabrane isplovljenja broda radi utvrđenih nedostataka ili nedostatka valjanih svjedodžbi kao što je navedeno u članku 54. i Dodatku XV., svi troškovi koji se odnose na zabranu isplovljenja u luci snosit će vlasnik broda ili kompanija.

(4) Mjera zabrane isplovljenja neće se ukinuti dok odgovorna osoba ne podnese dokaz o podmirenju troškova iz stavaka 1., 2. ili 3 ovog članka.

(5) Mjerila i visina troškova iz stavaka 1., 2. ili 3. ovog članka utvrđuju se u Dodatku VII. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(6) Uplaćena sredstva koristit će se za podmirenje troškova ponovnog inspekcijskog pregleda.

 

Objava podataka

 

Članak 64.

(1) Podaci o inspekcijskim pregledima stranih brodova obavljenim u lukama Republike Hrvatske, koji su rezultirali izricanjem mjere zabrane isplovljenja, odnosno odbijanja uplovljenja, navedeni u Dodatku XVII, Dio I, unose se u informacijski sustav Memoranduma SIReNaC, a podaci za prethodni mjesec se svakog mjeseca objavljuju na internetskim stranicama Memoranduma.

(2) Podaci navedeni u Dijelu I i II Dodatka XVII i podaci o izmjenama, suspenzijama i povlačenju svjedodžbi klase broda bit će dostupni SIReNaC informacijskom sustavu.

(3) Podaci iz stavka 2. ovog članka objavljuju se javno putem informacijskog sustava Equasis, neposredno nakon provođenja inspekcijskog pregleda ili izricanja mjere zabrane isplovljenja.

 

Podaci za nadzor primjene

 

Članak 65.

Ministarstvo će dostavljati Europskoj komisiji u propisanim rokovima podatke navedene u Dodatku XVIII koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

 

VI-3 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD BRODICAMA I JAHTAMA

 

Članak 66.

(1) Odredbe ove glave Pravilnika odnose se na inspekcijski nadzor nad domaćim i stranim brodicama i jahtama.

(2) Inspekcijski nadzor nad brodicama i jahtama obavljaju prvenstveno ovlašteni djelatnici lučkih kapetanija.

 

Članak 67.

Inspekcijskom pregledu u lukama, teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske prije svih podvrgavaju se brodice i jahte za koje postoji dojava, sumnja ili je neposrednim opažanjem utvrđeno da:

– brodica ili jahta nema valjane isprave, zapise i/ili knjige,

– brodica ili jahta ima nedostatke u svezi konstrukcije i opreme;

– je brodica ili jahta prekrcana u odnosu na utvrđenu nosivost ili najveći dopušteni broj osoba/putnika;

– je s brodice ili jahte odaslan lažni poziv za pomoć ili je neovlašteno korištena radio postaja;

– granična kontrola nije obavljena prema propisima;

– brodica ili jahta za osobne potrebe neovlašteno obavlja kabotažu;

– brodica ili jahta obavlja gospodarsku djelatnost bez koncesijskog odobrenja;

– osobe na brodici ili jahti neovlašteno vade potonule stvari;

– zapovjednik jahte/voditelj brodice i/ili članovi posade su u plovidbi pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova;

– osobe na brodici ili jahti onečišćuju more uljem ili otpadom;

– brodica ili jahta glisiraju na udaljenosti od obale manjoj od propisane ili na mjestu gdje je glisiranje zabranjeno;

– brodica ili jahta plovi izvan dozvoljenog područja plovidbe;

– se plovidba obavlja na nepropisnoj udaljenosti od obale, objekata marikulture ili plutajuće ograde uređene plaže;

– se s brodice ili jahte obavlja ronjenje bez plutajuće oznake ronioca;

– brodica ili jahta nema propisani broj članova posade s odgovarajućim ovlaštenjima

– brodica ili jahta koja je pretrpila nesreću.

 

Članak 68.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad brodicom ili jahtom inspektor će:

a) obaviti nadzor nad ispravama brodice ili jahte, te broju i ovlaštenjima posade, navedenim u stavku 3. i 4. ovog članka;

b) uvjeriti se da opće stanje brodice ili jahte, uključujući opremu, udovoljava osnovnim uvjetima glede sigurnosti plovidbe i zaštite pomorskog okoliša.

(2) Isprave iz stavka 1. alineja a) ovog članka moraju biti u izvorniku.

(3) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda domaće brodice ili jahte, inspektor će pregledati sljedeće isprave:

– dozvola za plovidbu brodice,

– upisni list jahte,

– svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu,

– ovlaštenja za upravljanje brodicom, odnosno jahtom,

– policu o osiguranju obvezne odgovornosti za nematerijalne štete vlasnika brodice,

– koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti;

– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje brodice ili jahte.

(4) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda strane brodice ili jahte, inspektor će pregledati sljedeće isprave:

– vinjeta;

– ovjereni popis posade i putnika;

– ovjereni popis osoba koje borave na brodici ili jahti;

– dokaz da je brodica ili jahta sposobna za plovidbu;

– dokaz da je osoba koja zapovijeda brodicom ili jahtom sposobna upravljati plovilom sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske;

– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama;

– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje brodice ili jahte.

(5) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda domaće brodice ili jahte sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, provjeriti jesu li zadovoljeni zahtjevi Tehničkih pravila.

(6) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda strane brodice ili jahte sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, poduzeti one radnje koje budu potrebne radi osiguravanja da te brodice i jahte ne predstavljaju očitu opasnost po sigurnost, zdravlje ili okoliš.

 

Članak 69.

Ukoliko postoji očiti razlog za vjerovanje da su zapovjednik jahte, voditelj brodice ili član posade pod utjecajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova, inspektor će odgovarajuće primijeniti odredbe članaka 32. i 33. ovog Pravilnika.

 

Članak 70.

(1) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ili jahta ima nedostataka koji ugrožavaju sigurnost plovidbe, zabranit će daljnju plovidbu brodice ili jahte.

(2) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da strana brodica ili jahta obavlja prijevoz stvari i putnika između hrvatskih luka uz naplatu (kabotažu), zabranit će daljnju plovidbu brodice ili jahte, te poduzeti i druge mjere za koje je ovlašten prema posebnim propisima.

(3) Ako inspektor u obavljanju nadzora utvrdi da brodica ili jahta ima nedostataka koji bitno ne ugrožavaju sigurnost plovidbe, naredit će vlasniku brodice ili jahte da ih otkloni u određenom roku, ali ne duljem od 30 dana.

(4) Ukoliko se nedostaci brodice ili jahte iz stavka 3. ovog članka ne otklone u danom roku, zabranit će se daljnja plovidba brodice ili jahte.

(5) Ukoliko se domaća brodica ili jahta kojoj je izrečena mjera zabrane plovidbe zatekne u plovidbi, oduzet će se dozvola za plovidbu brodice ili svjedodžba o sposobnosti jahte za plovidbu.

(6) O izrečenoj mjeri iz stavka 5. ovog članka inspektor će u slučaju brodice izvijestiti lučku kapetaniju ili ispostavu koja je izdala dozvolu za plovidbu brodice, a u slučaju jahte i priznatu organizaciju.

 

Zapisnik

 

Članak 71.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda brodice ili jahte inspek­tor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika jahte, odnosno voditelja brodice, sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za voditelja brodice, odnosno zapovjednika jahte, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje zapovjednik jahte, odnosno voditelj brodice ili osoba koja ga zamjenjuje.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti zapovjedniku jahte odnosno voditelju brodice.

 

Članak 72.

(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(2) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani plovidbe.

(3) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za domaću brodicu inspektor uručuje voditelju brodice, te dostavlja lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana.

(4) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za domaću jahtu inspektor uručuje zapovjedniku jahte, te dostavlja lučkoj kapetaniji u kojoj je jahta upisana i priznatoj organizaciji.

(5) Rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka za stranu brodicu ili jahtu inspektor uručuje voditelju brodice ili zapovjedniku jahte.

(6) Ukoliko je rješenjem iz stavka 2. stranoj brodici ili jahti izrečena mjera zabrane plovidbe lučka kapetanija će o tome izvijestiti državu zastave izravno ili putem najbližeg konzularnog odnosno diplomatskog predstavništva, s priloženim zapisnikom i rješenjem.

(7) Na rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka voditelj brodice ili zapovjednik jahte, vlasnik ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

(8) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

 

VI-4 INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PLUTAJUĆIM OBJEKTIMA I NEPOMIČNIM ODOBALNIM OBJEKTIMA

 

Članak 73.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nad plutajućim objektom i nepomičnim odobalnim objektom inspektor će:

a) obaviti nadzor nad ispravama, zapisima i knjigama plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, te nadzor nad brojem i stručnom osposobljenosti stručnih radnika na plutajućim i nepomičnim odobalnim objektima;

b) uvjeriti se da opće stanje plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta, uključujući opremu i uređaje, udovoljava osnovnim uvjetima glede sigurnosti plovidbe, zaštite pomorskog okoliša, te životnim i radnim uvjetima.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda iz stavka 1. ovog članka inspektor će prvenstveno pregledati sljedeće isprave, zapise i knjige:

– suglasnost lučke kapetanije glede sigurnosti plovidbe, ishođenu u postupku izdavanja lokacijske dozvole;

– suglasnost nadležne lučke uprave, gdje je primjenjivo;

– isprave, zapise i knjige plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta kojima se dokazuje sposobnost za uporabu;

– broj i ovlaštenja članova posade.

(3) Inspektor će, prilikom obavljanja pregleda plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta sukladno stavku 1. alineja b) ovog članka, prvenstveno pregledati:

– konstrukciju objekta;

– stambene i sanitarne prostorije;

– sredstva za privez i sidrenje;

– sredstva za spašavanje;

– protupožarnu opremu i sredstva;

– sredstva za signalizaciju;

– opremu za sprečavanje onečišćenja;

– teretne uređaje;

– električne uređaje i rasvjetu.

 

Članak 74.

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta inspektor će sastaviti zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati odgovornu osobu za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Zapisnik potpisuje odgovorna osoba, odnosno druga ovlaštena osoba.

(5) Primjerak zapisnika inspektor je dužan uručiti odgovornoj osobi za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt.

 

Članak 75.

(1) Kad inspektor zapisnički utvrdi nedostatke, donosi i rješenje za otklanjanje nedostataka u određenom roku.

(2) Ukoliko su utvrđeni nedostaci po svojoj prirodi takvi da očito ugrožavaju sigurnost plovidbe, zdravlje ljudi i pomorski okoliš, inspektor će donijeti rješenje o zabrani rada ili zaustavljanju radnje u tijeku koje je pronađen nedostatak.

(3) Rješenje iz stavka 1. i 2. ovog članka inspektor uručuje odgovornoj osobi za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, te ga dostavlja vlasniku, priznatoj organizaciji, Ministarstvu (upisom u odgovarajuću bazu podataka) i lučkoj kapetaniji luke upisa.

(4) Na rješenje iz stavaka 1. i 2. ovog članka odgovorna osoba za plutajući objekt i nepomični odobalni objekt, vlasnik ili njihov ovlašteni predstavnik imaju pravo žalbe u roku 15 dana od dana dostave rješenja.

(5) Žalba se putem nadležne inspekcije ulaže Ministarstvu.

 

VII. INSPEKCIJSKI NADZOR HIDROGRAĐEVINSKE INSPEKCIJE

 

Članak 76.

Inspekcijski nadzor hidrograđevinske inspekcije obuhvaća:

1. nadzor nad lukama;

2. nadzor nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova;

3. nadzor nad izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama,

 

Nadzor nad lukama

 

Članak 77.

Prilikom obavljanja nadzora nad lukama u pogledu održavanja operativnih i drugih obala, lukobrana, dubina, uređaja, postrojenja i drugih objekata namjenjenih za sidrenje, zaštitu i privez brodova, uređaja za ukrcavanje i iskrcavanje putnika, stvari i tereta, kao i opremljenost uređajima namjenjenim za prihvat zauljenih voda, uljnih ostataka i smeća s brodova, inspektor naročito nadzire:

– da li se održava tehnička ispravnost operativnih i drugih obala, lukobrana, uređaja za sidrenje, zaštitu i privez brodova, uređaja koji služe sigurnosti prilikom ukrcanja, iskrcanja i prekrcavanja osoba i tereta, te rasvjete operativnih i ostalih obala,

– da li se održavaju označene i publicirane dubine, širine i visine,

– da li je luka opremljena uređajima za prihvat otpada i ostataka tereta, te planom za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta,

– da li se vodi računa o najvećim dopuštenim opterećenjima operativnih i drugih obala, naprava sidrenje i privez, uređaja za ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj putnika i stvari i tereta, te da li pravna osoba koja upravlja lukom posjeduje ispravu o maksimalnom dozvoljenom opterećenju obale izdanu od ovlaštene stručne osobe i svjedodžbu o tehničkim karakteristikama naprave za privez plovnih objekata izdanu od priznate stručne organizacije,

– da li pravna osoba koja upravlja lukom, prilikom izgradnje nove luke, dijela luke ili pojedinog mjesta pristajanja, odnosno priveza posjeduje maritimnu studiju, prihvaćenu i potvrđenu od strane nadležne lučke kapetanije,

– da li se radovi na izgradnji i održavanju luke obavljaju sukladno tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od nadležnog tijela, sukladno posebnim propisima, te sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,

– da li se vodi dokumentacija vezana za održavanje luke,

– da li je ovlaštenik koncesije na terminalu za rasute terete uveo i primijenio sustav upravljanja kvalitetom.

 

Članak 78.

Prilikom obavljanja nadzora nad lukama otvorenim za međunarodni promet, a u svezi njihove sigurnosne zaštite, sukladno posebnom zakonu, inspektor, u suradnji s ovlaštenim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, naročito nadzire:

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene imenovao osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu luke;

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene osigurao izradu procjene sigurnosti luke;

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene osigurao izradu plana sigurnosne zaštite luke;

– da li lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u luci posebne namjene postupa sukladno planu sigurnosne zaštite luke i posebnom zakonu;

– da li je plan sigurnosne zaštite luke zaštićen od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja;

– da li su nastupile okolnosti za izmjene i dopune sigurnosne procjene luke;

– da li osoba zadužena za sigurnost luke izvršava poslove i zadaće utvrđene planom sigurnosne zaštite i posebnim zakonom;

– da li priznata organizacija za sigurnost luka ima poslovni ili drugi interes u obavljanju poslova fizičke zaštite ili drugih poslova koji proizlaze iz procjen i plana sigurnosti luke;

– da li se vode potrebni zapisi i da li su zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili otkrivanja;

– da li je lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u lukama posebne namjene postupio po nalogu inspektora.

 

Nadzor nad plovnim putovima i objektima sigurnosti plovidbe

 

Članak 79.

Prilikom obavljanja nadzora nad održavanjem i obilježavanjem plovnih putova u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama, te prilikom nadzora objekata sigurnosti plovidbe na tim plovnim putovima, inspektor naročito nadzire:

– da li se radovi na uređenju plovnog puta odvijaju u skladu s tehničkom dokumentacijom odobrenom od nadležnih tijela, sukladno propisima koji se odnose na uređenje plovnog puta i sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,

– da li se plovni put održava pravilno u pogledu dubina, širina, visina, radijusa krivina i dr.,

– da li pravna osoba čija je obveza održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obavlja redovito, odnosno planom predviđeno održavanje tih objekata, prema tehničkim propisima, odnosno sukladno propisima sigurnosti plovidbe,

– da li se radovi na održavanju, rekonstrukciji, adaptaciji ili građenju objekata sigurnosti plovidbe odvijaju sukladno tehničkoj dokumentaciji odobrenoj od nadležnog tijela, sukladno posebnom zakonu i sukladno propisima o sigurnosti plovidbe,

– da li se vodi dokumentacija i evidencija propisana za rad, održavanje i građenje objekata sigurnosti plovidbe,

– da li objekti sigurnosti plovidbe rade u skladu s podacima objavljenim u »Popisu svjetala i signala za maglu«,

– da li se objekti sigurnosti plovidbe redovno održavaju.

 

Nadzor nad izgradnjom objekata i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama

 

Članak 80.

(1) Prilikom obavljanja nadzora nad izgradnjom i/ili izvođenjem drugih zahvata u prostoru na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili na njihovim obalama, u pogledu njihovog utjecaja na sigurnost plovidbe, inspektor osobito nadzire:

– da li je prethodno izgradnji i/ili izvođenju drugih zahvata u prostoru koji se izvode na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, odnosno na njihovim obalama ishođena suglasnost nadležne lučke kapetanije, glede sigurnosti plovidbe, te da li se izvođač odnosno investitor zahvata pridržava danih uvjeta,

– da li se tijekom izgradnje i/ili izvođenja drugih zahvata u prostoru koji se izvode na unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili na njihovim obalama, poduzete mjere u skladu s propisima o sigurnosti plovidbe.

(2) Ako inspektor prilikom obavljanja nadzora iz stavka 1. ovog članka ne utvrdi podatke o investitoru/izvođaču u roku od osam dana od prvog inspekcijskog pregleda, provodi postupak prema nepoznatom investitoru/izvođaču ili investitoru/izvođaču nepoznatog boravišta.

 

Zapisnik

 

Članak 81.

(1) Nakon obavljenog nadzora iz članka 77. – 80. inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(2) Ukoliko su zapisnikom utvrđeni određeni nedostaci inspektor donosi rješenje o otklanjanju nedostataka s rokom njihovog otklanjanja, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom, podnosi zahtjev za pokretanje postupka za pomorski prekršaj, te poduzima druge mjere u skladu s odredbama Pomorskog zakonika i Zakona o sigurnosnoj zaštiti brodova i luka otvorenih za međunarodni promet.

