Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi

NN 127/2005 (26.10.2005.), Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2371

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03 i 30/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donio je

PRAVILNIK

O ŽELJEZNIČKOJ INFRASTRUKTURI

 

Opće odredbe

 

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se sastavni dijelovi željezničke infrastrukture u svrhu upravljanja i gospodarenja željezničkom infrastrukturom te u svrhu njezine izgradnje, osuvremenjivanja i održavanja prema Nacionalnom programu željezničke infrastrukture.

(2) Upravljanje i gospodarenje željezničkom infrastrukturom temelji se prvenstveno na principima i kriterijima koji proizlaze iz njezine osnovne funkcije, tj. sigurnog, urednog i nesmetanog odvijanja željezničkog prometa, te njezinog održavanja, tehnoloških unaprjeđenja i razvoja.

 

Željeznička infrastruktura

 

Članak 2.

Željeznička infrastruktura je dio željezničkog sustava, a i sama čini poseban sustav.

 

Članak 3.

Željeznička infrastruktura jest javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske i njome se upravlja i gospodari u skladu s njezinim statusom.

 

Članak 4.

Željeznička infrastruktura ili njezin dio može privremeno ili trajno biti izvan uporabe u javnom prijevozu.

 

Članak 5.

Željeznička infrastruktura sastoji se od zemljišta infrastrukturnog pojasa sa zračnim prostorom iznad njega u visini do 14 m, te od željezničkih infrastrukturnih podsustava (građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni te ostali funk­cionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture).

 

Članak 6.

U smislu ovoga Pravilnika sastavnim dijelom željezničke infrastrukture ne smatra se:

– infrastruktura s pripadajućim postrojenjima i opremom u radionicama za izgradnju i održavanje lokomotiva i vagona

– infrastruktura s pripadajućim postrojenjima i opremom na industrijskim i drugim kolosijecima koji nisu u općoj uporabi

– sva druga infrastruktura koja se rabi za željezničke potrebe, a nije javno dobro u općoj uporabi.

 

Željeznička pruga

 

Članak 7.

Željezničku prugu u tehničkom smislu ovog Pravilnika čine dijelovi infrastrukturnih podsustava neophodni za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkog prometa, u skladu sa zacrtanim uvjetima, opsegom i tehnologijom. Željezničku prugu čini i zemljište ispod željezničke pruge s pružnim pojasom i ostalim zemljištem koje služi uporabi i funkciji tih dijelova infrastrukturnih podsustava te zračni prostor iznad pruge u visini 12 m odnosno 14 m kod dalekovoda napona većeg od 220 kV, računajući iznad gornjeg ruba tračnice.

 

Članak 8.

Željezničkom prugom u prometno-tehnološkom smislu ovog Pravilnika smatra se pruga kao cjelina, koju čine kolodvori i otvorena pruga s drugim službenim mjestima (stajališta, otpremništva i dr.).

 

Infrastrukturni pojas

 

Članak 9.

Infrastrukturni pojas u smislu ovog Pravilnika čini zemljište ispod željezničke pruge, zemljište ispod ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture, te zemljište potrebno za tehnološka unaprjeđenja i razvoj infrastrukturnih kapaciteta. Infrastrukturni pojas čini i pripadajući zračni prostor.

 

Članak 10.

(1) Granice infrastrukturnog pojasa određuje Upravitelj infrastrukture na temelju propisa koji se odnose na željeznički sustav općenito, na sigurnost željezničkog prometa, uređenje prostora i građenje, a sukladno prostorno-planskim dokumentima RH.

(2) Granice infrastrukturnog pojasa moraju u tom smislu biti geodetski definirane, označene i unijete u katastre.

(3) Dinamika, prioriteti i rokovi određivanja granica infrastrukturnog pojasa uređuju se Nacionalnim programom željezničke infrastrukture.

 

Članak 11.

(1) Granice infrastrukturnog pojasa moraju biti unutar granica željezničkog zemljišta ili s njima mogu biti identične.

(2) Granice pružnog pojasa moraju biti unutar granica infrastrukturnog pojasa, ili s njima mogu biti identične.

(3) Granice zaštitnog pružnog pojasa u pravilu su izvan, ali mogu biti i unutar granica infrastrukturnog pojasa.

(4) Granice pojasa zaštite od požara uz željezničke pruge, te zaštite od buke i vibracija mogu biti unutar i/ili izvan granica infrastrukturnog pojasa.

 

Članak 12.

