Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom

NN 127/2005 (26.10.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2372

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03 i 30/04) ministar mora, turizma, prometa i raz­vitka, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

 

PODRUČJE PRIMJENE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom (u daljnjem tekstu: rješenje o sigurnosti) kojima mora udovoljavati Upravitelj infrastrukture, pravna osoba ovlaštena za gospodarenje i upravljanje željezničkom infrastrukturom koju odredi vlasnik željezničke infrastrukture, (u daljnjem tekstu: Upravitelj infrastrukture) te postupak izdavanja, produljenja valjanosti i ukidanja rješenja o sigurnosti.

 

Članak 2.

Rješenje o sigurnosti Upravitelja infrastrukture izdaje ministarstvo mjerodavno za željeznički promet (u daljnjem tekstu: ministarstvo) u upravnom postupku na temelju zahtjeva Upravitelja infrastrukture.

 

UVJETI ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SIGURNOSTI

 

Članak 3.

Za izdavanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, Upravitelj infrastrukture, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. posjedovati dozvolu za upravljanje željezničkom infrastruk­turom

2. ispunjavati odgovarajuće tehničke uvjete i uvjete za organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza

3. da željeznička infrastruktura kojom upravlja udovoljava uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje sigurnost željezničkog prometa i drugim relevantnim propisima

4. da je osoblje koje zapošljava stručno osposobljeno i zdravstveno sposobno za organiziranje i reguliranje željezničkog prometa te gradnju, osuvremenjivanje i održavanje željezničke infrastrukture.

 

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SIGURNOSTI

 

Članak 4.

U postupku za izdavanje rješenja o sigurnosti, Upravitelj infrastrukture ispunjavanje uvjeta, iz članka 3. ovog Pravilnika, dokazuje na sljedeći način:

1. valjanom dozvolom za upravljanje željezničkom infrastrukturom izdanom od ministarstva mjerodavnog za željeznički promet Republike Hrvatske

2. ugovorom sklopljenim s vlasnikom željezničke infrastrukture o upravljanju, organiziranju i reguliranju željezničkog prijevoza te održavanju, osuvremenjivanju i izgradnji željezničke infrastrukture ili dijelu željezničke infrastrukture

3. izjavom o udovoljavanju uvjetima stručne osposobljenosti i zdravstvene sposobnosti osoblja kojeg zapošljava na poslovima upravljanja i praćenja vlakova u smislu propisa o sigurnosti željezničkog prometa te potvrdama o osposobljenosti osoblja sukladno propisima o zaštiti na radu i protupožarnoj zaštiti

4. izvatkom iz organizacijske sheme o unutrašnjem ustrojstvu tvrtke iz kojeg je razvidan način provođenja unutrašnje kontrole i nadzora nad sigurnošću prometa te odgovorne osobe za provođenje sustava sigurnosti i kontrole.

 

POSTUPAK IZDAVANJA, PRODUŽENJA I ODUZIMANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI

 

Članak 5.

Upravitelju infrastrukture koji dokaže da ispunjava sve uvjete propisane člankom 3, ovog Pravilnika, Ministarstvo mjerodavno za željeznički promet izdat će rješenje o sigurnosti za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom ili dijelom željezničke infrastrukture, u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Članak 6.

Rješenje o sigurnosti za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom ili jednim njenim dijelom izdaje se na rok od 5 godina, s mogućnošću produženja.

Rješenje o sigurnosti izdaje se pravnoj osobi, Upravitelju infrastrukture na kojeg glasi i ne može se prenijeti na drugu pravnu osobu.

Kod podnošenja zahtjeva za produženje dozvole, u smislu stavka 1. ovog članka, upravitelj infrastrukture mora dokazati da ispunjava sve uvjete propisane odredbama članka 3. ovog Pravilnika.

 

Članak 7.

Provjeru i nadzor nad ispunjavanjem uvjeta, iz članka 3. ovog Pravilnika, obavlja Ministarstvo.

 

Članak 8.

Ako se izvršenom provjerom Ministarstva utvrdi da upravitelj infrastrukture kojem je izdano rješenje o sigurnosti, ne ispunjava uvjete propisane člankom 3. ovog Pravilnika, ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje o sigurnosti.

Ako se provjerom utvrde određene nepravilnosti, a koje bitno ne utječu na sigurnost željezničkog prometa, ministarstvo će rješenjem narediti njihovo otklanjanje i odrediti rok u kojem je to upravitelj infrastrukture obvezan učiniti.

Ako upravitelj infrastrukture ne otkloni utvrđene nedostatke u roku predviđenom za njihovo otklanjanje, iz stavka 2. ovog članka, ministarstvo će donijeti rješenje kojim se rješenje o sigurnosti ukida.

 

Članak 9.

Protiv rješenja ministarstva kojim se ukida rješenje o sigurnosti za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom, upravitelj infrastrukture može pokrenuti upravni spor pred mjerodavnim sudom.

 

Članak 10.

O izdanim rješenjima o sigurnosti za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom Ministarstvo vodi evidenciju.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se danom početka primjene Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03, i 30/04).

 

Klasa: 011-01/05-02/98

Urbroj: 530-08-05-1

Zagreb, 13. listopada 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, v. r.