(3) Ukoliko se u provođenju nadzora prema odredbama članka 80. utvrdi da se objekti u teritorijalnom moru i unutrašnjim morskim vodama ili na njihovim obalama grade na način da se ugrožava sigurnost plovidbe i da se objekt gradi protivno ili bez suglasnosti nadležne lučke kapetanije, inspektor donosi rješenje o zabrani uporabe pomorskog dobra u smislu gradnje i izvođenja zahvata u prostoru, te zabrani pristajanja, plovidbe i/ili sidrenja na dijelu unutarnjih morskih voda, teritorijalnog mora ili na njegovim obalama.

(4) O bespravnoj gradnji iz stavka 3. ovog članka inspektor će izvijestiti nadležnu građevinsku inspekciju, te podnijeti kaznenu prijavu ukoliko je počinjeno kazneno dijelo iz članka 252. Kaznenog zakonika.

 

VIII. OBVEZNI PREGLEDI ZA SIGURNU PLOVIDBU RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA I BRZIH PUTNIČKIH PLOVILA NA REDOVNIM LINIJAMA

 

Primjena

 

Članak 82.

Odredbe ove glave odnose se na sve ro-ro putničke brodove i brza putnička plovila koja plove na međunarodnim linijama bez obzira na njihovu državnu pripadnost.

 

Početna provjera ro-ro putničkog broda i brzog putničkog plovila

 

Članak 83.

(1) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na takvoj liniji, inspektor mora utvrditi sljedeće:

a) da li brod posjeduje valjane svjedodžbe izdane od države zastave ili od priznate organizacije u ime države zastave;

b) da li je brod pregledan u svrhu izdavanja svjedodžbi u skladu s odgovarajućim procedurama i uputstvima propisanim rezolucijom Međunarodne pomorske organizacije A.746(18) u svezi s harmoniziranim sustavom pregleda i certifikacije.

c) da li brod udovoljava standardima utvrđenim za klasifikaciju prema pravilima priznate organizacije, ili pravilima prihvaćenima kao jednako vrijednima od strane države zastave u smislu konstrukcije i održavanja trupa, strojeva i električnih i upravljačkih uređaja;

d) da li je brod opremljen zapisivačem podataka o putovanju (u daljnjem tekstu VDR) u svrhu pružanja podataka u slučaju istraživanja pomorskih nesreća. VDR mora udovoljavati funkcionalnim zahtjevima rezolucije Međunarodne pomorske organizacije A.861(20), te ispitnim standardima Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) navedenim u standardu br. 61996. Za VDR koji je ugrađen na brod prije stupanja na snagu ovog Pravilnika mogu se dozvoliti pojedina odstupanja od zahtjeva.

(2) Nakon obavljene početne provjere ro-ro putničkog broda i brzog putničkog plovila, inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(3) Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija izdaje potvrdu o početnoj provjeri ro-ro putničkog broda i brzog putničkog plovila na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

 

Početne provjere u svezi s kompanijama i državama zastavama

 

Članak 84.

(1) Prije početka uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora:

1. Provjeriti da li kompanija koja upravlja ili namjerava upravljati ro-ro putničkim brodom ili brzim putničkim plovilom na redovnoj liniji udovoljava sljedećim zahtjevima:

a) primjenjuje posebne zahtjeve navedene u Dodatku XIX. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te udovoljava odredbama članka 83.

b) unaprijed prihvaća da lučka kapetanija i predstavnici država u čije luke brod uplovljava, kao i bilo koje druge stvarno zainteresirane države članice Europske unije, mogu voditi, u potpunosti sudjelovati ili surađivati u svakoj istrazi povezanoj s pomorskom nesrećom ili incidentom, te da će im dozvoliti pristup podacima dobivenim iz VDR-a ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila koji je bio uključen u nesreću ili incident.

2. Provjeriti da li je, za brodove koji nisu hrvatske državne pripadnosti ili pripadnosti država članica Europske unije, država zastave prihvatila obvezu kompanije za ispunjavanje zahtjeva ovog Pravilnika.

(2) Nakon obavljene početne provjere u svezi s kompanijom, odnosno državom zastave, inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(3) Na temelju zapisnika iz stavka 2. ovog članka lučka kapetanija izdaje potvrdu o početnoj provjeri kompanije na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

 

Početni posebni pregled

 

Članak 85.

(1) Prije uspostave redovne linije za ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo, odnosno prije isteka roka od 12 mjeseci za brod koji već plovi na redovnoj liniji, inspektor mora obaviti početni posebni pregled u skladu s Dodacima XIX. i XX. koji su sastavni dio ovog Pravilnika, kako bi se utvrdilo da brod ispunjava potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

(2) Kada se odredbe ovoga članka primjenjuju prije početka plovidbe broda na redovnoj liniji, lučka kapetanija mora odrediti datum početnog posebnog pregleda, koji ne smije biti dulji od jednog mjeseca nakon zaprimanja dokaza potrebnih za završavanje pregleda iz članaka 83. i 84.

 

Članak 86.

Na osnovi zadovoljavajućih rezultata početne provjere i početnog posebnog pregleda lučka kapetanija izdaje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javni obalni linijski promet, na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

 

Posebne odredbe

 

Članak 87.

(1) Kada se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo uključuje na novu redovnu liniju, inspektor mora uzeti u obzir prethodne provjere i preglede koji su obavljeni na takvom brodu na prethodnoj redovnoj liniji u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. Ako inspektor utvrdi da prethodne provjere i pregledi odgovaraju novim uvjetima plovidbe, neće se primijeniti odredbe iz članaka 83., 84. i 85. prije početka plovidbe ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na novoj redovnoj liniji.

(2) Odredbe članaka 83., 84. i 85. neće se primijeniti kada se ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo koje udovoljava zahtjevima ovog Pravilnika, te koje plovi na redovnoj liniji na koju se odnose odredbe ovog Pravilnika, prebaci na drugu redovnu liniju za koju su karakteristike plovidbe utvrđene sličnima od strane lučke kapetanije i vlasti druge države ili država domaćina između čijih luka takav brod plovi, te su te države suglasne da taj brod ispunjava sve zahtjeve za sigurnu plovidbu na redovnoj liniji.

Na zahtjev kompanije lučka kapetanija i države domaćini između čijih luka gore spomenuti brod plovi mogu unaprijed potvrditi jesu li karakteristike plovidbe slične.

(3) U slučajevima kada zbog nepredviđenih okolnosti, zamjena broda na redovnoj liniji mora biti izvedena brzo da bi se očuvao kontinuitet plovidbe na liniji, a odredbe iz stavaka 1. i 2. ovog članka nije moguće primijeniti, lučka kapetanija može dozvoliti ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu plovidbu pod sljedećim uvjetima:

a) da je vizualnim pregledom broda i dokumenata utvrđeno da brod udovoljava zahtjevima za sigurnu plovidbu, i

b) da se provjere i pregledi iz članaka 83., 84. i 85. obave u roku ne duljem od jednog mjeseca.

 

Redovni posebni pregledi i drugi pregledi

 

Članak 88.

(1) Ro-ro putnički brod i brzo putničko plovilo mora se jednom u 12 mjeseci podvrgnuti sljedećim pregledima:

– posebnom pregledu, u skladu s Dodatkom XX. koji je sastavni dio ovog Pravilnika, i

– pregledu za vrijeme plovidbe na redovnoj liniji, koji ima za cilj pokriti što više područja navedenih u dodacima XIX., XX. i XXI. koji su sastavni dio ovog Pravilnika u svrhu potvrđivanja da gore spomenuti brod zadovoljava sve potrebne zahtjeve za sigurnu plovidbu.

Početni posebni pregled u skladu s člankom 85. računa se kao posebni pregled u smislu odredaba ovoga članka.

(2) Posebni pregled mora se provoditi u skladu s Dodatkom XX. u slučajevima kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo obavi veće popravke, preinake ili promjene, odnosno kada promijeni kompaniju ili zastavu pripadnosti ili promijeni klasifikacijsko društvo. Međutim, u slučaju promjene kompanije ili zastave ili promjene klasifikacijskog društva broda, lučka kapetanija može, na temelju prethodno obavljenih provjera i pregleda, te utvrđivanja da sigurna plovidba broda nije ugrožena ovim promjenama, brod osloboditi od obveze podvrgavanja posebnom pregledu kako se zahtjeva ovim stavkom.

(3) U slučaju da pregledom iz stavka 1. ovoga članka inspektor utvrdi nedostatke u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika, koji su razlog za zabranu plovidbe na odnosnoj redovnoj liniji, za sve troškove u svezi s pregledom teretit će se kompanija.

 

Izvješćivanje

 

Članak 89.

Lučka kapetanija mora izvijestiti kompanije pravodobno, pisanim putem o rezultatima provjera i pregleda iz članaka 83., 84., 85. i 88.

 

Zabrana plovidbe na redovnoj liniji

 

Članak 90.

(1) Inspektor će ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu zabraniti plovidbu na redovnoj liniji u sljedećim slučajevima:

a) kada ne udovoljava odredbama članaka 83. i 84. ovoga Pravilnika;

b) kada se utvrde nedostaci sukladno pregledima iz članaka 85. i 88. koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike;

c) kada su utvrđeni nedostaci koji su u suprotnosti sa zahtjevima iz propisa kojim se uređuje prijavljivanje opasnih i onečišćujućih tvari, propisa kojim se uređuju minimalni zahtjevi za obuku pomoraca, ISM Kodeksa, a koji predstavljaju neposrednu opasnost za ljudske živote, brod, njegovu posadu i putnike.

d) kada nisu izvršene konzultacije od strane države zastave u svezi s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju izuzeća i izdavanje dozvole za rad brzog plovila.

e) kada brod ne posjeduje odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji.

Zabrana plovidbe trajat će sve dok se ne utvrdi da je neposredna opasnost otklonjena i da su zahtjevi ovoga Pravilnika ispunjeni.

U slučaju zabrane plovidbe inspektor mora pisanim putem izvijestiti kompaniju o zabrani, uz navođenje svih razloga za zabranu plovidbe.

(2) Kada ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo već plovi na redovnoj liniji, a utvrde se nedostaci, inspektor će naložiti njihovo otklanjanje u određenom roku, uz uvjet da utvrđeni nedostaci ne predstavljaju neposrednu opasnost za sigurnost broda, njegovu posadu i putnike. Nakon otklanjanja nedostataka inspektor mora utvrditi da su nedostaci zadovoljavajuće otklonjeni. U slučaju da nedostaci nisu zadovoljavajuće otklonjeni inspektor će brodu zabraniti plovidbu.

(3) Stranka ima pravo žalbe na rješenje o zabrani plovidbe broda na redovnoj liniji u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o zabrani plovidbe. Žalbe trebaju biti žurno riješene. Inspektor će izvijestiti kompaniju o pravu na žalbu.

(4) U slučaju gdje se odredbe članaka 83., 84. i 85. primjenjuju prije uspostave redovne linije, lučka kapetanija mora, u slučaju neodobravanja uspostave takve linije, donijeti rješenje u roku ne duljem od jednog mjeseca nakon obavljanja početnog posebnog pregleda, te isto odmah dostaviti kompaniji.

 

Postupci u svezi s početnim i redovnim posebnim pregledom

 

Članak 91.

(1) Ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo koje je bilo podvrgnuto posebnom pregledu od strane inspektora ili druge države domaćina, te je rezultat tih pregleda utvrđen kao zadovoljavajući, bit će izuzet od proširenih inspekcijskih pregleda prema članku 51. stavak 5. ovoga Pravilnika i od proširenih pregleda na temelju očitog razloga da pripada kategoriji putničkih brodova kako je navedeno u članku 51. stavak 1. ovog Pravilnika i Dodatku XIII. Koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Inspektor mora u provođenju posebnog pregleda određenog broda surađivati s odgovarajućim službama druge države(a) domaćina. Posebne preglede moraju obaviti timovi kvalificiranih inspektora, pri čemu se mogu u sastav tima uključiti i inspektori drugih država domaćina. Kad god postoji potreba za kvalitetnom procjenom udovoljavanja odredbama klasifikacijskih društava, u gore spomenute timove mogu biti uključeni i inspektori/stručnjaci priznatih organizacija. Inspektor će svoja izvješća dostaviti Ministarstvu, a Ministarstvo će ista dostaviti državi zastave, ako ta država nije država domaćin, uključena u pregled broda.

(3) Inspektor može izvršiti pregled broda na redovnoj liniji na zahtjev druge države domaćina.

(4) Inspektor mora na zahtjev kompanije pozvati predstavnike države zastave, koja nije jedna od država domaćina, da budu prisutni za vrijeme posebnog pregleda prema odredbama ovog Pravilnika.

(5) Inspektor mora u slučaju planiranja pregleda u skladu s odredbama članaka 85. i 88. posvetiti dužnu pažnju zahtjevima u pogledu reda plovidbe i održavanja brodova.

(6) O nalazima obavljenog početnog i redovnog posebnog pregleda inspektor sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

(7) U slučaju neslaganja između Ministarstva i druge(ih) država domaćina o ispunjavanju zahtjeva iz članka 83. i članka 84. stavak 1. ovog Pravilnika, Ministarstvo će odmah izvijestiti Europsku komisiju o razlozima neslaganja.

 

Suradnja među državama

 

Članak 92.

Ministarstvo i lučka kapetanija moraju surađivati s drugim državama domaćinima u primjeni odredaba ove Glave Pravilnika.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 93.

Inspektori koji su do stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljali poslove inspekcijskog nadzora stranih brodova a ne ispunjavaju kriterije navedene u članku 5. stavak 2. i 3. ovog Pravilnika nastavit će obavljati iste poslove i bit će imenovani sukladno članku 6. ovog Pravilnika.

 

Članak 94.

Odredbe članaka 52. stavak 2., članka 65., članka 91. stavak 7., primjenjuju se od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

 

Članak 95.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine«, br. 34/97, 41/99 i 27/00).

 

Članak 96.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/04-02/102

Urbroj: 530-01-05-10

Zagreb, 3. listopada 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

DODATAK I.

 

(u svezi članka 9., stavak 3.)

 

1. Iskaznica inspektora i ovlaštenje za obavljanje određenih inspekcijskih poslova sadrži najmanje sljedeće obvezne podatke:

– naziv tijela koje je izdalo iskaznicu

– ime i prezime inspektora/ovlaštenog djelatnika

– fotografiju inspektora/ovlaštenog djelatnika ne stariju od šest mjeseci

– potpis inspektora/ovlaštenog djelatnika

– izjavu da je inspektor/ovlašteni djelatnik ovlašten obavljati inspekcijske preglede sukladno određenim zakonima i propisima.

2. Oblik značke:

Značka je okružena hrvatskim pleterom u zlatnoj boji.

U središtu značke, na poniklenoj podlozi (prikaz valova) smješteni su pozlaćeni upravni simboli pomorske uprave – dva ukrižana sidra i grb Republike Hrvatske, koji je izveden u crvenom i bijelom emajlu.

Na poniklenoj lenti koja uokviruje polje značke i djelomično pokriva pleter ispisan je tekst u plavom emajlu: Republika Hrvatska, Inspekcija sigurnosti plovidbe, Republic of Croatia i Maritime Safety Inspection.

Ispod sidara nalazi se ponikleno polje u kojem je plavim emajlom ispisan troznamenkasti broj.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

3. Izgled značke prikazan je na sljedećoj slici:

 

 

 

DODATAK II.

<>

 

LISTA BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA

(u svezi članka 31., stavak 1.)

