Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom

NN 127/2005 (26.10.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2374

Na temelju članka 6. stavka 5. i članka 18. stavka 4. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03 i 30/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA I DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

 

PODRUČJE PRIMJENE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje postupak izdavanja, produljenja valjanosti i oduzimanja dozvole za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu, te uvjeti kojima mora udovoljavati domaća pravna osoba registrirana za obavljanje usluga javnog prijevoza u željezničkom prijevozu, (u daljnjem tekstu: željeznički prijevoznik), kao i uvjeti za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom kojima mora udovoljavati pravna osoba koju ovlasti vlasnik željezničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: Upravitelj infrastrukture).

 

Članak 2.

Dozvolu za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, kao i dozvolu za upravljanje željezničkom infrastrukturom, izdaje ministarstvo mjerodavno za željeznički promet, (u daljnjem tekstu: ministarstvo) u upravnom postupku povodom pisanog zahtjeva željezničkog prijevoznika odnosno Upravitelja infrastrukture.

 

UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE

 

Članak 3.

Željeznički prijevoznik za dobivanje dozvole za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima sjedište u Republici Hrvatskoj;

2. da je registriran za obavljanje željezničkog prijevoza (sa ili bez vuče vlakova ili samo vuču vlakova) za usluge za koje traži dozvolu

3. da protiv njega nije pokrenut ili je u tijeku stečajni postupak

4. da član njegove uprave nije pravomoćno osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od jedne ili više godina za kazneno djelo u gospodarskom poslovanju, kazneno djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, povrede prava na rad i iz rada

5. da je financijski sposoban za uredno ispunjavanje obveza u poslovanju

6. da je stručno i organizacijski osposobljen za obavljanje djelatnosti

7. da posjeduje odgovarajući željeznički vozni park i drugu teh­ničku opremljenost

8. da je sposoban namiriti moguću štetu na temelju odgovornosti nastale u obavljanju njegove djelatnosti, te da može pružiti jamstva za pokriće štete u skladu sa zakonom i drugim propisima

Željeznički prijevoznik, koji će obavljati međunarodni prijevoz roba koje podliježu carinskim postupcima, pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka, mora ispunjavati uvjet da nije pravomoćno osuđivan za kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora i neplaćanja carine, te drugih davanja koja se plaćaju u carinskom postupku.

 

Članak 4.

Upravitelj infrastrukture za izdavanje dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom, mora ispunjavati uvjete propisane u članku 3. stavku 1., točka 1., 3., 4. i 5. ovog Pravilnika.

 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA ISPUNJAVANJA UVJETA ZA IZDAVANJE DOZVOLE

 

Članak 5.

U zahtjevu za izdavanje dozvole, željeznički prijevoznik, obvezan je navesti sljedeće:

1. puni naziv tvrtke i sjedište željezničkog prijevoznika

2. podatke o vrsti usluge koju željeznički prijevoznik namjerava obavljati

3. željezničku mrežu ili dio željezničke mreže na kojoj namjerava obavljati usluge prijevoza

4. način na koji namjerava obavljati uslugu vuče vlakova,

5. opis i vrstu željezničkih vozila kojima prijevoznik namjerava obavljati tražene usluge

5. opis mjera kojima će željeznički prijevoznik osigurati potrebnu sigurnost i kvalitetu tražene usluge

6. podatke o organizacijskoj strukturi i stručnoj osposobljenosti zaposlenika koji su izravno odgovorni za obavljanje, sigurnost i kvalitetu tražene usluge

7. podatke o udovoljavanju gospodarsko-financijskim uvjetima za obavljanje usluga

8. podatke o načinu pokrića odgovornosti za štetu koja nastane u svezi s obavljanjem djelatnosti koja je predmet dozvole (osiguranje i sredstva i imovina koji su na raspolaganju kao jamčevina za plaćanje naknade štete)

9. naziv i sjedište možebitnog opunomoćenika.

