Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 135/2005 (14.11.2005.), Pravilnik o sigurnosti strojeva

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2521

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proiz­vode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br.158/03), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI STROJEVA

 

I. PODRUČJE PRIMJENE, STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I SLOBODA KRETANJA

 

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na strojeve koji se stavljaju na tržište i u uporabu sukladno Dodatku I. ovoga Pravilnika i propisuje bitne zahtjeve za zaštitu zdravlja i sigurnosti.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje također na sigurnosne komponente koje se zasebno stavljaju na tržište.

 

Članak 2.

(1) Nazivi koji se upotrebljavaju u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »stroj« označava:

– sklop povezanih dijelova ili komponenata od kojih je barem jedna pokretna, s odgovarajućim pokretačima, upravljačkim i energetskim krugovima itd., koje su međusobno spojene za neku posebnu primjenu, posebno za preradu, obradu, premještanje ili pakiranje materijala

– sklop strojeva koji su, da bi postigli isti cilj, raspoređeni i upravljani tako da funkcioniraju kao jedinstvena cjelina

– zamjenjivu opremu za promjenu funkcije stroja, koja se stav­lja na tržište s ciljem da je sam poslužitelj ugradi na stroj ili na niz različitih strojeva ili na vučni stroj, u onoj mjeri u kojoj ta oprema nije rezervni dio ili alat.

2. »Sigurnosna komponenta« označava komponentu koja nije zamjenjiva oprema, a koju proizvođač ili njegov ovlašteni predstav­nik registriran u Republici Hrvatskoj, stavlja na tržište da zadovolji sigurnosnu funkciju kad je u uporabi i čiji kvar ili neispravnost ugrožava sigurnost ili zdravlje izloženih osoba.

 

Članak 3.

(1) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

1. strojeve čiji je jedini izvor energije neposredni ljudski rad, osim ako se ne radi o stroju koji se upotrebljava za dizanje ili spuštanje tereta

2. medicinske uređaje

3. posebnu opremu za uporabu na sajmovima i/ili zabavnim parkovima

4. parne kotlove, spremnike i tlačne posude

5. strojeve posebno konstruirane za uporabu u nuklearnim postrojenjima kod kojih nepravilna uporaba može prouzročiti širenje radioaktivnosti

6. radioaktivne izvore koji čine dio stroja

7. vatreno oružje

8. spremnike i cjevovode za benzin, dizelsko gorivo, zapaljive tekućine i opasne tvari

9. prijevozna sredstva, (npr. vozila i njihove prikolice) koja su namijenjen samo za zračni, cestovni, željeznički i brodski prijevoz putnika te prijevozna sredstva namijenjena za zračni, cestovni, željeznički ili brodski prijevoz roba. Vozila koja se upotrebljavaju u rudarstvu nisu isključena

10. morska plovila i pokretne priobalne jedinice zajedno s opremom na tim plovilima ili jedinicama

11. žičare, uključujući uspinjače, za javni ili privatni prijevoz osoba

12. poljoprivredne i šumske traktore obuhvaćene posebnim propisima

13. strojeve posebno konstruirane i izrađene za vojnu ili policijsku namjenu

14. dizala s kabinom koja su trajno namijenjena za prijevoz:

– osoba

– osoba i roba (tereta)

– samo roba (tereta) ako je kabina izvedena tako da osoba može u nju ući bez poteškoća te ako je opremljena upravljačkim uređajima koji se nalaze u kabini ili nadohvat ruke osobi u kabini, do određenih razina građevine, gdje se kabina kreće između krutih vodilica s nagibom pod kutom većim od 15 stupnjeva prema horizontali.

15. transportna sredstva za prijevoz osoba, koja upotrebljavaju prigon sa zupčastom letvom

16. mehanizmi za dizanje u rudnicima

17. kazališna dizala

18. građevne dizalice namijenjene dizanju osoba ili osoba i roba.

(2) Kada su za strojeve i sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika rizici u cijelosti ili djelomično obuhvaćeni poseb­nim propisima odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se od trenutka primjene tih posebnih propisa.

(3) Za strojeve kod kojih su rizici uglavnom električnoga pod­rijetla, primjenjuju se isključivo propisi koji se odnose na niskonaponsku opremu.

 

Članak 4.

(1) Strojevi ili sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i/ili u uporabu samo ako ne ugrožavaju zdravlje ili sigurnost ljudi i, gdje je to primjereno, domaćih životinja ili imovine, kad su ispravno ugrađene, kad se ispravno održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom.

(2) Drugim propisima mogu se propisati i drugi zahtjevi za zaštitu ljudi za vrijeme uporabe stroja ili sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da odredbe tih propisa nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Strojevi ili sigurnosne komponente koje nisu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika mogu se izlagati na sajmovima, izlož­bama i drugim načinima izlaganja, pod uvjetom da je jasno i vid­ljivo označena njihova nesukladnost te da nisu za prodaju sve dok proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ne osigura njihovu sukladnost. Tijekom izlaganja moraju se poduzeti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi se zajamčila sigurnost ljudi.

(4) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj odgovorni su za stavljanje strojeva i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika na tržište i u uporabu na području Republike Hrvatske.

Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je osoba odgovorna za stavljanje strojeva i sigurnosnih komponenata na tržište Republike Hrvatske i preuzima odgovornosti koje ima proizvođač prema odredbama ovoga Pravilnika.

 

Članak 5.

Strojevi i sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve propisane u Dodatku I. ovoga Pravilnika.

 

Članak 6.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište i u uporabu strojeva i sigurnosnih komponenata koje su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište strojeva, osim onih koji mogu raditi neovisno, za koje je proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, u skladu s točkom B Dodatka II. ovoga Pravilnika dao izjavu da su namijenjeni za ugradbu u strojeve ili za sklapanje s drugim strojevima radi sastavljanja u stroj naveden u članku 1. ovoga Pravilnika.

(3) »Zamjenjiva oprema« iz članka 2. stavka 1. točke 1. alineje 3. ovoga Pravilnika mora imati oznaku sukladnosti kako je propisano člankom 11. ovoga Pravilnika i Izjavu o sukladnosti prema točki A Dodatka II. ovoga Pravilnika.

(4) Sigurnosne komponente iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište samo kad imaju Izjavu o sukladnosti prema točki C Dodatka II. ovoga Pravilnika.

 

Članak 7.

(1) Pretpostavlja se da strojevi i sigurnosne komponente koji imaju oznaku sukladnosti kako je propisano člankom 11. ovoga Pravilnika i Izjavu o sukladnosti prema točkama A za strojeve, odnosno C za sigurnosne komponente Dodatka II. ovoga Pravilnika, zadovoljavaju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Ako ne postoje usklađene europske norme nacionalno normirno tijelo poduzet će potrebne mjere radi donošenja nacionalnih normi i specifikacija koje se mogu smatrati važnim i korisnim za zadovoljenje bitnih zdrastvenih i sigurnosnih zahtjeva iz Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(3) Pretpostavlja se da strojevi i sigurnosne komponente koji su u skladu s hrvatskim normama, kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve objavilo ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«, zadovoljavaju bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(4) Popis hrvatskih norma iz stavka 3. ovoga članka objavljuje ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«.

 

Članak 8.

(1) Ako se utvrdi da hrvatske norme iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika ne zadovoljavaju u potpunosti bitne zahtjeve iz članka 5. ovoga Pravilnika te će se norme brisati iz popisa hrvatskih norma sukladno članku 5. stavku 8. i provesti postupak sukladno članku 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

 

Članak 9.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da bi strojevi koji nose oznaku sukladnosti i sigurnosne komponente koje imaju Izjavu o sukladosti te se koriste u svrhe za koje su namijenjeni, mogli ugroziti sigurnost ljudi te, gdje je to primjereno, domaćih životinja ili imovine, poduzet će mjere za povlačenje strojeva i sigurnosnih komponenata sa tržišta, odnosno zabraniti ili ograničiti njihovo stav­ljanje na tržište i u uporabu i o tome mora obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo navodeći razloge za poduzete mjere, a posebno navodeći sljedeće razloge nesukladnosti:

a) neispunjavanje bitnih zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika

b) nepravilna primjena norma iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika

c) nedostatak u normama iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje međunarodne subjekte o poduzetim mjerama sukladno članku 15. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(3) Kada stroj koji ima oznaku sukladnosti ili sigurnosna komponenta koja ima Izjavu o sukladnosti ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika, nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će mjere protiv osobe(a) koje su neosnovano stavile oznaku sukladnosti i dale Izjavu o sukladnosti.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

 

II. POSTUPCI OCJENE SUKLADNOSTI

 

Članak 10.

(1) Prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu strojeva i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj dužan je strojeve i sigurnosne komponente podvrgnuti postupku ocjenjivanja sukladnosti prema točkama A odnosno C Dodatka II. ovoga Pravilnika i izdati Izjavu o sukladnosti.

Dodatno, za strojeve, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora staviti oznaku sukladnosti.

(2) Prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu strojeva i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora:

1. za strojeve koji nisu navedeni u Dodatku IV. ovoga Pravilnika sastaviti dokumentaciju u skladu s Dodatkom V. ovoga Pravilnika.

2. za strojeve koji su navedeni u Dodatku IV. ovoga Pravilnika, te ako njihov proizvođač nije zadovoljio, ili je samo djelomično zadovoljio norme iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, ili ako takve norme ne postoje, podnijeti uzorak stroja za pregled tipa kako je propisano u Dodatku VI. ovoga Pravilnika.

3. za strojeve koji su navedeni u Dodatku IV. ovoga Pravilnika i ako su proizvedeni u skladu s normama iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika:

– sastaviti dokumentaciju propisanu u Dodatku VI. ovoga Pravilnika i dostaviti je tijelu za ocjenu sukladnosti, koje će u najkraćem mogućem roku potvrditi primitak dokumentacije te istu pohraniti,

– odnosno, podnijeti dokumentaciju propisanu u Dodatku VI. ovoga Pravilnika tijelu za ocjene sukladnosti, koje će provjeriti primjenu norma iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika i izdati potvrdu o prihvatljivosti dokumentacije

– ili dostaviti uzorak stroja za pregled tipa prema Dodatku VI. ovoga Pravilnika.

(3) Kad se primjenjuje alineja 1. točke 3. stavka 2. ovoga članka, primjenjuju se i zahtjevi iz prve rečenice točaka 5. i 7. Dodatka VI. ovoga Pravilnika.

Kad se primjenjuje alineja 2. točke 3. stavka 2. ovoga članka, primjenjuju se i zahtjevi iz točaka 5. 6. i 7. Dodatka VI. ovoga Pravilnika.

(4) Kad se primjenjuje točka 1. stavka 2. i alineja 1. i 2. točke 3. stavka 2. ovoga članka, Izjava o sukladnosti mora iskazivati samo sukladnost s bitnim zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom.

Kad se primjenjuje točka 2. stavka 2. i alineja 3. točke 3. stavka 2. ovoga članka Izjava o sukladnosti mora iskazivati sukladnost s uzorkom koji je bio podvrgnut pregledu tipa.

(5) Sigurnosne se komponente moraju podvrgnuti postupcima potvrđivanja primjenjivim na strojeve u skladu sa stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka. Tijekom pregleda tipa, tijelo za ocjenu sukladnosti mora provjeriti sukladnost sigurnosne komponente radi zadovoljavanja sigurnosnih funkcija koje je deklarirao proizvođač.

(6) a) Kada strojevi podliježu zahtjevima drugih propisa kojima je predviđeno stavljanje oznake sukladnosti ona označuje da su strojevi sukladni sa zahtjevima tih propisa.

b) Kada jedan ili više propisa iz prethodnog stavka dopušta proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, oznaka sukladnosti označava sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koje ti propisi zahtijevaju, a koje se prilažu uz stroj.

(7) Ako proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, ne ispune zahtjeve iz stavaka 1. – 6. ovoga članka, prije stavljanja na tržište i/ili u uporabu strojeva i sigurnosnih komponenata iz članka 1. ovoga Pravilnika te zahtjeve mora ispuniti uvoznik. Iste uvjete mora ispuniti svaka osoba koja sastavlja strojeve ili njihove dijelove ili sigurnosne komponente različita podrijetla ili izrađuje strojeve ili sigurnosne komponente za vlastitu uporabu.

(8) Odredbe stavka 7. ovoga članka ne primjenjuju se na osobe koje od zamjenjive opreme sastavljaju strojeve ili vučne strojeve, kako je propisano u članku 2. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da su ti dijelovi spojivi i da svaka komponenta sastavljenog stroja ima oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti.

(9) U svrhu sigurne i pravilne uporabe strojeva i sigurnosnih komponenata na području Republike Hrvatske upute za uporabu, ugradnju i održavanje, Izjava o sukladnosti i ceritfikat o pregledu tipa moraju biti na hrvatskom jeziku.

 

III. TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

 

Članak 11.

(1) Provedbu postupaka iz članka 10. ovoga Pravilnika mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko ispunjavaju kriterije propisane u Dodatku VII. ovoga Pravilnika.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka ispunjava kriterije iz Dodat­ka VII. ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama.

(3) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvješćuje Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) i ostale države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) o tijelima koje je prema članku 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, ovlastilo za provedbu postupaka prema stavku 1. ovoga članka i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i onima koja više ne zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europske unije popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis tijela za ocjenu sukladnosti u »Narodnim novinama«.

 

IV. OZNAČIVANJE SUKLADNOSTI

 

Članak 12.

(1) Oznaka sukladnosti mora biti u skladu s propisanim oblikom prema članku 16. stavku 7. i stavku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Oznaka sukladnosti mora se postaviti na strojeve na vidljivom mjestu te mora biti čitljiva i neizbrisiva u skladu s točkom 1.7.3 Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(3) Zabranjeno je na strojeve stavljati oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogli navesti treće strane da ih zamijene za oznaku sukladnosti. Dozvoljeno je stavljanje svih drugih oznaka na strojeve pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

 

Članak 13.

(1) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka suklad­nosti neopravdano stavljena, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

(2) Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ne postupi na način kako je to propisano stavkom 1. ovoga članka nadležno inspekcijsko tijelo mora poduzeti sve odgovarajuće mjere da se ograniči ili spriječi stavljanje na tržište takvog proizvoda ili mora osigurati da se takav proizvod povuče s tržišta u skladu s postupcima propisanim u članku 9. ovoga Pravilnika.

 

Članak 14.

Svaka odluka kojom se ograničava stavljanje na tržište i/ili u uporabu strojeva ili sigurnosnih komponenata ili kojom se zahtijeva povlačenje s tržišta u skladu s ovim Pravilnikom mora biti detaljno obrazložena. Zainteresirane strane obavješćuju se o toj odluci kao i o pravnom lijeku u skladu s važećim propisima.

Članak 15.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem strojeva i sigurnosnih komponenata na tržište i/ili uporabu u nadležnosti je inspekcijskih tijela sukladno članku 14. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, u skladu s njihovim djelokrugom.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

(1) Danom primjene ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati na strojeve iz članka 1. ovoga Pravilnika sljedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96):

– Pravilnik o tehničkim normativima za ljevaoničku industriju

– Pravilnik o tehničkim normativima za primjenu motornih lančanih pila u šumarstvu

– Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon

– Naredba o obveznom atestiranju čelične užadi za izvozna postrojenja u rudarstvu

– Pravilnik o tehničkim normativima za fasadna dizala na električni pogon

– Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za kosi prijevoz osoba i tereta

– Naredba o obaveznom atestiranju kotrljajnih ležajeva

– Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala

– Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za okomiti prijevoz tereta s kabinom u koju ljudima nije moguć pristup

– Naredba o obvezatnom atestiranju ručnih alata s elektromotorima.

(2) Certifikati izdani na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članka prestaju važiti danom isteka njihove valjanosti, a najkasnije do pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili

stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom Unijom.

(3) Za strojeve i sigurnosne komponente iz članka 1. ovoga Pravilnika koji nisu bili obuhvaćeni propisima iz stavka 1. ovoga članka primjena ovoga Pravilnika obavezna je od 1. srpnja 2006.

 

Članak 17.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se: odredbe članka 11. stavak 5. ovoga Pravilnika, kao ni dijelovi u Dodacima ovoga Pravilnika koji propisuju obveze prema Komisiji i državama članicama Europske unije.

