Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda

NN 134/2005 (11.11.2005.), Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2497

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 36/98. i 151/03.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINAI PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH GOVEDA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina uzgojno valjanih goveda, metode procjene uzgojnih vrijednosti, te načini prikupljanja, razmjene i objavljivanja podataka o proizvodnim i drugim osobinama uzgojno valjanih goveda.

 

II. METODE ZA MJERENJE I OCJENJIVANJE PROIZVODNIH I DRUGIH OSOBINA

 

Članak 2.

Mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina provodi se zbog utvrđivanja mliječnosti, prirasta, iskorištavanja hrane, kakvoće mesa, vanjštine, plodnosti, dugovječnosti i drugih osobina važnih za genetsku izgradnju goveda.

Metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina uzgojno valjanih goveda u ovom Pravilniku odnose se na:

– ispitivanje osobina u testnoj stanici (perfomance test),

– ispitivanje osobina u proizvodnim uvjetima (field perfomance test),

– ispitivanje po srodnicima (čistokrvnim, odnosno križancima) u testnoj stanici (progeni test),

– ispitivanje po srodnicima (čistokrvnim, odnosno križancima) u proizvodnim uvjetima (field progeni test),

– ispitivanje na osnovi podataka prikupljenih pri prodaji,

– ispitivanje na osnovi podataka prikupljenih u klaonicama,

– ocjenjivanje vanjštine,

– biološke i genske testove,

– laboratorijska ispitivanja osobina.

 

Članak 3.

Uzgojni program mora sadržavati opis svih metoda ispitivanja danih u članku 2. ovoga Pravilnika.

Pri opisu metode posebno se trebaju navesti načini mjerenja i ocjene pojedinih osobina, te statističke metode i postupci za vrednovanje uzgojnih vrijednosti s navođenjem korištenih uzgojnih pokazatelja.

Metode za mjerenje i ocjenjivanje proizvodnih i drugih osobina iz članka 2. ovoga Pravilnika moraju biti usklađene s pravilima Međunarodnog odbora za kontrolu proizvodnosti životinja – International Committee for Animal Recording (u daljnjem tekstu: ICAR).

 

Članak 4.

Ispitivanje osobina uzgojno valjanih goveda podrazumijeva mjerenje i/ili ocjenjivanje onih proizvodnih i drugih osobina životinja koje su određene uzgojnim programom.

Ispitivanje osobina odnosi se na ispitivanje osobina mliječnosti, tovnih i klaoničkih osobina, kakvoće mesa, dugovječnosti i reprodukcijskih osobina.

Ispitivanje osobina iz stavka 1. ovoga članka provodi Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: ovlaštena ustanova).

 

Članak 5.

Ispitivanje osobina uzgojno valjanih goveda provodi se na životinjama koje ispunjavaju uvjete propisane uzgojnim programom.

Ispitivanje se obavlja u testnoj stanici, na izabranim poljoprivrednim gospodarstvima s kojima ovlaštena ustanova zaključi ugovor ili u proizvodnim uvjetima na poljoprivrednim gospodarstvima za osobine koje se mogu neposredno ispitati ili ocijeniti na uzgojno valjanim govedima u danim uvjetima.

 

Članak 6.

Ispitivanje srodnika (čistokrvnih, odnosno križanaca) podrazumijeva mjerenje i/ili ocjenjivanje osobina srodnika onih životinja koje su predviđene za uzgoj u testnoj stanici, na poljoprivrednim gospodarstvima s kojima ovlaštena ustanova zaključi ugovor ili u proizvodnim uvjetima.

Ispitivanja se obavljaju i na temelju podataka prikupljenih pri prodaji, kao i na liniji klanja na označenim klaoničkim trupovima.

Ispitivane životinje moraju biti podijeljene u skupine na način koji omogućava sigurnu i objektivnu usporedbu među njima.

 

Članak 7.

Izbor i definicija osobine, te načini ocjenjivanja osobina vanjštine za pojedine pasmine goveda moraju biti usklađeni s pravilima ICAR-a i propisani uzgojnim programom.

Pri ocjenjivanju vanjštine treba uvažavati značajke pasmine, dob i kondiciju životinja.

 

Članak 8.

Osobine koje su uključene u uzgojni program, a mogu se izmjeriti odnosno ocijeniti pri prodaji životinja, koriste se za provedbu genetske izgradnje goveda.

 

Članak 9.

