Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku

NN 133/2005 (9.11.2005.), Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2468

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka (»Narod­ne novine«, broj 178/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. studenoga 2005. godine donijela

UREDBU

O KRITIČNIM RAZINAMA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAKU

 

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju kritične razine sumporovog diok­sida, dušikovog dioksida i ozona u zraku te posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se pri njihovoj pojavi moraju poduzeti.

 

Članak 2.

U smislu ove Uredbe razumijeva se:

(1) kritična razina: razina onečišćenosti čije prekoračenje predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje pri kratkotrajnoj izloženosti, pri čijoj se pojavi žurno moraju poduzeti odgovarajuće propisane mjere;

(2) upozoravajuća razina: razina iznad koje pri kratkotrajnoj izloženost postoji opasnost za zdravlje ljudi određenih osjetljivih dijelova stanovništva i kod kojih je potrebno obavješćivati o najnovijem stanju;

(3) postaje za trajno mjerenje: postaje na kojima se provodi trajno praćenje kakvoće zraka u okviru državne i/ili lokalne mreže;

(4) podatak kakvoće zraka: vrijednost svake izmjerene, izračunate ili procijenjene veličine koja se koristi za određivanje kakvoće zraka;

(5) dušikovi oksidi: zbroj volumnih udjela dušikovog oksida i dušikovog dioksida koji se iskazuje kao masena koncentracija dušikova dioksida;

(6) sastavnica: jedna od veličina koje određuju cjelovito značenje kritičnih vrijednosti (npr. razina, statistički parametar, vrijeme usrednjavanja, razdoblje praćenja);

(7) vrijeme usrednjavanja: vremenski razmak propisanog trajanja, unutar kojeg srednja vrijednost po vremenu predstavlja pojedinačnu vrijednost razine onečišćenosti;

(8) razdoblje praćenja: vremenski razmak propisanog trajanja, iz kojeg pojedinačne vijednosti razine onečišćenosti čine skup za određivanje statističkih parametara;

(9) statistički parametar: odabrana statistika skupa ocijenjenih razina onečišćenosti.

 

Članak 3.

(1) Kritične razine za sumporov dioksid izražen kao SO2 i dušikove okside izražene kao NO2 u zraku jesu:

 

Onečišćujuća tvar

Vrijeme usrednjavanja

Kritična razina

SO2

trosatni pomični prosjek

500 µg m-3

NO2

trosatni pomični prosjek

400 µg m-3

 

(2) Prekoračenje kritične razine onečišćujućih tvari iz stavka 1. ovoga članka mora se mjeriti najmanje tijekom tri uzastopna sata.

Članak 4.

(1) Kritične i upozoravajuće razine za ozon u zraku jesu:

 

 

Vrijeme usrednjavanja

Razina

Upozoravajuća razina

jednosatni prosjek

180 µg m-3

Kritična razina

jednosatni prosjek

240 µg m-3

 

(2) Prekoračenje kritične razine ozona u zraku iz stavka 1. ovoga članka mora se mjeriti ili predviđati za tri uzastopna sata.

 

Članak 5.

(1) Vrednovanje kritičnih razina za SO2 i NO2 te kritičnih i upozoravajućih razina za ozon u zraku provodi se prema hrvatskim normama i/ili metodama koje daju usporedive rezultate.

(2) Rezultati mjerenja smiju se uspoređivati s propisanim kritičnim i upozoravajućim razinama samo ako su razine onečišćenosti ocijenjene prema posebnom propisu.

 

Članak 6.

Praćenje kritičnih i upozoravajućih razina provodi se u postajama iz državne i lokalne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka prema Programu mjerenja kakvoće zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kakvoće zraka i programima mjerenja kakvoće zraka u lokalnim mrežama za trajno praćenje kakvoće zraka.

 

Članak 7.

Ako su upozoravajuće ili kritične razine za ozon u zraku prekoračene na području uz državnu granicu, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o tome će obavijestiti nadležno tijelo za praćenje kakvoće zraka susjedne države.

 

Članak 8.

(1) U slučaju prekoračenja kritične razine iz članka 3. stavka 1. i upozoravajuće ili kritične razine iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe, poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine na čijem je području došlo do prekoračenja dužno je poduzeti propisane posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša te odrediti način njihovog provođenja prema Planu intervencija u zaštiti okoliša.

(2) Posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se moraju poduzimati prilikom pojave kritičnih i upozoravajućih razina dane su u Prilogu 1. ove Uredbe.

(3) Poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine dužno je o pojavi prekoračenja kritične i upozoravajuće razine osigurati obavješćivanje javnosti posredstvom medija više puta tijekom dana.

(4) Poglavarstvo Grada Zagreba, grada i općine posredstvom medija objavljuje prestanak kritične razine i upozoravajuće razine.

 

Članak 9.