 

Knjiga tereta

 

NAZIV DOKUMENTA

KATEGORIJA
PLOVIDBE

 

 

 

1-4

5-8

OPĆI DOKUMENTI

1

Upisni list

Certificate of Registry

X

X

2

Svjedodžba o klasi

Class Certificate

X

X

3

Uvjerenje o najmanjem broju članova posade

Minimum Safe Manning Document

X

X

ISPRAVE, KNJIGE I OVLAŠTENJA ČLANOVA POSADE

1

Knjiga popisa posade (rolle)

 

X

X

2

Pomorska knjižica

Seaman’s Book

X

X

3

Svjedodžbe o osposobljenosti posade

Certificates of Competency

X

X

4

Zdravstvene svjedodžbe (sukladno konvenciji ILO br. 73.);

Medical Certificates (see ILO Convention No. 73)

X

X

BRODSKE ISPRAVE

1

Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda

Passenger Ship Safety Certificate

X

 

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti putničkog broda (oblik P)

Record of equipment for the passanger ship safety certificate (form P)

X

 

2

Privremena svjedodžba o sposobnosti broda za prijevoz putnika

 

 

X

3

Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila

High Speed Craft Safety Certificate

X

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti brzog plovila

Record of Equipment for High Speed Craft Safety Certificate

X

X

 

Dozvola za rad brzog plovila

Permit to Operate High– speed Craft

X

X

4

Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije i opreme dinamički podržavanog plovila

Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate

X

X

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti konstruk­cije i opreme dinamički podržavanog plovila

Record of Equipment for Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate

X

X

Dozvola za rad dimamički podržavanog plovila

Permit to Operate Dynamically Supported Craft

X

X

5

Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda

Cargo Ship Safety Construction Certificate

X

 

6

Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda

Cargo Ship Safety Equipment Certificate

X

 

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti opreme teretnog broda (oblik E)

Record of equipment for the cargo ship safety equipment certificate (form E)

X

 

7

Svjedodžba o sigurnosti radioopreme teretnog broda

Cargo Ship Safety Radio Certificate

X

 

Popis podataka o opremi za svjedodžbu o sigurnosti radio­opreme teretnog broda (oblik R)

Record of equipment for the cargo ship safety radio certificate (form R)

X

 

8

Svjedožba o sigurnosti teretnog broda

Cargo Ship Safety Certificate

X

 

9

Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu

 

X

X

10

Svjedodžba o sposobnosti broda za obavljanje pokusne plovidbe

 

 

X

11

Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji

International Load Line Certificate

X

 

Svjedodžba o oslobađanju

Exemption Certificate

X

X

12

Međunarodna svjedodžba o oslobađanju od odredaba o teretnoj liniji

International Load Line Exemption Certificate

X

 

13

Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969)

International Tonnage Certificate (1969)

X

 

14

Svjedodžba o baždarenju

Tonnage Certificate

X

X

15

Registar teretnog uređaja i skidljive opreme

Register of Lifting Appliances and Items of Loose Gear

X

X

16

Popis skidljive opreme i užadi

List of Losse Gear and Wire Ropes

X

X

17

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu teretnih uređaja

Certificate of Test and Thorough Examination of Lifting Appliances

X

X

18

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu samarica u zajedničkom radu

Certificate of Test and Thorough Examination of Dericks Used in Union Purchase

X

X

19

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu skidljive opreme

Certificate of Test and Thorough Examination of Loose Gear

X

X

20

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu čeličnog užeta

Certificate of Test and Thorough Examination of Steel Wire

X

X

21

Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju

Certificate of Fitness for the Carriage of Grain in Bulk

X

X

22

Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova

International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk

X

 

23

Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova

Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk

X

X

24

Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

X

X

Prilog 1 svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 1 to the Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk

X

X

Prilog 2 svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 2 to the Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

X

X

25

Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk

X

 

Prilog 1 međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 1 to the International Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk

X

 

Prilog 2 međunarodnoj svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju

Attachment 2 to the International Certificate of Fitnees for the Carriage of Dangerous Chemivals in Bulk

X

 

26

Svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta

Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods

X

X

Prilog svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz opasnog tereta

Appendix to the Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Goods

X

X

27

Svjedodžba o zaštiti na radu i smještaju posade i drugih osoba zaposlenih na brodu

Certificate on the Protection at work and Accomodation of the Crew and Other Persons Engaged on Board Ship

X

X

28

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizalice, odnosno naprave za dizanje koja služi za radove ne brodu

Certificate of Test and Thorough Examination of the Crane or Hosting Device Intendes for the Operations On Board Ship

X

X

29

Potvrda o ispitivanju i temeljitom pregledu dizala

Certificate of Test and Thorough Examination of the Lift

X

X

30

Knjiga o uljima– Dio I: Radovi u prostoriji strojeva

Oil Record Book-Part I: Machinery Space Operations

X

X

 

Knjiga o uljima– Dio II: Radovi s teretom/ balastom

Oil Record Book-Part II: Cargo/ Balast Operations

X

X

31

Svjedodžba o sigurnosti odobalne bušeće platforme

Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate

X

X

32

Knjiga o teretu brodova za prijevoz štetnih razlivenih tekućina

Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk

X

X

33

Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja uljem

International Oil Pollution Prevention Certificate

X

 

Dodatak međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik A: Popis podataka o konstrukciji i opremi brodova koji nisu tankeri za ulja

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Ships Other Then Oil Tanker

X

 

Dodatak međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik B: Popis podataka o konstrukciji i opremi tankera za ulje

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Oil Tanker

X

 

34

Svjedodžba o sprečavanju zagađivanja uljem

Oil Pollution Prevention Certificate

X

X

Dodatak svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik A1: Popis podataka o konstrukciji i opremi brodova koji nisu tankeri za ulja

Supplement to the Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A1: Record of Construction and Equipment for Ships Other Then Oil Tanker

X

X

Dodatak svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja uljem: Oblik B1: Popis podataka o konstrukciji i opremi tankera za ulje– uvjetno izdana/ privremena

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP Certificate)– Form A: Record of Construction and Equipment for Oil Tanker

X

X

35

Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina

International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk

X

 

Prilog 1 međunarodnoj svjedodžbi o sprečavanju zagađivanja pri prijevozu štetnih razlivenih tekućina

Attachment to the International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk

X

 

36

Međunarodna svjedodžba o sprečavanje zagađivanja zraka

International Air Pollution Prevention Certificate

X

 

Međunarodna svjedodžba o sprečavanje zagađivanja zraka za stroj

Engine International Air Pollution Prevention Certificate

X

 

37

Svjedodžba o sigurnosti plutajućeg objekta

 

X

X

38

Potvrda o tehničkim podacima broda radi njegovog upisa u upisnik brodova

 

X

X

39

Potvrda o tehničkim podacima plutajućeg objekta radi njegovog upisa u knjigu evidencije plutajućih objekata

 

X

X

40

Potvrda o ovjeri knjige stabiliteta

Stability Book Verification Certificate

X

X

41

Potvrda o ovjeri priručnika za slaganje i pričvršćenje tereta

Cargo Securing Manual Verification Certificate

X

X

42

Potvrda o usklađenosti

Document of Compliance

X

X

Privremena potvrda o usklađenosti

Interim Document of Compliance

X

X

43

Potvrda upravljanja sigurnošću

Safety Management Certificate

X

X

Privremena potvrda upravljanja sigurnošću

Interim Safety Management Certificate

X

X

44

Knjiga o smeću

Garbage Record Book

X

X

45

Međunarodna svjedodžba o zaštiti broda

International Ship Security Certificate (ISSC)

X

X

Privremena međunarodna svjedodžba o zaštiti broda

Interim International Ship security Certificate

X

X

Trajni sažeti zapis

Continous Synopsis Record

X

 

46

Ugovor o osiguranju ili drugo financijsko jamstvo za slučaj građanske odgovornosti od šteta nastalih onečišćenjem uljem

Certificate of insurance on any other financial security in respect of civil liability for oil pollution damage

X

 

BRODSKE KNJIGE, PRIRUČNICI I ZAPISI

1

Zapisnik o prethodnom inspekcijskom pregledu

Reports of previous port State control inspections

X

X

2

Brodski dnevnik u smislu zapisa o vježbama, uključujući vježbe zaštite broda

Ship´s log book with respect to the records of drills, including security drills

X

 

3

Knjiga zapisa o provjeri i održavanju i razmještaju sredstava za spašavanje, te protupožarnih spožarnih s i opreme

The log of records of inspection and maintenance of life– saving appliances and arrangements and fire– fighting appliances and arrangements

X

X

4

Dnevnik stroja

 

X

X

5

Radio dnevnik

 

X

X

6

Zdravstveni dnevnik

 

X

X

7

Cargo Record Book

X

X

8

Popis ili očevidnik opasnog tereta ili detaljni plan skladištenja tereta

Dangerous goods special list or manifest, or detailed stovage plan

X

 

9

Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta

Cargo Securing Manual

X

X

10

Popis operativnih ograničenja (samo za putničke brodove)

List of operational limitations (for passanger ships only)

X

X

11

Plan suradnje sa SAR službama (samo za putničke brodove)

Plan for co-operation with SAR Services (for passanger ships only)

X

X

12

Priručnik za krcanje tereta za brodove za prijevoz krutih rasutih tereta

Bulk Carrier Booklet

X

X

13

Plan ukrcaja/iskrcaja tereta za brodove za prijevoz krutih suhih tereta u rasutom stanju

Loading/Unloading Plan for bulk carriers

X

X

14

Dozvola radijske postaje

 

X

X

15

Knjiga devijacija

 

X

X

16

Tablica devijacije

 

X

X

17

Plan upravljanja smećem

Garbage Management Plan

X

X

18

Potvrda o odobrenju računalnog sustava za provjeru uzdužne čvrstoće broda

 

X

 

19

Priručnik za upotrebu računala za krcanje

 

X

 

20

Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem

Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)

X

 

21

Zapis o nadgledanju iskrcaja ulja i sustava nadzor pri zadnjem putovanju u balast (samo za tankere za ulje)

Record of oil discharge monitoring and control system for the last ballast voyage

X

 

22

Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja

The muster list, fire control plan, and for passanger ship, damage control plan

X

 

23

Sustav potpore zapovjedniku brodova pri donošenju odluka (tiskani plan za slučaj nužde)

A decision– support system for the master (printed emergency plan)

X

 

24

Mapa izvješća o pregledu (za brodove za prijevoz rasutog tereta i uljne tankere)

Survey Report Files (in case of bulk carriers and oil tankers)

X

 

25

Podaci o omjeru A/ A-max (za ro-ro putničke brodove)

Information on A/ A-max ratio (for ro-ro passanger ship)

X

 

26

Tablica radnog vremena na brodu

Table of shipboard working arrangements

X

X

27

Zapisi o satima odmora pomoraca

Records of hours of rest of seafarers

X

X

 

DODATAK III.

 

PRIMJERI »OČITIH RAZLOGA« ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

(u svezi članka 34., stavak 3.)

I. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima:

1.         kad je riječ o brodu iz kategorije brodova navedene u članku 28. ovog Pravilnika;

2.         kada je brod na svom putu do luke pretrpio pomorsku nezgodu;

3.         ukoliko Knjiga o uljima nije propisno vođena;

4.         ukoliko je brod bio osumnjičen zbog povrede propisa o sigurnosti plovidbe i propisa o ispuštanju ili istjecanju opasnih i štetnih tvari;

5.         ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;

6.         ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sredstvima za spašavanje i uređajima za otkrivanje, sprečavanje i gašenje požara sukladno Pomorskom zakoniku;

7.         ukoliko postoje dokazi da se rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti;

8.         ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;

9.         ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;

10.       po obavijesti/prijavi nedostataka zapovjednika broda, člana posade ili druge osobe ili organizacije koja ima legitiman interes za zaštitu sigurtitu sigura, posade, zaštiti od onečišćenja ili zaštiti životnih i radnih uvjeta posade, osim ukoliko je očito da je obavijest ili prijava potpuno neosnovana.

11.       ukoliko odašiljanje lažne uzbune o pogibelji nije popraćeno propisanim postupkom opoziva;

12.       ukoliko se utvrdi nedostatak bitne opreme i uređaja koje zahtijevaju propisi

13.       ukoliko po inspektorovom općem dojmu i zapažanjima postoje ozbiljna istrošenja i nedostaci na trupu koji mogu predstavljati opasnost za konstrukcijsku i vodonepropusnu cjelovitost broda;

14.       ukoliko su na brodu izrazito nehigijenski uvjeti;

15.       ukoliko postoji saznanje ili dokaz da zapovjednik ili i posada nisu upoznati s osnovnim postupcima na brodu u svezi sigurnosti ili sprečavanja zagađivanja, ili da se takvi postupci ne provode;

16.       ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da se ne poštuju radni uvjeti na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

17.       ukoliko tablica radnog vremena na brodu nije javno obznanjena.

 

II. Sposobnost člana posade da održava stražu prema zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima, provjerit će se u sljedećim slučajevima:

1. kada je brod bio uključen u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;

2. kada je brod bio osumnjičen za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;

3. kada je brod manevrirao na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe, usvojene od strane IMO-a, ili sigurne navigacijske prakse i postupaka;

4. kada je brod bio vođen na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš;

5. kada je svjedodžba o osposobljenosti krivotvorena ili kada nositelj svjedodžbe nije osoba kojoj je svjedodžba originalno izdana;

Bez obzira na postojanje valjane svjedodžbe, prilikom provjere gore navedenih stavki inspektor može zahtjevati da član posade demonstrira zahtjevanu osposobljenost na radnom mjestu. Provjera osposobljenosti može uključivati ocjenu da li se ispunjavaju operativni zahtjevi u svezi održavanja straže i da li član posade u granicama svoje osposobljenosti primjereno reagira u slučaju krizne situacije na brodu.

 

DODATAK IV.

 

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

(u svezi s člankom 35., stavak 3.)

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća naročito sljedeća područja:

I. OPĆENITO

1.         Pregled rada pogonskog stroja i drugih strojeva kao i električnih instalacija;

2.         Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

3.         Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

4.         Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

5.         Pregled količine i stanja osobnih sredstava za spašavanje, splavi, brodica za spašavanje/prikupljanje i sredstava za njihovo spuštanje;

6.         Pregled sustava za vatrodojavu, pregled požarnog dojavnog sustava, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za brzo daljinsko zatvaranje;

7.         Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;

8.         Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;

10.       Pregled rada navigacijske opreme;

11.       Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih publikacija potrebnih za namjeravano putovanje;

12.       Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta;

13.       Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima;

14.       Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju Uvjerenju o najmanjem broju članova posade;

15.       Pregled mape izvještaja o pregledima (Survey Report File) za tankere i brodove za rasuti teret;

16.       Pregled zapisivača putnih podataka (VDR) kada je njegova upotreba obvezna.

 

II. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ KEMIKALIJA (IBC KODEKS)

1.         Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta ili nedostaju podaci o teretu;

2.         Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

3.         Pregled električnih instalacija;

4.         Pregled mogućih izvora zapaljenja u opasnim zonama;

5.         Pregled posebnih zahtjeva;

6.         Pregled udovoljavanju zahtjeva za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;

7.         Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.

 

III. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC KODEKS)

1.         Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostaju podaci o teretu;

2.         Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

3.         Pregled pregrada koje nisu plinotijesne;

4.         Pregled zatvarača zraka;

5.         Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;

6.         Pregled sigurnosnih ventila;

7.         Pregled električnih instalacija;

8.         Pregled ventilatora prostora tereta;

9.         Pregled dojavnog sustava tlaka u tankovima tereta;

10.       Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;

11.       Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji inhibiraju.

 

IV. SPECIFIČNOSTI PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VODNIM LINIJAMA

1.         Pregled stanja limova na palubama i trupu;

2.         Pregled stabiliteta:

3.         Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;

4.         Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5.         Pregled udovoljavanju zahtjeva o krcanju tereta;

6.         Pregled zagaznica.

 

V. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ULJEM

1.         Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje i nadzor iskrcaja ulja ili 15 ppm uređaja za uzbunjivanje;

2.         Pregled preostale slobodne zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;

3.         Pregled Knjige ulja;

4.         Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen neodobren zaobilazni cjevovod;

5.         Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem;

6.         Pregled mape izvještaja o pregledima (ESP mape).

 

VI. SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU

1.         Pregled postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),

2.         Pregled kategorizacije tereta;

3.         Pregled Knjige tereta;

4.         Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;

5.         Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.

 

VII. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE, PRAVILNIKOM O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKOM O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU, JAHTI ILI BRODICI KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

1.         Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;

2.         Provjera da li sastav straže na palubi i u strojarnici odgovara propisanim zahtijevima;

3.         Provjera da li je osoba na straži osposobljena rukovati opremom neophodnom za sigurnu plovidbu, radioopremom, te da li je upoznata sa zaštitom od zagađenja mora;

4.         Provjera da li su pomorci stručno osposobljeni za dodjeljene dužnosti u svrhu sigurnog vođenja broda i zaštite od zagađenja;

5.         Provjera da su osigurane dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže;

6.         Provjera operativnog nadzora osposobljenosti posade.

7.         Utvrđivanje da li svaki član posade posjeduje odgovarajuću svjedodžbu ili valjano oslobađanje sukladno posebnom propisu kojim se uređuju zvanja, svjedodžbe o osposobljenosti i ovlaštenja članova posade brodova, odnosno da li može pružiti pisani dokaz da je podnio zahtjev za ovjeru u postupku priznavanja svjedodžbe;

8.         Utvrđivanje da li su na brodu osigurani načini i postupci za učinkovitu usmenu komunikaciju između svih članova posade vezanu uz sigurnost, te da li su zadovoljeni ostali zahtjevi za komunikaciju na brodu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima.

 

VIII. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIMUVJETIMA

1.         Provjera najmanje starosne dobi za rad na brodu;

2.         Provjera zdrastvenih pregleda;

3.         Provjera uvjeta rada »bijelog osobjelog osobn>

4.         Provjera ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijaciji pomoraca, odgovornost brodara u slučaju nezgode, sindikalnih prava;

5.         Provjera da li su zalihe hrane dovoljne za putovanje do sljedeće luke;

6.         Provjera da li su zalihe pitke vode dovoljne za putovanje do sljedeće luke;

7.         Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;

8.         Pregled grijanja prostorija posade na brodu;

9.         Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, i prohodnost prolaza/ prostorija za smještaj posade;

10.       Provjera da su osobe na straži i druge osobe na dužnosti dovoljno odmorene za prvu i naredne izmjene straže;

11.       Provjera usklađenosti vremena rada ili vremena odmora pomoraca sa zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

 

DODATAK V.

 

KATEGORIJE BRODOVA KOJI PODLIJEŽU PROŠIRENOM PREGLEDU

(u svezi članka 36., stavak 1.)

1.         Tankeri za prijevoz ulja stariji od 5 godina;

2.         Brodovi za prijevoz tereta u rasutom stanju stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

3.         Putnički brodovi;

4.         Tankeri za prijevoz ukapljenih plinova ili kemikalija stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma izgradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti.

 

DODATAK VI.

 

NAPUTAK ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

(u svezi članka 36., stavak 2.)

Prošireni inspekcijski pregled poglavito obuhvaća sljedeća područja, pri čemu inspektor mora voditi računa da provođenje inspekcijskog nadzora ne ugrozi sigurnost obavljanja radnji na brodu.