(2) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom umjesto u Pravilniku i njegovim Dodacima danog naziva »Izjava o sukladnosti« upotrebljava se »EZ izjava o sukladnosti«, umjesto »pregled tipa« upotrebljava se »EZ pregled tipa«, umjesto »certifikat o pregledu tipa« upotrebljava se »EZ certifikat o pregledu tipa«, umjesto naziva »Republika Hrvatska« upotrebljava se naziv »Zajednica« (što podrazumijeva Europske Zajednice).

(3) Ovlaštenja za certificiranja i ispitivanja izdana na temelju odredaba propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi pod istim uvjetima pod kojima su izdani za prav­ne osobe odnosno laboratorije do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju ili stupanjem na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, odnosno do objave u »Narodnim novinama« tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštenog prema odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 1. siječnja 2008.

(4) Nadzor nad radom tijela iz prethodnog stavka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(5) Do objave u »Narodnim novinama« popisa tijela za ocjenu sukladnosti strojeva iIi sigurnosnih komponenata sa zahtjevima ovoga Pravilnika ovlaštenih prema članku 11. ovoga Pravilnika, obavljat će tijela iz stavka 3. ovoga članka prema postupcima »Izjava o sukladnosti« prema Dodatku V. i »Pregled tipa« prema Dodatku VI. ovoga Pravilnika.

(6) Provedbu postupka iz članka 10. ovoga Pravilnika nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom provodit će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji, (Prijavljena tijela).

(7) Označivanje sukladnosti strojeva od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem potvrdbenog znaka sukladno Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog znaka (»Narodne novine«, 88/98, 165/98 i 8/99) kojim je pridodan identifikacijski broj tijela koje provodi postupak sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika.

(8) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti, prema obliku danom u Dodatku III. ovoga Pravilnika.

(9) Dokumentacija i oznake o sukladnosti izdane u inozemstvu vrijede u Republici Hrvatskoj ako zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 31. ožujka 2006.

 

Klasa: 018-04/00-01/03

Urbroj: 526-01-04-547

Zagreb, 1. kolovoza 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

 

DODATAK I.

BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA KONSTRUKCIJU I IZRADU STROJEVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTA

Za potrebe ovoga Dodatka pod »strojem« se razumijeva »stroj« ili »sigurnosna komponenta« kako je propisano u članku 2. stavak 1. ovoga Pravilnika.

UVODNA RAZMATRANJA

1.         Obveze utvrđene bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zah­tjevima primjenjuju se samo ako za strojeve postoji odgovarajuća opasnost kad se upotrebljavaju u uvjetima koje je predvidio proizvođač. U svakom slučaju zahtjevi 1.1.2, 1.7.3 i 1.7.4 primjenjuju se na sve strojeve obuhvaćene ovim Pravilnikom.

2.         Bitni su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi propisani ovim Pravilnikom obvezujući. Međutim, uzimajući u obzir stanje tehnike, nije uvijek moguće zadovoljiti ciljeve koje oni utvrđuju. U tome slučaju strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se što je moguće više približe tim ciljevima.

3.         Bitni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi razvrstani su u skupine prema opasnostima koje obuhvaćaju.

            Strojevi predstavljaju niz opasnosti koje mogu biti navedene pod više skupina ovoga Dodataka.

            Proizvođač je dužan procijeniti opasnosti da bi utvrdio sve one koje se primjenjuju na njegov stroj; potom mora konstruirati i izraditi stroj uzimajući u obzir svoju procjenu.

1.         BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.1.      Opće napomene

1.1.1.   Definicije

            Za potrebe ovoga Pravilnika:

            – »opasno područje« označuje bilo koje područje unutar strojeva i/ili oko njih u kojem je izložena osoba podvrgnuta riziku za svoje zdravlje ili sigurnost;

            – »izložena osoba« označuje svaku osobu koja je u cijelosti ili djelomično u opasnom području;

            – »poslužitelj« označuje osobu ili osobe čija je zadaća ugrad­ba, rukovanje, podešavanje, održavanje, čišćenje, popravak ili prijevoz strojeva.

1.1.2.   Načela sigurnosne integracije

            Strojevi moraju biti tako izrađeni da budu prikladni za svoju funkciju te da se mogu podešavati i održavati bez izlaganja osoba riziku kad se te radnje obavljaju u uvjetima koje je predvidio proizvođač.

            Cilj poduzetih mjera mora biti uklanjanje bilo kakva rizika od nesreće tijekom predvidljiva životnog vijeka strojeva, uključujući faze sastavljanja i rastavljanja, čak ako rizik od nesreće nastaje iz predvidljivih nenormalnih situacija.

            (b) Pri odabiru najprikladnijih metoda proizvođač mora primijeniti sljedeća načela danim redom:

            – ukloniti ili smanjiti rizike što je više moguće primjenom sigurnosnih pravila pri konstruiranju i izradi strojeva,

            – poduzeti potrebne zaštitne mjere s obzirom na rizike koji se ne mogu ukloniti,

            – obavijestiti korisnike o preostalim rizicima zbog bilo kakvih nedostataka u primijenjenim zaštitnim mjerama, naznačiti je li nužno kakvo posebno školovanje te specificirati je li potrebno osigurati osobnu zaštitnu opremu.

            (c) Pri konstruiranju i izradi strojeva i sastavljanju uputa proizvođač mora predvidjeti ne samo normalnu uporabu strojeva nego također i uporabe koje se mogu razumno očekivati.

            Strojevi moraju biti konstruirani tako da se spriječi nenormalna uporaba ako takva uporaba može izazvati rizik. U drugim slučajevima upute moraju obratiti pozornost korisnika na načine na koje se strojevi ne bi trebali upotrebljavati, a za koje je iskustvo pokazalo da se mogu dogoditi.

            (d) Vodeći računa o ergonomskim načelima, u predviđenim uvjetima uporabe, na najmanju se mjeru moraju svesti nelagoda, zamor i psihološka napetost (stres) s kojima se suočava poslužitelj.

            (e) Pri konstruiranju i izradi strojeva, proizvođač mora uzeti u obzir ograničenja kojima je poslužitelj izložen, a koja su posljedica nužne ili predvidljive uporabe osobne zaštitne opreme (kao što su obuća, rukavice itd.).

            (f) Strojevi moraju biti opskrbljeni svom bitnom posebnom opremom i priborom kako bi se omogućilo ugađanje, održavanje i uporaba bez rizika.

1.1.3.   Materijali i proizvodi

            Materijali koji se upotrebljavaju za izradu strojeva ili proiz­vodi koji se upotrebljavaju i stvaraju tijekom njihove uporabe ne smiju ugrožavati zdravlje ili sigurnost izloženih osoba.

            Posebno, gdje se upotrebljavaju tekućine, strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni za uporabu bez rizika zbog punjenja, uporabe, obnavljanja ili dreniranja.

1.1.4.   Rasvjeta

            Proizvođač mora isporučiti rasvjetu koja je sastavni dio stroja prikladnu za radnje pri kojima pomanjkanje svjetla može izazvati rizik unatoč tomu što je okolna rasvjeta normalne jakosti.

            Proizvođač mora osigurati da ne bude zasjenjenih mjesta koja mogu izazvati smetnju, da nema iritantnoga blještavila te da nema opasnih stroboskopskih pojava zbog rasvjete koju je isporučio.

            Unutrašnji dijelovi koji zahtijevaju česte preglede te područja ugađanja i održavanja, moraju se opremiti primjerenom rasvjetom.

1.1.5.   Konstruiranje strojeva za lakše rukovanje

            Stroj ili svaki njegov sastavni dio (komponenta) moraju:

            – biti takvi da se njima može sigurno rukovati,

            – biti pakirani ili konstruirani tako da se mogu skladištiti sigurno i bez oštećenja (npr. odgovarajuća stabilnost, posebni nosači itd.).

            Ako težina, veličina ili oblik strojeva ili njihovih različitih sastavnih dijelova onemogućuju ručno pomicanje, strojevi ili sastavni dijelovi moraju:

            – biti opskrbljene dodacima za dizanje ili

            – biti konstruirani tako da se mogu opskrbiti takvim dodacima (npr. provrtima s urezanim navojem) ili

            – biti konstruirani na takav način da se standardna dizalica može lako pričvrstiti.

            Ako se stroj ili jedan od njegovih sastavnih dijelova mora ručno pomicati, tada mora:

            – biti lako pomičan, ili

            – biti opremljen za hvatanje (npr. hvataljkama itd.) i pomicanje u potpunoj sigurnosti.

            Posebno se mora urediti rukovanje oruđima i/ili dijelovima strojeva, čak i laganim, koji bi mogli biti opasni (oblik, materijal itd.).

1.2.      Upravljanje

1.2.1.   Sigurnost i pouzdanost upravljačkih sustava

            Upravljački sustavi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da budu sigurni i pouzdani, na taj način da se spriječi nastanak moguće opasne situacije. Prije svega moraju biti konstruirani i izrađeni tako da:

            – mogu izdržati poteškoće uobičajene uporabe i vanjskih čimbenika

            – da logičke pogreške ne dovedu do opasnih situacija.

1.2.2.   Upravljački uređaji

            Upravljački uređaji moraju biti:

            – jasno vidljivi i prepoznatljivi te, gdje je to potrebno, prikladno označeni,

            – postavljeni za siguran rad bez zadrške ili gubitka vremena, i bez nejasnoća,

            – konstruirani tako da gibanje upravljačkog elementa bude sukladno s njegovim djelovanjem,

            – smješteni izvan opasnih područja, osim određenih uprav­ljačkih elemenata gdje je to nužno, kao što je sklopka za slučaj opasnosti, uređaj za programiranje robota,

            – postavljeni tako da njihovo djelovanje ne može izazvati dodatni rizik,

            – konstruirani ili zaštićeni tako da se željeni učinak, u koji je uključen rizik, ne može dogoditi bez namjernoga djelovanja,

            – izrađeni tako da mogu izdržati predvidljivo opterećenje; posebno se mora obratiti pozornost uređajima za zaustav­ljanje u slučaju nužde koji su izloženi znatnom opterećenju.

            Kad je upravljački uređaj konstruiran i izrađen da obavlja nekoliko različitih radova, to jest ako nema izravne povezanosti (npr. tipkovnice itd.), radnja koja se treba obaviti mora biti jasno prikazana te se, kad je to potrebno, mora potvrditi.

            Upravljački elementi moraju biti tako postavljeni da su njihov raspored, hod i otpor djelovanju spojivi s djelovanjem koje trebaju izazvati, uzimajući u obzir ergonomska načela. Moraju se uzeti u obzir ograničenja zbog nužne ili predvid­ljive uporabe osobne zaštitne opreme (kao što je obuća, rukavice itd.).

            Strojevi moraju biti opremljeni pokaznim uređajima (brojčanicima, signalnim uređajima itd.) u skladu sa zahtjevima za sigurno djelovanje. Moraju biti čitljivi poslužitelju s njegova upravljačkoga položaja.

            S glavnoga upravljačkog položaja poslužitelj mora moći osigurati da u opasnim područjima nema izloženih osoba.

            Ako to nije moguće, upravljački sustav mora biti konstruiran i izrađen tako da se da zvučni i/ili vizualni signal upozorenja kad god su strojevi spremni za rad. Izložena osoba mora imati vremena i sredstva da brzo spriječi pokretanje stroja.

1.2.3.   Pokretanje u rad

            Strojeve mora biti moguće pokrenuti samo namjernim aktiviranjem upravljačkih elemenata predviđenih za tu svrhu.

            Isti se zahtjev primjenjuje:

            – pri ponovnome pokretanju strojeva nakon zaustavljanja, bez obzira na uzrok,

            – pri znatnijoj promjeni radnih uvjeta (npr. brzine, tlaka itd.), osim ako takvo ponovno pokretanje ili promjena radnih uvjeta ne predstavljaju rizik za izložene osobe.

            Taj se bitni zahtjev ne odnosi na ponovno pokretanje strojeva ili promjenu radnih uvjeta koje proizlaze iz normalnog redoslijeda automatskog ciklusa.

            Kad strojevi imaju više upravljačkih elemenata za pokretanje te se poslužitelji prema tomu mogu međusobno dovesti u opasnost, moraju se ugraditi dodatni uređaji (npr. uređaji za aktiviranje ili izbornika koji dopuštaju da se u bilo kojemu trenutku aktivira samo jedan mehanizam za puštanje u rad stroja) da se takvi rizici isključe.

            Automatizirani pogon koji radi automatski mora biti moguće, nakon zaustavljanja, lako ponovno pokrenuti kad se zadovolje sigurnosni uvjeti.

1.2.4.   Uređaj za zaustavljanje

            Normalno zaustavljanje

            Svaki stroj mora biti opremljen upravljačkim elementom kojim se stroj može sigurno potpuno zaustaviti.

            Svaka radna stanica mora biti opremljena upravljačkim elementom za zaustavljanje određenih ili svih pokretnih dijelova stroja, ovisno o vrsti opasnosti, tako da se stroj učini sigurnim. Upravljački element za zaustavljanje stroja mora imati prednost pred upravljačkim elementima za pokretanje.

            Kad se stroj ili njegovi opasni dijelovi zaustave, mora se prekinuti napajanje energijom odgovarajućih pokretača.

            Zaustavljanje u slučaju opasnosti

            Svaki stroj mora biti opskrbljen jednim ili više uređaja za zaustavljanje u slučaju opasnosti kako bi se omogućilo otklanjanje stvarne ili prijeteće opasnosti. Iznimke su sljedeće:

            – strojevi za koje uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti ne bi smanjio rizik, ili zato što ne bi smanjio vrijeme zaustavljanja ili zato što ne bi omogućio poduzimanje posebnih mjera nužnih za uklanjanje rizika,

            – ručni prenosivi strojevi i ručno vođeni strojevi.

            Taj uređaj mora:

            – imati jasno prepoznatljive, jasno vidljive i brzo dostupne upravljačke elemente,

            – zaustaviti opasan proces što je brže moguće bez stvaranja dodatne opasnosti,

            – gdje je nužno, aktivirati ili omogućiti aktiviranje određenih zaštitnih kretanja.

            Jednom kad je prestalo aktivno djelovanje kontrole za slučaj opasnosti uzrokovane naredbom za zaustavljanje, ta naredba mora biti zadržana aktiviranjem uređaja za slučaj opasnosti sve dok ta naredba nije posebno opozvana. Aktiviranje uređaja za slučaj opasnosti ne smije biti moguće bez pokretanja naredbe za zaustavljanje. Deaktiviranje uređaja mora biti moguće samo posebnom operacijom, te deaktiviranje uređaja ne smije ponovo pokrenuti stroj bez dozvole za ponovno pokretanje.

            Složene instalacije

            U slučaju strojeva ili dijelova strojeva konstruiranih za združeni rad, proizvođač mora tako konstruirati i izraditi te strojeve da upravljački elementi za zaustavljanje, uključujući uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti, mogu zaustaviti ne samo same strojeve, nego i svu opremu u liniji, ispred i/ili iza stroja, ako nastavak njezina rada može biti opasan.

1.2.5.   Odabir načina rada

            Odabrani način upravljanja mora premostiti sve druge upravljačke sustave, s iznimkom uređaja za zaustavljanje u slučaju opasnosti.

            Ako su strojevi konstruirani i izrađeni tako da se omogući njihova uporaba na nekoliko načina upravljanja ili rada koji predstavljaju različite sigurnosne razine (npr. kako bi se omogućilo podešavanje, održavanje, pregled itd.), moraju biti opskrbljeni izbornikom načina rada koji može biti postavljen u bilo koji položaj. Svaki položaj izbornika mora odgovarati pojedinomu načinu rada ili upravljanja.

            Izbornik može biti zamijenjen drugom metodom odabira kojom se ograničava uporaba određenih funkcija strojeva na određene kategorije poslužitelja (npr. pristupnim kodovima za određene numerički upravljane funkcije itd.).