U klaonicama izmjerene i ocijenjene osobine klaoničke kakvoće moraju biti u skladu s propisom koji uređuje ocjenjivanje i razvrstavanje goveđih trupova na liniji klanja. Podaci se upotrebljavaju za potrebe genetske izgradnje goveda ukoliko ih propisuje uzgojni program.

Ako su poznati podaci o drugim osobinama klaoničke kakvoće odnosno kakvoće mesa, ti se podaci upotrebljavaju za potrebe selek­cije ukoliko ih propisuje uzgojni program.

 

Članak 10.

Biološki i genski testovi provode se za prikupljanje podataka koji se koriste kod donošenja uzgojno-selekcijskih odluka na stadu odnosno populaciji i pri provjeri podrijetla.

U uzgojnom programu mora biti točno opisano provođenje bioloških i genskih testova. Opis mora sadržavati:

– način i vrijeme uzimanja uzoraka odnosno mjerenja i ocjenjivanja,

– metode i postupke,

– način upotrebe dobivenih rezultata u provedbi uzgojno-selekcijskog rada.

 

Članak 11.

Za potrebe provedbe uzgojno-selekcijskih mjera upotrebljavaju se mjerenja dobivena u laboratorijima koji su osposobljeni za ispitivanje mlijeka, molekularno-biološko ispitivanje, ispitivanja kakvoće mesa i druga ispitivanja propisana uzgojnim programom.

U uzgojnom programu moraju biti navedeni i opisani postupci ispitivanja u laboratorijima koji su usklađeni s pravilima ICAR-a. Opis mora sadržavati:

– način i vrijeme uzimanja uzoraka,

– metodu i postupak,

– način upotrebe rezultata u provedbi uzgojno-selekcijskog rada.

 

Članak 12.

Uzgojno valjana goveda kod kojih se ispituju proizvodne osobine moraju:

– biti označena u skladu s propisom koji uređuje označavanje i upis u registar domaćih životinja,

– biti izabrana na način koji osigurava nepristrano ocjenjivanje,

– s obzirom na tip ispitivanja, ispunjavati pravila ICAR-a.

 

Članak 13.

Postupci i načini ispitivanja moraju biti točno opisani u uzgojnom programu. Za svaku metodu ispitivanja mora biti s obzirom na način ispitivanja osigurano da:

– se ispitivanje unutar pojedinih pasmina, odnosno genotipova provodi u poznatim tehnološkim i zoohigijenskim uvjetima,

– je za provedbu mjerenja osigurana i korištena mjerna, laboratorijska i programska oprema koja mora ispunjavati propisane uvjete iz uzgojnog programa i biti umjerena u skladu s pravilima ICAR-a,

– je sustav hranidbe propisan uzgojnim programom i da je znanstveno prihvatljiv (ako se isto ispitivanje provodi na više različitih mjesta, hranidba mora biti ujednačena),

– je predviđen godišnji broj životinja u ispitivanju po genotipovima znanstveno prihvatljiv i u skladu s veličinom populacije i uzgojnim programom,

– su propisani uvjeti za prijem životinja u ispitivanje (dob, tjelesna masa i dr.),

– je propisana dužina predtestnog razdoblja i vremensko trajanje ispitivanja,

– su propisane proizvodne i druge osobine, način i mjesto mjerenja osobina, broj ponavljanja te mjerna sredstva i naprave pri čemu moraju biti s obzirom na genotip poštovana pravila ICAR-a,

– se osobine vanjštine ocjenjuju u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika i da je moguće mjerenje i linearne ocjene uključiti u procjenu uzgojnih vrijednosti,

– je opisana potrebna dokumentacija za prikupljanje podataka o ispitivanju životinja, da su opisane zbirke podataka i način njihova čuvanja,

– je raspored goveda u ispitivanju izveden na način koji osigurava pouzdanu usporedbu među njima.

 

Članak 14.

U testnim stanicama i poljoprivrednim gospodarstvima s kojima je zaključen ugovor o ispitivanju, moraju biti mjerene i ocijenjene najmanje one osobine koje su za pojedini genotip ili za pojedini proizvodni tip propisane pravilima ICAR-a.

Ako su prije dolaska životinje u testnu stanicu poznati rezultati proizvodnih ili drugih osobina, ti podaci moraju biti uključeni u dokumentaciju za prikupljanje podataka o ispitivanju životinja.

Kada se ocjenjuje plodnost i tijek telenja u proizvodnim uvjetima, vrednovanje tih osobina mora se temeljiti na uspješnosti ostvarivanja plodnosti pri prvom pripustu ili osjemenjivanju, te ocjeni tijeka telenja.