1. BRODOVI OPĆENITO

– Isklop (black-out) i upućivanje generatora za nuždu,

– Pregled osvjetljenja u nuždi,

– Provjera rada protupožarne pumpe za nuždu s dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod,

– Provjera rada kaljužne pumpe,

– Zatvaranje vodonepropusnih vrata i protupožarnih vrata,

– Spuštanje u more i pokretanje porivnog stroja jedne brodice za spašavanje,

– Provjera daljinskog zaustavljanja u nuždi, npr. kotla, ventilacije i pumpi goriva

– Provjera kormilarskog uređaja, uključujući kormilarskog uređaja za nuždu,

– Provjera električnog napajanja u nuždi radio postaje,

– Pregled i provjera, u opsegu koliko je to moguće, separatora u strojarnici

2. BRODOVI KOJI PREVOZE OPASNE TERETE U RASUTOM I UPAKIRANOM STANJU

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju.

Pregledat će se:

– Potvrda o spovrda o spoa prijevoz upakiranog opasnog tereta,

– Dokumente izdane temeljem IMDG-kodeksa s dodacima, EMS-a, MFAG-a,

– Pakiranje opasnih tvari,

– Označavanje opasnih tvari,

– Slaganje opasnih tvari.

3. TANKERI ZA PRIJEVOZ ULJA

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za ulje:

– Provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi,

– Protupožarna sredstva općenito,

– Pregled protupožarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi,

– Kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika u inertnom plinu,

– Balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za daljnji pregled,

– Provjera da li je na brodu mapa izvještaja o pregledima (Survey Report File), pregledati je i utvrditi da su ovjereni od strane priznate organizacije:

(1) Izvješća o pregledima strukture;

(2) Završnog izvještaja o procjeni stanja trupa;

(3) Izvješća o mjerenju debljina strukture trupa;

(4) Program pregleda, koji se čuva do završetka obnovnog pregleda.

4. BRODOVI ZA RASUTI TERET

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova za rasuti teret:

– Provjera moguće korozije temelja palubnih strojeva,

– Provjera moguće deformacije i/ili korozije poklopaca skladišta tereta,

– Provjera mogućih napuknuća ili lokalne korozije poprečnih pregrada skladišta,

– Provjera pristupa u skladišta tereta,

– Provjera da li je na brodu mapa izvještaja o pregledima (Survey Report File), pregledati je i utvrditi da su ovjereni od strane države zastave ili priznate organizacije:

(1) Izvješća o pregledima strukture;

(2) Završnog izvještaja o procjeni stanja trupa;

(3) Izvješća o mjerenju debljina strukture trupa;

(4) Program pregleda, koji se čuva do završetka obnovnog pregleda.

5. TANKERI ZA PRIJEVOZ PLINA I KEMIKALIJA

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija:

– Kontrola alarma te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu,

– Sredstva za provjeru kisika i eksplozimetar te njihova umjeravanja; raspoloživost opreme za otkrivanje kemikalija (mjehovi) s prikladnim brojem cjevčica za otkrivanje plinova za određeni teret koji se prevozi,

– Provjeriti da li kompleti za bijeg iz kabina, koji pružaju prikladnu zaštitu očiju i dišnih organa, postoje za svaku osobu na brodu (ako se to zahtijeva u odnosu na popis tereta uz Međunarodnu svjedodžbu ili Svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, odnosno ukapljenih plinova u razlivenom stanju, kako je primjenjivo),

– Provjera da li je teret koji se prevozi uvršten u Međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova, kako je primjenjivo,

– Provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili drugo sredstvo kojeg zahtijeva teret koji se prevozi.

6. PUTNIČKI BRODOVI

Pored stavki iz točke 1. sljedeće stavke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda putničkih brodova:

– Provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava,

<='font-size:12.0pt; font-family:"times="" new="" roman"'="">– Provjera pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata,

– Provjera razglasnog sustava,

– Protupožarna vježba gdje se, kao minimum, svi kompleti vatrogasne opreme moraju pokazati, i u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja,

– Provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati s planovima u slučaju oštećenja.

Ako se smatra primjernim pregled se može nastaviti uz pristanak zapovjednika broda u tijeku putovanja iz jedne u drugu luku. Inspektori ne smiju ometati djelovanje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

 

DODATAK VII.

 

(u svezi članka 39., stavak 3., i članka 63., stavak 5.)

MJERILA I VISINA TROŠKOVA PRILIKOM OBAVLJANJA PONOVNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

Kompanija domaćeg broda u nacionalnoj plovidbi (kategorije plovidbe 5, 6, 7 i 8 prema Naredbi o kategorijama plovidbe), odnosno njezin ovlašteni predstavnik, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:

1) 1.500,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i

2) 700,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.

Kompanija domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi (kategorije plovidbe 1, 2, 3 i 4 prema Naredbi o kategorijama plovidbe) i kompanija stranog broda, odnosno njihovi predstavnici, dužni su u slučaju potrebe obavljanja ponovnog inspekcijskog pregleda broda, uslijed izricanja mjere zabrane isplovljenja, uplatiti u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske:

a) 5.000,00 kn prije ponovnog inspekcijskog pregleda broda kojemu je izrečena mjera zabrane isplovljenja i

b) 2.000,00 kn prije svakog sljedećeg dolaska inspektora sigurnosti plovidbe na brod, do konačnog ukidanja zabrane isplovljenja.

 

DODATAK VIII.

 

MJERILA ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA

(u svezi članka 42., stavak 2.)

UVOD

Prije nego utvrdi da nedostaci otkriveni prilikom pregleda nekog broda opravdavaju zabranu isplovljenja broda, inspektor mora primijeniti mjerila navedena niže u dijelu 1. i 2.

Dio 3. sadrži primjere nedostataka koji mogu sami za sebe biti dovoljan razlog za zabranu isplovljenja nekog broda.

Međutim, kada je očit razlog za zabranu isplovljenja broda posljedica slučajnog oštećenja pretrpljenog za vrijeme plovidbe do luke, nalog za zabranu isplovljenja se neće izdati, ako je:

– prije uplovljenja u luku zapovjednik ili kompanija dostavio/la inspekciji detalje o okolnostima pomorske nezgode i pretrpljenom oštećenju;

– zapovjednik poduzeo odgovarajuće mjere za uklanjanje nedostatka, a na zadovoljstvo inspekcije;

– inspekcija provjerila, nakon obavjesti o završetku popravnih radnji, da su nedostaci koji su bili očito opasni po sigurnost, zdravlje ili okoliš otklonjeni.

 

1. OSNOVNA PRAVILA

Pri korištenju svoje stručne prosudbe da li brod zaustaviti ili ne, inspektor mora primijeniti sljedeća mjerila:

 

IZBOR TRENUTKA

Brodovi koji nisu sigurni za isplovljenje moraju biti zaustavljeni nakon prvog pregleda i bez obzira na to koliko brod namjerava ostati u luci.

 

MJERILA

i>

soPlainText style='text-align:justify'>Brod će se zaustaviti ako su njegovi nedostaci dovoljno ozbiljni da zahtijevaju da se inspektor ponovo vrati na brod kako bi se osobno uvjerio da su oni prije isplovljenja uklonjeni.

Potreba da se inspektor vrati na brod mjerilo je ozbiljnosti nedostataka. Ipak, to ne stvara obvezu za svaki pojedini slučaj.

Time se podrazumijeva da se inspektor treba uvjeriti da su nedostaci ispravljeni prije isplovljenja, a prema potrebi ponovljenim posjetom brodu.

 

2. PRIMJENA OSNOVNIH PRAVILA

Prilikom donošenja odluke da li su otkriveni nedostaci dovoljno ozbiljni da opravdaju zadržavanje, inspektor mora utvrditi da li:

 

1.         brod posjeduje potrebne važeće isprave;

2.         brod ima broj ovlaštenja članova posade kakav se traži u Ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade – odnosno Upisnom listu;

 

U tijeku pregleda inspektor mora nadalje utvrditi jesu li brod i/ili posada u stanju:

1.         sigurno ploviti u tijeku idućeg putovanja;

2.         sigurno rukovati, prevesti i nadzirati stanje tereta tijekom idućeg putovanja;

3.         sigurno posluživati postrojenje strojarnice tijekom idućeg putovanja;

4.         održavati ispravnim porivni pogon i kormilarenje u tijeku idućeg putovanja;

5.         ako je potrebno, pogasiti požar u bilo kojem dijelu broda u tijeku idućeg putovanja;

6.         brzo i sigurno napustiti brod i, ako je potrebno, obaviti spašavanje tijekom idućeg putovanja;

7.         spriječiti onečišćenje okoliša tijekom cijelog idućeg putovanja;

8.         održavati dovoljan stabilitet broda u tijeku idućeg putovanja;

9.         održavati potrebnu vodonepropusnost tijekom cijelog idućeg putovanja;

10.       održavati radiokomunikacijsku vezu u situacijama pogibelji tijekom idućeg putovanja;

11.       osigurati zdrave i sigurne životne i radne uvjete na brodu u tijeku idućeg putovanja;

12.       pružiti što je moguće više podataka u slučaju nesreće (koje su dostupne putem zapisivača putnih podataka, VDR).

 

Uzevši u obzir sve otkrivene nedostatke, ako je odgovor na bilo koju od gore navedenih stavki negativan, treba ozbiljno razmisliti da li brod zadržati ili ne. Kombinacija nedostataka manje ozbiljne prirode također može opravdati mjeru zadržavanja.

 

3. RAZLOZI ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA

Kako bi se u korištenju ovih uputa pomoglo inspektoru, ovdje se daje popis nedostataka svrstanih po grupama prema Pomorskom zakoniku, Pravilima Hrvatskog registra brodova i drugim važećim propisima, koji se na njih odnose, a priroda kojih smatra se dovoljno ozbiljnim razlogom za zaustavljanje broda.

Ovaj popis se ne smatra konačnim.

 

3.1. BRODOVI OPĆENITO

 

1.         Nedostatak važećih svjedodžbi kojima se potvrđuje sposobnost broda za plovidbu;

2.         Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade;

3.         Nedostatak u ispravnom radu pogonskog stroja i drugih pomoćnih strojeva, uređaja i električnih postrojenja;

4.         Nedovoljna čistoća strojarnice, prekomjerna količina mješavine vode i ulja u kaljužama, zauljenost izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, neispravan rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

5.         Neispravan rad električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

6.         Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

7.         Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili ozbiljna zapuštenost sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za spuštanje;

8.         Nepoštivanje propisa ili ozbiljna zapuštenost sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stabilnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih zaklopki i uređaja za daljinsko zatvaranje i to u mjeri da ne udovoljavaju svojoj namjeni;

9.         Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad palubne protupožarne instalacije na tankerima;

10.       Nedostatak, neudovoljavanje propisima i ozbiljna zapuštenost svjetala, signalnih tijela ili zvučnih signala za plovidbu;

11.       Nedostatak ili neispravan rad radio uređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

12.       Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme;

13.       Nedostatak nadopunjenih i ispravljenih plovidbenih karata i/ili svih drugih važećih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje, uzevši u obzir da se umjesto plovidbenih karata mogu koristiti i elektronske pomorske karte;

14.       Nedostatak ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta.

15.       Ozbiljan nedostak u operativnim zahtjevima;

16.       Propust da se obavi pojačani pregled u skladu sa SOLAS 74, Glava XI, Pravilo

17.       Nepostojanje ili neispravan VDR uredjaj, kad je brod u obvezi posjedovanja VDR-a.

 

3.2. SPECIFIČNOST U PREGLEDU TANKERA ZAKEMIKALIJE (IBC KODEKS)

 

1.         Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

2.         Nepostojanje ili oštećenost visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

3.         Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;

4.         Mogući izvori upaljenja u opasnim lokacijama;

5.         Kršenje posebnih zahtjeva;

6.         Prekoračenje maksimalno dozvoljene količine tereta za svaki pojedini tank;

7.         Nedovoljna toplinska zaštita za toplinski osjetljive tvari;

 

3.3. SPECIFIČNOST U PREGLEDU BRODOVA ZA PRIJEVOZ UKAPLJENIH PLINOVA (IGC KODEKS)

 

1.         Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

2.         Nedostatak uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

3.         Pregrade koje nisu plinotjesne;

4.         Oštećenost zaslona zraka;

5.         Nedostatak ili opterećenost ventila s daljinskim zatvaranjem;

6.         Nedostatak ili oštećenost sigurnost sigurtila;

7.         Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa;

8.         Ventilatori koji se nalaze u blizini prostora tereta, a nisu ispravni;

9.         Alarmi tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;

10.       Uređaji za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova koji nisu ispravni;

11.       Prijevoz tvari koja inhibira bez svjedodžbe o inhibiranju;

 

3.4. SPECIFIČNOST PODRUČJA POKRIVENA TERETNIM VODNIM LINIJAMA (LOADLINES 66)

 

1.         Znatno oštećene ili korodirane površine ili rupičasta korozija na limovima ili njihovim ukrepama na palubama i na trupu, koje mogu ugroziti sposobnost broda za plovidbu ili čvrstoću kod lokalnih naprezanja, osim ako su obavljeni primjerni privremeni popravci koji omogućuju putovanje do luke gdje će se obaviti trajni popravci;

2.         Očiti slučajevi nedovoljnog stabiliteta;

3.         Nedostatak dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi, koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja održi stabilitet broda u sigurnim granicama i da se izbjegne prekomjerno naprezanje brodske strukture;

4.         Nedostatak, znatnija zapuštenost ili neispravnost uređaja za zatvaranje grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5.         Prekrcanost;

6.         Nedostatak zagaznica ili slučaj kad one nisu čitljive.

 

3.5. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM(MARPOL 73/78, Dodatak I)

 

1.         Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje i nadzor ispuštanja ili 15 ppm dojavnog uređaja;

2.         Preostali dio zapremine taložnog tanka ili tanka otpadnih ulja nedovoljan za namjeravano putovanje;

3.         Nepostojanje Knjige ulja;

4.         Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva;

5.         Nedostatak mape izvještaja o pregledima (ESP).

 

3.6. SPREČAVANJE ZAGAĐIVANJA ŠTETNIM TEKUĆIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE U RAZLIVENOM STANJU(MARPOL 73/78, Dodatak II)

 

1.         Nepostojanje P&A priručnika – priručnik za interventno djelovanje u slučaju onečišćenja kemikalijama koje se prevoze u razlivenom stanju;

2.         Teret nije kategoriziran;

3.         Nepostojanje Knjige tereta;

4.         Prijevoz uljastih tereta ako nije udovoljeno zahtjevima ili svjedodžbe nisu propisno nadopunjene ili ispravljene;

5.         Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

 

3.7. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA SMEĆEM S BRODOVA(MARPOL 73/78, Dodatak V)

 

1.         Nedostatak Plana rukovanjem smećem

2.         Nepostojanje Knjige o smeću

3.         Osoblje na brodu nije upoznato sa zahtjevima Plana rukovanjem smećem o odlaganju/ iskrcaju smeća

 

3.8. SPREČAVANJE ZAGAĐENJA ŠTETNIM TVARIMA KOJE SE PREVOZE MOREM U PAKIRANOM OBLIKU

 

Ne ispunjavanje odredbi Glave 4, Dio 22. Tehničkih pravila – sprečavanje onečišćenja.

 

3.9. PODRUČJA POKRIVENA PRAVILNIKOM O ZVANJIMA, SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI I OVLAŠTENJIMA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE, PRAVILNIKOM O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKEMORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I PRAVILNIKOM O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TEOBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU, JAHTI ILI BRODICI KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBAI ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

 

1.         propust pomoraca koji ne posjeduju svjedodžbu, odgovarajuću svjedodžbu, valjano oslobađanje ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su podnijeli prijavu za izdavanje odobrenja;

2.         Broj, sastav i ovlaštenja posade ne odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade, odnosno Upisnom listu;

3.         Sastav straže na palubi i u stroju ne odgovara propisanim zahtjevima;

4.         Osoba na straži nije osposobljena da rukuje opremom neophodnom za sigurnu plovidbu, radioopremom, te da je upoznata s zaštitom od zagađenja mora;

5.         Pomorci nisu stručno osposobljeni za dodjeljene dužnosti u svrhu sigurnog vođenja broda i zaštite od zagađenja;

6.         Nisu osigurane dovoljno odmorne osobe za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže;

 

3.10. PODRUČJA POKRIVENA ŽIVOTNIM I RADNIMUVJETIMA

 

1.         Nedovoljne zalihe hrane za putovanje do sljedeće luke;

2.         Nedovoljne zalihe pitke vode za putovanje do sljedeće luke;

3.         Neprihvatljivo niski sanitarni uvjeti na brodu;

4.         Nedostatak grijanja prostorija posade na brodu uposlenom u područjima gdje temperature mogu biti vrlo niske;

5.         Prevelike količine smeća i otpada, zakrčenost prolaza i prostorija smještaja posade opremom ili teretom ili drugi oblik ugrožavanja sigurnosti;

6.         Očiti dokaz da su članovi posade koji su dio plovidbene straže ili na drugim dužnostima na brodu premoreni za obavljanje prve i sljedećih smjena straže.

 

3.11. PODRUČJA KOJA NE OPRAVDAVAJU ZABRANUISPLOVLJENJA ALI MOGU NPR. ZAHTIJEVATI PREKID RADA S TERETOM

Neispravan rad ili održavanje sustava inertnog plina, stanje teretnih uređaja, tegljačkih kuka tegljača ili strojeva koje može biti dovoljna osnova za prekid rada s teretom.

 

DODATAK IX.

 

BRODOVI KOJI PODLIJEŽU PRIORITETNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU

(u svezi članka 49., stavak 3. i 4.)