            Ako pri određenim operacijama strojevi moraju moći raditi uz onemogućeno djelovanje njihovih zaštitnih uređaja, izbornik načina rada mora istodobno:

            – onemogućiti automatski način rada,

            – dopustiti pokretanja samo preko upravljačkih elemenata na koje se mora trajno djelovati,

            – dopustiti rad opasnih pokretnih dijelova samo u uvjetima povećane sigurnosti (npr. pri smanjenoj brzini, smanjenoj snazi, radu korak po korak ili drugim prikladnim mjerama opreza), uz istodobno sprečavanje opasnosti od povezanih slijedova,

            – spriječiti svako kretanje koje može predstavljati opasnost namjernim ili nehotičnim djelovanjem na unutrašnje senzore stroja.

            Dodatno, poslužitelj mora moći upravljati radom dijelova na kojima radi na mjestu ugađanja.

1.2.6.   Prekid napajanja

            Prekid napajanja, ponovno uspostavljanje nakon prekida ili bilo kakva promjena u napajanju strojeva ne smiju dovesti do opasne situacije.

            Posebno:

            – strojevi se ne smiju nepredviđeno pokretati,

            – ne smije se sprečavati zaustavljanje strojeva ako je već dan nalog za zaustavljanje,

            – ni jedan pokretni dio stroja ili dio koji sadrži stroj ne smije ispasti ili biti izbačen,

            – ne smije se sprečavati automatsko ili ručno zaustavljanje bilo kojega pokretnog dijela,

            – zaštitni uređaji moraju ostati potpuno aktivni.

1.2.7.   Kvar upravljačkoga kruga

            Pogreška u logici upravljačkog kruga, ili kvar ili oštećenje upravljačkog kruga ne smiju dovesti do opasnih situacija.

            Posebno:

            – strojevi se ne smiju nepredviđeno pokretati,

            – ne smije se sprečavati zaustavljanje strojeva ako je već dan nalog za zaustavljanje,

            – ni jedan pokretni dio stroja ili dio koji stroj sadrži ne smije ispasti ili biti izbačen,

            – ne smije se sprečavati automatsko ili ručno zaustavljanje bilo kojega pokretnog dijela,

            – zaštitni uređaji moraju ostati potpuno aktivni.

1.2.8.   Programska podrška

            Interaktivna programska podrška između poslužitelja i upravljačkih elemenata ili upravljačkog sustava stroja mora biti jednostavna za uporabu.

1.3.      Zaštita od mehaničkih opasnosti

1.3.1.   Stabilnost

            Strojevi, njihove komponente i njihova oprema moraju biti tako konstruirani i izrađeni da budu dostatno stabilni, pod predviđenim radnim uvjetima (ako je potrebno, uzimajući u obzir i klimatske uvjete) za uporabu bez rizika od prevrtanja, padanja ili nepredviđenoga gibanja.

            Ako oblik samoga stroja ili instalacija za koju je namijenjen ne nudi dostatnu stabilnost, moraju se ugraditi odgovarajući sidreni elementi i označiti u uputama.

1.3.2.   Rizik od lomova tijekom rada

            Razni dijelovi strojeva i njihove veze moraju moći izdržati naprezanja kojima su izloženi kad se upotrebljavaju kako je predvidio proizvođač.

            Trajnost upotrijebljenih materijala mora odgovarati prirodi radnog mjesta koje je predvidio proizvođač, osobito što se tiče pojave zamora, starenja, korozije i trošenja.

            Proizvođač mora u uputama označiti vrstu i učestalost pregleda i održavanja koja se zahtijevaju iz sigurnosnih razloga. On mora, gdje je potrebno, naznačiti dijelove pod­vrgnute trošenju i kriterije zamjene.

            Kad unatoč poduzetim mjerama postoji rizik od pucanja ili raspadanja (kao što je slučaj s brusilicama), pokretni dijelovi moraju biti montirani i postavljeni tako da se u slučaju pucanja zadrže njihove krhotine.

            Krute i gibljive cijevi s tekućinama, posebno one pod visokim tlakom, moraju izdržati predviđeno unutrašnje i vanjsko opterećenje te moraju biti čvrsto pričvršćene i/ili zaštićene od svih vanjskih naprezanja i opterećenja; moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da pucanje (nepredviđeno pokretanje, visokotlačni mlazovi itd.) ne predstavlja nikakav rizik.

            Kad se materijal za obradbu automatski dovodi alatu, moraju se ispuniti sljedeći uvjeti kako bi se izbjegao rizik za izložene osobe (npr. lom alata):

            – kad obrađivani dio dođe u dodir s alatom, ono mora dostići svoje normalne radne uvjete,

            – kad se alat pokreće i/ili zaustavlja (namjerno ili nenamjerno) kretanje ulazne sirovine i alata mora biti usklađeno.

1.3.3.   Rizici od ispadanja ili izbacivanja predmeta

            Moraju se poduzeti mjere opreza da se spriječe rizici od ispadanja ili izbacivanja predmeta (npr. obrađenog materijala, alata, strugotine, krhotine, otpada itd.).

1.3.4.   Rizici od površina, bridova ili kutova

            Koliko njihova namjena dopušta, dostupni dijelovi strojeva ne smiju imati oštre bridove, oštre kutove ni hrapave površine koje bi mogle izazvati ozljede.

1.3.5.   Rizici koji se odnose na složene strojeve

            Kad su strojevi namijenjeni za obavljanje više različitih rad­nja s ručnim uklanjanjem komada između svake radnje (složeni strojevi), moraju biti konstruirani i izrađeni tako da je moguće svaki element upotrebljavati posebno, a da drugi elementi ne predstavljaju opasnost ili rizik za izloženu osobu.

            U tu svrhu mora biti moguće odvojeno pokretati i zaustav­ljati bilo koje elemente koji nisu zaštićeni.

1.3.6.   Rizici povezani s promjenama u brzini vrtnje alata

            Kad je stroj konstruiran za obavljanje radnja u različitim uvjetima uporabe (npr. različitim brzinama ili različitim napajanjem energijom), mora biti konstruiran i izrađen tako da se odabir tih uvjeta i prilagodba tim uvjetima mogu provesti sigurno i pouzdano.

1.3.7.   Sprečavanje rizika povezanog s pokretnim dijelovima

            Pokretni dijelovi strojeva moraju biti konstruirani, izgrađeni i raspoređeni tako da se izbjegnu opasnosti ili, ako opasnosti i dalje postoje, moraju biti opskrbljeni zaštitom ili zaštitnim uređajima tako da se spriječi svaki rizik od dodira koji bi mogao dovesti do nesreće.

            Moraju se poduzeti sve potrebne mjere da se spriječi slučajna blokada pokretnih dijelova uključenih u rad. U slučajevima kad se unatoč poduzetim mjerama opreza blokada vjerojatno može dogoditi, proizvođač mora osigurati posebne zaštitne uređaje ili alate, priručnik s uputama, a po mogućnosti i oznake na strojevima kako bi se omogućilo sigurno deblokiranje opreme.

1.3.8.   Odabir zaštite od rizika povezanih s pokretnim dijelovima

            Zaštita ili zaštitni uređaji koji se upotrebljavaju za zaštitu od rizika koji potječu od pokretnih dijelova moraju biti odabrani na temelju vrste rizika. Za pomoć pri odabiru moraju se primjenjivati sljedeće upute.

            A. Pomični dijelovi prijenosnika

            Zaštitna sredstva namijenjena zaštiti izloženih osoba od rizika povezanih s pomičnim dijelovima prijenosnika (kao što su koloturi, remeni, prijenosi, zupčanici, vratila itd.) moraju biti:

            – nepomična, u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.2.1 ili

            – pomična, u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.2.2.A.

            Pomična se zaštita treba upotrebljavati tamo gdje se predviđa čest pristup.

            B. Pokretni dijelovi izravno uključeni u proces

            Zaštitna sredstva ili zaštitni uređaji konstruirani za zaštitu izloženih osoba od rizika povezanih s pokretnim dijelovima koji pridonose radu (kao što su alati za rezanje, pokretni dijelovi preša, cilindri, izradci koji se obrađuju itd.) moraju biti:

            – gdje je to moguće, nepomične zaštite u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.2.1

            – pomične zaštite u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.2.2.B ili zaštitni uređaji kao što su osjetila (npr. netvarne zapreke, osjetljive matrice), daljinski zaštitni uređaji (npr. za dvoručno upravljanje), ili zaštitni uređaji namijenjeni automatskom sprečavanju da čitavo tijelo poslužitelja, ili njegov dio, stupi u opasno područje, u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.3.

            Međutim, kad određeni pokretni dijelovi izravno uključeni u proces ne mogu biti sasvim ili djelomično nedostupni tijekom rada zbog toga što radnje zahtijevaju intervenciju poslužitelja izbliza, takvi dijelovi gdje je to tehnički moguće moraju biti opremljeni:

            – nepomičnim zaštitama, koje u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.2.1 sprečavaju pristup onim segmentima dijelova koji se ne upotrebljavaju u radu

            – prilagodljivim zaštitama, koje u skladu sa zahtjevima 1.4.1 i 1.4.2.3 ograničuju pristup onim segmentima pokret­nih dijelova koji su isključivo namijenjeni za rad.

1.4.      Zahtijevane značajke zaštita i zaštitnih uređaja

1.4.1.   Opći zahtjevi

            Zaštite i zaštitni uređaji:

            – moraju biti robusne izvedbe,

            – ne smiju izazivati nikakav dodatni rizik,

            – ne smiju se lako zaobilaziti ili ostati neaktivni,

            – moraju se nalaziti na prikladnoj udaljenosti od opasnoga područja,

            – moraju izazivati najmanje smetnje sa stajališta procesa proizvodnje,

            – moraju omogućiti obavljanje potrebnih radova na instalaciji i/ili zamjeni alata kao i na održavanju ograničenjem pristupa samo na područje gdje se rad treba obaviti, ako je moguće bez skidanja zaštita ili zaštitnih uređaja.

1.4.2.   Posebni zahtjevi za zaštite

1.4.2.1.            Nepomične zaštite

            Nepomične zaštite moraju biti sigurno pričvršćene na mjestu.

            Moraju biti učvršćene sustavima koji se mogu otvoriti samo s pomoću alata.

            Gdje je moguće, zaštite ne smiju ostati u funkciji bez svojih učvršćenja.

1.4.2.2.            Pomične zaštite

            A. Pomične zaštite tipa A moraju:

            – što je više moguće ostati učvršćene za strojeve kad se otvore,

            – biti povezane sa zapornim uređajem za sprečavanje pokretanja pokretnih dijelova sve dok se tim dijelovima može pristupiti te dati naredba za zaustavljanje kad više nisu zatvoreni.

            B. Pomične zaštite tipa B moraju biti konstruirane i ugrađene u upravljački sustav tako:

            – da se pokretni dijelovi ne mogu pokrenuti sve dok su u dohvatu poslužitelja,

            – da izložena osoba ne može dohvatiti pokretne dijelove nakon što se pokrenu,

            – da se mogu ugađati samo namjernim djelovanjem, npr. uporabom alata, ključa itd.,

            – da odsutnost ili kvar jedne od njihovih komponenta spriječi pokretanje ili zaustavljanje pokretnih dijelova,

            – da se zaštita od bilo kakva rizika izbacivanja spriječi odgovarajućom zaprekom.

1.4.2.3.            Prilagodljive zaštite koje ograničuju pristup

            Prilagodljive zaštite koje ograničuju pristup na ona područja pokretnih dijelova koji su strogo nužni za rad moraju:

            – biti prilagodljive ručno ili automatski u skladu s vrstom rada,

            – biti lako prilagodljive bez uporabe alata,

            – što je više moguće smanjivati rizik od izbacivanja.

1.4.3.   Posebni zahtjevi za zaštitne uređaje

            Zaštitni uređaji moraju biti konstruirani i uključeni u upravljački sustav tako da:

            – se pokretni dijelovi ne mogu pokrenuti dok su na dohvatu poslužitelja,

            – izložena osoba ne može dohvatiti pokretne dijelove nakon što su pokrenuti,

            – se mogu ugađati samo namjernim djelovanjem, npr. uporabom alata, ključa itd.,

            – odsutnost ili kvar jedne od njihovih komponenta spriječi pokretanje ili zaustavi pokretne dijelove.

1.5.      Zaštita od drugih opasnosti

1.5.1.   Napajanje električnom energijom

            Kad se strojevi napajaju električnom energijom, moraju biti konstruirani, izrađeni i opremljeni tako da se spriječe ili da se mogu spriječiti sve opasnosti električne naravi.

            Posebni propisi koji su na snazi, a koji se odnose na električnu opremu namijenjenu za uporabu u određenim naponskim granicama moraju se primjenjivati na strojeve u ovisnosti o tim granicama.

1.5.2.   Statički elektricitet

            Konstrukcijom i izradom strojeva mora se spriječiti ili ograničiti gomilanje potencijalno opasnih elektrostatičkih naboja i/ili oni moraju biti opremljeni sustavima za odvod statičkog elektriciteta.

1.5.3.   Napajanje neelektričnom energijom

            Kad se strojevi napajaju energijom različitom od električne (npr. hidrauličkom, pneumatskom ili toplinskom energijom itd.), njihovim konstruiranjem, izradom i opremanjem moraju se izbjeći sve potencijalne opasnosti pridružene tim vrstama energije.

1.5.4.   Pogreške spajanja pri montaži

            Pogreške koje mogu nastati pri spajanju ili ponovnom spajanju određenih dijelova koji bi mogli biti izvor rizika moraju se onemogućiti konstruiranjem takvih dijelova ili, ako to ne uspije, obavijestima danim na samim dijelovima i/ili kućištima. Iste se obavijesti moraju dati i na pokretnim dijelovima i/ili njihovim kućištima kad smjer kretanja mora biti poznat kako bi se izbjegao rizik. U uputama moraju biti sve dodatne obavijesti koje mogu biti potrebne.

            Pogrešan spoj koji može biti izvor rizika, pogrešni priključci tekućina, uključujući električne vodiče, moraju se onemogućiti oblikovanjem ili, ako to ne uspije, obavijestima danim na cijevima, kabelima i/ili priključnicama.

1.5.5.   Ekstremne temperature

            Moraju se poduzeti koraci da se ukloni svaki rizik od ozljede izazvane dodirom ili blizinom dijelova strojeva ili materijala pri visokim ili veoma niskim temperaturama.

            Treba procijeniti rizik od izbacivanja vrućih ili veoma hladnih materijala. Ako taj rizik postoji, moraju se poduzeti potrebni koraci da se on spriječi ili, ako je to tehnički nemoguće, učini neopasnim.

1.5.6.   Požar

            Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se izbjeg­ne svaki rizik od požara ili pregrijavanja koje potječe od samih strojeva ili od plinova, tekućina, prašine, para ili drugih tvari koje strojevi proizvode ili upotrebljavaju.

1.5.7.   Eksplozija

            Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se izbjeg­ne svaki rizik od eksplozije koji mogu izazvati sami strojevi ili plinovi, tekućine, prašina, pare ili druge tvari koje strojevi proizvode ili upotrebljavaju.

            U tu svrhu proizvođač mora poduzeti korake da:

            – izbjegne opasnu koncentraciju proizvoda,

            – spriječi zapaljenje potencijalno eksplozivne atmosfere,

            – svede na najmanju mjeru svaku eksploziju koja može nastati, tako da ne ugrozi okruženje.

            Iste se mjere opreza moraju poduzeti ako proizvođač pred­vidi uporabu strojeva u potencijalno eksplozivnoj atmosferi.

            Električna oprema koja čini dio strojeva mora, što se tiče rizika od eksplozije, biti sukladna odredbama posebnih propisa koje su na snazi.

1.5.8.   Buka

            Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se rizici koji potječu od buke svedu na najmanju razinu, uzimajući u obzir tehnički napredak i raspoloživost sredstava za snižavanje buke, posebno na izvoru.

1.5.9.   Vibracije

            Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se rizici koji potječu od vibracija koje stvaraju strojevi svedu na najnižu razinu, uzimajući u obzir tehnički napredak i raspoloživost sredstava za snižavanje vibracija, posebno na izvoru.

1.5.10. Zračenje

            Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se svako zračenje ograniči na mjeru nužnu za njihov rad te da ne postoje ili da se svedu na bezopasne razmjere posljedice za izložene osobe.

1.5.11. Vanjsko zračenje

            Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da vanjsko zračenje ne ometa njihov rad.

