Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 131/2005 (3.11.2005.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2415

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

 

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – isp., 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – isp., 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – isp. i 66/2005) u članku 22. stavku 1. podstavak a) Položaji I. vrste mijenja se i glasi:

 

»a) Položaji I. vrste

1. glavni građevinski inspektor                         2,40

2. glavni inspektor zaštite okoliša                     2,40

3. glavni urbanistički inspektor                         2,20

4. načelnik odjela građevinske inspekcije         2,20

5. načelnik odjela inspekcije zaštite okoliša      2,20

6. pročelnik područne jedinice                         2,10

7. voditelj odsjeka građevinske inspekcije        2,05

8. voditelj odsjeka inspekcije zaštite okoliša     2,05

Stručni uvjeti za točke 1. – 8. kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«

Dodaje se podstavak b) Radna mjesta I. vrste koji glasi:

»b) Radna mjesta I. vrste

1. viši građevinski inspektor                             1,90

2. viši inspektor zaštite okoliša                         1,90

3. građevinski inspektor                                   1,60

4. inspektor zaštite okoliša                               1,60

 

Stručni uvjeti za točke 1. – 4. prema zakonu, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«

Dosadašnji podstavak b) Radna mjesta II. vrste postaje podstavak c) Radna mjesta II. vrste.

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 120-02/05-01/02

Urbroj: 5030106-05-5

Zagreb, 28. listopada 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.