 

Članak 6.

U zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti uprav­ljanja željezničkom infrastrukturom, Upravitelj infrastrukture je obvezan navesti sljedeće:

1. puni naziv tvrtke i sjedište Upravitelja infrastrukture

2. željezničku mrežu ili dio željezničke mreže na kojoj namjerava organizirati djelatnost upravljanja infrastrukturom

3. podatke o načinu na koji namjerava organizirati i regulirati željeznički prijevoz, osigurati pristup i korištenje željezničke infrastrukture željezničkim prijevoznicima, organizirati javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

4. način održavanja i osuvremenjivanja željezničke infrastruk­ture i njene zaštite

5. podatke o organizacijskoj strukturi i stručnoj osposobljenosti zaposlenika koji će obavljati poslove reguliranja prometa na željeznič­koj infrastrukturi, te zaposlenika odgovornih za poslove održavanja željezničke infrastrukture

6. podatke o organizaciji sustava nadzora nad sigurnošću prometa i sustava kvalitete, te odgovornim osobama.

 

Članak 7.

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta, iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika, željeznički prijevoznik obvezan je uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu priložiti sljedeće dokumente:

– točka 1. i 2. – izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda,

– točka 3. – potvrdu mjerodavnog suda

– točka 4. – izvadak iz kaznene evidencije ili potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu

– točka 8. – potvrdu ili izjavu osiguravajućeg društva ili drugi dokument koji iskazuje i dokazuje način i sposobnost plaćanja zahtjeva za naknadu štete koja nastane kao posljedica obavljanja djelatnosti koja je predmet dozvole.

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika, željeznički prijevoznik je obvezan uz zahtjev za izdavanje dozvole, priložiti izvadak iz kaznene evidencije ili potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela.

 

Članak 8.

(1) Uvjet financijske sposobnosti iz članka 3. točke 5. željeznički prijevoznik dokazuje:

a) planom poslovanja iz kojeg mora biti razvidno sljedeće:

– da u svakom trenutku može udovoljiti svojim stvarnim i potencijalnim obvezama, koje su procijenjene na osnovi realnih pretpostavki, za razdoblje od dvije godine računajući od početka obavljanja djelatnosti;

– da može podmiriti svoje fiksne i varijabilne troškove koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti predviđenih planom poslovanja

b) projiciranom bilancom, uključujući račun dobiti i gubitka za iduće dvije godine

c) podacima o vlasničkoj strukturi.

 

Članak 9.

Ispunjavanje uvjeta, iz članka 3. točke 6., željeznički prijevoznik dokazuje:

1. shematskim prikazom organizacijske strukture poslova koji se neposredno odnose na obavljanje usluga koje su predmetom tražene dozvole kao i pouzdane operativne kontrole i nadzora pojedinih operacija, te odgovornih osoba u tom procesu.

2. izjavom o stručnoj osposobljenosti i ovladanim vještinama zaposlenih za obavljanje tih poslova.

 

Članak 10.

Željeznički prijevoznik dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 3. točke 7. dokumentima iz kojih je vidljivo da željeznička vozila (prijevozna i vučna) udovoljavaju uvjetima propisa o sigurnosti u željezničkom prometu, te drugim međunarodnim propisima za grad­nju i održavanje željezničkih vozila.

Održavanje željezničkih vozila, sukladno propisima iz stavka 1. ovog članka, kao i način nadzora i kontrole ispravnosti vozila, željeznički prijevoznik dokazuje aktom o unutrašnjoj organizaciji dijela tvrtke zadužene za gradnju i održavanje željezničkih vozila, odnosno izjavom o predviđenom načinu održavanja i kontrole isprav­nosti vozila.

 

Članak 11.

Upravitelj infrastrukture, ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika dokazuje sljedećim dokumentima:

– točka 1. – izvatkom iz sudskog registra trgovačkog suda

– točka 3. – potvrdom mjerodavnog suda

– točka 4. – izvatkom iz kaznene evidencije ili potvrdom odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu.