1.5.12. Laserska oprema

            Gdje se upotrebljava laserska oprema, trebaju se uzeti u obzir sljedeće odredbe:

            – laserska oprema na strojevima mora biti konstruirana i izrađena tako da se spriječi bilo kakvo slučajno zračenje,

            – laserska oprema na strojevima mora biti zaštićena tako da stvarno zračenje, zračenje nastalo refleksijom ili difuzijom i sekundarno zračenje ne štete zdravlju,

            – optička oprema za opažanje ili ugađanje laserske opreme na strojevima mora biti takva da laserske zrake ne stvaraju nikakav rizik za zdravlje.

1.5.13. Ispuštanje prašine, plinova itd.

            Strojevi moraju biti konstruirani, izrađeni i/ili opremljeni tako da se mogu izbjeći rizici od plinova, tekućina, prašine, para i drugih otpadnih materijala koje proizvode.

            Kad postoji opasnost, strojevi moraju biti tako opremljeni da se navedene tvari mogu pohraniti i/ili isprazniti.

            Kad strojevi nisu zatvoreni tijekom normalnog rada, uređaji za pohranu i/ili pražnjenje moraju se nalaziti što je bliže moguće izvoru ispuštanja.

1.5.14. Rizik od zatvaranja u stroju

            Strojevi moraju biti konstruirani, izrađeni ili opskrbljeni sredstvima za sprečavanje zatvaranja izložene osobe u stroju ili, ako to nije moguće, sredstvima za pozivanje pomoći.

1.5.15. Rizik od klizanja, spoticanja ili padanja

            Dijelovi strojeva gdje se osobe kreću ili stoje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječi klizanje, spoticanje ili padanje osoba na te dijelove ili s tih dijelova.

1.6.      Održavanje

1.6.1.   Održavanje strojeva

            Mjesta za ugađanje, podmazivanje i održavanje moraju se nalaziti izvan opasnih područja. Mora biti moguće obavljati ugađanje, održavanje, popravak, čišćenje i servisiranje dok strojevi miruju.

            Ako se zbog tehničkih razloga ne može zadovoljiti jedan ili više gornjih uvjeta, te radnje mora biti moguće obaviti bez rizika (vidi 1.2.5).

            U slučaju automatiziranih strojeva i, gdje je nužno, drugih strojeva, proizvođač mora predvidjeti spojni uređaj za montiranje dijagnostičke opreme za pronalaženje kvarova.

            Komponente automatiziranih strojeva koje se moraju često mijenjati, posebno zbog promjene u proizvodnji ili gdje se troše ili se nakon nesreće možda kvare, moraju se moći lako i sigurno ukloniti i zamijeniti. Pristup tim komponentama mora omogućiti da se ti zadaci mogu obaviti potreb­nim tehničkim sredstvima (alati, mjerila itd.) u skladu s metodom rada koju je specificirao proizvođač.

1.6.2.   Pristup radnomu mjestu i mjestima servisiranja

            Proizvođač mora osigurati sredstva za pristup (stube, ljestve, nogostupe itd.) kako bi se omogućio siguran pristup svim područjima koja se upotrebljavaju za proizvodnju, ugađanje i održavanje.

1.6.3.   Odvajanje od izvora energije

            Svi strojevi moraju biti opskrbljeni sredstvima za njihovo odvajanje od svih izvora energije. Takvi se sklopovi za odvajanje moraju jasno označiti. Moraju se moći blokirati ako bi ponovno spajanje moglo ugroziti izložene osobe.

            U slučaju strojeva koji se napajaju električnom energijom preko utikača uključenim u strujni krug, dostatno je odvojiti utikač.

            Sklopovi za odvajanje također se moraju moći blokirati i kad poslužitelj sa svakog mjesta kojem ima pristup nije u mogućnosti provjeriti je li dovod energije još prekinut.

            Nakon što se prekine dovod energije, mora biti moguće normalno potrošiti svu energiju koja je preostala ili pohranjena u krugovima strojeva bez rizika za izložene osobe.

            Kao iznimka od spomenutih zahtjeva, određeni krugovi mogu ostati priključeni na svoje izvore energije radi npr. držanja dijelova, zaštite podataka, rasvjete unutrašnjosti itd. U tome se slučaju moraju poduzeti posebni koraci kako bi se osigurala sigurnost poslužitelja.

1.6.4.   Intervencije poslužitelja

            Strojevi moraju biti tako konstruirani, izrađeni i opremljeni da potreba za intervencijama poslužitelja bude ograničena.

            Ako se ne može izbjeći, intervencija poslužitelja se mora provoditi lako i sigurno.

1.6.5.   Čišćenje unutrašnjih dijelova

            Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da je ne ulazeći u njih moguće očistiti unutrašnje dijelove koji sadrže opasne tvari ili pripravke. Također, sva potrebna deblokiranja moraju biti moguća s vanjske strane. Ako je ulaženje u strojeve apsolutno nemoguće izbjeći, strojevi moraju biti izrađeni tako da se omogući čišćenja uz najmanju opasnost.

1.7.      Indikatori

1.7.0.   Uređaji za obavješćivanje

            Obavijesti potrebne za upravljanje strojevima moraju biti nedvosmislene i lako razumljive.

            Ne smiju biti preopširni da ne preopterećuju poslužitelja.

            Ako zdravlje i sigurnost izloženih osoba mogu biti ugroženi zbog pogreške u radu nenadziranih strojeva, ti strojevi moraju biti opskrbljeni odgovarajućim zvučnim ili svjetlosnim signalom upozorenja.

1.7.1.   Uređaji za upozoravanje

            Ako su strojevi opskrbljeni signalnim uređajima za upozoravanje, oni moraju biti nedvosmisleni i lako zamjetljivi.

            Poslužitelj mora imati mogućnost da u svako doba provjeri rad takvih uređaja.

            Oni moraju biti sukladni sa zahtjevima posebnih propisa koji se odnose na boje i sigurnosne signale.

1.7.2.   Upozoravanje na preostale rizike

            Ako unatoč svim prihvaćenim mjerama postoje preostali rizici ili u slučaju mogućih rizika koji nisu očigledni (npr. električni ormari, izvori zračenja, propuštanje hidrauličkoga kruga, opasnost u području izvan vidokruga itd.), proizvođač mora osigurati upozorenja.

            Preporučuje se da se za takva upozorenja upotrebljavaju lako razumljivi piktogrami i/ili da budu sastavljena na jednome od jezika zemlje u kojoj se strojevi upotrebljavaju, praćena, na zahtjev, jezicima koje razumiju poslužitelji.

1.7.3.   Označivanje

            Na svim strojevima moraju biti čitljivo i neizbrisivo obavezno navedeni sljedeći podaci:

            – ime i adresa proizvođača,

            – oznaka sukladnosti,

            – oznaka serije ili tipa,

            – serijski broj, ako postoji,

            – godina proizvodnje.

            Nadalje, ako proizvođač izrađuje strojeve namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, to se mora označiti na strojevima.

            Na strojevima moraju također biti svi podaci bitni za tip i njegovu sigurnu uporabu (npr. najveća brzina određenih rotirajućih dijelova, najveći promjer alata koji se može priključiti, masa itd.).

            Kad se dijelom stroja tijekom upotrebe mora rukovati pomoću opreme za dizanje, njegova masa mora biti označena čitljivo, neizbrisivo i nedvosmisleno.

            Navedeni podaci moraju biti i na zamjenjivoj opremi iz članka 2. stavka 1. točke 1. alineje 3.

1.7.4.   Upute

            (a) Svi strojevi moraju biti praćeni uputama koje uključuju najmanje:

            – ponavljanje podataka kojima su strojevi označeni, osim serijskog broja (vidi 1.7.3) zajedno sa svim odgovarajućim dodatnim podacima za olakšavanje održavanja (npr. adrese uvoznika, servisera itd.)

            – predviđenu uporabu strojeva u smislu točke 1.1.2(c),

            – radne stanice koje će poslužitelji vjerojatno koristiti,

            – upute za sigurno:

            – stavljanje u uporabu,

            – uporabu,

            – rukovanje, davanjem podataka o masi stroja i njegovih različitih dijelova kad se redovito prevoze odvojeno,

            – sastavljanje i rastavljanje,

            – ugađanje,

            – održavanje (servisiranje i popravljanje),

            – ako je potrebno, upute za školovanje,

            – ako je potrebno, bitne značajke alata koja mogu biti ugrađena u strojeve.

            Kad je to potrebno, upute trebaju upozoravati na koji se način strojevi ne bi trebali upotrebljavati.

            (b) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju sastaviti upute. Pri stavljanju u uporabu u Republici Hrvatskoj svi strojevi moraju biti praćeni izvornim uputama na hrvatskom jeziku ili prijevodom uputa na hrvatski jezik i uputama na izvornome jeziku. Upute, odnosno prijevod mora napraviti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik. Iznimno od tog zahtjeva, upute za održavanje koje su namijenjene specijaliziranomu osoblju koje zapošljava proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mogu biti sastavljene samo na jednome od jezika koje to osoblje razumije.

            (c) Upute moraju sadržavati crteže i sheme potrebne za stavljanje u uporabu, održavanje, pregled, provjeru ispravnosti rada i, gdje je primjereno, popravak strojeva te sve korisne upute osobito one koje se odnose na sigurnost.

            (d) Bilo koja literatura koja opisuje strojeve ne smije biti u suprotnosti s uputama s obzirom na sigurnosne aspekte. Tehnička dokumentacija koja opisuje strojeve mora sadržavati podatke koji se odnose na buku iz točke (f) i, u slučaju ručnih i/ili ručno vođenih strojeva, podatke koji se odnose na vibracije iz točke 2.2.

            (e) Kad je to potrebno, uputama se moraju navesti zahtjevi koji se odnose na montažu i sastavljanje za smanjivanje buke ili vibracija (npr. uporabom prigušivača vibracija, tipa i mase temeljnoga bloka itd.).

            (f) U uputama se moraju dati sljedeći podaci koji se odnose na buku strojeva, ili stvarna vrijednost ili vrijednost utvrđena na temelju mjerenja provedenih na istovjetnim strojevima:

            – ekvivalentna kontinuirana A-ponderirana razina zvučnoga tlaka na radnim stanicama ako prelazi 70 dB(A); ako ta razina ne prelazi 70 dB(A), ta se činjenica mora naznačiti,

            – vršna C-ponderirana trenutačna vrijednost zvučnoga tlaka na radnim stanicama, ako prelazi 63 Pa (130 dB u odnosu na 20 µPa),

            – razina zvučne snage koju emitira stroj kad istovrijedna neprekidna A-ponderirana razina zvučnoga tlaka na radnim stanicama prelazi 85 dB(A).

            U slučaju veoma velikih strojeva umjesto razine zvučne snage, mogu se naznačiti istovrijedne neprekidne razine zvučnoga tlaka na specificiranim mjestima oko strojeva.

            Ako se ne primjenjuju norme, iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika zvučne se razine moraju mjeriti metodom koja je najprikladnija za strojeve.

            Proizvođač mora naznačiti radne uvjete strojeva tijekom mjerenja i metode koje su se upotrebljavale za mjerenje.

            Gdje radne stanice nisu definirane ili se ne mogu definirati, razine zvučnoga tlaka moraju se mjeriti na udaljenosti od 1 metra od površine strojeva i na visini od 1,60 metara od poda ili prilazne platforme. Mora se naznačiti položaj i vrijednost najvećega zvučnog tlaka.

            (g) Ako proizvođač predviđa da će se stroj upotrebljavati u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, u uputama se moraju dati svi potrebni podaci.

            (h) U slučaju strojeva koji također mogu biti namijenjeni za uporabu neprofesionalnim poslužiteljima, formulacijama i oblikovanjem uputa za uporabu, uz poštivanje drugih navedenih bitnih zahtjeva, mora se uzeti u obzir razina opće naobrazbe i oštroumnosti koja se razumno može očekivati od takvih poslužitelja.

2.         BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA ODREĐENE KATEGORIJE STROJEVA

2.1.      Strojevi u proizvodnji hrane

            Kad su strojevi namijenjeni za pripremu i preradbu prehrambenih proizvoda (npr. kuhanje, hlađenje, topljenje, pranje, rukovanje, pakiranje, skladištenje, prijevoz ili raspačavanje), moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se

            izbjegne bilo kakav rizik od infekcije, bolesti ili zaraze te se mora voditi računa o sljedećim higijenskim pravilima:

            (a) Materijali koji su u dodiru ili je predviđeno da dolaze u dodir s prehrambenim proizvodima moraju zadovoljavati uvjete propisane odgovarajućim propisima. Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se ti materijali mogu očistiti prije svake uporabe.

            (b) Sve površine, uključujući njihove spojeve, moraju biti glatke te ne smiju imati izbočine ili pukotine u kojima bi se mogle skupljati organske tvari.

            (c) Sklopovi moraju biti konstruirani tako da se na najmanju mjeru svedu izbočine, bridovi i udubine. Preporučuje se da se izrađuju zavarivanjem ili nerastavljivim spojevima. Ne mogu se upotrebljavati vijci, matice i zakovice, osim kad je to tehnički neizbježno.

            (d) Sve površine u dodiru s prehrambenim proizvodima moraju se lako čistiti i dezinficirati, kad je to moguće nakon uklanjanja dijelova koji se lako demontiraju. Unutrašnje površine moraju imati dostatne polumjere zakrivljenosti kako bi se omogućilo temeljito čišćenje.

            (e) Tekućina koja nastaje od prehrambenih proizvoda i fluida za čišćenje, dezinfekciju i pranje treba se moći isprazniti iz stroja bez zapreke (po mogućnosti u »čistome« stanju).

            (f) Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječi ulazak bilo kakve tekućine ili živih bića, posebno kukaca, ili skupljanje bilo kakve organske tvari u područjima koja se ne mogu čistiti (npr. za strojeve koji nisu montirani na nogare ili kotačiće, stavljanjem brtva između stroja i njegove podloge, uporabom zabrtvljenih jedinica itd.).

            (g) Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da nikakve pomoćne tvari (npr. sredstva za podmazivanje itd.) ne mogu doći u dodir s prehrambenim proizvodima. Ako je potrebno, strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se može trajno provjeravati sukladnost s tim zahtjevom.

            Upute

            Osim podataka propisanim točkom 1. ovoga Dodatka, u uputama se moraju naznačiti proizvodi i metode koje se preporučuju za čišćenje, dezinfekciju i ispiranje (ne samo lako dostupnih područja nego i područja kojima pristup nije moguć ili se ne preporučuje, kao što su cjevovodi, trebaju se čistiti in situ).

2.2.      Prijenosni ručni i/ili ručno upravljani strojevi

            Prijenosni ručni i/ili ručno upravljani strojevi moraju zadovoljavati sljedeće bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve:

            – ovisno o tipu stroja, moraju imati oslanjajuću površinu dostatne veličine te dostatan broj ručica i potpornja odgovarajuće veličine koji su tako raspoređeni da osiguravaju stabilnost strojeva u radnim uvjetima koje je predvidio proizvođač;

            – osim ako to tehnički nije moguće ili ako postoji neovisno upravljanje, u slučaju ručica koje se ne mogu otpustiti u potpunoj sigurnosti, moraju biti opremljeni upravljačkim uređajima za pokretanje i zaustavljanje tako postavljenim da poslužitelj može njima rukovati bez ispuštanja ručica;

            – oni moraju biti konstruirani, izrađeni ili opremljeni tako da se ukloni rizik od slučajnoga pokretanja i/ili nastavka rada nakon što poslužitelj ispusti ručicu; ako taj zahtjev nije tehnički ostvariv, moraju se poduzeti istovrijedni koraci;

            – prenosivi ručni strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni da omogućuju, gdje je to potrebno, vizualnu provjeru doticaja alata s materijalom koje se obrađuje.

            Upute

            U uputama se moraju dati sljedeći podaci koji se odnose na vibracije koje predaju ručni i ručno upravljani strojevi:

            – ponderirani korijen iz srednje kvadratne vrijednosti ubrzanja kojima su izložene ruke ako prelazi 2,5 m/s2, kako je određeno odgovarajućim načinom ispitivanja. Ako ubrzanje ne prelazi 2,5 m/s2, to se mora navesti.

            Ako nema primjenjiva kodeksa za ispitivanje, proizvođač mora naznačiti metode mjerenja i uvjete pod kojima se mjerenje provodi.

