Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privat­noj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposob

NN 130/2005 (2.11.2005.), Rješenje o dopunama Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privat­noj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposob

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2399

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNAMA RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

 

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04 i 113/05) u točki I. iza rednog broja 30. dodaju se redni brojevi koji glase:

»31. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 10, Požega

32. Poliklinika za oftalmologiju, neurologiju, psihijatriju, ginekologiju i medicinu rada E M A, Ledinska 3, Koprivnica«

 

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-04-01/4-05-08

Zagreb, 12. listopada 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.