Uvjet iz članka 3. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika, a koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta financijske sposobnosti za obavljanje djelatnosti upravljanja željezničkom infrastrukturom, Upravitelj infrastrukture dokazuje na način propisan člankom 8. ovog Pravilnika.

 

POSTUPAK IZDAVANJA, PRODUŽENJA I ODUZIMANJA DOZVOLE

 

Članak 12.

Željezničkom prijevozniku, odnosno Upravitelju infrastrukture, koji dokaže da ispunjava uvjete propisane člankom 3., odnosno, člankom 4. ovog Pravilnika, Ministarstvo mjerodavno za željeznički promet izdat će dozvolu za obavljanje usluga željezničkog prijevoza koje su predmet zahtjeva, odnosno za obavljanje djelatnosti uprav­ljanja željezničkom infrastrukturom, u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog zahtjeva, Ministarstvo može naložiti podnositeljima zahtjeva da isti dopune u primjerenom roku.

Ako podnositelji zahtjeva ne izvrše traženu nadopunu zahtjeva u roku određenom u stavku 2. ovog članka, ministarstvo će rješenjem zahtjev odbaciti.

Protiv rješenja Ministarstva, može se pokrenuti upravni spor pred mjerodavnim sudom.

 

Članak 13.

Dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu, odnosno dozvola za upravljanje željezničkom infrastrukturom, izdaje se na rok od 5 godina, s mogućnošću produženja.

Dozvola se izdaje pravnoj osobi na koju glasi i nije prenosiva na drugog prijevoznika, odnosno Upravitelja infrastrukture.

Iznimno, dozvola može biti izdana i na rok duži od 5 godina, ali ne i duži od 20 godina, ako se procijeni da se gospodarski učinci ulaganja, ovisno o opsegu i visini ulaganja, neće moći ostvariti u roku od 5 godina.

Kod podnošenja zahtjeva za produženje dozvole, u smislu stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva mora dokazati da ispunjava uvjete propisane odredbama članka 3. i 4. ovog Pravilnika.

 

Članak 14.

Za sve vrijeme važenja dozvole, željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture mora ispunjavati uvjete propisane člankom 3. odnosno 4. ovog Pravilnika.

Provjeru i nadzor nad ispunjavanjem uvjeta iz dozvole obavlja Ministarstvo.

Željeznički prijevoznici, odnosno Upravitelj infrastrukture, obvezni su na zahtjev Ministarstva omogućiti provjeru i uvid u dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta iz dozvole.

 

Članak 15.

Ako se izvršenom provjerom Ministarstva utvrdi da željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture kojem je izdana dozvola, ne ispunjava uvjet iz članka 3. stavak 1. točke 5. ovog Pravilnika, a koji se odnosi na njegovu financijsku sposobnost ispunjavanja obveza u poslovanju, Ministarstvo će mu narediti, pod uvjetom da time nije ugrožena sigurnost željezničkog prometa, otklanjanje nedostataka u roku ne dužem od 6 mjeseci od dana saznanja za njihovo postojanje.

 

Članak 16.

Željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture, kojem je izdana dozvola, dužan je započeti s obavljanjem djelatnosti za koje je ista izdana u roku od 6 mjeseci od njenog izdavanja.

O datumu početka obavljanja djelatnosti, željeznički prijevoznik ili Upravitelj infrastrukture dužan je obavijestiti Ministarstvo.

U slučaju da željeznički prijevoznik prestane obavljati djelatnost željezničkog prijevoza iz bilo kojeg razloga, taj prekid ne može biti duži od šest mjeseci.

Iznimno, Ministarstvo može dozvoliti željezničkom prijevozniku, na njegov zahtjev, kad to zahtijevaju nastale okolnosti i posebnost usluga javnog prijevoza kojeg željeznički prijevoznik obavlja, prekid obavljanja djelatnosti i duže od 6 mjeseci, o čemu donosi posebno rješenje.