O prekoračenju kritične razine SO2 i NO2 u zraku javnosti se moraju priopćiti sljedeći podaci:

(a) datum, sat i mjesto događaja,

(b) razloge događaja (kada su poznati),

(c) bilo kakve prognoze o:

– o promjeni koncentracija (poboljšanje, stabilizacija ili pogoršanje) zajedno s uzrocima tih promjena (kada su poznati),

– o području na kojem su prekoračene kritične razine,

– o trajanju pojave kritične razine,

(d) udio stanovništva potencijalno ugrožen pojavom kritične razine,

(e) mjere opreza koje treba poduzeti ugroženo stanovništvo.

 

Članak 10.

O prekoračenju upozoravajuće ili kritične razine ozona u zraku ili kad se to prekoračenje predviđa javnosti se moraju priopćiti sljedeći podaci:

(a) podaci o uočenom prekoračenju ili prekoračenjima:

– mjesto ili područje prekoračenja,

– vrsta razine koja je prekoračena (upozoravajuća ili kritična),

– početak i trajanje prekoračenja,

– najviša jednosatna i osmosatna srednja vrijednost koncentracije,

(b) prognoza za sljedeće poslijepodne/dan(dane):

– područje na kojemu se očekuju prekoračenja upozoravajuće i/ili kritične razine,

– očekivana promjena onečišćenja (poboljšanje, stabilizacija ili pogoršanje),

(c) podaci o ugroženim skupinama stanovništva, mogući učinci na zdravlje i preporučeno ponašanje:

– podaci o ugroženim skupinama stanovništva,

– opis mogućih simptoma,

– mjere opreza koje se preporučuju ugroženim skupinama stanovništva,

– gdje potražiti dodatne informacije,

(d) informacije o preventivnim mjerama za smanjenje one­čišćenja i/ili izloženosti onečišćenju:

– navesti glavne izvore onečišćivanja,

– preporučeno djelovanje u cilju smanjenja emisija.

 

Članak 11.

Prilog 1. s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovu Uredbu i njezin je sastavni dio.

 

Članak 12.

Ova Uredba objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006.

 

Klasa: 351-01/05-01/08

Urbroj: 5030115-05-1

Zagreb, 3. studenoga 2005.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

 

PRILOG 1.

 

POSEBNE MJERE ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA KOJE SE MORAJU PODUZIMATI PRILIKOM POJAVE KRITIČNIH I UPOZORAVAJUĆIH RAZINA

 

A. Upozorenja i savjeti stanovništvu:

– pozvati ugrožene skupine stanovništva da paze kako svojim ponašanjem i aktivnostima ne bi doprinijeli onečišćivanju vanjskog zraka;

– preporučiti da se ne upotrebljavaju uređaji za zagrijavanje prostorija fosilnim gorivima, pogotovo ne oni bez učinkovitog odvođenja dimnih plinova;

– za kuhanje koristiti gdje god je to moguće električna kuhala i pećnice umjesto plinskih štednjaka i štednjaka na kruto gorivo;

– ne pušiti u stambenim i radnim prostorijama;

– odgoditi čišćenje sredstvima koje sadrže korozivne kemikalije i otapala, popravke pri kojima se koriste ljepila, boje, lakovi, upotrebu insekticida i sve ostale radnje i aktivnosti koje nisu hitne i neop­hodne, a pri kojima se onečišćuje zrak u prostorijama s obzirom da se prostorije ne mogu provjetriti otvaranjem prozora;

– preporučiti da se ne koristi mehanička ventilacija kojom se u prostorije ubacuje vanjski zrak i da se ne otvaraju prozori;

– preporučiti da mala djeca, trudnice, stariji ljudi, kronični bolesnici, osobe slabog zdravlja i osjetljive osobe u vrijeme kritične situacije ne izlaze na ulicu.

 

B. Ograničenja i zabrane:

(1) Ograničenje ili zabrana uporabe motornih vozila u određenom području izuzimajući:

– javni prijevoz i taksi vozila;

– invalidska vozila;

– službena vozila policije, vojske, željeznice i pošte, vozila za opskrbu građana osnovnim potrepštinama;

– vozila vatrogasne službe, prve pomoći, prijevoz bolesnika i liječnika i lijekova.

U vrijeme zabrane prometa moraju se na ulicama i prilazima ugroženom području postaviti znakovi zabrane.

(2) Stacionarni izvori koji se moraju prijavljivati kao potencijalni izvori onečišćivanja zraka:

– za vrijeme trajanja kritične razine onečišćenosti, ložišta snage veće od 1MWtop, a koja ne primjenjuju odsumporavanje dimnih plinova, trebaju koristiti loživo ulje sa sadržajem sumpora do 0,5%, te plinovita ili ukapljena goriva;

– proizvodni proces treba pažljivo voditi i nadzirati kako bi se spriječilo svako onečišćivanje zraka koje se može izbjeći;

– odgoditi izvođenje svih operacija koje mogu onečistiti zrak, a nisu hitne ili neophodne;

– po potrebi obustaviti privremeno pogon s time da se ne dovodi u pitanje sigurnost radnika i okoliša, ili ne bi nastale štete koje su nepopravljive ili daleko veće od dobiti, ili pri obustavljanju pogona ne bi nastale još štetnije emisije nego li pri normalnom radu.