2.3.      Strojevi za obradbu drveta i sličnih materijala

            Strojevi za obradbu drveta i strojevi za obradbu materijala s fizičkim i tehnološkim značajkama sličnim drvetu, kao što su pluto, kost, tvrda guma, tvrdi plastični materijali i drugi slični kruti materijali, moraju zadovoljavati sljedeće bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve:

            (a) strojevi moraju biti konstruirani, izrađeni ili opremljeni tako da se komad koji se strojno obrađuje može postaviti i voditi sigurno; ako se komad ručno drži na radnom stolu, taj stol mora biti dostatno stabilan tijekom rada te ne smije sprečavati kretanje komada;

            (b) ako će se strojevi vjerojatno upotrebljavati u uvjetima koji uključuju rizik od izbacivanja komada drveta, njihovim se konstruiranjem, izradom ili opremom spriječiti izbacivanje ili ako to nije slučaj, izbacivanje ne smije izazvati rizike za poslužitelja i/ili izložene osobe;

            (c) strojevi moraju biti opremljeni automatskom kočnicom koja zaustavlja oruđe u dostatno kratkom vremenu ako postoji rizik od dodira s tim oruđem dok se stroj zaustavlja;

            (d) kad je oruđe ugrađeno u nepotpuno automatiziran stroj, njegovim se konstruiranjem i izradom mora ukloniti ili smanjiti rizik od ozbiljne slučajne ozljede, npr. uporabom valjkastih reznih alata, ograničavanjem dubine rezanja itd.

3.         BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA UBLAŽAVANJE POSEBNIH OPASNOSTI ZBOG MOGUĆ­NOSTI POMICANJA STROJEVA

            Strojevi koji predstavljaju opasnosti zbog mogućnosti pomicanja moraju biti konstruirani i izrađeni tako da zadovoljavaju niže navedene zahtjeve.

            Rizici zbog mogućnosti pomicanja uvijek postoje u slučaju strojeva s vlastitim pogonom, strojeva koje vuku, guraju ili nose drugi strojevi ili tegljači, na kojima se rad odvija u radnim prostorima i za čije se obavljanje zahtijeva kretanje tijekom rada, neprekidno ili isprekidano, između niza stalnih radnih položaja.

            Rizici zbog mogućnosti pomicanja mogu također postojati i u slučaju strojeva koji rade bez micanja, ali su opremljeni tako da se omogući njihovo lakše pomicanje s jednog mjesta na drugo (strojevi opremljeni kotačima, valjcima, stazama itd. ili postavljeni na dizalice s nogarima, kolica itd.)

            Kako bi potvrdili da rotacijski kultivatori i motorne drljače ne predstavljaju neprihvatljive rizike za izložene osobe, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u

            Republici Hrvatskoj, moraju za svaku vrstu dotičnih strojeva provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

3.1.      Općenito

3.1.1.   Definicija

            Pod »vozačem« se razumijeva poslužitelj odgovoran za kretanje strojeva. Vozač se može voziti strojem, hodati prateći stroj ili voditi stroj daljinskim upravljanjem (kabelima, radio veza itd.).

3.1.2.   Rasvjeta

            Ako je proizvođač predvidio da se upotrebljavaju na tam­nim mjestima, strojevi s vlastitim pogonom moraju biti opskrbljeni rasvjetnim uređajem prikladnim za obavljanje rada, ne mijenjajući pritom druge primjenjive propise (propisi o cestovnome prometu, plovidbena pravila itd.).

3.1.3.   Konstruiranje strojeva za olakšavanje rukovanja

            Za vrijeme rukovanja strojem i/ili njegovim dijelovima ne smije postojati mogućnost naglih pokretanja ili opasnosti zbog nestabilnosti sve dok se strojem i/ili njegovim dijelovima rukuje u skladu s uputama proizvođača.

3.2.      Radne stanice

3.2.1.   Mjesto vozača

            Mjesto vozača mora biti oblikovano vodeći računa o ergonomskim načelima. Mogu postojati dva ili više mjesta vozača i, u takvim slučajevima, svako mjesto vozača mora biti opskrbljeno svim potrebnim upravljačkim uređajima. Ako postoji više od jednog mjesta vozača, strojevi moraju biti konstruirani tako da uporaba jednog isključuje uporabu drugog, osim za zaustavljanje u slučaju opasnosti. Vidljivost s mjesta vozača mora biti takva da vozač može u potpunoj sigurnosti za sebe i izložene osobe upravljati strojem i njegovim oruđima u uvjetima predviđenim za njihovu uporabu. Kad je to potrebno, moraju se osigurati odgovarajući uređaji da se uklone opasnosti zbog neodgovarajuće izravne vidljivosti.

            Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da s mjesta za vozača i poslužitelje na stroju ne postoji rizik od slučajnoga dodira s kotačima ili tračnicama.

            Mjesto vozača mora biti konstruirano i izrađeno tako da se izbjegne svaki rizik za zdravlje zbog ispušnih plinova i/ili nedostatka kisika.

            Mjesto vozača mora biti tako konstruirano i izrađeno da se može ako ima mjesta ugraditi kabina za vozača. U tom slučaju, u kabini mora biti mjesto za upute potrebne vozaču i/ili poslužiteljima. Mjesto vozača mora biti opremljeno odgovarajućom kabinom za vozača ako postoji opasnost od opasnog okoliša.

            Ako su strojevi opskrbljeni kabinom za vozača, ona mora biti konstruirana, izrađena i/ili opremljena tako da osigura da vozač ima dobre radne uvjete te da je zaštićen od bilo koje moguće opasnosti (npr. neodgovarajuće grijanje i ventilacija, neodgovarajuća vidljivost, prekomjerna buka i vibracije, padanje predmeta, prodor predmeta, prevrtanje itd.). Izlaz mora omogućiti brzu evakuaciju. Osim toga mora se osigurati izlaz u nuždi u smjeru različitom od uobičajenog izlaza.

            Materijali koji se upotrebljavaju za kabinu za vozača i njezinu opremu moraju biti vatrootporni.

3.2.2.   Sjedala

            Sjedalo vozača na bilo kojemu stroju mora omogućiti vozaču da održava stabilan položaj te mora biti konstruirano u skladu s ergonomskim načelima.

            Sjedalo mora biti konstruirano tako da se vibracije koje se prenose na vozača smanje na najnižu razinu koja se razum­no može postići. Oprema sjedala mora izdržati sva naprezanja kojima može biti izložena, osobito u slučaju prevrtanja. Ako ispod nogu vozača nema poda, vozač mora imati podnoške pokrivene materijalom otpornim na klizanje.

            Ako su strojevi opremljeni konstrukcijom za zaštitu od prevrtanja, sjedalo mora biti opskrbljeno sigurnosnim pojasom ili istovrijednim uređajem koji zadržava vozača na njegovu sjedalu bez ograničenja bilo kakvih pokreta nužnih za vožnju ili pokreta izazvanih privremenim prekidom rada.

3.2.3.   Druga mjesta

            Ako uvjeti uporabe omogućuju da se poslužitelji koji nisu vozači povremeno ili redovito voze strojevima, ili rade na njima, moraju se osigurati odgovarajuća mjesta koja im omogućuju da se voze ili rade na strojevima bez rizika, posebno rizika od padanja.

            Kad to radni uvjeti dopuštaju, ta radna mjesta moraju biti opskrbljena sjedalima.

            Ako mjesto za vožnju mora biti opskrbljen kabinom za vozača, druga mjesta također moraju biti zaštićena od opasnosti koje opravdavaju zaštitu mjesta za vožnju.

3.3.      Upravljački uređaji

3.3.1.   Upravljački uređaji

            Vozač mora moći s mjesta za vožnju aktivirati sve uprav­ljačke uređaje potrebne za upravljanje strojevima, osim funkcija koje se mogu sigurno aktivirati samo uporabom upravljačkih uređaja koji se nalaze podalje od mjesta vozača. To se posebno odnosi na radna mjesta različita od mjesta za vožnju za koje su odgovorni poslužitelji koji nisu vozači ili za koje vozač mora napustiti svoje mjesto za vož­nju da bi na siguran način obavio manevar.

            Ako postoje pedale, one moraju biti oblikovane, izrađene i opremljene tako da vozaču omogućuju siguran rad s najmanjim rizikom od zabune; one moraju imati površinu otpornu na klizanje i lako se čistiti.

            Ako njihov rad može dovesti do opasnosti, napose opasnih kretanja, upravljački elementi strojeva, osim onih s unaprijed namještenim položajima, moraju se vraćati u neutralan položaj čim ih poslužitelj otpusti.

            U slučaju strojeva s kotačima upravljački sustav mora biti konstruiran i izrađen tako da se smanji sila iznenadnih pokreta upravljača ili upravljačke poluge izazvanih udarima na upravljačke kotače.

            Bilo kakav upravljački element koji blokira diferencijal mora biti konstruiran i uređen tako da omogućuje da se diferencijal deblokira kad se stroj kreće.

            Posljednja rečenica točke 1.2.2 ne primjenjuje se na funk­ciju kretanja.

3.3.2.   Pokretanje/kretanje

            Strojevi s vlastitim pogonom s vozačem moraju biti oprem­ljeni tako da se neovlaštene osobe spriječe od pokretanja stroja.

            Kretanje strojeva s vlastitim pogonom i s vozačem mora biti moguće samo ako je vozač uz upravljačke uređaje.

            Ako za rad strojevi moraju biti opskrbljeni uređajima koji prelaze njihove normalne prostorne gabarite (npr. stabilizatori, kraci dizalice itd.), vozaču se moraju osigurati sredstva da prije pokretanja stroja lako provjeri jesu li ti uređaji u položaju koji omogućuje sigurno kretanje.

            To se također odnosi na sve druge dijelove koji, kako bi se omogućilo sigurno kretanje, moraju biti u posebnim mjestima, ako treba i blokirani.

            Kad je to tehnički i financijski izvedivo, kretanje strojeva mora ovisiti o sigurnom položaju gore navedenih dijelova.

            Kad se pokreće motor, ne smije doći do pokretanja stroja.

3.3.3.   Funkcija premještanja

            Ne mijenjajući odredbe cestovnih prometnih propisa, strojevi s vlastitim pogonom i njihove prikolice moraju zadovoljavati zahtjeve za usporavanje, zaustavljanje, kočenje i imobilizaciju tako da se osigura sigurnost u svim uvjetima rada, opterećenja, brzine, terena i nagiba koje je predvidio proizvođač i koji odgovaraju uvjetima koji se susreću u uobičajenoj uporabi.

            Vozaču se mora omogućiti da uspori i zaustavi strojeve s vlastitim pogonom s pomoću glavnog uređaja. Kad se to zahtijeva zbog sigurnosti, u slučaju kvara glavnog uređaja ili nestanka energije za pogon glavnog uređaja, mora se predvidjeti uređaj za usporavanje i zaustavljanje u nuždi s potpuno neovisnim i lako dostupnim upravljanjem.

            Ako to sigurnost zahtijeva, mora se osigurati parkirni uređaj kako bi se stacionarni strojevi imobilizirali. Taj se uređaj može kombinirati s jednim od uređaja navedenih u drugom stavku, pod uvjetom da je potpuno mehanički.

            Strojevi s daljinskim upravljanjem moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se zaustave automatski ako vozač izgubi upravljanje.

            Točka 1.2.4 ne primjenjuje se na funkciju »premještanje«.

3.3.4.   Kretanje strojeva kojima upravljaju pješaci

            Kretanje strojeva s vlastitim pogonom kojima upravljaju pješaci mora biti moguće samo vozačevim trajnim djelovanjem na odgovarajući upravljački element. Posebno, do kretanja ne smije doći tijekom pokretanja motora.

            Upravljački sustavi za strojeve kojima upravljaju pješaci moraju biti konstruirani tako da se na najmanju mjeru svedu opasnosti koje dolaze od slučajnoga kretanja stroja prema vozaču. Posebno:

            (a) sudaranje

            (b) ozljeda od rotirajućih alata.

            Također, brzina normalnoga kretanja stroja morati biti usklađena s kretanjem vozača koji ide pješice.

            U slučaju strojeva na koje se mogu montirati rotacijski alati, ne smije biti moguće pokrenuti taj alat kad je uključen hod unazad, osim ako kretanje strojeva proizlazi iz kretanja alata. U potonjemu slučaju povratna brzina mora biti takva da ne ugrožava vozača.

3.3.5.   Kvar upravljačkoga kruga

            Kvar pomoćnog izvora napajanja za upravljanje, kad je ugrađen, ne smije spriječiti upravljanje strojem tijekom vremena potrebnog za zaustavljanje.

3.4.      Zaštita od mehaničkih opasnosti

3.4.1.   Nekontrolirana gibanja

            Kad se dio stroja zaustavi, bilo kakav pomak s mjesta zaustavljanja, iz bilo kojeg razloga osim upravljačkoga djelovanja, ne smije biti opasnost za izložene osobe.

            Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni i, kad je to primjereno, postavljeni na svoje pokretne nosače tako da se osigura da pri gibanju nekontrolirane vibracije njihova težišta ne utječu na stabilnost i ne izazivaju prekomjerno naprezanje konstrukcije.

3.4.2.   Rizik od loma u radu

            Dijelovi strojeva koji se vrte velikom brzinom, a koji se unatoč svim poduzetim mjerama mogu odlomiti ili raspasti, moraju biti montirani i zaštićeni na takav način da se u slučaju loma njihove krhotine zadrže ili, ako to nije moguće, da ne budu izbačene prema mjestima vozača i/ili poslužitelja.

3.4.3.   Prevrtanje

            Kad u slučaju strojeva s vlastitim pogonom s vozačem i eventualno poslužiteljima na njima postoji rizik od prevrtanja, strojevi moraju biti konstruirani i opremljeni osloncima koja omogućuju opremanje s konstrukcijom za zaštitu od prevrtanja (KZOPP).

            Ta konstrukcija mora biti takva da u slučaju prevrtanja pruža vozaču i, kad je to primjereno, poslužiteljima na stroju odgovarajući prostor ograničene deformacije (POD).

            Da bi provjerili da li konstrukcija zadovoljava zahtjev utvrđen u drugome stavku, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj moraju za svaki tip dotične konstrukcije provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

            Nadalje, strojevi za zemljane radove navedeni u nastavku čija snage prelazi 15 kW moraju biti opskrbljeni konstruk­cijom za zaštitu od prevrtanja:

            – utovarivači gusjeničari ili utovarivači s kotačima,

            – utovarivači,

            – traktori gusjeničari ili traktori s kotačima,

            – strugala, samoutovarna ili ne,

            – ravnalice terena,

            – zglobni navođeni istovarivači.

3.4.4.   Predmeti koji padaju

            Kad u slučaju strojeva s vozačem i eventualno poslužiteljima na stroju postoji rizik od predmeta ili materijala koji padaju, strojevi trebaju biti konstruirani i opremljeni, ako to veličina dopušta, osloncima koja omogućuju da se opreme konstrukcijom za zaštitu od predmeta koji padaju (KZOPP).

            Ta konstrukcija mora biti takva da u slučaju padanja pred­meta ili materijala može jamčiti odgovarajući prostor ograničene deformacije za poslužitelje na stroju (POD).

            Da bi potvrdio da ta konstrukcija zadovoljava zahtjev utvrđen u drugome stavku, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik

            registriran u Republici Hrvatskoj mora za svaki tip dotične konstrukcije provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

3.4.5.   Sredstva za pristup

            Rukohvati i stube moraju biti oblikovani, izrađeni i postav­ljeni tako da ih poslužitelji upotrebljavaju instinktivno te da u tu svrhu ne upotrebljavaju upravljačke elemente.

3.4.6.   Vučni uređaji

            Svi strojevi koji se upotrebljavaju za vuču ili vučeni strojevi moraju biti opremljeni vučnim ili spojnim uređajima konstruiranim, izrađenim i postavljenim tako da osiguraju lako i sigurno spajanje i odspajanje te da se spriječi slučajno odspajanje tijekom uporabe.

            U mjeri u kojoj to zahtijeva opterećenje kuke za vuču takvi strojevi moraju biti opskrbljeni uporištem s površinom oslonca prilagođenom teretu i podlozi.