 

Članak 17.

Željezničkom prijevozniku, odnosno Upravitelju infrastrukture, dozvola na temelju koje obavlja djelatnost, oduzima se u sljedećim slučajevima:

1. ako se utvrdi da željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture ne ispunjava bilo koji od uvjeta iz članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika, osim uvjeta iz članka 3; stavak 1. točke 5.

2. ako željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture, ne otkloni nedostatke u pogledu ispunjavanja uvjeta financijske sposobnosti u smislu odredbe članka 3. stavka 1. točke 5., u roku utvrđenom u članku 15. ovog Pravilnika.

3. ako željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastruk­ture, ne započne s obavljanjem usluga, u roku iz članka 16. ovog Pravilnika.

Pored slučajeva oduzimanja dozvole, iz stavka 1. ovog članka, dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu oduzet će se i onom željezničkom prijevozniku koji prestane s obavljanjem usluga željezničkog prijevoza duže od 6 mjeseci, a nema posebno rješenje ministarstva za produljenje tog roka.

Protiv rješenja ministarstva o oduzimanju dozvole, može se pokrenuti upravni spor pred mjerodavnim sudom.

 

Članak 18.

Željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture kojem je rješenjem Ministarstva dozvola oduzeta, može podnijeti ponovno zahtjev za izdavanje dozvole.

 

Članak 19.

Ako kod željezničkog prijevoznika, odnosno Upravitelja infrastrukture, za vrijeme važenja dozvole nastupe statusne promjene ili se promijene okolnosti ili činjenice od značaja za obavljanje djelat­nosti za koje je dozvola izdana, željeznički prijevoznik, odnosno Upravitelj infrastrukture je o tome dužan obavijestiti Ministarstvo, te prijaviti nastale promjene u roku od 30 dana od njihovog nastanka.

Po primitku prijave, iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo odlučuje, ovisno o opsegu nastale promjene, postoji li potreba podnošenja novog zahtjeva za izdavanje dozvole.

U slučaju da Ministarstvo utvrdi da je potrebno izdavanje nove dozvole, može odobriti željezničkom prijevozniku, odnosno Upravitelju infrastrukture, nastavak obavljanja djelatnosti u onoj mjeri u kojoj mu je to dopuštala ranija dozvola, do izdavanja nove dozvole.

 

Članak 20.

Dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu, željez­ničkom prijevozniku ne daje pravo na pristup željezničkoj infrastruk­turi bez posjedovanja rješenja o sigurnosti i dodijeljene trase od strane Upravitelja infrastrukture.

 

PRIZNAVANJE STRANIH DOZVOLA

 

Članak 21.

Na teritoriju Republike Hrvatske priznaju se dozvole za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu izdane od tijela mjerodavnih za izdavanje dozvola drugih država, pod uvjetom postojanja međunarodnog ugovora o međusobnom priznavanju dozvola između Repub­like Hrvatske i države čije je tijelo izdalo dozvolu.

U slučaju sumnje da željeznički prijevoznik koji ima dozvolu mjerodavnog tijela druge države ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti za koju je dobio dozvolu, Ministarstvo je dužno bez odgađanja o tome izvijestiti mjerodavno tijelo države koje je dozvolu izdalo.

Tijelo države koje je izdalo dozvolu dužno je u roku od 30 dana od dana obavijesti o neispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovog članka, izvijestiti Ministarstvo o poduzetim mjerama i roku otklanjanja nedostataka.

 

Članak 22.

O izdanim dozvolama za prijevoz, ministarstvo vodi evidenciju.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se danom početka primjene Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03 i 30/04).

 

Klasa: 011-01/05-02/96

Urbroj: 530-08-05-1

Zagreb, 13. listopada 2005.

Ministar

mora, turizma, prometa i razvitka

Božidar Kalmeta, v. r.