Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

NN 127/2005 (26.10.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2373

Na temelju članka 13. stavka 9. Zakona o željeznici (»Narodne no­vine« br. 123/03 i 30/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA

 

PODRUČJE PRIMJENE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza (u daljnjem tekstu: rješenje o sigurnosti) kojima mora udovoljavati domaća ili inozemna pravna osoba, te međunarodna grupacija registrirana za obavljanje usluga javnog prijevoza u željezničkom prijevozu, (u daljnjem tekstu: željeznički prijevoznik), te postupak izdavanja, produljenja valjanosti i ukidanja rješenja o sigurnosti.

 

Članak 2.

Rješenje o sigurnosti izdaje ministarstvo mjerodavno za željez­nički promet (u daljnjem tekstu: ministarstvo) u upravnom postup­ku, na temelju zahtjeva željezničkog prijevoznika za usluge iz dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza.

 

UVJETI ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SIGURNOSTI

 

Članak 3.

Za izdavanje rješenja o sigurnosti, željeznički prijevoznik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. posjedovati dozvolu za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu

2. da vozni park kojeg namjerava koristiti za obavljanje djelat­nosti prijevoza na prugama željezničke mreže u Republici Hrvatskoj ispunjava sve tehničke uvjete i standarde propisane zakonom kojim se uređuje sigurnost u željezničkom prometu

3. da je osoblje koje zapošljava za upravljanje i praćenje vlakova kojima se obavljaju usluge prijevoza odgovarajuće stručno osposob­ljeno i zdravstveno sposobno u skladu s propisima i standardima koje uređuju propisi o sigurnosti željezničkog prometa

4. da ima organiziranu službu nadzora nad obavljanjem željez­ničkog prijevoza i sigurnosti prometa.

 

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SIGURNOSTI

 

Članak 4.

U postupku za izdavanje rješenja o sigurnosti, željeznički prijevoznik ispunjavanje uvjeta, iz članka 3. ovog Pravilnika, dokazuje na sljedeći način:

1. valjanom dozvolom za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu izdanom od ministarstva mjerodavnog za željeznički promet Republike Hrvatske ili dozvolom izdanom od mjerodavnih tijela drugih država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljene međunarodne ugovore o međusobnom priznavanju dozvola

2. izjavom o primjenjivanju odredaba glede korištenja, održavanja, uporabe i prometa željezničkih vozila u skladu s propisima koji reguliraju sigurnost u željezničkom prometu

3. izjavom o posjedovanju osoblja stručno osposobljenog za poslove prijevoza opasnih tvari ako je prijevoznik registriran i za obavljanje djelatnosti prijevoza opasnih tvari

4. izjavom o udovoljavanju uvjetima stručne osposobljenosti i zdravstvene sposobnosti osoblja kojeg zapošljava na poslovima upravljanja i praćenja vlakova u smislu propisa o sigurnosti željezničkog prometa, te potvrdama o osposobljenosti osoblja sukladno propisima o zaštiti na radu i protupožarnoj zaštiti

5. izvatkom iz organizacijske sheme o unutrašnjem ustrojstvu tvrtke iz kojeg je razvidan način provođenja unutrašnje kontrole i nadzora nad sigurnošću prometa, te odgovorne osobe za provođenje sustava sigurnosti i kontrole.

 

POSTUPAK IZDAVANJA, PRODUŽENJA I ODUZIMANJA RJEŠENJA O SIGURNOSTI

 

Članak 5.

Željezničkom prijevozniku koji dokaže da ispunjava sve uvjete propisane člankom 3. ovog Pravilnika, Ministarstvo mjerodavno za željeznički promet izdat će rješenje o sigurnosti, u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Rješenje o sigurnosti izdaje se željezničkom prijevozniku na kojeg glasi i neprenosivo je na drugog prijevoznika.

 

Članak 6.

Rješenje o sigurnosti izdaje se na rok od 5 godina, s mogućnoš­ću produženja na zahtjev željezničkog prijevoznika.

Kod podnošenja zahtjeva za produženje dozvole, u smislu stavka 1. ovog članka, željeznički prijevoznik mora dokazati da ispunjava sve uvjete propisane odredbama članka 3. ovog Pravilnika.

 

Članak 7.

Provjeru i nadzor nad ispunjavanjem uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika obavlja mjerodavni inspektor ili drugi ovlašteni državni službenik ministarstva o čemu sastavlja zapisnik.

Željeznički prijevoznici obvezni su na zahtjev Ministarstva omogućiti provjeru i uvid u dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz rješenja o sigurnosti.

 

Članak 8.

Ako se izvršenom provjerom i inspekcijskim nadzorom utvrdi da željeznički prijevoznik kojem je izdano rješenje o sigurnosti, ne ispunjava uvjete propisane člankom 3. ovog Pravilnika, ministarstvo će, temeljem nalaza i mišljenja mjerodavnog inspektora ili ovlaštenog državnog službenika, donijeti rješenje kojim se ukida rješenje o sigurnosti.

Ako se provjerom utvrde određene nepravilnosti, a koje bitno ne utječu na sigurnost željezničkog prometa, ministarstvo će rješenjem narediti njihovo otklanjanje i odrediti rok u kojem je to prijevoznik obvezan učiniti.

Ako prijevoznik ne otkloni utvrđene nedostatke u roku predviđenom za njihovo otklanjanje, iz stavka 2. ovog članka, ministarstvo će donijeti rješenje kojim se rješenje o sigurnosti ukida.

 

Članak 9.

Protiv rješenja ministarstva kojim se ukida rješenje o sigurnosti željeznički prijevoznik može pokrenuti upravni spor pred mjerodav­nim sudom.

 

Članak 10.

Odredbe ovog Pravilnika, na odgovarajući se način primjenjuju i na pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe, osim u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika.

 

Članak 11.

O izdanim rješenjima o sigurnosti za obavljanje usluga u željez­ničkom prijevozu Ministarstvo vodi evidenciju.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se danom početka primjene Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03 i 30/04).

 

Klasa: 011-01/05-02/97

Urbroj: 530-08-05-1

Zagreb, 13. listopada 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, v. r.