U infrastrukturnom pojasu mogu se nalaziti i dijelovi sustava željezničkog prijevoza te drugih sustava koji nisu dio željezničkog sustava kao što su telekomunikacijski, elektroenergetski, cestovni, (dijelovi denivelacija i željezničko-cestovnih prijelaza u razini i sl.) vodni i plovni, lučki, pogranično-carinski i sl., te zgrade, dijelovi zgrada, prostorije, prostori, površine i oprema koji se ne smatraju željezničkom infrastrukturom, kao i instalacije od općeg interesa, ali sve u skladu s propisima i uz suglasnost upravitelja željezničke infrastrukture.

 

Članak 13.

Unutar granica infrastrukturnog pojasa mogu se uz suglasnost Upravitelja infrastrukture trajno ili privremeno nalaziti građevine, dijelovi građevina, prostorije i prostori, postrojenja, konstrukcije, uređaji i instalacije koji nisu u funkciji uporabe i održavanja željezničke infrastrukture, ukoliko to nije u suprotnosti s propisima koji uređuju sigurnost, nesmetanost i urednost željezničkog prometa, i održavanja infrastrukture, i posebnim propisima iz drugih područja koja se na njih primjenjuju, te ukoliko nisu u suprotnosti s razvojnim planovima željezničke infrastrukture u pogledu njihove koncep­cije i dinamike realizacije.

 

Infrastrukturni podsustavi

 

Članak 14.

Željeznički infrastrukturni podsustavi jesu:

– građevinski infrastrukturni podsustav

– elektroenergetski infrastrukturni podsustav

– prometni upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav

– ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastruk­ture.

 

Članak 15.

(1) Željezničke infrastrukturne podsustave čine skupovi građevina, konstrukcija, postrojenja, uređaja, sklopova i elemenata te njihovih dijelova i opreme, koji kao tehničko-tehnološke cjeline ili pojedinačno služe za sigurno, uredno i nesmetano odvijanje željezničkog prometa, te za ostale vidove uporabe željezničke infrastruk­ture.

(2) Infrastrukturni podsustavi ili njihovi dijelovi s pripadajućim zemljištem čine željezničku prugu i kapacitete neophodne za njezinu uporabu i održavanje.

 

Građevinski infrastrukturni podsustav

 

Članak 16.

(1) Građevinski infrastrukturni podsustav čine:

– pružni donji ustroj (pružne građevine)

– pružni gornji ustroj.

(2) Pružni donji ustroj (pružne građevine) čine građevine, konstrukcije i oprema.

(3) Građevine pružnoga donjeg ustroja jesu:

a) geotehničke građevine:

– pružno tijelo (nasipi, usjeci, zasjeci)

– tuneli i galerije

b) konstruktorske građevine:

– mostovi, propusti, vijadukti, podvožnjaci, pothodnici

peronske nadstrešnice i pristupne građevine

c) željezničko-cestovni i pješački prijelazi u istoj razini

(4) Konstrukcije pružnoga donjeg ustroja jesu:

a) geotehničke i hidrotehničke konstrukcije:

– potporne, sidrene i obložne konstrukcije

– zaštitne konstrukcije (burobrani, snjegobrani, bukobrani, zaštitne mreže, zaštitni biljni pojasevi)

– odvodne konstrukcije (površinske i podzemne)

– obalo-utvrde i vodotočne konstrukcije

– ukrcajno-iskrcajne rampe

– peroni, kolodvorske i druge uređene površine

– manevarske staze, pristupne ceste, požarne ceste i drugo

b) konstruktorske konstrukcije:

– okretnice, prijenosnice, kolosiječne vage i drugo

(5) Opremu pružnoga donjeg ustroja čini pružna oprema, a to su:

– ograde

– signalne oznake, pružne oznake i drugo.

(6) Pružni gornji ustroj jesu konstrukcije pružnoga gornjeg ustroja, sklopovi pružnoga gornjeg ustroja i elementi pružnoga gornjeg ustroja.

(7) Konstrukcije pružnoga gornjeg ustroja jesu:

– kolosijeci sa zastorom (neprekinuto zavareni i s klasičnim sastavima)

– kolosijeci na čvrstoj podlozi

– skretnice i križišta

dilatacijske kolosiječne konstrukcije.

(8) Sklopovi pružnoga gornjeg ustroja jesu funkcionalni dijelovi konstrukcija pružnoga gornjega ustroja sastavljeni od pojedinih elemenata pružnoga gornjeg ustroja.