3.4.7.   Prijenos energije između strojeva s vlastitim pogonom (ili tegljača) i prikolica

            Vratila za prijenos s univerzalnim priključcima koji povezuju strojeve s vlastitim pogonom (ili traktore) s prvim nepomičnim osloncem strojeva prikolica moraju biti zaštićena na strani strojeva s vlastitim pogonom i na strani strojeva primatelja (prikolica), po cijeloj dužini vratila i pripadnih univerzalnih priključaka.

            Na strani strojeva (ili tegljača) s vlastitim pogonom priključno mjesto na koje se spaja prijenosno vratilo mora biti zaštićeno zaslonom učvršćenim na strojeve s vlastitim pogonom (ili tegljače) ili kojim drugim uređajem koji pruža istovrijednu zaštitu.

            Na strani strojeva koji se vuku ulazno vratilo mora biti zatvoreno u zaštitno kućište pričvršćeno na stroj.

            Graničnici zakretnih momenata ili spojke u praznom hodu mogu biti spojene s univerzalnim priključcima prijenosa samo na strani pogonskog stroja. Prijenosno vratilo univerzalnoga priključka mora se na odgovarajući način označiti.

            Svi vučeni strojevi čije funkcioniranje zahtijeva prijenosno vratilo za spajanje sa strojevima s vlastitim pogonom (ili tegljačima) moraju imati takav sustav za spajanje prijenosnog vratila da kad se stroj odspoji, prijenosno vratilo i njegova zaštita ne oštete u dodiru sa zemljom ili dijelom stroja.

            Vanjski dijelovi zaštite moraju biti tako konstruirani, izrađeni i postavljeni da se ne mogu zaokrenuti s prijenosnim vratilom. Zaštita mora pokrivati prijenosno vratilo do krajeva unutrašnjih čeljusti u slučaju jednostavnih univerzalnih spojeva te barem do središta vanjskog spoja ili spojeva u slučaju »širokokutnih« univerzalnih spojeva.

            Proizvođači koji osiguravaju sredstva za pristup do radnih položaja u blizini spoja univerzalnog prijenosnog vratila moraju osigurati da zaštite vratila, kako su opisane u šestome stavku, ne mogu poslužiti kao stube, osim ako nisu konstruirane i izrađene u tu svrhu.

3.4.8.   Pomični prijenosni dijelovi

            Deregulacijom točke 1.3.8.A, u slučaju motora s unutrašnjim izgaranjem, pomične zaštite koje sprečavaju pristup pokretnim dijelovima u motornom prostoru, ne trebaju

            imati uređaje za isključivanje ako se trebaju otvarati uporabom alata ili ključa ili upravljačkim uređajem koji se nalazi na mjestu vozača, ako se potonje u potpunosti nalazi u vozačkoj kabini s bravom za sprečavanje neovlaštenoga pristupa.

3.5.      Zaštita od drugih opasnosti

3.5.1.   Akumulatori

            Kućište akumulatora mora biti izrađeno i smješteno, a akumulator montiran tako da se u najvećoj mjeri izbjegne mogućnost izbacivanja elektrolita na poslužitelja u slučaju prevrtanja i/ili da se izbjegne akumuliranje para na mjestima koja zauzimaju poslužitelji.

            Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se akumulator može odspojiti s pomoću lako dostupnog uređaja predviđenog za tu svrhu.

3.5.2.   Požar

            Ovisno o opasnostima koje je predvidio proizvođač, strojevi kad su u uporabi i kad to njihova veličina dopušta moraju:

            – omogućiti opremanje lako dostupnim protupožarnim uređajima ili

            – biti opremljeni ugrađenim sustavima za gašenje.

3.5.3.   Ispuštanja prašine, plinova, itd.

            Kad takve opasnosti postoje, oprema za njihovo pohranjivanje predviđena u točki 1.5.13 može se zamijeniti drugim sredstvima, npr. taloženjem prskanjem vodom.

            Drugi i treći stavak točke 1.5.13 ne primjenjuju se ako je prskanje proizvoda glavna funkcija strojeva.

3.6.      Indikatori

3.6.1.   Znakovi i upozorenja

            Strojevi moraju imati sredstva za signalizaciju i/ili pločice s uputama koje se odnose na uporabu, ugađanje i održavanje, gdje je god to potrebno, na zaštitu zdravlja i sigurnosti izloženih osoba. Ta moraju biti odabrana, oblikovana i izrađena tako da budu jasno vidljiva i neizbrisiva.

            Ne mijenjajući zahtjeve kojih se moraju pridržavati pri vožnji na javnoj cesti, strojevi s vozačem na njima moraju imati sljedeću opremu:

            – zvučni alarmni uređaj za upozorenje izloženih osoba

            – sustav svjetlosnih signala koji odgovara predviđenim uvjetima uporabe, kao što su npr.: kočna svjetla, svjetla za signalizaciju kretanja unatrag i rotirajuća svjetla. Navedeni se zahtjev ne odnosi na strojeve koji su namijenjeni isključivo za podzemni rad i koji nemaju električno napajanje.

            Strojevi s daljinskim upravljanjem koji u normalnim uvjetima uporabe izlažu osobe opasnostima od udara ili gnječenja moraju biti opskrbljeni odgovarajućim sredstvima za signalizaciju svojega kretanja ili sredstvima za zaštitu izloženih osoba od takvih opasnosti. Tp se primjenjuje i na strojeve koji, kad su u uporabi, uključuju stalno ponavljanje kretanja naprijed i natrag na jednoj osovini i gdje vozač ne može izravno vidjeti stražnji dio stroja.

            Strojevi moraju biti tako izrađeni da se svi uređaji za upozoravanje i signalizaciju ne mogu nenamjerno onesposobiti. Ako je to bitno za sigurnost, takvi uređaji moraju biti

            opskrbljeni sredstvima za provjeru jesu li ti uređaji u dobrome radnom stanju i svaki njihov kvar mora biti vidljiv poslužitelju.

            Ako je kretanje strojeva ili njihovih alata posebno opasno, moraju se predvidjeti znakovi na strojevima kako bi se upozorilo na približavanje strojeva u radu; znakovi moraju biti čitljivi s dostatne udaljenosti kako bi se osigurala sigurnost osoba koje trebaju biti u blizini.

3.6.2.   Označivanje

            Minimalni zahtjevi utvrđeni u točki 1.7.3 moraju se dopuniti sljedećim zahtjevima:

            – nazivnom snagom izraženom u (kW)

            – masom u kg najčešće konfiguracije i, kad je to primjereno:

            – najvećom vlačnom silom koje je predvidio proizvođač na spojnoj kuki (u N),

            – najvećim vertikalnim opterećenjem koje je predvidio proizvođač na spojnoj kuki (u N).

3.6.3.   Priručnik s uputama

            Osim minimalnih zahtjeva utvrđenih u točki 1.7.4, priručnik s uputama mora sadržavati:

            (a) sljedeće podatke koji se odnose na vibracije koje emitiraju strojevi (stvarnu vrijednost ili broj izračunan iz mjerenja provedenih na istovjetnim strojevima):

            – korijen iz ponderirane srednje kvadratne vrijednosti ubrzanja kojemu su izložene ruke ako ona prelazi 2,5 m/s2; ako ne prelazi 2,5 m/s2, to se mora navesti

            – korijen iz ponderirane srednje kvadratne vrijednosti ubrzanja kojemu je izloženo tijelo ako ona prelazi 0,5 m/s2; ako ne prelazi 0,5 m/s2, to se mora navesti.

            Ako se ne primjenjuju norme iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika, vibracije se moraju mjeriti metodom koja najviše odgovara dotičnim strojevima.

            Proizvođač mora naznačiti radne uvjete strojeva tijekom mjerenja te koje je metode primjenjivao za poduzeta mjerenja.

            (b) u slučaju strojeva koji omogućuju više uporaba ovisno o upotrebljavanoj opremi, proizvođači osnovnih strojeva na koje se može dodati zamjenjiva oprema te proizvođači zamjenjive opreme moraju osigurati potrebne podatke kako bi omogućili sigurno montiranje i uporaba te opreme.

4.         BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA UBLAŽAVANJE POJEDINIH OPASNOSTI IZAZVANIH DIZANJEM

            Strojevi koji predstavljaju opasnost zbog dizanja – uglav­nom opasnosti od padanja tereta i sudara ili opasnosti od izvrtanja izazvanog dizanjem – moraju biti konstruirani i izrađeni tako da zadovoljavaju niže navedene zahtjeve.

            Rizici izazvani dizanjem postoje posebno u slučaju strojeva namijenjenih pomicanju jedinica tereta koje uključuje promjenu razine tijekom kretanja. Teret se može sastojati od predmeta, materijala ili roba.

4.1.      Opće napomene

4.1.1.   Definicije

            (a) pod »priborom za dizanje« razumijevaju se komponente ili oprema koja nije pričvršćena na stroj i postavljena je između stroja i tereta ili na teret da bi se isti pričvrstio;

            (b) pod »odvojenim priborom za dizanje« razumijeva se pribor koji pomaže pri sastavljanju ili uporabi uređaja za dizanje, kao na primjer kuke s očicom i zaponci, karike, koluti, okasti vijci itd.;

            (c) pod »vođenim teretom« razumijeva se teret kad se ukupno kretanje izvodi uzduž krute ili gipke vodilice, čiji je položaj određen nepomičnim točkama;

            (d) pod »radnim koeficijentom« razumijeva se aritmetički omjer između tereta za koji proizvođač jamči da ga koji dio opreme, pribor ili stroj mogu izdržati i najvećega radnog opterećenja označenog na opremi, priboru ili stroju;

            (e) pod »ispitnim koeficijentom« razumijeva se aritmetički omjer između tereta koji se upotrebljava za provedbu statičkih ili dinamičkih ispitivanja na dijelovima opreme, priboru ili strojevima i najvećeg radnog opterećenja naznačenog na dijelu opreme, priboru ili stroju;

            (f) pod »statičkim ispitivanjem« razumijeva se ispitivanje tijekom kojeg je stroj ili pribor za dizanje prvo pregleda te podvrgava sili koja odgovara najvećem radnom opterećenju pomnoženom odgovarajućim statičkim ispitnim koeficijentom, a potom ponovo pregleda nakon što prestane djelovanje navedene sile, kako bi se osiguralo da nije došlo do oštećenja;

            (g) pod »dinamičkim ispitivanjem« razumijeva se ispitivanje tijekom kojeg stroj radi u svim njegovim mogućim konfiguracijama pri najvećemu radnom opterećenju, vodeći računa o dinamičkom ponašanju strojeva kako bi se provjerilo da strojevi i sigurnosna svojstva ispravno funkcioniraju.

4.1.2.   Zaštita od mehaničkih opasnosti

4.1.2.1.            Rizici zbog nedostatne stabilnosti

            Strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se stabilnost zahtijevana u točki 1.3.1 može održati i tijekom uporabe i izvan uporabe, uključujući sve faze prijevoza, sastavljanja i rastavljanja, tijekom predvidljivih kvarova komponenta te također tijekom ispitivanja koja se provode u skladu s priručnikom s uputama za uporabu.

            U tu svrhu proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju upotrebljavati odgovarajuće metode ovjeravanja; posebno, za industrijske kamione (s vlastitim pogonom) s dizalom koje prelazi 1,80 m, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Repub­lici Hrvatskoj mora, za svaki tip dotičnoga industrijskog kamiona, provesti ispitivanje stabilnosti platforme ili slično ispitivanje ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

4.1.2.2.            Tračnice vodilice i željeznički kolosijeci

            Strojevi moraju biti opskrbljeni uređajima koji djeluju na tračnice vodilice i željezničke kolosijeke radi sprečavanja iskakanja.

            Međutim, ako unatoč takvim uređajima dođe do iskakanja, ili ako postoji kvar na tračnicama ili na kojoj radnoj komponenti, moraju se osigurati uređaji kojima se sprečava padanje opreme, komponenta ili tereta ili prevrtanje stroja.

4.1.2.3.            Mehanička čvrstoća

            Strojevi, pribor za dizanje i uklonjive komponente moraju moći izdržati naprezanja kojima su izloženi tijekom uporabe, i kad je primjenjivo, izvan uporabe, u radnim i montažnim uvjetima koje je predvidio proizvođač, u svim

            odgovarajućim konfiguracijama, vodeći računa, gdje je to potrebno, o djelovanju atmosferskih čimbenika i sila koje nameću ljudi. Taj uvjet mora također biti zadovoljen tijekom prijevoza, sastavljanja i rastavljanja.

            Strojevi i pribor za dizanje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječe kvarovi izazvani zamorom ili trošenjem, uzimajući u obzir njihovu namjenu.

            Materijali koja se upotrebljavaju moraju biti odabrani na temelju radnog okoliša koji je predvidio proizvođač, posebno uzimajući u obzir koroziju, trošenje, udare, lomljivost pri niskim temperaturama i starenje.

            Strojevi i pribor za dizanje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da mogu izdržati preopterećenje pri statičkim ispitivanjima bez trajne deformacije ili očigledne neispravnosti. Proračunom se moraju uzeti u obzir vrijednosti koeficijenta statičkog ispitivanja odabranog kako bi se jamčila odgovarajuća razina sigurnosti: taj koeficijent ima, u pravilu sljedeće vrijednosti:

            (a) za ručno vođene strojeve i pribor za dizanje: 1,5;

            (b) za druge strojeve: 1,25.

            Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se bez kvara mogu podvrgnuti dinamičkim ispitivanjima koja se provode uporabom najvećega radnog opterećenja pomnoženog s koeficijentom dinamičkog ispitivanja. Taj koeficijent dinamičkog ispitivanja treba odabrati tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti, koeficijent u pravilu iznosi 1,1.

            Dinamička se ispitivanja moraju provoditi na strojevima koji su spremni za stavljanje u uporabu pod normalnim uvjetima uporabe. U pravilu ispitivanja se provode pri naziv­nim brzinama koje je utvrdio proizvođač. Ako upravljački krug stroja treba omogućiti nekoliko istodobnih kretanja (npr., vrtnju i pomak tereta), ispitivanja se moraju provoditi u najnepovoljnijim uvjetima, tj. u pravilu kombinacijom dotičnih kretanja.

4.1.2.4.            Koloturi, valjci, lanci ili užad

            Koloturi, valjci i kotači moraju imati promjer razmjeran veličini užeta ili lanaca s kojima mogu biti opskrbljeni.

            Valjci i kotači moraju biti konstruirani, izrađeni i montirani tako da se užad ili lanci kojima su opskrbljeni mogu namatati oko njih bez odvajanja.

            Užad koja se izravno upotrebljava za dizanje ili podupiranje tereta ne smije imati bilo kakve spojeve osim na krajevima (spajanje se dopušta u instalacijama za koje je konstruiranjem predviđeno redovito preinačivanje u skladu s potrebama uporabe). Cijela užad i njihovi krajevi imaju radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; u pravilu taj je koeficijent jednak pet.

            Lanci za dizanje imaju radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; u pravilu taj je koeficijent jednak četiri.

            Da bi provjerio je li postignut odgovarajući radni koeficijent, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora za svaki tip lanca i konopca koji se izravno upotrebljava za dizanje tereta, i za krajeve užeta, provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

4.1.2.5.            Odvojeni pribor za dizanje

            Pribor za dizanje mora, uzimajući u obzir zamor i starenje, biti dimenzioniran za određeni broj radnih ciklusa u skladu s njegovim očekivanim životnim vijekom, kako je specificirano u radnim uvjetima za danu uporabu.

            Nadalje:

            (a) Radni koeficijent kovinske kombinacije uže/kraj užeta odabire se tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; taj je koeficijent u pravilu jednak pet. Užad ne smije imati nikakve spojeve ili petlje osim na krajevima.

            (b) Ako se upotrebljavaju lanci sa zavarenim člancima, moraju imati kratke članke. Radni koeficijent lanaca bilo kojega tipa odabire se tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; taj je koeficijent u pravilu jednak četiri.

            (c) Radni koeficijent za tekstilnu užad ili petlje ovisi o materijalu, metodi izrade, dimenzijama i uporabi. Taj se koeficijent odabire tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti. Koeficijent je u pravilu jednak sedam, pod uvjetom da je dokazano da su upotrijebljeni materijali veoma dobre kakvoće, a metoda izrade odgovara predviđenoj uporabi. Ako to nije slučaj, u pravilu se uzima viša vrijednost koeficijenta kako bi se osigurala istovrijedna razina sigurnosti.

