Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara

NN 134/2005 (11.11.2005.), Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2496

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 36/98. i 151/03.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINA I PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH KOPITARA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se metode za mjerenje i ocjenjivanje osobina uzgojno valjanih kopitara, metode procjene uzgojnih vrijednosti, te zbirke podataka o osobinama i uzgojnim vrijednostima kopitara.

 

II. METODE ZA MJERENJE I OCJENJIVANJE OSOBINA

 

Članak 2.

Mjerenje i ocjenjivanje osobina provodi se zbog utvrđivanja radne sposobnosti, vanjštine, rasta, plodnosti, dugovječnosti i drugih osobina kopitara.

Metode za mjerenje i ocjenjivanje osobina u ovom Pravilniku odnose se na:

– ispitivanje osobina u uvjetima uzgoja,

– ispitivanje osobina na prethodno određenom mjestu,

– ispitivanje po srodnicima (čistokrvnim odnosno križancima) u uvjetima uzgoja,

– ocjenjivanje vanjštine,

– ispitivanje osobina na natjecanjima,

– biološke i genske testove.

 

Članak 3.

Uzgojni program mora pri opisu metode posebno navesti načine mjerenja i ocjene pojedinih osobina, te statističke metode i postupke za vrednovanje uzgojnih vrijednosti s navođenjem korištenih uzgojnih pokazatelja.

Metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati propisane uvjete iz uzgojnog programa.

 

Članak 4.

Ispitivanje osobina uzgojno valjanih kopitara podrazumijeva mjerenje i/ili ocjenjivanje onih osobina koje su određene uzgojnim programom.

Ispitivanje osobina iz stavka 1. ovoga članka obavlja Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova).

 

Članak 5.

Ispitivanje osobina uzgojno valjanih kopitara provodi se na životinjama koje ispunjavaju uvjete propisane uzgojnim programom.

 

Članak 6.

Pri ocjenjivanju vanjštine kopitara treba uvažavati vanjske i unutarnje značajke pasmine, razvoj sukladan dobi, te način uporabe sukladan kondicijskom stanju.

Izbor i definicija osobina, te način ocjenjivanja moraju biti za pojedinu pasminu propisani uzgojnim programom.

 

Članak 7.

Ocjenjivanje i ispitivanje radne sposobnosti kopitara odnosi se na jednokratnu ocjenu ili obradu podataka prikupljenih na natjecanjima kopitara i drugim priredbama (sajmovi, izložbe, tradicionalne priredbe) čija je namjena utvrđivanje radne sposobnosti kopitara.

Uvjeti i načini mjerenja i ocjenjivanja radne sposobnosti kopitara propisani su uzgojnim programom.

 

Članak 8.

Ispitivanje po srodnicima (čistokrvnih, odnosno križanaca) pod­razumijeva mjerenje i/ili ocjenjivanje osobina na kopitarima koji su predviđeni za uzgoj.

Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se obavljati:

– u uvjetima uzgoja,

– na prethodno određenom mjestu,

– na natjecanjima.

Kopitari se ocjenjuju i ispituju na način koji omogućava sigurnu i objektivnu usporedbu među njima.

Ispitivanje se provodi i na križancima ako je tako propisano uzgojnim programom.

 

Članak 9.

Biološki i genski testovi provode se s ciljem prikupljanja podataka koji se koriste kod donošenja uzgojno-selekcijskih odluka i pri provjeri podrijetla. U uzgojnom programu mora biti točno opisano provođenje bioloških i genskih testova. Opis mora sadržavati:

– način i vrijeme uzimanja uzoraka odnosno mjerenja i ocjenjivanja,

– metode i postupke,

– način upotrebe dobivenih rezultata u provedbi uzgojno-selekcijskog rada.

Rezultati testova iz prijašnjeg stavka moraju biti uključeni i korišteni pri odabiru uzgojno valjanih kopitara.

 

Članak 10.

Uzgojno valjani kopitari čija se osobina mjeri ili ocjenjuje u skladu s uzgojnim programom moraju:

– biti označeni u skladu s propisom koji uređuje označavanje i upis u registar domaćih životinja,

– biti izabrani na način koji osigurava nepristrano ocjenjivanje.

 

Članak 11.

Postupci i načini ispitivanja moraju biti točno opisani u uzgojnom programu. Za svaku metodu ispitivanja mora biti s obzirom na način ispitivanja osigurano da:

– je ispitivanje unutar pojedinih pasmina, provedeno u poznatim, ujednačenim uvjetima,

– je za provedbu mjerenja osigurana i korištena mjerna, laboratorijska i programska oprema koja mora ispunjavati propisane uvjete iz uzgojnog programa,

– su propisani uvjeti za prijem kopitara u ispitivanje (dob, kategorija i dr.),

– je propisana dužina predtestnog razdoblja i vremensko trajanje ispitivanja,

– je opisana potrebna dokumentacija za prikupljanje podataka o ispitivanju uzgojno valjanih kopitara,

– je opisana zbirka podataka i način njihova čuvanja.

 

III. METODE ZA PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI

 

Članak 12.

Procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara provodi ovlaštena ustanova u skladu s uzgojnim programom.

Za sve tipove uzgoja za pojedine osobine procjenjuju se uzgojne vrijednosti ako je to propisano uzgojnim programom.

Metode za procjenu uzgojnih vrijednosti moraju osiguravati njihovo nepristrano vrednovanje.

Statistički modeli za procjenu uzgojnih vrijednosti moraju biti detaljno opisani u uzgojnom programu.

Pri objavi rezultata uzgojnih vrijednosti potrebno je navesti točnost procjene i datum izračuna uzgojne vrijednosti.

Ovlaštena ustanova mora pripremiti objavu svih uzgojnih osobina i možebitnih prirođenih mana kopitara koji su uključeni u ispitivanje u skladu s uzgojnim programom.

 

IV. ZBIRKE PODATAKA O OSOBINAMA KOPITARA, TE NAČIN RAZMJENE PODATAKA

 

Članak 13.

Ovlaštena ustanova dužna je voditi zbirke podataka o podrijetlu, proizvodnim i drugim osobinama uzgojno valjanih kopitara, koji su određeni uzgojnim programom.

Prikupljeni podaci moraju se čuvati trajno.

Podaci prikupljeni u ispitivanjima iz članka 2. ovoga Pravilnika koriste se za potrebe provedbe uzgojnog programa i za vrednovanje genetskih vrijednosti, analize gena, usporedne analize među uzgajivačima, praćenje i analizu fenotipskih promjena, vrednovanje učinaka selekcije i drugo.

Zbirke podataka moraju biti dostupne na uvid uzgojnim organizacijama koje su ovlaštene za provedbu uzgojnog programa, kao i ostalim zainteresiranim osobama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« br. 172/03.).

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

Uzgojne organizacije su dužne uskladiti svoje uzgojne programe do dana početka primjene ovoga Pravilnika.

 

Članak 15.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be članaka od 51. do 56. Pravilnika o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja (»Narodne novine« br. 74/98.).

 

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 2006. godine.

 

Klasa: 320-08/05-01/20

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 27. listopada 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.