(9) Elementi pružnoga gornjeg ustroja jesu:

– vozne tračnice, vodilice, zaštitne tračnice, skretničke tračnice,

– zavareni tračnički spojevi, klasični tračnički sastavi, izolacijski sastavi (lijepljeni i klasični)

– pragovi i betonski nosivi elementi

– kolosiječni i skretnički pričvrsni i spojni pribor

– naprave za povećanje poprečnoga otpora kolosijeka i naprave protiv klizanja tračnica

– naprave za podmazivanje tračnica

– elementi za popođenje željezničko-cestovnih prijelaza

– elementi za prigušivanje buke i vibracija

– kolosiječni zastor

– tamponski sloj te slojevi i materijali za stabilizaciju podloge

– signalne i pružne oznake

– drugi elementi pružnoga gornjeg ustroja.

 

Elektroenergetski infrastrukturni podsustav

 

Članak 17.

(1) Elektroenergetski infrastrukturni podsustav čine:

– stabilna postrojenja za napajanje električne vuče

– druga elektroenergetska postrojenja.

(2) Postrojenja iz stavka (1) ovoga članka sastoje se od uređaja (aparata), sklopova, opreme i konstrukcija.

(3) Stabilna postrojenja za napajanje električne vuče jesu:

– kontaktna mreža

– elektrovučne podstanice i napojni dalekovodi

– postrojenja za sekcioniranje

– postrojenja za daljinsko upravljanje.

(4) Uređaji (aparati) stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče jesu:

– transformatori (energetski i mjerni)

transduktori

– rasklopni aparati (prekidači, rastavljači)

– regulacijske sklopke

– odvodnici prenapona

– ispravljači (energetski, pomoćnih napona)

prigušnice

elektrofiltar (blok, prigušnica)

– releji (zaštite, upravljačko-zaštitni)

– upravljačko/zaštitne ploče i ormari

– uređaji daljinskoga upravljanja u elektroenergetskim objektima i centrima daljinskog upravljanja

– uređaji daljinske zaštite sustava vuče 3 kV

– uređaji za razmjenu podataka

– uređaji za pouzdano besprekidno napajanje potrošača

– uređaji za mjesno upravljanje rastavljačima KM i drugo.

(5) Sklopovi stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče jesu:

– sinoptičke mozaik ploče s razdjelnicima

– elektronički sklopovi uređaja daljinskog upravljanja

– relejni sklopovi uređaja daljinskog upravljanja

– sklopovi za daljinska mjerenja

– računala s programskom podrškom

protokolski konvertori

– sklopovi za točno vrijeme

– statički pretvarači

– SCADA (informatički program) i drugo.

(6) Oprema stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče jest:

– oprema za ovjes, zatezanje, napajanje i sekcioniranje kontakt­ne mreže

– oprema za vozni vod, povratni vod i uzemljenje

– oprema za zaštitu, signalizaciju i označavanje kontaktne mreže

– uzemljenja (pogonska, zaštitna i gromobranska)

– električne instalacije unutar postrojenja

– visokonaponske sabirnice i osigurači

– izolatori (provodni, potporni, zatezni)

– akumulatori

– kondenzatorske baterije

– vodiči dalekovoda

– kabeli (instalacijski, energetski, visokonaponski i optički)

– spojna oprema

– elektroničke kartice i moduli

– TK modemi

– WT elementi

– vatrodojavne centrale i oprema

prenaponske zaštite

– matični satovi

– GPS vremenski sustavi i drugo.

(7) Konstrukcije stabilnih postrojenja za napajanje električne vuče jesu:

– nosive konstrukcije i pričvrsnici kontaktne mreže

– nosive konstrukcije visokonaponskih aparata

– uljne jame

– stupovi dalekovoda i dr.

– temelji nosivih konstrukcija i energetskih transformatora

(8) Druga elektroenergetska postrojenja jesu:

– trafostanice (opće namjene, za predgrijavanje i klimatizaciju vagona i za grijanje skretnica)

– ostala elektroenergetska postrojenja (vanjska rasvjeta i dr.).

(9) Uređaji (aparati) drugih elektroenergetskih postrojenja jesu:

– transformatori (energetski i mjerni)

– rasklopni aparati (prekidači, rastavljači)

– odvodnici prenapona

– uređaji za kompenzaciju jalove energije

– ispravljači

– mjerni uređaji i upravljački uređaji

– releji zaštite

– upravljačko/zaštitne ploče i ormari

– uređaji za predgrijavanje vlakova

luksomati

– agregati, hidrofori i dr.