Dio I. Nadvladavajući faktori

Bez obzira na faktor izbora, smatrat će se da sljedeći brodovi predstavljaju moguću opasnost za pomorstvo ili prijetnju pomorskoj sigurnosti, sigurnosi osoba ili okoliša, te će predstavljati nadvladavajući prioritet za obavljanje inspekcijskog pregleda:

1. Brodovi za koje su peljari ili lučke vlasti prijavili nedostatke koji bi mogoji bi mogi sigurnost plovidbe prema odredbama posebnih propisa kojima je uređeno peljarenje, prijavljivanje opasnih tvari i red u luci;

2. Brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja opasnih tvari;

3. Brodovi za koje su nadležne vlasti druge države prijavile utvrđene nedostatke;

4. Brod za koji je zapovjednik, član posade ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja ima legitimni interes za sigurno vođenje broda, životne i radne uvjete ili ugrožavanje ljudskih života i zaštitu od onečišćenja morskog okoliša prijavio nedostatak ili pritužbu, osim ako inspektor drži da je nedostatak ili pritužba neutemeljena: Identitet osobe koja je prijavila nedostatak ili pritužbu na određeni brod ne smije biti otkriven;

5. Brod koji je:

– bio uključen u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;

– bio osumnjičen za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;

– manevrirao na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe usvojene od strane IMO-a, ili sigurne navigacijske prakse i postupaka;

– bio vođen na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš.

6. Brodovi kojima je u proteklih 6 mjeseci suspendirana klasa zbog neudovoljavanja uvjetima koji se odnose na sigurnost.

7. Brodovi koji nisu udovoljili zahtjevima u svezi prijavljivanja brodskog otpada ili na temelju dostavljenih informacija postoji drugi razlog za sumnju u udovoljavanje zahtjeva u svezi s predajom brodskog otpada;

8. brodovi za koje postoji dokaz ili osnovana sumnja o namjernom ispuštanju ulja ili drugih povreda MARPOL 73/78 međunarodne konvencije u vodama pod jurisdikcijom Republike Hrvatske;

 

Dio II. Sveukupni faktor izbora

Sljedeći brodovi bit će smatrani prioritetom za obavljanje inspekcijskog pregleda:

1. Brodovi koji prvi put uplovljavaju u luku Republike Hrvatske, odnosno nakon isteka 12 ili više mjeseci od posljednjeg uplovljavanja. U primjeni ovih kriterija inspektor će također voditi računa o inspekcijskim pregledima obavljenim od strane država članica Memoranduma. U nedostatku odgovarajućih podataka za tu svrhu, inspektor će se osloniti na raspoložive podatke u SIReNaC informacijskom sustavu, te će pregledati brodove o kojima nema podataka u SIReNaC informacijskom sustavu od početka primjene 1. siječnja 1993. godine;

2. Brodovi koji nisu pregledani u okviru Memoranduma u posljednjih šest mjeseci;

3. Brodovi za koje je statutorne svjedodžbe o konstrukciji i opremi izdane u skladu s međunarodnim konvencijama, te svjedodžbe o klasi, izdala organizacija koja nije priznata od strane država članica Europske unije;

4. Brodovi koji viju zastavu države navedene na crnoj listi objavljenoj u godišnjem izvješću Memoranduma;

5. Brodovi kojima je dozvoljeno isplovljenje iz luke države članice Memoranduma pod određenim uvjetima, kao što su:

a) otkloniti nedostatke prije isplovljenja;

b) otkloniti nedostatke u sljedećoj luci;

c) otloniti nedostatke u roku od 14 dana;

d) nedostaci za koje su određeni drugi posebni uvjeti.

Ako je brod poduzeo mjere za otklanjanje nedostataka i otklonio sve utvrđene nedostatke, to će inspektor uzeti u obzir.

6. Brodovi na kojima su utvrđeni nedostaci prilikom prethodnog inspekcijskog pregleda, u skladu s brojem nedostataka;

7. Brodovi kojima je izrečena mjera zabrane isplovljenja u prethod­noj luci;

8. Brodovi koji viju zastavu države koja nije potpisnica svih međunarodnih konvencija navedenih u članku 2. ovog Pravilnika;

9. Brodovi koji održavaju klasu kod klasifikacijskog društva kojem je omjer nedostataka viši od prosječnog;

10. Brodovi iz kategorija navedenih u Dodatku XIII (A);

11. Brodovi stariji od 13 godina.

Prilikom određivanja prednosnog reda za inspekcijski pregled gore navedenih brodova, inspektor će uzeti u obzir faktor izbora prikazan u SIReNaC informacijskom sustavu, u skladu s Dodatkom I, Poglavlje I Memoranduma. Viši faktor izbora podrazumjeva i viši prioritet. Sveukupni faktkupni faktje zbroj primjenjivih vrijednosti faktora izbora, kako je definirano Memorandumom. Točke 5, 6 i 7 primjenjuju se samo za inspekcijske preglede obavljene unutar posljednjih 12 mjeseci. Sveukupni faktor izbora ne smije biti manji od zbroja vrijednosti utvrđenih za točke 3, 4, 8, 9, 10 i 11.

Međutim, za potrebe članka 51. stavak 4. u sveukupni faktor izbora neće se uračunati točka 10.

 

DODATAK X.

 

LISTA BRODSKIH ISPRAVA, ZAPISA I KNJIGA

(u svezi članka 50., stavak 1. i 2.)

 

1.         Međunarodna svjedodžba o baždarenju (1969)

2.         Svjedodžba o sigurnosti putničkog broda

3.         Svjedodžba o sigurnosti konstrukcije teretnog broda

4.         Svjedodžba o sigurnosti opreme teretnog broda

5.         Svjedodžba o sigurnosti radiouređaja teretnog broda

6.         Svjedodžba o oslobađanju (uključujući i popis tereta, gdje se traži)

7.         Svjedodžba o sigurnosti teretnog broda

8.         Potvrda o usklađenosti s posebnim zahtjevima za brodove koji prevore opasne tvari

9.         Posebni popis opasnih tvari ili detaljni plan krcanja

10.       Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz ukapljenih plinova

11.       Međunarodna svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju ili svjedodžba o sposobnosti za prijevoz opasnih kemikalija u rasutom stanju

12.       Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja uljem

13.       Međunarodna svjedodžba o sprečavanju onečišćenja pri prijevozu štetnih tekućina

14.       Međunarodna svjedodžba o teretnoj liniji (1966)

15.       Međunarodna svjedodžba o oslobađanju u svezi teretne linije

16.       Knjiga o uljima, Dio I. i Dio II.

17.       Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem (SOPEP)

18.       Knjiga tereta

19.       Uvjerenje o najmanjem broju članova posade

20.       Svjedodžbe izdane u skladu sa STCW konvencijom

21.       Svjedodžba o zdrastvenoj sposobnosti člana posade broda (sukladno Konvenciji ILO br. 73)

22.       Raspored radnog vremena na brodu (STCW 78)

23.       Zapisi o satima odmora pomoraca

24.       Informacije o stabilitetu

25.       Preslik Potvrde o usklađenosti i Potvrda upravljanja sigurnošću izdane sukladno Međunarodnom Kodeksu upravljanja sigurnošću za siguran rad brodova i za sprečavanje zagađivanja (IMO Rezolucija A.741(18) i A.913(22)) (SOLAS, Glava IX)

26.       Svjedodžbe o čvrstoći trupa i ugrađenim postrojenjima izdane od klasifikacijskog društva (traže se samo ako brod održava svoju klasu kod klasifikacijskog društva)

27.       Mapa izvještaja o pregledu (u slučaju broda za rasuti teret i tankera za ulje)

28.   &sp; &;  Za RO-RO putničke brodove, informacija o A/A-max odnosu

29.       Svjedodžba o sposobnosti broda za krcanje žita u rasutom stanju

30.       Svjedodžba o sigurnosti broda posebne namjene

31.       Svjedodžba o sigurnosti brzog plovila i Dozvola za rad brzog plovila

32.       Svjedodžba o sigurnosti pokretne odobalne bušeće jedinice

33.       Za tankere za ulje, zapis o sustavu nadzora i upravljanja ispuštanja ulja za posljednje putovanje u balastu

34.       Raspored za uzbunu, protupožarni plan i, za putničke brodove, plan nadzora u slučaju oštećenja

35.       Brodski dnevnik sa zapisima o provjerama i vježbama i knjiga izvješća o pregledima i održavanju opreme i uređaja za spašavanje

36.       Izvješća prethodnih inspekcija države luke

37.       Priručnik za slaganje i pričvršćenje tereta

38.       Plan upravljanja smećem i knjiga izvještaja o smeću

39.       Sustav potpore zapovjednicima putničkih brodova pri donošenju odluka

40.       Plan suradnje sa SAR službama za putničke brodove na redovitim linijama

41.       Popis postupkovnih ograničenja za putničke brodove

42.       Priručnik za krcanje tereta za brodove za rasuti teret

43.       Plan ukrcaja/iskrcaja tereta za brodove za rasuti teret

44.       Ugovor o osiguranju ili drugo financijsko jamstvo za slučaj građanske odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem

45.       Međunarodna svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti (ISSC)

46.       Trajni zapis broda (CSR)

47.       Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja zraka

48.       Međunarodna svjedodžba o sprečavanju zagađivanja zraka za stroj

 

 

DODATAK XI.

 

PRIMJERI »OČITIH RAZLOGA« ZA PROVOĐENJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

(u svezi članka 50., stavak 5.)

 

I. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima:

1.         Brodovi navedeni u Dodatku IX., Dio I i Dio II, točke II-3, II-4, II-5, II-5c i II-8;

2.         ukoliko Knjiga o uljima nije propisno vođena;

3.         ukoliko je prilikom pregleda brodskih isprava i svjedodžbi utvrđen nedostatak, neispravnost ili nevaljanost istih;

4.         ukoliko članovi posade ne pokazuju minimalni stupanj obučenosti sukladno Međunarodnoj konvenciji o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca (STCW);

5.         ukoliko postoje dokazi da rukovanje teretom ili neka radnja bitna za sigurnost plovidbe se ne provodi sukladno zahtjevima sigurnosti, ili u skladu sa smjernicama IMO-a, tj. sadržaj kisika u dobavnom cjevovodu inertnog plina teretnih tankova je iznad najviše propisane razine;

6.         ukoliko je zapovjednik tankera propustio napraviti izvještaj o praćenju iskrcaja ulja i kontrolnom sustavu za posljednje putovanje u balastu;

7.         ukoliko ne postoji ažurirani raspored uzbune ili članovi posade ne poznaju svoje obveze u slučaju požara ili naloga o napuštanju broda;

8.         ukoliko odašiljanje lažne uzbune o pogibelji nije popraćeno propisanim postupkom opoziva;

9.         nepostojanje bitne opreme i uređaja zahtijevanih međunarodnim konvencijama;

10.       izrazito nehigijenski uvjeti na brodu;

11.       ukoliko prema inspektorovom općem dojmu i zapažanjima postoje ozbiljna istrošenja ili nedostaci na trupu ili strukturi koji mogu ugrožavati sigurnost konstrukcije broda;

12.       saznanje ili dokaz da zapovjednik ili posada nije upoznata sa osnovnim radnim postupcima na brodu u svezi sa sigurnošću broda ili zaštitom od onečišćenja ili ti radni postupci nisu provedeni;

13.       ukoliko postoji prijava ili osnovana sumnja da se ne poštuju radni uvjeti na brodu prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

 

II. Sposobnost člana posade da održava stražu prema zahtjevima STCW 78 međunarodne konvencije provjerit će se u skladu s Dijelom A STCW Kodeksa ako postoji očiti razlog za vjerovanje da ti zahtjevi nisu ispunjeni, odnosno u sljedećim slučajevima:

1.         kada je brod bio uključen u sudar, nasukavanje ili drugu pomorsku nesreću;

2.         kada je brod bio osumnjičen za navodno kršenje odredbi o ispuštanju štetnih tvari ili otpadnih voda;

3.         kada je brod manevrirao na neuobičajen i nesiguran način, ili se nije pridržavao shema usmjerene i odijeljene plovidbe, usvojene od strane IMO-a, ili sigurne navigacijske prakse i postupaka;

4.         kada je brod bio vođen na način koji predstavlja opasnost za osobe, imovinu ili okoliš;

5.         kada je svjedodžba o osposobljenosti krivotvorena ili kada nositelj svjedodžbe nije osoba kojoj je svjedodžba originalno izdana;

6.         kada brod vije zastavu države koja nije potpisnica STCW 78 međunarodne konvencije ili zapovjednik, časnik ili član posade broda ima svjedodžbu izdanu od treće države koja nije potpisnica STCW 78 međunarodne konvencije.

 

Bez obzira na postojanje valjane svjedodžbe, prilikom provjere gore navedenih stavki inspektor može zahtjevati da član posade demonstrira zahtjevanu osposobljenost na radnom mjestu. Provjera osposobljenosti može uključivati ocjenu da li se ispunjavaju operativni zahtjevi u svezi održavanja straže i da li član posade u granicama svoje osposobljenosti primjereno reagira u slučaju krizne situacije na brodu.

 

DODATAK XII.

 

PODSJETNIK ZA OBAVLJANJE DETALJNOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

(u svezi s člankom 50., stavak 6.)

Detaljni inspekcijski pregled obuhvaća sljedeća područja:

 

1. PODRUČJA POKRIVENA SOLAS KONVENCIJOM

 

1.         Pregled rada pogonskog stroja i drugih važećih strojeva kao i električnih instalacija;

2.         Pregled čistoće strojarnice, količine mješavine vode i ulja u kaljužama, pregled zauljenosti izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

3.         Pregled rada električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

4.         Pregled rada glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

5.         Pregled kapaciteta i stanja sredstava za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za porinuće;

6.         Pregled sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje;

7.         Pregled rada palubne protupožarne instalacije na tankerima;

8.         Pregled svjetala, signalnih tijela i zvučnih signala za plovidbu;

9.         Pregled rada radiouređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10.       Pregled rada navigacijske opreme, imajući u vidu odredbe SOLAS-a V/12 (0);

11.       Pregled plovidbenih karata i/ili svih drugih važnih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje;

12.       Pregled ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta (SOLAS II-2/59.3.1.);

13.       Pregled udovoljavanja operativnim zahtjevima.

 

2. PODRUČJA POKRIVENA IBC KODEKSOM

 

1.         Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz tereta;

2.         Pregled visokotlačnih sigurnosnih uređaja;

3.         Pregled električnih instalacija;

4.         Pregled mogućih izvora upaljenja u opasnim lokacijama kako su navedeni u 10.2;

5.         Pregled posebnih zahtjeva;

6.         Pregled udovoljavanju zahtjevu za maksimalno dozvoljenim količinama tereta za svaki pojedini tank;

7.         Pregled udovoljavanju zahtjeva o termičkoj zaštiti za termički osjetljive tvari.

 

3. PODRUČJA POKRIVENA IGC KODEKSOM

 

1.         Pregled tereta po tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu;

2.         Pregled uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija;

3.         Pregled pregrada na nepropusnost za plin;

4.         Pregled zaslona zraka;

5.         Pregled ventila s daljinskim zatvaranjem;

6.         Pregled sigurnosnih ventila;

7.         Pregled električnih instalacija;

8.         Pregled ventilatora koji se nalaze u blizini prostora tereta;

9.         Pregled alarma tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni;

10.       Pregled uređaja za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova;

11.       Pregled po svjedodžbi o inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji se inhibiraju.

 

4. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VOD­NIM LINIJAMA

 

1.         Pregled stanja limova na palubama i trupu;

2.         Pregled stabiliteta;

3.         Utvrđivanje sposobnosti zapovjednika da ukrca i balastira brod na način da u svim fazama i uvjetima putovanja održi stabilitet broda na siguran način;

4.         Pregled uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5.         Pregled udovoljavanja zahtjeva o krcanju tereta;

6.         Pregled zagaznica.

 

5. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM I

 

1.         Pregled opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i alarmnog uređaja;

2.         Pregled zapremnine taložnog tanka i tanka otpadnih ulja;

3.         Pregled Knjige ulja;

4.         Utvrđivanje da li je na brodu ugrađen zaobilazni cjevovod;

5.         Pregled plana interventnog djelovanja u slučaju zagađenja uljem.

 

6. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM II

 

1.         Utvrđivanje postojanja Priručnika interventnog djelovanja u slučaju onečišćenja kemikalijama (P&A priručnika),

2.         Utvrđivanje kategorizacije tereta;

3.         Pregled Knjige tereta;

4.         Utvrđivanje da li brod prevozi uljaste terete sukladno svjedodžbi;

5.         Utvrđivanje da li je ugrađen zaobilazni cjevovod.

 

7. PODRUČJA POKRIVENA STCW KONVENCIJOM

 

1.         Utvrđivanje da li broj, sastav i ovlaštenja posade odgovaraju Svjedodžbi o minimalnom broju članova posade;

2.         Utvrđivanje da li svaki član posade posjeduje odgovarajuću svjedodžbu ili valjano oslobađanje sukladno STCW 78 međunarodnoj konvenciji, odnosno da li može pružiti pisani dokaz da je državi zastave broda podnio zahtjev za ovjeru u postupku priznavanja svjedodžbe;

3.         Utvrđivanje da li su na brodu osigurani načini i postupci za učinkovitu usmenu komunikaciju između svih članova posade vezanu uz sigurnost, te da li su zadovoljeni ostali zahtjevi za komunikaciju na brodu sukladno posebnom propisu kojim se uređuju uvjeti i način održavanja straže, te obavljanja drugih poslova na trgovačkim brodovima.