 

III. METODE ZA PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI

 

Članak 15.

Procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda provodi ovlaštena ustanova u skladu s uzgojnim programom, a ona obuhvaća ispitivanje:

– osobina mliječnosti u mliječnih pasmina,

– tovnih i klaoničkih osobina u mesnih pasmina,

– osobina mliječnosti, tovnih i klaoničkih osobina u kombiniranih pasmina.

Uzgojna vrijednost procjenjuje se za sve osobine za koje su prikupljeni podaci, a navedene su u uzgojnom programu.

 

Članak 16.

Metode za procjenu uzgojnih vrijednosti moraju biti usklađene s pravilima ICAR-a i moraju osiguravati njihovo nepristrano vrednovanje na koje ne mogu utjecati čimbenici okoliša i struktura podataka.

Statistički model za procjenu uzgojnih vrijednosti mora biti detaljno opisan u uzgojnom programu.

Pri objavi rezultata uzgojnih vrijednosti potrebno je navesti točnost procjene i datum izračuna uzgojnih vrijednosti.

Ovlaštena ustanova mora pripremiti objavu svih uzgojnih osobina i možebitnih prirođenih mana životinja koje su uključene u ispitivanje u skladu s uzgojnim programom.

 

Članak 17.

Kod uzgojno valjanih bikova potrebno je procijeniti sve osobine propisane pravilima ICAR-a.

Ovlaštena ustanova mora objaviti sve uzgojne vrijednosti u skladu s uzgojnim programom i uzgojne vrijednosti za druge poznate osobine.

 

Članak 18.

Za utvrđivanje uzgojne vrijednosti uzgojno valjanih bikova, za procjenu osobina mliječnosti upotrebljavaju se podaci o proizvodnosti i sastavu mlijeka (sadržaj masti i bjelančevina u mlijeku), te drugi raspoloživi podaci za osobine mliječnosti.

U skladu s pravilima ICAR-a minimalna pouzdanost ocijenjene uzgojne vrijednosti bikova mliječnih pasmina za osjemenjivanje treba iznositi 0,5 za glavne proizvodne osobine pri uvažavanju svih podataka o srodnicima.

 

Članak 19.

Procjena uzgojne vrijednosti uzgojno valjanih bikova za tovne i klaoničke osobine provodi se po jednoj od sljedećih testnih metoda:

– ispitivanje osobina životinja u testnoj stanici (performance test),

– ispitivanja po srodnicima u testnoj stanici (progeni test),

– ispitivanje po srodnicima u proizvodnim uvjetima, i to na način da se srodnici rasporede u kontrolirane skupine (field progeni test),

– ispitivanje po srodnicima s prikupljanjem podataka u proizvodnim uvjetima, pri prodaji ili u klaonicama.

Ako su na raspolaganju podaci o masi zaklanog trupa, osobinama kakvoće mesa, prirastu i tijeku telenja, potrebno je te i sve druge nabrojane osobine uključiti u procjenu uzgojne vrijednosti bika.

 

IV. ZBIRKE PODATAKA O PROIZVODNIM I DRUGIM OSOBINAMA, TE NAČIN RAZMJENE PODATAKA

 

Članak 20.

Ovlaštena ustanova dužna je voditi zbirke podataka o podrijetlu, proizvodnim i drugim osobinama uzgojno valjanih goveda, koji su određeni uzgojnim programom.

Prikupljeni podaci moraju se čuvati trajno.

Podaci dobiveni ispitivanjima iz članka 2. ovoga Pravilnika upotrebljavaju se za potrebe provođenja uzgojnog programa i za utvrđivanje uzgojnih vrijednosti, genske analize, usporedno ispitivanje među uzgajivačima, praćenje i analizu fenotipskih promjena, ocjenjivanje učinaka selekcije i drugo.

Zbirke podataka moraju biti dostupne na uvid uzgojnim organizacijama koje su ovlaštene za provedbu uzgojnog programa, kao i ostalim zainteresiranim osobama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« br. 172/03.).

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

Uzgojne organizacije su dužne uskladiti svoje uzgojne programe do dana početka primjene ovoga Pravilnika.

 

Članak 22.

Danom početka primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti odred­be Pravilnika o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda, ovaca i koza (»Narodne novine« br. 7/98.) osim odredaba koje se odnose na ovce i koze, te odredbe članaka od 4. do 30. Pravilnika o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja (»Narodne novine« br. 74/98.).

 

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 2006. godine.

 

Klasa: 320-08/05-01/17

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 27. listopada 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.