Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjet­ničko-nastavna i nastavna zvanja

NN 129/2005 (31.10.2005.), Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjet­ničko-nastavna i nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR

2397

Na temelju odredbe članka 105. stavka 2. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04. i 174/04.) te sukladno članku 5. stavku 2. Poslovnika Rektorskog zbora i Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz suglasnost Na­cionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 5. listopada 2005. godine, donosi

ODLUKU

O OBLIKU I NAČINU PROVEDBE NASTUPNOG PREDAVANJA ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA, UMJETNIČKO-NASTAVNA I NASTAVNA ZVANJA

 

Članak 1.

Pristupnik koji se prvi put bira u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno i nastavno zvanje uz uvjete koje propisuje Rek­torski zbor, moraju imati od Povjerenstva Stručnog vijeća visokog učilišta potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima.

Nastupno predavanje ocjenjuje stručno povjerenstvo od najmanje tri člana iz pristupnikova znanstvenog odnosno umjetničkog polja, koje imenuje ovlašteno stručno vijeće.

Članovi stručnog povjerenstva moraju biti u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se pristupnik bira.

 

Članak 2.

Stručno povjerenstvo iz članka 1. stavka 3. ove Odluke predložiti će pristupnicima temu i termin za održavanje nastupnog predavanja. Predložena tema nastupnog predavanja mora biti u okviru redovite nastave iz predmeta koji je u polju za koji se pristupnik bira.

Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka predložit će dekanu visokog učilišta koje provodi postupak izbora u odgovarajuće znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno odnosno nastavno zvanje do­govoreni naslov teme i termine za održavanje nastupnog predavanja.

Dekan visokog učilišta iz stavka 2. ovog članka utvrdit će termin za održavanje nastupnog predavanja i o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo i pristupnika.

 

Članak 3.

Nastupno predavanje mora biti oglašeno na oglasnim pločama i web-stranicama:

a) visokog učilišta koje provodi natječajni postupak

b) Rektorata Sveučilišta

 

Članak 4.

Nastupno se predavanje održava u okviru redovite nastave pred nastavnicima i studentima visokog učilišta koje je raspisalo natječaj. Na predavanje se mogu pozvati i druge osobe.

Nastupno predavanje obvezno slušaju članovi stručnog povjerenstva, studenti i još najmanje pet sveučilišnih nastavnika stručnog vijeća visokog učilišta na kojem se pristupnik bira.

 

Članak 5.

Nastupno predavanje mora trajati jedan nastavni sat, a održava­ju ga svi pristupnici koji su se javili na natječaj, ako zadovoljavaju ostale uvjete predviđene za izbor u zvanje za koje je natječaj raspisan.

 

Članak 6.

Nakon održanog nastupnog predavanja održava se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

 

Članak 7.

Nakon održanog nastupnog predavanja i rasprave iz članka 6. ove Odluke, stručno povjerenstvo daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju koje se obavezno prilaže izvješću i prijedlogu povjerenstva za izbor pristupnika u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno odnosno nastavno zvanje.

Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu predloženikovih sposobnosti, a odnosi se naročito na:

a)stručnu kompetentnost predavača,

b)pobuđivanje interesa za predmet,

c)primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija,

d)govorničke vještine,

e)korištenje nastavnih pomagala,

f)druga zapažanja.

Ocjenu kao i prijedlog potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Članak 8.

Pristupnik koji ne dobije pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja ne može biti izabran u znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko--nastavno odnosno nastavno zvanje.

 

Članak 9.

Troškove postupka izbora i nastupnog predavanja snosi visoko učilište koje je raspisalo natječaj.

 

Članak 10.

Ova Odluka je sastavni dio Nužnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Urbroj: RZ 2158-60-01/05-247

Osijek, 10. listopada 2005.

           

Predsjednik                                                     Predsjednica   

Nacionalnog vijeća                                          Rektorskog zbora       

za visoko obrazovanje                                     prof. dr. sc. dr. h. c.           

prof. dr. sc. Antonije Dulčić, v. r.                 Gordana Kralik, v. r.