(10) Oprema drugih elektroenergetskih postrojenja jest:

– visokonaponske sabirnice i osigurači

– akumulatori

– izolatori (provodni, potporni, zatezni)

– uzemljenja (pogonska, zaštitna, gromobranska)

– kabeli (instalacijski, energetski, visokonaponski)

– spojna oprema

– električne instalacije unutar postrojenja

– zračne mreže (srednjenaponske i niskonaponske)

– vanjska rasvjetna mjesta

– elektromotori

– grijača i rashladna oprema

– razvodno-upravljačke ploče, ormari i dr.

(11) Konstrukcije drugih elektroenergetskih postrojenja jesu:

– stupovi trafostanica

– rasvjetni stupovi.

 

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosniinfrastrukturni podsustav

 

Članak 18.

(1) Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav čine:

– signalno-sigurnosni uređaji

– telekomunikacijski uređaji.

(2) Signalno-sigurnosne i telekomunikacijske uređaje čine uređaji, sklopovi i elementi.

(3) Signalno-sigurnosni uređaji jesu:

– uređaji za osiguranje službenih mjesta (kolodvorski uređaji)

– uređaji za osiguranje prometa u međukolodvorskom području (pružni uređaji)

– uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza

– uređaji za središnje upravljanje prometom (uređaji daljinskoga upravljanja)

– uređaji za upravljanje manevarskim radom

– uređaji za prijenos podataka i djelovanje na vlak (AS i ETCS)

– uređaji za automatizaciju ranžirnih kolodvora

– uređaji za dopunsku zaštitu.

(4) Sklopovi signalno-sigurnosnih uređaja jesu:

– upravljački, središnji logički i napojni dijelovi uređaja

– sklopovi za osiguranje skretnica

– sklopovi za kontrolu slobodnosti kolosijeka

– središnje i daljinske jedinice uređaja za središnje upravljanje prometom

– kolosiječne kočnice

– sklopovi za grijanje skretnica

– drugi sklopovi signalno-sigurnosnih uređaja.

(5) Elementi signalno-sigurnosnih uređaja jesu:

– signali

– branici i polubranici

– naprave za postavljanje skretnica

– skretničke brave

– naprave za postavljanje branika i polubranika

– AS balize

– tračnički kontakti

– grijači skretnica

– informatički elementi

– drugi vanjski i unutarnji elementi.

(6) Telekomunikacijski uređaji jesu:

– prijenosni sustavi i mediji

– ŽAT mreža

– pružna telefonija

– radijski uređaji (RDU, GSM-R, UHF i VHF)

– sustavi za ozvučenje i interfoni

– sustavi za vizualno informiranje putnika

– poslovni informacijski sustav

– sustavi za video nadzor

– sustavi za zaštitu od požara

– sustavi za dojavu odrona

– sustavi za praćenje jačine vjetra.

(7) Telekomunikacijski sklopovi jesu:

– analogni sklopovi

– digitalni sklopovi

– željeznička automatska telefonija

– kolodvorski i pružni dijelovi uređaja

registrofoni

– putnički i službeni razglasi

– drugi telekomunikacijski sklopovi.

(8) Telekomunikacijski elementi jesu:

– TK linije (zračni vodovi)

– bakreni i optički kabeli

– informacijske ploče i satovi

– kamere za video nadzor

– informatički elementi

– drugi elementi.

 

Ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture

 

Članak 19.

Ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture jesu:

a) zgrade, dijelovi zgrada, prostorije, prostori, površine, komunikacije i ograde, koje služe za uporabu, smještaj postrojenja, upravljanje, održavanje, kontrolu stanja i zaštitu željezničke infrastrukture (željezničkih infrastrukturnih podsustava) i koji se rabe pri reguliranju i organizaciji željezničkoga prometa,

b) oprema, vozila i strojevi koji se rabe za održavanje i kontrolu stanja željezničke infrastrukture (željezničkih infrastrukturnih podsustava),

c) ostali informatički elementi u funkciji željezničke infrastruk­ture (željezničkih infrastrukturnih podsustava)

d) inventar u funkciji željezničke infrastrukture (željezničkih infrastrukturnih podsustava).

 

Završne odredbe

 

Članak 20.

Danom početka primjene ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o željezničkim stabilnim postrojenjima (»Narodne novine« br. 5/95).

 

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od dana početka primjene Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/03 i 30/04).

 

Klasa: 011-01/05-02/99

Urbroj: 530-08-05-1

Zagreb, 13. listopada 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, v. r.