 

8. PODRUČJA POKRIVENA ILO KONVENCIJAMA

 

1.         Minimalna dob za rad na brodu;

2.         Liječnički pregledi;

3.         Pregled dostalnosti zaliha pitke vode;

4.         Pregled dostalnosti zaliha hrane;

5.         »Bijelo osoblje«;

6.         Pregled sanitarnih uvjeta na brodu;

7.         Pregled grijanja prostorija posade na brodu;

8.         Pregled stanja broda u pogledu zahtjeva čistoće, zbrinutosti otpada, prolaza i prostorije za torije za osade;

9.         Prevencija povreda na radu;

10.       Članci ugovora o radu (kolektivnog ugovora), repatrijacija pomoraca, odgovornost kompanije u slučaju nezgode, sindikalna prava;

11.       Provjera usklađenosti vremena rada ili vremena odmora pomoraca sa zahtjevima posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.

 

 

DODATAK XIII.

 

NAPUTAK ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG INSPEKCIJSKOG PREGLEDA

(u svezi članka 51., stavak 1, 3. i 6. i članka 91., stavak 1.)

 

A. KATEGORIJE BRODOVA KOJI PODLIJEŽU PROŠIRENOM PREGLEDU (u svezi članka 51. stavak 1.)

1. Tankeri za prijevoz ukapljenog plina ili kemikalija stariji od 10 godina, što se utvrđuje na temelju datuma gradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

2. Brodovi za rasuti teret stariji od 12 godina, što se utvrđuje na temelju datuma gradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

3. tanker za prijevoz ulja preko 3000 BT i stariji od 15 godina, što se utvrđuje na temelju datuma gradnje upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

4. Putnički brodovi stariji od 15 godina osim brodova na koje se odnosi Glava VIII. ovog Pravilnika.

 

B. PODACI KOJE TREBA PRIJAVITI INSPEKCIJI LUČKE KAPETANIJE (u svezi članka 51. stavak 3.)

A. – ime broda;

B. – država zastave;

C. – IMO indetifikacijski broj, ako postoji;

D. – nosivost (t);

E. – datum gradnje broda utvrđen na osnovi datuma upisanog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

F. – za tankere:

F.a. – Vrsta trupa: jednostruki trup, jednostruki trup s odvojenim tankovima balasta, dvostruki trup;

F.b. – stanje tankova tereta i balasta: pun, prazan, inertiran;

F.c. – zapremnina i vrsta tereta;

G. – predviđeno vrijeme dolaska u luku odredišta ili na peljarsku stanicu, prema zahtjevu lučke uprave;

H. – planirano vrijeme boravka u luci;

I. – planirane radnje u luci odredišta, (ukrcaj/iskrcaj i drugo);

J. – planirani pregledi statutornih svjedodžbi, znatni radovi održavanja i popravci koji se trebaju obaviti dok je brod u luci odredišta.

 

C. POSTUPCI ZA OBAVLJANJE PROŠIRENOG PREGLEDA ZA ODREĐENE VRSTE BRODOVA (u svezi članka 51. stavak 6.)

Proširenim inspekcijskim pregledom moraju se obuhvatiti najmanje stavke koje slijede, uzimajući u obzir praktičnu mogućnost ili ograničenja u odnosu na sigurnost osoba, broda ili luke. Inspektori moraju biti svjesni da provođenje proširenog inspekcijskog pregleda može ugroziti sigurno obavljanje pojedinih brodskih radnji, npr. rukovanje teretom, ako se zahtijeva provjera rukovanja teretom za vrijeme izvođenja te radnje.

 

1. BRODOVI OPĆENITO (kategorije iz Dijela A ovog Dodatka)

– Isklop (black-out) i upućivanje generatora za nuždu;

– Pregled osvjetljenja u nuždi;

– provjera rada protupožarne pumpe za nuždu s dvije protupožarne cijevi priključene na glavni požarni cjevovod;

– provjera rada kaljužne pumpe;

<>

– Zatvaranje vodonepropusnih vrata i protupožarnih vrata;

– Spuštanje u more i pokretanje porivnog stroja jedne brodice za spašavanje;

– provjera daljinskog zaustavljanja u nuždi, npr. kotla, ventilacije i pumpi goriva;

– provjera kormilarskog uređaja, uključujući kormilarskog uređaja za nuždu;

– provjera električnog napajanja u nuždi radiopostaje;

– Pregled i provjera, u opsegu koliko je to moguće, separatora u strojarnici.

 

2. TANKERI ZA PRIJEVOZ UKAPLJENOG PLINA I KEMIKALIJA

Pored stavki iz Poglavlja 1. ovog Dijela, sljedeće točke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija:

– Kontrola alarma, te kontrola tankova tereta i sigurnosnih uređaja u odnosu na nivo, tlak i temperaturu;

– Sredstva za provjeru kisika i eksplozimetar, te njihova umjeravanja; Raspoloživost opreme za otkrivanje kemikalija (mjehovi) s prikladnim brojem cjevčica za otkrivanje plinova za određeni teret koji se prevozi;

– Provjeriti da li kompleti za bijeg iz kabina, koji pružaju prikladnu zaštitu očiju i dišnih organa, postoje za svaku osobu na brodu (ako se to zahtijeva u odnosu na popis tereta uz Međunarodnu svjedodžbu ili Svjedodžbu o sposobnosti broda za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju, odnosno ukapljenih plinova u razlivenom stanju, kako je primjenjivo);

– Provjera da li je teret koji se prevozi uvršten u Međunarodnu svjedodžbu o sposobnosti ili u Svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz kemikalija u razlivenom stanju ili za prijevoz ukapljenih plinova, kako je primjenjivo;

– Provjera stabilnih protupožarnih uređaja na palubi za pjenu, prah ili drugo sredstvo kojeg zahtijeva teret koji se prevozi.

 

3. BRODOVI ZA RASUTI TERET

Pored stavki iz Poglavlja 1. ovog Dijela, sljedeće točke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova za rasuti teret

– Provjera moguće korozije temelja palubnih strojeva;

– Provjera moguće deformacije i/ili korozije poklopaca skladišta tereta;

– Provjera mogućih napuknuća ili lokalne korozije poprečnih pregrada skladišta;

– Provjera pristupa u skladišta tereta;

– Provjera da li su na brodu sljedeći dokumenti, pregledati ih i utvrditi da su ovjereni od strane države zastave ili klasifikacijskog društva:

(1) Izvješća o pregledima strukture;

(2) Izvješća o ocjeni stanja broda;

(3) Izvješća o mjerenju debljina;

(4) Završni izvještaj procjene stanja trupa, prema IMO Rezoluciji A.744(18).

 

4. TANKERI ZA ULJE

Pored stavki iz Poglavlja 1. ovog Dijela, sljedeće točke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda tankera za ulje:

– Provjera stabilnog protupožarnog sustava za gašenje pjenom na palubi;

– Protupožarna sredstva općenito;

– Pregled požarnih zaklopki strojarnice, prostora sisaljki i nastambi;

– Kontrola tlaka inertnog plina i sadržaja kisika u inertnom plinu;

– Balastni tankovi: barem jedan od balastnih tankova u području tereta mora biti pregledan kroz provlaku/palubni pristup, a u tank se ulazi ako inspektor otkrije očite razloge za daljnji pregled;

– Provjera da li su na brodu sljedeći dokumenti, pregledati ih i utvrditi jesu li ovjereni od strane države zastave ili klasifikacijskog društva:

(1) Izvješća o pregledima strukture;

(2) Izvješća o ocjeni stanja broda;

(3) Izvješća Izvješća debljina;

(4) Završni izvještaj procjene stanja trupa, prema IMO Rezoluciji A.744(18).

 

5. PUTNIČKI BRODOVI OSIM BRODOVA NA KOJE SE ODNOSI GLAVA VIII. OVOG PRAVILNIKA

Pored stavki iz Poglavlja 1. ovog Dijela, sljedeće točke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda putničkih brodova:

– Provjera uređaja za otkrivanje požara i alarmnog sustava;

– Provjera pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata;

– Provjera razglasnog sustava;

– Protupožarna vježba gdje se, kao minimum, svi kompleti vatrogasne opreme moraju pokazati, i u kojoj treba sudjelovati dio bijelog osoblja;

– Provjeriti da li su ključni članovi posade upoznati s planovima u slučaju oštećenja.

Ako se smatra primjerenim, pregled se može nastaviti za vrijeme plovidbe iz luke u luku države članice Memoranduma, uz pristanak zapovjednika broda ili kompanije. Inspektori ne smiju ometati radnje na brodu niti smiju dovesti do situacije koja bi prema zapovjednikovoj procjeni mogla ugroziti sigurnost putnika, posade i broda.

 

6. BRODOVI KOJI PREVOZE OPASNE TERETE U UPAKIRANOM STANJU

Pored stavki iz Poglavlja 1. ovog Dijela, sljedeće točke mogu se također smatrati dijelom proširenog inspekcijskog pregleda brodova koji prevoze opasne terete u upakiranom stanju.

Pregledat će se:

1. Potvrda o sposobnosti za prijevoz upakiranog opasnog tereta;

2. Dokumente izdane temeljem IMDG-kodeksa s dodacima, EMS-a, MFAG-a;

3. Pakiranje opasnih tvari;

4. Označavanje opasnih tvari;

5. Slaganje opasnih tvari.

 

DODATAK XIV.

 

ODBIJANJE UPLOVLJENJA

(u svezi članka 53., stavak 1. i 3.)

 

A. KATEGORIJE BRODOVA PODLOŽNIH MJERI ODBIJANJA UPLOVLJENJA U LUKE DRŽAVA ČLANICA MEMORANDUMA

1. Tankeri za prijevoz ukapljenog plina i kemikalija;

2. Brodovi za rasuti teret;

3. Tankeri za ulje;

4. Putnički brodovi.

 

B. POSTUPCI U SVEZI ODBIJANJA UPLOVLJENJA U LUKE DRŽAVA ČLANICA MEMORANDUMA (u svezi članka 53. stavak 3.)

1. Ako se ostvare uvjeti navedeni u članku 53., inspektor u luci u kojoj je brod zaustavljen drugi, odnosno treći put, ovisno o slučaju, mora obavijestiti zapovjednika i vlasnika ili kompaniju broda u pisanoj formi da je brodu određena mjera odbijanja uplovljenja.

Ministarstvo mora također izvijestiti državu zastave broda, klasifikacijsko društvo, ostale države članice Memoranduma, Europsku komisiju, voditelja baze podataka SIReNaC (DSI) i Tajništvo Memoranduma.

Mjera zabrane uplovljenja stupit će na snagu čim se brodu dozvoli da napusti luku nakon što su nedostaci koji su bili razlog za zaustavljanje otklonjeni.

2. Postupak ukidanja mjere odbijanja uplovljenja, za brodove kojima je Ministarstvo odredilo mjeru odbijanja uplovljenja, pokreće se na temelju formalnog zahtjeva vlasnika ili kompanije upućenog Ministarstvu. Zahtjev mora biti popraćen svjedodžbom izdanom od države zastave broda iz koje je razvidno da brod u potpunosti udovoljava odredbama međunarodnih konvencija. Zahtjev za ukidanje mjere odbijanja uplovljenja mora također biti popraćen, ako se traži, sa svjedodžbom izdanom od klasifikacijskog društva kod kojeg brod održava klasu, kojom se dokazuje da brod udovoljava utvrđenim standardima tog klasifikacijskog društva.

3. Odbijanje uplovljenja može biti ukinuto samo nakon ponovnog inspekcijskog pregleda broda u luci dogovorenoj s Ministarstvom, ako se na zadove na zadovnistarstva pruži dokaz da brod u potpunosti udovoljava svim primjenjivim zahtjevima međunarodnih konvencija.

Dogovorena luka iz prethodnog stavka može biti i luka druge države članice Memoranduma, pri čemu nadležna vlast države članice luke odredišta može, uz suglasnost Ministarstva, dozvoliti da brod proslijedi u luku dolaska o kojoj je riječ, isključivo radi provjere da brod ispunjava uvjete navedene u točki 2. Brodu kojemu je mjeru odbijanja uplovljenja izrekla nadležna vlast druge države članice Memoranduma može pod istim uvjetima biti dozvoljeno uplovljenje u hrvatsku luku.

Ponovni inspekcijski pregled mora se obaviti u opsegu proširenog inspekcijskog pregleda koji mora kao minimum uključiti stavke navedene u Dodatku XIII., Dio C, ovog Pravilnika.

Sve troškove ovog proširenog inspekcijskog pregleda snosi vlasnik ili kompanija.

4. Ako su rezultati proširenog inspekcijskog pregleda zadovoljavajući za Ministarstvo, u skladu s točkom 2., mjera odbijanja uplovljenja mora biti ukinuta. Ministarstvo mora o tome izvijestiti vlasnika ili kompaniju pisanim putem.

Ministarstvo mora također o svojoj odluci pisano izvijestiti državu zastave, odnosno klasifikacijsko društvo, druge države članice, Europsku komisiju i Tajništvo Memoranduma.

5. Informacija vezana za brodove kojima je određena mjera odbijanja uplovljenja mora biti unesena u informacijski sustav SIReNaC i objavljena u skladu s člankom 64. i Dodatkom XVII. ovog Pravilnika.

 

DODATAK XV.

 

MJERILA ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA

(u svezi članka 53., stavak 3. i članka 63., stavak 3.)

Kada je razlog za zaustavljanje broda posljedica oštećenja pretrpljenog za vrijeme plovidbe do luke, nalog za zabranu isplovljenja se neće izdati, pod uvjetom da:

1. je dužna pažnja posvećena zahtjevima sadržanim u pravilu I/11(c) međunarodne konvencije SOLAS ‘74 glede prijavljivanja administraciji države zastave, ovlaštenog inspektora ili priznate organizacije odgovorne za izdavanje odnosne svjedodžbe;

2. su prije uplovljenja u luku, zapovjednik ili kompanija dostavili inspekciji detalje o okolnostima nezgode i pretrpljenom oštećenju, kao i podatke o zahtijevanoj prijavi administraciji države zastave;

3. je na brodu poduzeta odgovarajuća popravna radnja, na zadovoljstvo inspektora, i

4. se inspektor uvjeri, nakon obavijesti o završetku popravne radnje, da su nedostaci koji su očito ugrožavali sigurnost, zdravlje ili okoliš otklonjeni.

Prije nego utvrdi da nedostaci otkriveni prilikom inspekcijskog pregleda opravdavaju izricanje mjere zabrane isplovljenja broda, inspektor mora primijeniti pravila navedena u dijelu 1. i 2. ovog Dodatka.

Dio 3. ovog Dodatka sadrži primjere nedostataka od kojih svaki pojedinačno može biti dovoljan razlog za izricanje mjere zabrane isplovljenja broda (članak 54., stavak 3.).

 

1. OSNOVNA PRAVILA

U donošenju svoje stručne prosudbe da li izreći mjeru zabrane isplovljenja za neki brod ili ne, inspektor mora primijeniti sljedeća mjerila:

 

IZBOR TRENUTKA

Brodovi koji nisu sigurni za isplovljenje moraju biti zadržani nakon prvog pregleda i bez obzira na to koliko brod namjerava ostati u luci.

 

MJERILA

Brodu će se izreći mjera zabrane isplovljenja ako su njegovi nedostaci dovoljno ozbiljni da zavređuju da se inspektor ponovo vrati na brod kako bi se uvjerio da su oni prije isplovljenja otklonjeni.

Potreba da se inspektor vrati na brod mjerilo je ozbiljnosti nedostatka. Ipak, to ne stvara obvezu za svaki pojedini slučaj.

Time se podrazumijeva da se inspektor na jedan ili drugi način, treba uvjeriti da su nedostaci otklonjeni prije isplovljenja, i to po mogućnosti ponovnim posjetom brodu.

 

2. PRIMJENA OSNOVNIH PRAVILA

Prilikom donošenja odluke da li su otkriveni nedostaci dovoljno ozbioljno ozbiravdavaju mjeru zabrane isplovljenja, inspektor mora utvrditi da li:

1. brod posjeduje potrebne važeće isprave;

2. brod ima sastav posade (broj članova posade s odgovarajućim ovlaštenjima) kakav se traži u Ispravi o najmanjem sigurnosnom sastavu posade;

U tijeku pregleda inspektor mora nadalje utvrditi jesu li brod i/ili posada u stanju:

3. sigurno ploviti u tijeku idućeg putovanja;

4. sigurno rukovati, prevesti i nadzirati stanje tereta tijekom idućeg putovanja;

5. sigurno posluživati postrojenje strojarnice tijekom idućeg putovanja;

6. održavati ispravnim porivni pogon i kormilarenje u tijeku idućeg putovanja;

7. ako je potrebno, pogasiti požar u bilo kojem dijelu broda u tijeku idućeg putovanja;

8. brzo i sigurno napustiti brod i ako je potrebno obaviti spašavanje tijekom idućeg putovanja;

9. spriječiti onečišćenje okoliša tijekom cijelog idućeg putovanja;

10. održavati dovoljan stabilitet broda u tijeku idućeg putovanja;

11. održavati potrebnu vodonepropusnost tijekom cijelog idućeg putovanja;

12. ako je potrebno, za situacije nezgode, održavati vezu u tijeku idućeg putovanja;

13. osigurati zdrave i sigurne životne i radne uvjete na brodu u tijeku idućeg putovanja;

14. Pribaviti najveći mogući broj informacija u slučaju nezgode (koje su dostupne putem zapisivača putnih podataka, VDR).

Uzevši u obzir sve otkrivene nedostatke, ako je odgovor na bilo koju od ovih procjena negativan, treba ozbiljno razmisliti da li brodu izreći mjeru zabrane isplovljenja ili ne. Kombinacija nedostataka manje ozbiljne prirode također može opravdati zabranu isplovljenja.