            Tekstilna užad i petlje ne smiju imati nikakve čvorove, veze ili spojeve osim na krajevima petlje, osim u slučaju beskonačne petlje.

            (d) Sve kovinske komponente od kojih je petlja sastavljena, ili se s njom upotrebljavaju, moraju imati radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; taj je koeficijent u pravilu jednak četiri.

            (e) Najveća radna sposobnost petlje s više krakova određuje se na temelju sigurnosnoga koeficijenta najslabijega kraka, broja krakova i koeficijenta snižavanja koji ovisi o konfiguraciji petlje.

            (f) Da bi provjerilo je li postignut odgovarajući radni koeficijent, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj za svaki tip komponente iz (a), (b), (c) i (d) mora provesti odgovarajuća ispitivanja ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.

4.1.2.6.            Upravljanje kretanjem

            Uređaji za upravljanje kretanjem moraju djelovati na takav način da strojevi na koje su ugrađeni ostanu sigurni:

            (a) strojevi moraju biti konstruirani ili opremljeni uređajima tako da se amplituda kretanja njegovih komponenata održava u određenim granicama; djelovanju takvih uređaja mora, ako je to primjereno, prethoditi upozorenje;

            (b) ako nekoliko nepomičnih strojeva ili strojeva montiranih na tračnice mogu istodobno manevrirati na istome mjestu uz rizik sudara, takvi strojevi moraju biti tako konstruirani i izrađeni da je moguća ugradbu sustava za izbjegavanje tih rizika;

            (c) mehanizmi strojeva moraju biti konstruirani i izrađeni tako da tereti ne mogu opasno puzati ili slobodno i neočekivano pasti, čak ni u slučaju djelomičnoga ili potpunoga kvara napajanja ili kad poslužitelj zaustavi stroj;

            (d) ne smije biti moguće u normalnim uvjetima rada spustiti teret samo tarnom kočnicom, osim u slučaju strojeva čija funkcija zahtijeva takvo djelovanje;

            (e) uređaji za držanje moraju biti tako konstruirani i izrađeni da se izbjegne slučajno padanje tereta.

4.1.2.7.            Rukovanje teretom

            Mjesto vozača na stroju mora biti tako postavljeno da se osigura najšira moguća vidljivost putanja pokretnih dijelova kako bi se izbjegli mogući sudari s osobama ili opremom ili drugim strojevima koji bi mogli istodobno manevrirati i predstavljati opasnost.

            Strojevi s vođenim teretima učvršćenim na jedno mjesto moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječi da teret ili protuteret udari izložene osobe.

4.1.2.8.            Zaštita od groma

            Strojevi kojima treba zaštita od djelovanja udara groma tijekom uporabe moraju biti opremljeni sustavom za odvod nastaloga električnog naboja u zemlju.

4.2.      Posebni zahtjevi za strojeve koji se ne pogone ljudskom snagom

4.2.1.   Upravljački uređaji

4.2.1.1.            Mjesto vozača

            Zahtjevi utvrđeni u točki 3.2.1 također se primjenjuju na nepokretne strojeve.

4.2.1.2.            Sjedala

            Zahtjevi utvrđeni u točki 3.2.2 prvome i drugome stavku te zahtjevi utvrđeni u točki 3.2.3 također se primjenjuju na nepokretne strojeve.

4.2.1.3.            Upravljački uređaji

            Uređaji za upravljanje kretanjem strojeva ili njihove opreme moraju se vratiti u svoj neutralni položaj čim poslužitelj na njih prestane djelovati. Međutim, za djelomično ili potpuno kretanje u kojemu ne postoji rizik da se teret ili strojevi sudare navedeni se uređaji mogu zamijeniti upravljačkim uređajima za dopuštanje automatskog zaustavljanja na unaprijed odabranim razinama bez trajnoga djelovanja na odgovarajuće upravljačke uređaje.

4.2.1.4.            Upravljanje opterećenjem

            Strojevi čiji najveći radno opterećenje nije manje od 1 000 kilograma ili čiji najveći moment prevrtanja nije manji od 40 000 Nm moraju biti opskrbljeni uređajima za upozoravanje vozača i sprečavanje opasnoga kretanja tereta u slučaju:

            – preopterećenja strojeva:

            – koje je posljedica prekoračivanja najvećega radnog opterećenja, ili

            – koje je posljedica momenata izazvanih prekoračenjem tereta

            – momenata koji pridonose prevrtanju koji su posljedica prekoračenja tereta koji se dižu.

4.2.2.   Instalacije vođene s pomoću užadi

            Žičare ili vučnice moraju biti pridržavane protuutegom ili uređajem koji omogućuje stalno upravljanje napetosti.

4.2.3.   Rizici za izložene osobe. Sredstva za pristup mjestima vozača i mjestima za intervenciju

            Strojevi s vođenim teretima i strojevi čiji se nosači tereta kreću jasno definiranom putanjom moraju biti opskrbljeni uređajima za sprječavanje bilo kakvih rizika za izložene osobe.

            Strojevi koji poslužuju specifične razine na kojima poslužitelji mogu pristupiti utovarnoj platformi kako bi složili ili osigurali teret moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječi neupravljano kretanje utovarne platforme, posebno tijekom utovara ili istovara.

4.2.4.   Prikladnost svrsi

            Kad se strojevi stavljaju na tržište ili kad se prvi put stavljaju u uporabu, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju poduzimanjem odgovarajućih mjera ili brigom da se one poduzmu osigurati da pribor za dizanje i strojevi koji su spremni za uporabu, neovisno o tome rade li na ručni ili strojni pogon, mogu sigurno zadovoljiti svoje specificirane funkcije. Navedene mjere moraju uzimati u obzir statičke i dinamičke aspekte strojeva.

            Kad se strojevi ne mogu sastavljati u prostorijama proizvođača ili u prostorijama njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere na mjestu uporabe. Inače te se mjere mogu poduzeti u prostorijama proizvođača ili na mjestu uporabe.

4.3.      Označivanje

4.3.1.   Lanci i užad

            Svaki dio lanca za dizanje, užadi ili pletene mreže koji nije dio sklopa mora nositi oznaku ili ako to nije moguće, pločicu ili neuklonjiv prsten s imenom i adresom proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj, te identifikacijsku oznaku odgovarajuće potvrde.

            Potvrda treba prikazivati podatke koji se zahtijevaju normama iz članka 7. stavak 3. ovoga Pravilnika ili, ako takve ne postoje, barem sljedeće podatke:

            – naziv proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj

            – adresu proizvođača ili njegovog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj, kad je to primjereno,

            – opis lanca ili užeta koji uključuje:

            – njegovu nazivnu veličinu,

            – njegovu konstrukciju,

            – materijal od kojeg je izrađen i

            – svaki posebni metalurgijski postupak koji je primijenjen na tom materijalu,

            – ako je ispitan, primijenjenu normu,

            – najveće opterećenje kojemu lanac ili uže može biti izloženo u uporabi. Za navedene se primjene može dati raspon vrijednosti.

4.3.2.   Pribor za dizanje

            Sav pribor za dizanje mora pokazivati sljedeće pojedinosti:

            – oznaku proizvođača,

            – oznaku materijala (npr. međunarodnu razredbu) ako su ti podaci potrebni za dimenzijsku kompatibilnost,

            – oznaku najvećega radnog opterećenja,

            – oznaku sukladnosti iz članka 12. ovoga Pravilnika.

            U slučaju pribora koji uključuje komponente kao što su užad ili konopci na kojima označivanje nije fizički moguće, pojedinosti iz prvog stavka moraju se prikazati na pločici ili na neki drugi način i sigurno pričvrstiti na taj pribor.

            Pojedinosti moraju biti čitljive i nalaziti se na mjestu na kojemu neće moći nestati zbog strojne obradbe, trošenja itd., ili ugroziti čvrstoću pribora.

4.3.3.   Strojevi

            Osim minimuma podataka predviđenih točkom 1.7.3 ovoga Dodatka, na svakom stroju moraju biti čitljivi i neizbrisivi podaci o nazivnome opterećenju:

            (a) prikazani u nekodiranu obliku i zamjetljivo na opremi u slučaju strojeva koji imaju samo jednu moguću vrijednost

            (b) ako nazivno opterećenje ovisi o konfiguraciji stroja, svaki položaj pri vožnji mora biti opskrbljen pločicom opterećenja koja pokazuje, najbolje u obliku dijagrama ili tablice, nazivna opterećenja za svaku konfiguraciju.

            Strojevi opskrbljeni nosačem tereta koji omogućuje pristup osobama i uključuje rizik od padanja moraju imati jasno i neizbrisivo upozorenje da je zabranjeno dizanje osoba. To upozorenje mora biti vidljivo na svakome mjestu kojemu je pristup moguć.

4.4.      Priručnik s uputama

4.4.1.   Pribor za dizanje

            Svaki pribor za dizanje ili svaka komercijalno nerazdvojiva partija pribora za dizanje mora biti praćena priručnikom s uputama koji daje barem sljedeće pojedinosti:

            – normalne uvjete uporabe,

            – upute za uporabu, sklapanje i održavanje,

            – ograničenja uporabe (posebno za pribor koji nije u skladu s točkom 4.1.2.6 e)).

4.4.2.   Strojevi

            Osim točke 1.7.4, priručnik s uputama mora uključivati sljedeće podatke:

            (a) tehničke značajke strojeva, a posebno:

            – kad je to primjereno, primjerak tablice opterećenja prikazane u točki 4.3.3(ii),

            – reakcije kod nosača ili oslonaca te značajke kolosijeka,

            – kad je to primjereno, definiciju balasta i sredstva za ugrad­bu balasta.

            (b) sadržaj dnevnika o radu stroja, ako on nije isporučen sa strojem

            (c) savjete za uporabu, posebno da se neutralizira nedostatak izravne vidljivosti tereta poslužitelju;

            (d) upute potrebne za provedbu ispitivanja prije prvog stav­ljanja u uporabu strojeva koji se ne sastavljaju u prostorijama proizvođača u obliku u kojemu će se upotrebljavati.

5.         BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA STROJEVE NAMIJENJENE PODZEMNOMU RADU

            Strojevi namijenjeni podzemnomu radu moraju biti konstruirani i izrađeni tako da zadovoljavaju niže navedene zahtjeve.

5.1.      Rizici zbog smanjene stabilnosti

            Podgrade s pogonom moraju biti tako konstruirane i izvedene da zadrže zadani pravac kad se kreću i da ne iskliznu prije i za vrijeme dok su pod opterećenjem i otpuštanja opterećenja.

            Moraju biti opskrbljene osloncima za gornje ploče (štitove) pojedinih hidrauličnih stupaca.

5.2.      Kretanje

            Pojačani stropni potpornji moraju omogućiti nesmetano kretanje izloženih osoba.

5.3.      Rasvjeta

            Ne primjenjuju se zahtjevi navedeni u trećemu stavku točke 1.1.4.

5.4.      Upravljački uređaji

            Upravljački elementi za ubrzavanje i kočenje strojeva koji se kreću na tračnicama moraju biti ručni. Međutim, uprav­ljanje budnikom može biti nožno.

            Upravljački uređaji podgrada s pogonom moraju biti tako konstruirani i postavljeni da je tijekom premještanja poslužitelj zaštićen nepomičnom podgradom. Upravljački uređaji moraju biti zaštićeni od bilo kakva slučajnog oslobađanja.

5.5.      Zaustavljanje

            Strojevi s vlastitim pogonom koji se kreću na tračnicama za uporabu u podzemnom radu moraju biti opremljeni budnikom koji djeluje na krug koji upravlja kretanjem stroja.

5.6.      Požar

            Druga alineja točke 3.5.2 obvezatna je za strojeve koji se sastoje od veoma zapaljivih dijelova.

            Sustav kočenja strojeva namijenjenih za podzemni rad mora biti konstruiran i izrađen tako da ne stvara iskre ili izaziva požare.

            Strojevi s toplinskim pogonskim strojevima za uporabu u podzemnome radu moraju biti opremljeni motorima s unutrašnjim izgaranjem koji upotrebljavaju goriva s niskim tlakom para i koji isključuju bilo kakve iskre električnoga podrijetla.

5.7.      Ispuštanja prašine, plinova itd.

            Ispušni plinovi motora s unutrašnjim izgaranjem ne smiju se ispuštati uvis.

6.         BITNI ZDRAVSTVENI I SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA IZBJEGAVANJE POSEBNIH OPASNOSTI KOJE NASTAJU ZBOG DIZANJA ILI PRIJEVOZA OSOBA

            Strojevi koji predstavljaju opasnost zbog dizanja ili prijevoza osoba moraju biti konstruirani i izrađeni kako bi zadovoljili niže navedene zahtjeve.

6.1.      Općenito

6.1.1.   Definicija

            U smislu ovoga poglavlja pod »nosačem« se razumijeva uređaj na koji se oslanjaju osobe radi dizanja, spuštanja ili kretanja.

6.1.2.   Mehanička čvrstoća

            Radni koeficijenti definirani u točki 4. nisu prikladni za strojeve namijenjene dizanju ili prijevozu osoba te se u pravilu moraju udvostručiti. Pod nosača mora biti konstruiran i izrađen tako da pruža prostor i čvrstoću koja odgovara najvećemu broju osoba i najvećemu radnom opterećenju koje je utvrdio proizvođač.

6.1.3.   Upravljanje opterećenjem za vrste uređaja koji se ne pokreću ljudskom snagom

            Zahtjevi iz točke 4.2.1.4 primjenjuju se bez obzira na vrijednost najvećega radnog opterećenja. Taj se zahtjev ne primjenjuje

            na strojeve za koje proizvođač može dokazati da ne postoji rizik od preopterećivanja i/ili prevrtanja.

6.2.      Upravljački uređaji

6.2.1.   Ako sigurnosni zahtjevi ne nameću druga rješenja:

            Nosač mora, u pravilu, biti konstruiran i izrađen tako da osobe koje se nalaze u njemu imaju mogućnost upravljanja kretanjem gore i dolje i, ako je to primjereno, vodoravnim pomicanjem nosača u odnosu na stroj.

            U radu ti upravljački uređaji moraju premostiti druge uređaje koji upravljaju istim kretanjem, s iznimkom uređaja za zaustavljanje u slučaju nužde.

            Uređaji koji upravljaju tim kretanjima moraju zadržavati upravljačko stanje, osim u slučaju strojeva koji poslužuju posebne razine.

6.2.2.   Ako se stroj za dizanje ili prijevoz osoba može kretati s nosačem u neki drugi položaj osim položaja mirovanja, mora biti konstruiran i izrađen tako da osoba ili osobe u nosaču imaju mogućnost da spriječe opasnosti koje nastaju kretanjem stroja.

6.2.3.   Stroj za dizanje ili prijevoz osoba mora biti tako konstruiran i izrađen ili opremljen da prevelika brzina nosača ne izaziva opasnosti.

6.3.      Rizici od ispadanja osoba iz nosača

6.3.1.   Ako mjere iz točke 1.5.15 nisu primjerene, nosači moraju biti opremljena dostatnim brojem oslonaca za mogući broj osoba koje će upotrebljavati prijevozno sredstvo dostatno čvrstim za pričvršćenje osobne zaštitne opreme za zaštitu od ispadanja.

6.3.2.   Svaka vrata na podu ili na stropu ili bočna vrata moraju se otvarati u smjeru u kojemu nema opasnosti od ispadanja ako se kojim slučajem iznenada otvore.

6.3.3.   Stroj za dizanje ili prijevoz mora biti konstruiran i izrađen tako da osigurava da se pod prijevoznog sredstva ne naginje u mjeri koja bi stvorila rizik od ispadanja ljudi koji se u njem nalaze, uključivo i u kretanju.

            Pod prijevoznog sredstva ne smije biti sklizak.

6.4.      Rizici od pada ili prevrtanja nosača

6.4.1.   Stroj za dizanje ili prijevoz osoba mora biti konstruiran i izrađen tako da se spriječi pad ili prevrtanje nosača.

6.4.2.   Ubrzanje i kočenje nosača ili vozila nosača, kojim upravlja poslužitelj ili koje se aktivira sigurnosnim uređajem, ni pod uvjetima najvećeg opterećenja i brzine koje je utvrdio proizvođač ne smije izazvati nikakvu opasnost za izložene osobe.

6.5.      Oznake

            Kad je to nužno za sigurnost, nosač mora nositi odgovarajuće bitne podatke.

 

DODATAK II.

A. Sadržaj Izjave o sukladnosti za strojeve1

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

–          naziv i adresu proizvođača ili njegov ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj2

–          opis stroja3,

–          sve bitne propise koje stroj zadovoljava,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela i broj certifikata o pregledu tipa,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela kojemu je predana dokumentacija u skladu s alinejom 1. članka 10. stavka 2. točke 3. Ovoga Pravilnika,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela koje je obavilo provjeru u skladu s drugom alinejom članka 8. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika,

–          kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

–          kad je to primjereno, primijenjene tehničke norme i specifikacije,

–          podatke o osobi koja je ovlaštena za potpis u ime proizvođača ili njegovih ovlaštenih zastupnika.

B. Sadržaj izjave proizvođača ili njegovih ovlaštenih predstavnika registriranih u Republici Hrvatskoj (članak 6. stavak 2. ovoga Pravilnika)

Izjava proizvođača iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati sljedeće podatke:

–          naziv i adresu proizvođača ili predstavnika registriranog u Repub­lici Hrvatskoj,

–          opis stroja ili dijelova stroja,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela i broj certifikata o pregledu tipa,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela kojemu je dokumentacija predana u skladu s. člankom 10. stavak 2. točka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika,

–          kad je to primjereno, ime i adresu ovlaštenoga tijela koje je provelo ovjeravanje iz članka 10. stavka 2. točke 3. alineje 2. ovoga Pravilnika,

–          kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

–          izjavu da se stroj ne smije stavljati u uporabu dok se za stroj u koji se treba ugraditi ne izda Izjava o sukladnosti s odredbama ovoga Pravilnika,

–          podatke o potpisniku.

_____
1 Ta izjava mora biti sastavljena na istome jeziku na kojemu su sastavljene i izvorne upute (vidi Dodatak I., točka 1.7.4 (b)) te mora biti ili tiskana ili ispisana rukom velikim tiskanim slovima. Mora biti praćena prijevodom na hrvatski jezik. Taj prijevod mora biti izrađen u skladu s uvjetima za prijevod uputa.

2 Trgovački naziv i puna adresa; ovlašteni predstavnici moraju navesti i trgovački naziv i adresu proizvođača

3 Opis stroja (ime, tip, serijski broj itd.).

C. Sadržaj Izjave o sukladnosti za sigurnosne komponente koje se zasebno stavljaju na tržište(1)

Izjava o sukladnosti mora sadržavati sljedeće podatke:

–          naziv i adresu proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika registriranog u Republici Hrvatskoj(2),

–          opis sigurnosne komponente3,

–          sigurnosne funkcije koje ispunjavaju sigurnosne komponente, ako nisu vidljive iz opisa,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela i broj certifikata o pregledu tipa,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela kojemu je dokumentacija poslana u skladu s člankom 10. stavak 2. točka 3. alineja 1. ovoga Pravilnika,

–          kad je to primjereno, naziv i adresu ovlaštenoga tijela koje je provelo ovjeravanje iz članka 10. stavka 2. točke 3. alineje 2. ovoga Pravilnika,

–          kad je to primjereno, popis primijenjenih norma,

–          kad je to primjereno, upotrijebljene nacionalne tehničke norme i specifikacije,

–          podatke o osobi koja je ovlaštena za potpisivanje u ime proizvođača ili njegovog ovlaštenog predstavnika registriranog u Repub­lici Hrvatskoj.

______
1 Ta izjava mora biti sastavljena na istome jeziku na kojemu su sastavljene i izvorne upute (vidi Dodatak I., točka 1.7.4 (b)) te mora biti ili tiskana ili ispisana rukom velikim tiskanim slovima. Mora biti praćena prijevodom na hrvatski jezik. Taj prijevod mora biti izrađen u skladu s uvjetima za prijevod uputa.

2 Trgovački naziv i puna adresa; ovlašteni predstavnici moraju navesti i trgovački naziv i adresu proizvođača

3 Opis sigurnosne komponente (ime, tip, serijski broj, ako postoji itd.)

 

DODATAK III.

OZNAKA SUKLADNOSTI

Oznaka sukladnosti se sastoji od slova »CE« sljedećeg oblika:

 

 

Prilikom smanjivanja ili povećavanja oznake sukladnosti moraju ostati održani razmjeri prema gornjem crtežu izrađenom na mreži.

Različiti dijelovi oznake sukladnosti moraju imati jednaku vertikalnu izmjeru, ne manju od 5 mm.

 

<:center'>DODATAK IV.

VRSTE STROJEVA I SIGURNOSNIH KOMPONENTA NA KOJE SE MORA PRIMJENJIVATI POSTUPAK IZ ČLANKA 10. STAVKA 2. TOČKE 2. i 3.

A.        Stroj

1.         Kružne pile (jednolisne ili višelisne) za rad s drvom i sličnim materijalima ili za rad s mesom i sličnim materijalima.

1.1.      Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju pričvršćen podlogu s ručnom dobavom izratka ili s odspojivim izvorom napajanja.

1.2.      Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju recipročni stol za piljenje ili nosač izradka na kojemu se radi.

1.3.      Strojne pile s nepomičnim reznim oruđem tijekom rada, koje imaju ugrađen mehanički uređaj za dobavu izradaka, s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem.

1.4.      Strojne pile s pokretnim reznim oruđem tijekom rada, s mehaničkim uređajem za dobavu i ručno dodavanje i/ili skidanje.

2.         Strojevi na ručni pogon za površinsku obradbu drva.

3.         Zadebljači za jednostrano tesanje s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem za obradbu drva.

4.         Tračne pile s nepomičnim ili pokretnim podnožjem i tračne pile s pokretnim nosačem, s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem, za rad s drvom i sličnim materijalima ili za rad s mesom i sličnim materijalima.

5.         Kombinirani strojevi tipova iz točaka 1., 4. i 7. za rad s drvom i sličnim materijalima.

6.         Strojevi na ručni pogon za izradu utora za spajanje s više držača alata za obradbu drva.

7.         Strojevi s okomitim vretenom za kalupljenje za rad s drvom i sličnim materijalima.

8.         Prenosive lančane pile za drvo.

9.         Preše, uključujući kočnice na preši, za hladnu obradbu kovina, s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem, čiji pokretni radni dijelovi mogu imati hod veći od 6 mm i brzinu veću od 30 mm/s.

10.       Injektivni ili kompresivni strojevi za oblikovanje plastike s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem.

11.       Injektivni ili kompresivni strojevi za oblikovanje gume s ručnim dodavanjem i/ili skidanjem.

12.       Strojevi za rad pod zemljom sljedećih vrsta:

            – stroj na kolosijecima: lokomotive i vagoni za kočenje

            – hidraulične podgrade,

            – motori s unutrašnjim izgaranjem koji se trebaju ugraditi u strojeve za rad pod zemljom.

13.       Kamioni za prikupljanje kućnog otpada s mehanizmom za prešanje s ručnim utovarom.

14.       Zaštite i odvojiva prijenosna vratila s univerzalnim spojevima kao što je opisano u točki 3.4.7. Dodatka I.

15.       Mosne dizalice za vozila.

16.       Uređaji za dizanje osoba koji uključuju rizik od okomitog ispadanja s visine iznad tri metra.

17.       Strojevi za pirotehničku proizvodnju.

B.        Sigurnosne komponente

1.         Električna osjetila posebno konstruirana za otkrivanje osoba radi osiguranja njihove sigurnosti (nematerijale zapreke, senzorske matrice, elektromagnetski detektori itd.).

2.         Logičke jedinice koje omogućuju sigurnoju sigurnoje s dvoručnim upravljanjem.

3.         Automatski zasloni za zaštitu preša iz točaka 9., 10. i 11. ovoga Dodatka.

4.         Konstrukcije za zaštitu od prevrtanja (KZOP).

5.         Konstrukcije za zaštitu od predmeta koji padaju (KZOPP).

 

DODATAK V.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U smislu ovoga Dodatka pod »strojem« se razumijeva »stroj« ili »sigurnosna komponenta« kako je definirana u članku 2. ovoga Pravilnika.

1.         Izjava o sukladnosti postupak je kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj izjavljuje da neki stroj stavljen na tržište zadovoljava sve bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se na njega primjenjuju.

2.         Potpisom Izjave o sukladnosti ovlašćuje se proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj da na stroj stavlja oznaku sukladnosti iz članka 12. ovoga Pravilnika.

3.         Prije sastavljanja Izjave o sukladnosti proizvođač, ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora osigurati i moći jamčiti da je navedena dokumentacija dostupna te da će biti dostupna u njegovim prostorima za potrebe pregleda:

            (a) tehnička dokumentacija za proizvodnju obuhvaća:

            – sve crteže stroja zajedno s crtežima upravljačkih krugova

            – crteže sa svim pojedinostima praćene svim proračunima, ispit­nim rezultatima itd., koji se zahtijevaju za provjeru sukladnosti stroja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima

            – popis:

            – bitnih zahtjeva ovoga Pravilnika

            – norma i

            – drugih tehničkih specifikacija koje su upotrijebljene pri konstruiranju stroja

            – opis prihvaćenih metoda za uklanjanje opasnosti koje predstavlja stroj

            – prema potrebi tehnički izvještaj ili potvrdu dobivenu od ovlaštenog tijela ili laboratorija

            – ako proizvođač izjavljuje sukladnost s hrvatskom normom, kojom je prihvaćena usklađena europska norma, tehnički izvještaj koji daje rezultate ispitivanja koja je po njegovom izboru proveo proizvođač ili osposobljeno tijelo ili laboratorij

            – primjerak uputa za stroj;

            (b) za serijsku proizvodnju, mjere koje će provoditi proizvođač kako bi se zadržala sukladnost stroja s odredbama ovoga Pravilnika.

            Proizvođač mora provesti potrebna istraživanja ili ispitivanja komponenata, opreme ili cijelog stroja kako bi odredio može li se stroj sigurno, s obzirom na svoje tehničko rješenje i izradu, postaviti i staviti u uporabu.

            Ako se na opravdan zahtjev nadležnih državnih tijela ne predoči dokumentacija, to može biti osnova za sumnju u pretpostavku o sukladnosti sa zahtjevima ovoga Pravilnika.

4.         a) Dokumentaciju iz točke 3. ovoga Dodatka proizvođač mora moći prikupiti i staviti na raspolaganje u razdoblju razmjerno njezinoj važnosti.

            Ona ne treba uključivati detaljne planove ili sve druge posebne podatke što se tiče podsklopova koji se upotrebljavaju u proizvodnji strojeva osim, ako njihovo poznavanje nije bitno za utvrđivanje sukladnosti s bitnim sigurnosnim zahtjevima.

            b) U slučaju serijske proizvodnje dokumentacija iz točke 3. ovoga Dodatka mora se čuvati i držati na raspolaganju nadležnim državnim tijelima barem 10 godina od prestanka proizvodnje stroja ili jedinice.

            c) Dokumentacija iz točke 3. ovoga Dodatka mora biti sastavljena na jednom od službenih jezika Zajednica, s iznimkom uputa za stroj.

 

DODATAK VI.

PREGLED TIPA

U smislu ovoga Dodatka pod »strojem« se razumijeva »stroj« ili »sigurnosna komponenta« kako je definirano u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika.

1.         Pregled tipa postupak je kojim ovlašteno tijelo utvrđuje i potvrđuje da primjerak stroja zadovoljava odredbe ovoga Pravilnika koji se na njega primjenjuju.

2.         Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora podnijeti zahtjev za pregled tipa za dotični primjerak stroja samo jednomu tijelu.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – naziv i adresu proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika registriranog u Republici Hrvatskoj i mjesto proizvodnje stroja

            – tehničku dokumentaciju koja sadrži barem:

            – sve crteže stroja zajedno s crtežima upravljačkih krugova

            – detaljnecrteže praćene proračunima, ispitnim rezultatima itd., koji su potrebni za provjeru sukladnosti stroja s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima

            – opis prihvaćenih metoda za uklanjanje opasnosti koje stroj predstavlja te popis primjenjenih norma

            – primjerak uputa za stroj

            – za serijsku proizvodnju, unutrašnje mjere koje će se provoditi kako bi se osigurala sukladnost stroja s odredbama ovoga Pravilnika.

            Zahtjevu se mora priložiti uzorak planirane proizvodnje ili, kad je to primjereno, izjava gdje se stroj može provjeriti.

            Gornja dokumentacija ne treba uključivati detaljne planove ili bilo kakve druge posebne podatke o podsklopovima koji se upotrebljavaju za izradu stroja ako podaci o tim sklopovima nisu bitni za utvrđivanje sukladnosti s bitnim sigurnosnim zahtjevima.

3.         Tiijelo za ocjenu sukladnosti mora provesti pregled tipa na način opisan u nastavku:

            – mora pregledati tehničku dokumentaciju da bi se provjerila njezina primjerenost te ispitati stroj koji mju je dostavljen ili stavljen na raspolaganje

            – tijekom provjere stroja, tijelo mora:

            (a) uvjeriti se da je stroj proizveden u skladu s tehničkim dokumentacijom te da se može sigurno upotrebljavati u predviđenim radnih uvjetima

            (b) provjeriti jesu li norme, ako su upotrijebljene, ispravno primijenjene

            (c) provesti odgovarajuće provjere i ispitivanja kako bi se utvrdilo da li stroj zadovoljava bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koji se na njega primjenjuju.

4.         Ako uzorak zadovoljava primijenjene propisane zahtjeve, tijelo za ocjenu sukladnosti mora sastaviti certifikat o pregledu tipa koji se mora dostaviti podnositelju zahtjeva. U certifikatu se moraju navesti zaključci ispitivanja i dati uvjete pod kojima je izdan I popratiti opisima icrtežima koji su neophodni za identifikaciju odobrenog uzorka.

            Komisija, države članice i ostala tijela za ocjenu sukladnosti mogu dobiti kopiju certifikata i, ako je zahtjev opravdan, kopiju tehničke dokumentacije te izvještaja o provedenim provjerama i ispitivanjima.

5.         Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti o svim promjenama, čak i o onima manje bitnim, koji je proveo ili planira provesti na stroju na koji se certifikat odnosi. Tijelo za ocjenu sukladnosti te izmjene mora pregledati i obavijestiti proizvođača ili njegova ovlaštenog predstavnika registriranog u Republici Hrvatskoj o tome osto tome osttifikat o pregledu tipa važeći.

6.         Tijelo koje odbije izdati certifikat o pregledu tipa mora o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo i ostala tijela za ocjenu sukladnosti. Tijelo koje povuče certifikat o pregledu tipa mora o tome obavijestiti ministarstvo nadležno za gospodarstvo koje o tome obaviješćuje Komisiju i druge države članice, navodeći razloge za tu odluku.

7.         Tehnička dokumentacija i prepiska koja se odnosi na postupke pregleda tipa mora se sastaviti na hrvatskome jeziku ili na službenome jeziku države u kojoj je tijelo za ocjenu sukladnosti osnovano ili na jeziku koji je ono prihvatilo.

 

DODATAK VII.

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELAZA OCJENU SUKLADNOSTI

U smislu ovoga Dodatka pod »strojem« se razumijeva »stroj« ili »sigurnosna komponenta« kako je definirano u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika.

1.         Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za provođenje postupaka ocjenjivanja i ovjere ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, montažer ili korisnik strojeva nad kojima to tijelo vrši inspekciju, a niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje strojeva, a niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača i tijela za ocjenu sukladnosti.

2.         Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke ocjenjivanja i ovjere s najvećim stupnjem profesionalnog pristupa i stručne odgovornosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate ovjere.

3.         Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za inspekcije i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu postupaka i ovjeru.

4.         Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

            – odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

            – adekvatno poznavanje zahtjeva inspekcija koje izvršava te iskustvo na tom području,

            – sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je inspekcija provedena.

5.         Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih inspekcija, a niti o dobivenim rezultatima.

6.         Tijelo mora sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država nije izravno odgovorna za inspekcije.

7.         Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.