3. Kao pomoć inspektoru u korištenju ovih uputa sastavljen je popis nedostataka po grupama prema primjenjivim konvencijama i/ili kodeksima, a priroda kojih se smatra dovoljno ozbiljnom da se opravda mjeru zabrane isplovljenja broda. Ovaj popis nije konačan. Međutim, nedostaci koji predstavljaju razlog za zabranu isplovljenja broda iz područja STCW 78 Međunarodne konvencije, navedeni pod točkom 3.8, su jedini nedostaci koji mogu biti razlog za zabranu isplovljenja u okviru navedene međunarodne konvencije.

 

3. POPIS NEDOSTATAKA KOJI PREDSTAVLJAJU RAZLOG ZA ZABRANU ISPLOVLJENJA BRODA

 

3.1. OPĆENITO

Nedostatak važećih isprava, knjiga i zapisa koji se traže primjenjivim instrumentima. Ipak, brodovi koji viju zastavu jedne od država koje nisu članice međunarodne konvencije (primjenjivog instrumenta) ili nisu provele druge primjenjive instrumente, nisu obvezni posjedovati svjedodžbe propisane međunarodnom konvencijom ili drugim primjenjivim instrumentom. Zbog toga, nedostatak tražene svjedodžbe ne predstavlja sam za sebe razlog za zabranu isplovljenja takvih brodova; međutim, primjenom klauzule »ništa povoljnijeg postupka«, prije nego brod isplovi traži se da u dovoljnoj mjeri udovoljava propisima.

 

3.2. PODRUČJA POKRIVENA SOLAS KONVENCIJOM(pozivanje na pravila daje se u zagradi)

1. Neispravan rad pogonskog stroja i drugih važnih postrojenja kao i električnih instalacija;

2. Nedovoljna čistoća strojarnice, prekomjerna količina mješavine vode i ulja u kaljužama, zauljenost izolacije cjevovoda uključujući i ispušne cjevovode u strojarnici, neispravan rad uređaja za pražnjenje kaljuža;

3. Neispravan rad električnog generatora za nuždu, rasvjete, akumulatora i sklopki;

4. Neispravan rad glavnog i pomoćnog kormilarskog stroja;

5. Nedostatak, nedovoljan kapacitet ili ozbiljna zapuštenost sredstva za spašavanje, splavi ili brodica za spašavanje i njihovih uređaja za porinuće;

6. Nedostatak, nepoštivanje propisa ili ozbiljna zapuštenost sustava za vatrodojavu, požarnih alarma, protupožarne opreme, stalnih protupožarnih instalacija, ventilacijskih zaslona, protupožarnih prigušnica i uređaja za daljinsko zatvaranje i to u mjeri da ne udovoljavaju svojoj namjeni;

7. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad palubne protupožarne instalacije na tankerima;

8. Nedostatak, neudotak, neudo propisima i ozbiljna zapuštenost svjetala, signalnih tijela ili zvučnih signala za plovidbu;

9. Nedostatak ili neispravan rad radiouređaja i opreme namijenjenih sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru;

10. Nedostatak ili neispravan rad navigacijske opreme, imajući u vidu odredbe SOLAS-a V/16 (2);

11. Nedostatak ispravljenih plovidbenih karata i/ili svih drugih važnih nautičkih izdanja potrebnih za namjeravano putovanje, uzevši u obzir da se umjesto plovidbenih karata mogu koristiti i elektronske pomorske karte;

12. Nedostatak ventilatora u neiskrećoj izvedbi za ventilaciju pumpne stanice tereta (SOLAS 74, Glava II-2, Pravilo 4-5.4.1.)

13. Ozbiljan nedostak u operativnim zahtjevima, opisan u poglavlju 5.5 dodatka I. MOU-a;

14. Broj, sastav ili ovlaštenja posade ne odgovaraju ispravi o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu;

15. Nije proveden program pojačanih pregleda u skladu sa SOLAS 74, Glava XI-1, Pravilo 2;

16. Nedostatak VDR uređaja ili neispravnost, kad je njegova uporaba obvezna;

 

3.3. PODRUČJA POKRIVENA IBC KODEKSOM(pozivanje na pravila daje se u zagradi)

1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu (16.2);

2. Nepostojanje ili oštećenost visokotlačnih sigurnosnih uređaja (8.2.3);

3. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa (10.2.3);

4. Mogući izvori upaljenja u opasnim lokacijama kako su navedeni u 10.2 (11.3.15);

5. Kršenje posebnih zahtjeva (15);

6. Prekoračenje najveće dozvoljene količine tereta za svaki pojedini tank (16.1);

7. Nedovoljna toplinska zaštita za toplinski osjetljive tvari (16.6).

 

3.4. PODRUČJA POKRIVENA IGC KODEKSOM(pozivanje na pravila daje se u zagradi)

1. Prijevoz tvari koja nije navedena u Svjedodžbi o sposobnosti za prijevoz ili nedostatak podataka o teretu (18.1);

2. Nedostatak uređaja za zatvaranje nadgrađa ili radnih prostorija (3.2.6);

3. Pregrade koje nisu plinotijesne (3.3.2);

4. Oštećenost zaslona zraka (3.6);

5. Nedostatak ili oštećenost ventila s daljinskim zatvaranjem (5.6);

6. Nedostatak ili oštećenost sigurnosnih ventila (8.7);

7. Električne instalacije koje nisu u protueksplozivnoj izvedbi ili ne udovoljavaju zahtjevima kodeksa (10.2.4);

8. Ventilatori koji se nalaze u blizini prostora tereta, a nisu ispravni (12.1);

9. Alarmi tlaka u tankovima tereta koji nisu ispravni (13.4.1);

10. Uređaji za otkrivanje plinova i/ili otrovnih plinova koji nisu ispravni (13.6);

11. Nedostatak valjane svjedodžbe i inhibitorskoj tvari kod prijevoza tereta koji se inhibiraju (17/19).

 

3.5. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM O TERETNIM VODNIM LINIJAMA

1. Znatno oštećene ili korodirane površine ili rupičasta korozija na limovima ili njihovim ukrepama na palubama i na trupu, koje mogu narušiti sposobnost broda za plovidbu ili čvrstoću kod lokalnih naprezanja, osim ako su obavljeni primjereni privremeni popravci koji omogućuju putovanje do luke gdje će se obaviti trajni popravci;

2. Očiti slučajevi nedovoljnog stabiliteta;

3. Nedostatak dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi, koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja održi stabilitet broda u sigurnim granicama i da se izbjegne mogućnost i nastanak neprihvatljivih naprezanja brodskog trupa;

4. Nedostatak, znatnija zapuštenost ili neispravnost uređaja za zatvaranje, grotlenih uređaja i vodonepropusnih vrata;

5. Prekrcanost;

6. Nedostatak zagaznica ili slučaj kad one nisu čitljive.

 

3.6. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM I (pozivanje na pravila daje se u zagradi)

1. Nedostatak, ozbiljna zapuštenost ili neispravan rad opreme za filtriranje kaljužne vode, sustava za motrenje količine ulja u ispustu balasta ili ispirne vode i 15 PPM alarmnog uređaja;

2. Prazan dio zapremine taložnog tanka ili tanka otpadnih ulja nedovoljan za namjeravano putovanje:

3. Nepostojanje Knjige ulja (20.5);

4. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

5. Mapa izvještaja o pregledima nedostaje ili nije u skladu s pravilom 13G(3)(b) MARPOL konvencije;

 

3.7. PODRUČJA POKRIVENA KONVENCIJOM MARPOL, PRILOGOM II (pozivanje na pravila daje se u zagradi)

1. Nepostojanje P&A priručnika;

2. Teret nije kategoriziran (3.4);

3. Nepostojanje Knjige tereta (9.6);

4. Prijevoz uljastih tereta ako nije udovoljeno zahtjevima ili svjedodžbe nisu propisno nadopunjene ili ispravljene (14);

5. Ugrađen zaobilazni cjevovod u svrhu neovlaštenog izljeva.

 

3.8. PODRUČJA POKRIVENA STCW KONVECIJOM

1. propust pomoraca koji ne posjeduju svjedodžbu, odgovarajuću svjedodžbu, valjano oslobađanje ili ne mogu dokazati na temelju isprava da su upravi države zastave podnijeli prijavu za izdavanje odobrenja;

2. neudovoljavanje primjenjivim zahtjevima uprave države zastave glede najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu;

3. neudovoljavanje rasporeda držanja straže palube ili stroja zahtjevima postavljenim za brod od strane uprave države zastave;

4. izostanak u straži osobe osposobljene za rad s opremom bitnom za sigurnu plovidbu, sigurne radijske veze ili sprečavanje onečišćenja pomorskog okoliša;

5. nemogućnost pružanja dokaza o stručnoj osposobljenosti pomoraca za obavljanje dodijeljenih dužnosti glede sigurnosti broda i sprečavanja onečišćenja;

6. nemogućnost osiguravanja sposobnih i dovoljno odmornih osoba za prvu stražu na početku putovanja i za naredne izmjene straže.

 

3.9. PODRUČJA POKRIVENA ILO KONVENCIJAMA

1. Nedovoljne zalihe hrane za putovanje do sljedeće luke;

2. Nedovoljne zalihe pitke vode za putovanje do sljedeće luke;

3. Neprihvatljivo niski sanitarni uvjeti na brodu;

4. Nedostatak grijanja prostorija posade na brodu uposlenom u područjima gdje temperature mogu biti vrlo niske;

5. Prevelike količine smeća i otpada, zakrčenost prolaza i prostorija smještaja posade opremom ili teretom ili drugi oblik ugrožavanja sigurnosti.

6. Očiti dokaz da su članovi posade koji su dio plovidbene straže ili na drugim dužnostima na brodu premoreni za obavljanje prve i sljedećih smjena straže.

 

3.10. PODRUČJA KOJA NE OPRAVDAVAJU ZABRANU ISPLOVLJENJA ALI MOGU NPR. ZAHTIJEVATI PREKID RADA S TERETOM

Neispravan rad ili održavanje sustava inertnog plina, stanje teretnih uređaja ili strojeva koje može biti dovoljna osnova za prekid rada s teretom.

 

DODATAK XVI.

 

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA ZAPISIVAČ PODATAKA O PUTOVANJU (VDR)

(u svezi članka 54., stavak 3.)

 

Brodovi sljedećih kategorija moraju, kad uplovljavaju u hrvatske luke, biti opremljeni zapisivačem podataka o putovanju (VDR), koji udovoljava funkcionalnim normama iz IMO Rez. A.861(20) i ispitnim normama sadržanim u Normi broj 61996 Međunarodne komisije za elektrotehniku (IEC):

– putnički brodovi izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2002.;

– Ro-Ro putnički brodovi izgrađeni prije 1. srpnja 2002., ne kasnije od prvog tehničkog pregleda na ili nakon 1. srpnja 2002.;

– putnički brodovi osim ro-ro putničkih brodova, izgrađeni prije 1. srpnja 2002., ne kasnije od 1. siječnja 2004.;

– brodovi osim putničkih, tonaže 3000 BT i veće, izgrađeni na ili nakon 1. srpnja 2002.

Brodovi sljedećih kategorija i izgrađeni prije 1. srpnja 2002. moraju, kada uplovljavaju u hrvatske luke, biti opremljeni sa zapisivačem podataka o putovanju (VDR) koji udovoljava odgovarajućim normama IMO-a:

– teretni brodovi tonaže 20000 BT i veće, ne kasnije od datuma određenog od strane IMO-a;

– teretni brodovi tonaže 3000 BT i veće, ali manje od 20000 BT, ne kasnije od datuma određenog od strane IMO-a.

 

DODATAK XVII.

 

OBJAVA INFORMACIJA O ZABRANI ISPLOVLJENJA I INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA U HRVATSKIM LUKAMA

(u svezi članka 64., stavak 1. i 2.)

 

I. Informacija objavljena u skladu s člankom 64., stavak 1. i 2., mora sadržavati sljedeće:

– ime broda;

– IMO broj;

– vrstu broda;

– bruto tonažu (BT);

– godinu gradnje kako je utvrđeno na temelju datuma navedenog u brodskim svjedodžbama o sigurnosti;

– ime i adresa vlasnika ili kompanije broda;

– u slučaju kada brodovi prevoze tekuće ili krute terete u razlivenom/rasutom stanju, ime i adresu unajmitelja odgovornog za odabir broda i vrstu ugovora o najmu;

– zastavu broda;

– klasifikacijko društvo ili klasifikacijska društva, kada je primjenjivo, koje(a) je/su izdalo(a) svjedodžbu o klasi, ako postoji;

– klasifikacijko društvo ili klasifikacijska društva i/ili neka druga strana koja je/su izdala svjedodžbe brodu u ime države zastave, sukladno primjenjivim međunarodnim konvencijama, navodeći naziv izdanih svjedodžbi;

– luku i datum posljednjeg proširenog inspekcijskog pregleda navodeći, kada je primjereno, je li izrečena mjera zabrane isplovljenja;

– luku i datum posljednjeg specijalnog pregleda i naziv organizacije koja je obavila pregled;

– broj zabrana isplovljenja tijekom prethodna 24 mjeseca;

– državu i luku zaustavljanja;

– datum ukidanja zabrane isplovljenja;

– trajanje zabrane isplovljenja, u danima;

– broj utvrđenih nedostataka i razloga za zaustavljanje, navedeni jasno i nedvosmisleno;

– opis poduzetih mjera od strane nadležnih vlasti i, kada je primjenjivo, od strane klasifikacijskog društva nakon zabrane isplovljenja;

– ako je brodu određena mjera odbijanja uplovljenja u luke Memoranduma, razlog za izrečenu mjeru, na jasan i nedvosmislen vosmislen an>

– napomenu, kada je primjenjivo, je li klasifikacijsko društvo ili drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorno za nedostatke koji su, sami ili u kombinaciji, doveli do zaustavljanja broda;

– opis poduzetih mjera u slučaju kada je brodu bilo dopušteno da proslijedi do najbližeg odgovarajućeg brodogradilišta ili je brodu bila izrečena mjera odbijanja uplovljenja u luke Memoranduma.

II. Informacije u svezi pregledanih brodova koje se objavljuju u skladu s člankom 64. stavak 2. moraju sadržavati sljedeće:

– ime broda;

– IMO broj;

– vrstu broda;

– bruto tonažu (BT);

– godinu gradnje;

– ime i adresa vlasnika ili kompanije broda;

– u slučaju kada brodovi prevoze tekuće ili krute terete u razlivenom/rasutom stanju, ime i adresu unajmitelja odgovornog za odabir broda i vrstu ugovora o najmu;

– zastavu broda;

– klasifikacijko društvo ili klasifikacijska društva, kada je primjenjivo, koje(a) je/su izdalo(a) svjedodžbu o klasi, ako postoji;

– klasifikacijko društvo ili klasifikacijska društva i/ili neka druga strana koja je/su izdala svjedodžbe brodu u ime države zastave, sukladno primjenjivim međunarodnim konvencijama, navodeći naziv izdanih svjedodžbi;

– državu, luku i datum inspekcijskog pregleda;

– broj i prirodu nedostataka.

 

DODATAK XVIII.

 

PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU EUROPSKOJ KOMISIJI ZBOG PRAĆENJA PRIMJENE

(u svezi članka 65.)

 

1. Svake godine Ministarstvo će do 1. travnja dostaviti Europskoj komisiji sljedeće podatke za prethodnu godinu:

1.1. Broj inspektora zaposlenih u Ministarstvu koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad stranim brodovima u okviru nadzora države luke.

Ovi podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koristeći sljedeći tablični predložak.

 

LUKA/PODRUČJE

BROJ INSPEKTORA S PUNIM RADNIM VREMENOM

BROJ INSPEKTORA SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM(1)

UKUPAN BROJ INSPEKTORA U ODNOSU NA PUNO RADNO VRIJEME

 

 

 

Luka Y,

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 _______

(1) Kada inspekcijski pregledi koji se obavljaju u okviru nadzora države luke predstavljaju samo dio inspekcijskog posla, ukupan broj inspektora potrebno je pretvoriti u broj inspektora koji odgovara broju inspektora s punim radnim vremenom.

 

Ove informacije potrebno je dati na razini države za sve luke u Republici Hrvatskoj. Za potrebe ovog Dodatka, pojam luke obuhvaća pojedinačnu luku i zemljopisno područje koje pokriva inspektor ili tim inspektora, koje može uključivati i više luka gdje je primjenjivo. Isti inspektor može raditi u više od jedne luke/zemljopisnog područja.

1.2. Ukupan broj uplovljenja individualnih brodova u luke na razini države.

2. Ministarstvo će:

a) svakih šest mjeseci dostaviti Europskoj komisiji popis kretanja individualnih brodova, osim trajekata na redovnim linijama, koji su uplovili u hrvatske luke, koji će sadržavati IMO broj svakog broda i datum dolaska; ili

b) dostaviti u Sirenac IMO brojeve i datum dolaska brodova, osim trajekata na redovnim linijama, koji dnevno uplovljavaju u hrvatske luke.

Ministarstvo će dostaviti Europskoj komisiji popis trajekata na redovnim linijama navedenim u točkama a) i b), najkasnije šest mjeseci nakon primjene ovog Dodatka, a nakon toga prilikom svake promjene na tim linijama.

 

DODATAK XIX.

 

POSEBNI ZAHTJEVI ZA KOMPANIJE

(u svezi članka 84. stavak 1., članka 85., stavak 1. i članka 88., stavak 1.)

 

Inspektor će prilikom obavljanja početne provjere u svezi s kompanijom, početnog posebnog pregleda, redovnog posebnog pregleda i drugih pregleda provjeriti sljedeće zahtjeve koje su kompanije dužne osigurati na svojim ro-ro putničkim brodovima i brzim putničkim plovilima:

1.         da li je zapovjednik odgovarajuće obaviješten o dostupnosti obalnih navigacijskih vodiljnih sustava i o ostalim informacijskim shemama koje mu pomažu u sigurnom vođenju broda na putovanju, prije nego ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo isplovi iz luke, te da koristi uspostavljene sheme za pružanje navigacijskih uputa i informacija;

2.         da li se primjenjuju odgovarajuće odredbe članaka 2. do 6. MSC/Cirkulara 699, s izmjenama smjernica o sigurnosnim uputstvima za putnike;

3.         da li je tablica rasporeda radnog vremena postavljena na vidljivom mjestu na brodu, te da li sadrži:

            (a) raspored rada na moru i u luci, i

            (b) najveći broj sati rada ili najmanji broj sati odmora za članove posade koji drže stražu;

4.         da zapovjednik nema zapreka za donošenje odluka, koje su prema njegovoj stručnoj procjeni potrebne za sigurnu plovidbu i operacije broda, posebno u lošim vremenskim uvjetima i stanju mora;

5.         da li zapovjednik vodi zapise o navigacijskim aktivnostima i incidentima koji su važni za sigurnost plovidbe;

6.         da li su bilo kakva oštećenja ili stalna iskrivljenja vrata na oplati broda, kao i same oplate, koja mogu utjecati na cjelovitost ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila, te oštećenja na opremi za pričvršćenje takvih vrata, odmah prijavljena državi zastave i državi domaćinu te odmah popravljena na njihovo zadovoljstvo;

7.         da li na brodu postoji ažurirani plan putovanja prije isplovljenja ro-ro putničkog broda ili brzog putničkog plovila na njegovu plovidbu. Pri izradi plana putovanja moraju se uzeti u obzir uputstva iz IMO Rezolucije A.893(21);

8.         da li su putnicima na brodu dostupne informacije o uslugama i pomoći koje su na raspolaganju starijim i nemoćnim osobama, te da li su one dostupne u obliku prikladnom za osobe oštećena vida.

 

DODATAK XX.

 

POSTUPCI ZA PROVOĐENJE POSEBNIH PREGLEDA

(u svezi članka 85., stavak 1. i članka 88., stavak 1. i 2.)

 

1.         Posebni pregled ima za svrhu osigurati da su statutorni zahtjevi, a posebno oni u svezi s konstrukcijom, pregrađivanjem i stabilitetom, strojevima i električnim instalacijama, ukrcajem, stabilitetom, protupožarnom zaštitom, najvećim dopuštenim brojem putnika, sredstvima za spašavanje i prijevozom opasnih tvari, radio komunikacijama i navigacijom u potpunosti ispunjeni, te takav pregled mora gdje je primjenjivo obuhvaćati najmanje sljedeće:

            –          upućivanje generatora u nuždi,

            –          pregled rasvjete u nuždi,

            –          pregled izvora napajanja u nuždi za radioinstalacije,

            –          testiranje javnog rajavnog rapan>

            –          protupožarna vježba, uključujući demonstraciju upotrebe opreme za gasioca,

            –          pregled rada protupožarne pumpe u nuždi s dvije protupožarne cijevi spojene na glavni požarni vod,

            –          kontrola rada daljinskog gašenja dobave goriva za kotlove, glavne i pomoćne strojeve i gašenje ventilacije,

            –          kontrola rada daljinskog i lokalnog upravljanja protupožarnim zaklopkama,

            –          testiranje sustava otkrivanja požara i požarnih alarma,

            –          testiranje pravilnog zatvaranja protupožarnih vrata,

            –          rad kaljužnih pumpi,

            –          zatvaranje vodonepropusnih pregradnih vrata, lokalno i daljinski,

            –          utvrditi da li su ključne osobe na brodu upoznate s Planom kontrole oštećenja,

            –          spuštanje najmanje jedne brodice za prikupljanje i jedne brodice za spašavanje u more, upućivanje i testiranje motora i kormilarskog sustava, i ponovno vraćanje brodica na njihovo mjesto na brodu,

            –          provjeru stanja inventara svih brodica za spašavanje i za prikupljanje,

            –          testiranje brodskog kormilarskog stroja i pomoćnog kormilarskog stroja.

2.         Posebni pregled mora uključiti provjeru planiranog sustava održavanja na brodu.

3.         Posebni pregled mora se usredotočiti na familijarizaciju članova posade i njihovu učinkovitost u provođenju sigurnosnih postupaka, postupaka u nuždi, održavanju, radnim postupcima, sigurnosti putnika, postupcima na zapovjedničkom mostu i postupcima u svezi s teretom i vozilima. Treba provjeriti zapise u brodskom dnevniku vezane uz sposobnost pomoraca da razumiju i, gdje je potrebno, da daju naredbe i upute, te da daju povratna izvješća na zajedničkom radnom jeziku. Provjeriti postojanje dokumentiranih dokaza da su članovi posade uspješno položili posebne tečajeve, posebno u odnosu na:

            –          upravljanje masama,

            –          familijarizaciju,

            –          osposobljavanje za sigurnost za osoblje koje izravno pomaže putnicima u prostorima za putnike, a posebno starijim i nemoćnim osobama u slučaju nenadane situacije, i

            –          upravljanje kriznim situacijama i tečaj o ljudskom ponašanju.

            Posebni pregled mora uključiti i procjenu da li sastavljanje popisa putnika uzrokuje nepotrebno zamaranje posebno onih članova posade koji održavaju stražu.

4.         Svjedodžbe o osposobljenosti članova posade izdate od strane trećih država priznat će se samo onda kada udovoljavaju Pravilu I/10 izmijenjene i dopunjene STCW 78 međunarodne konvencije.

 

 

DODATAK XXI.

 

SMJERNICE ZA INSPEKTORE U PROVOĐENJU NENAJAVLJENIH PREGLEDA TIJEKOM PLOVIDBE BRODA NA REDOVNOJ LINIJI

(u svezi članka 88., stavak 1.)

 

1. Podaci o putnicima

Provjeriti sredstva ili načine kojima se osigurava da broj putnika koji je ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo ovlašteno prevoziti nije prekoračen. Provjeriti da sustav za registraciju putnika udovoljava zahtjevima, te njegovu učinkovitost. Kako se podaci o ukupnom broju putnika na brodu dostavljaju zapovjedniku i, ako je primjenjivo, kako se putnici koji polaze na putovanje u oba smjera bez odlaska na obalu uključuju u ukupni broj za povratno putovanje.

 

2. Podaci o ukrcanom teretu i stabilitetu

Provjeriti da su kada je primjenjivo, ugrađene pouzdane zagaznice. Provjeriti da su poduzete mjere da brod nije prekrcan i da odgovarajuća teretna linija nije potopljena. Utvrditi da je procjena stanja krcanja i stabiliteta u skladu sa zahtjevima. Utvrditi da je teret na vozilima i ostali teret izvagan gdje se to zahtjeva i da su podaci o tome dostavljeni na brod za izračun stabiliteta. Provjeriti da li se Plan kontrole oštećenja stalno konzultira i da su knjige koje sadrže podatke o kontroli oštećenja dostupne brodskim časnicima.

 

3. Spremnost za plovidbu

Provjeriti postupke kojima se osigurava da je brod spreman za plovidbu prije napuštanja veza, što treba uključiti obvezu izvješćivanja da su sva vodonepropusna vrata na oplati i vrata otporna na atmosferilije zatvorena. Da su sva vrata na palubama za ukrcaj vozila zatvorena prije nego brod napusti vez, odnosno da ostanu otvorena samo onoliko koliko je potrebno da se zatvori pramčani vizir, nadalje provjeriti uređaje za zatvaranje pramčanih, bočnih i krmenih vrata, te prisutnost pokaznih svjetala i TV nadzora koji pokazuje njihovo stanje na komandnom mostu. Svaka poteškoća s radom pokaznih svjetala, posebno sklopki na vratima, mora se provjeriti i o istoj izvjestiti.

 

4. Sigurnosne obavijesti

Provjeriti sadržaj sigurnosnih obavijesti kao i da li su sigurnosne upute za nenadane situacije izložene na odgovarajućim jezicima. Da li se uobičajene sigurnosne obavijesti objavljuju na početku putovanja te da li se čuju u svim javnim prostorima, uključujući i otvorene palube na koje putnici imaju dozvoljen pristup.

 

5. Zapisi u dnevnik

Provjeriti zapise u dnevniku kako bi se utvrdilo da postoje zapisi o zatvaranju pramčanih, krmenih i drugih vodonepropusnih vrata i vrata otpornih na atmosferilije, zapisi o održavanju vježbi za zatvaranje pregradnih vodonepropusnih vrata, testiranju kormilarskog stroja, itd. Također provjeriti zapise o gazu, nadvođu, stabilitetu, te utvrditi da li su zapisi na radnom jeziku posade.

 

6. Opasne tvari

Provjeriti da li se svaka opasna ili onečišćujuća tvar prevozi u skladu s primjenjivim propisima, i posebno da li je dostavljena deklaracija o opasnim ili onečišćujućim tvarima zajedno s popisom ili planom slaganja koji pokazuje njihovu lokaciju na brodu, te da je prijevoz određenog tereta dozvoljen na putničkom brodu, kao i da su opasne ili onečišćujuće tvari pravilno označene, obilježene, složene, pričvršćene i odijeljene.

Provjeriti da li su vozila koja prevoze opasne i onečišćujuće tvari pravilno obilježena (plakatirana) i pričvršćena. Da li je, kada se prevoze opasne i onečišćujuće tvari, preslik odgovarajućeg popisa ili plana slaganja dostupan i na kopnu. Da li je zapovjednik upoznat s obvezom prijavljivanja prema posebnom propisu kojim se uređuje prijevoz i rukovanje opasnim tvarima, kao i s uputstvima za iznenadne situacije koja se moraju slijediti, kao i s pružanjem prve pomoći u slučaju incidenta s opasnim ili onečišćujućim tvarima. Provjeriti da li su sredstva za ventilaciju paluba vozila u upotrebi čitavo vrijeme, te da li je ventilacija pojačana kada rade motori vozila, te da li postoji indikacija na zapovjedničkom mostu o radu ventilacije na palubama vozila.

 

7. Pričvršćenje teretnih vozila

Provjeriti kako su pričvršćena teretna vozila, na primjer, grupno slaganje ili pojedinačno pričvršćivanje. Da li postoji dovoljan broj jakih pričvrsnih točaka. Da li postoje sredstva za prišvršćenje teretnih vozila u slučaju lošeg vremena ili ako se takvo vrijeme očekuje. Na koji način se pričvršćuju putnički vagoni i motor-kotači, ako ih ima. Da li se priručnik za prišvršćenje tereta nalazi na brodu.

 

8. Palube vozila

Provjeriti da li se posebne kategorije ro-ro teretnih prostora neprestano ophode ili nadziru putem TV nadzornog sustava kako bi se kretanje vozila u lošim vremenskim uvjetima kao i nedozvoljeni ulazljeni ulazu takve prostore mogao nadzirati. Da li su protupožarna vrata i ulazi stalno zatvoreni i da li postoje izložene obavijesti da putnicima nije dozvoljen pristup na palubu vozila dok je brod u plovidbi.

 

9. Zatvaranje vodonepropusnih vrata

Provjeriti da li se primjenjuju radne upute u svezi s pregradnim vodonepropusnim vratima. Da li se provode zahtjevane vježbe. Da li se kontrola vrata s mosta drži kada je to moguće na lokalnoj kontroli. Da li se vrata drže zatvorenima u uvjetima smanjene vidljivosti i u svakoj opasnoj situaciji. Da li je posada upućena da na pravi način upravlja vratima i da li je svjesna opasnosti njihove pogrešne uporabe.

 

10. Požarne ophodnje

Provjeriti postojanost učinkovitih ophodnji koje mogu na vrijeme otkriti svaku vatru. Ove ophodnje moraju obuhvatiti i posebna teretna područja gdje ne postoji stabilni sustav za otkrivanje i uzbunjivanje, s time da se ova područja mogu ophoditi kako je navedeno u točki 8. ovog Dodatka.

 

11. Komunikacija u slučaju iznenadnih situacija

Provjeriti da li ima dovoljno članova posade u skladu s listom uzbune za pomoć putnicima u slučaju iznenadne situacije, te da li su jasno uočljivi i sposobni komunicirati s putnicima u iznenadnoj situaciji, uzimajući pritom u obzir prikladnu i odgovarajuću kombinaciju svakog od sljedećih čimbenika:

a)         jezik ili jezike koji odgovaraju većini nacionalnosti putnika koji se prevoze na određenoj liniji;

b)         vjerojatnost da sposobnost korištenja osnovnog engleskog vokabulara za temeljna uputstva može predstavljati način komunikacije s putnicima u slučaju potrebe da im se pomogne, bez obzira da li putnici i članovi posade govore istim jezikom;

c)         moguću potrebu za komunikacijom za vrijeme iznenadne situacije upotrebom drugih sredstava (npr. pokazivanjem, ručnim znakovima, ili privlačenjem pažnje na mjesto pokazivanja, mjesto uzbune, sredstva za spašavanje ili puteve izvlačenja onda kada je govorna komunikacija nepraktična);

d)         stupanj do kojeg su potpuna sigurnosna uputstva pružena put­nicima na njihovom materinjem jeziku ili jezicima;

e)         jezici na kojima se u iznenadnoj situaciji mogu emitirati sigurnosne obavijesti za vrijeme iznenadne situacije ili vježbe kako bi se prenijelo potrebno uputstvo putnicima i olakšalo članovima posade u pomaganju putnicima.

 

12. Radni jezik među članovima posade

Provjeriti da li je uspostavljen radni jezik u svrhu učinkovitog djelovanja posade u svezi sa sigurnošću, te da se na ovom jeziku zapisuje u brodskom dnevniku.

 

13. Sigurnosna oprema

Provjeriti da li su sredstva za spašavanje i protupožarna sredstva, uključujući protupožarna vrata i druge elemente strukturne protupožarne zaštite održavana i spremna za pregled. Da li su protupožarni planovi stalno izloženi odnosno da li su priručnici koji sadrže slične podatke dostupni brodskim časnicima. Da li je smještaj pojasa za spašavanje odgovarajući i da li su dječji pojasi za spašavanje jasno uočljivi. Da način ukrcaja vozila ne sprečava korištenje sredstava za kontrolu požara, sredstava za hitno zaustavljanje, upravljanje olujnim ventilima, itd. koji mogu biti smješteni na palubi vozila.

 

14. Navigacijska i radiooprema

Provjeriti da li je u funkciji oprema za navigaciju i radiokomunikaciju, uključujući i EPIRB-e.

 

15. Dodatna rasvjeta u nuždi

Provjeriti da li je ugrađena dodatna rasvjeta u nuždi, gdje se zahtjeva propisima i da li se čuvaju zapisi nedostacima.

 

16. Izlazi u nuždi

Provjeriti da li su izlazi u nuždi obilježeni u skladu s primjenjivim propisima, da li su osvijetljeni, te da li imaju napajanje iz glavnog izvora i iz izvora napajanja u nuždi. Da li su vozila ukrcana tako da ne smetaju putmetaju putza u nuždi tamo gdje takvi izlazi prolaze preko ili kroz palube vozila. Provjeriti da li su izlazi, posebno oni u bescarinskim prodavaonicama, slobodni za prolaz, te da nisu blokirani robom.

 

17. Knjige postupaka

Provjeriti da li su preslici knjige postupaka osigurani za zapovjednika i svakog starijeg časnika i da li su drugi preslici dostupni svim članovima posade. Da li postoji lista provjere koja pokriva pripremu za isplovljenje i druge postupke.

 

18. Čistoća strojarnice

Provjeriti da li se strojarnica održava čistom i u skladu s postupcima za održavanje.

 

19. Odlaganje smeća

Provjeriti da li su sredstva za rukovanje i odlaganje smeća u zadovoljavajućem stanju.

 

20. Planirano održavanje

Sve kompanije moraju imati specifične stalne zapovijedi, s planiranim sustavom održavanja, za sva područja povezana sa sigurnošću uključujući pramčana i krmena vrata i bočne otvore, zajedno s njihovim uređajima za zatvaranje, ali isto tako i za strojarnicu i sigurnosnu opremu. Provjeriti da li postoje planovi za povremenu provjeru svih elemenata kako bi se standard sigurnosti održao na najvišoj razini. Provjeriti da li postoje postupci za zapisivanje nedostataka i potvrđivanje da su odgovarajuće otklonjeni kako bi zapovjednik i zadužena osoba na kopnu unutar sustava upravljanja sigurnošću kompanije bili upoznati s nedostacima i obaviješteni o njihovom otklanjanju u određenom roku. Povremene provjere rada unutarnjih i vanjskih sredstava za zatvaranje pramčanih vrata, moraju uključiti pokazatelje, opremu za nadzor, sve palubne otvore za otjecanje vode u prostoru između pramčanog vizira i unutarnjih vrata, te posebno mehanizam za zatvaranje i njegov pridruženi hidraulički sustav.

 

21. Obavljanje plovidbe

Za vrijeme plovidbe treba iskoristiti mogućnost provjere prenapučenosti putnicima, uključujući raspoloživost sjedala i blokiranje prolaza, stepeništa i izlaza u nuždi putničkom prtljagom i putnicima koji nisu u mogućnosti pronaći sjedala. Provjeriti da li je paluba vozila ispražnjena od putnika prije isplovljenja broda, te da oni nemaju mogućnost ponovnog pristupa sve do samog pristajanja broda u luci.