Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

NN 135/2005 (14.11.2005.), Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2525

Na temelju članka 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/2003) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O ZAHTJEVIMA ZA STUPNJEVE DJELOVANJA NOVIH TOPLOVODNIH KOTLOVA NA TEKUĆE I PLINOVITO GORIVO

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Područje primjene, nazivi, izuzeti kotlovi i aparati

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju zahtjevi za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (u daljnjem tekstu kotlovi) čiji nazivni učin nije manji od 4 kW i nije veći od 400 kW.

 

Članak 2.

Nazivi koji se upotrebljavaju u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

»Kotao«: kombinacija tijelo kotla-plamenik, namijenjen prijenosu izgaranjem oslobođene topline na vodu u kotlu,

»Aparat«: tijelo kotla konstruirano za ugradnju plamenika, plamenik konstruiran za ugradnju na tijelo kotla,

»Nazivni učin«: maksimalni toplinski učin izražen u kW naveden od strane proizvođača, a koji se ostvaruje tijekom trajnog rada uz stupanj djelovanja koji je naveo proizvođač,

»Stupanj djelovanja«: omjer (izražen u %) između toplinskog učina prenesenog na vodu u kotlu i umnoška donje ogrjevne moći kod stalnog tlaka goriva s potrošnjom izraženom količinom goriva u jedinici vremena,

»Djelomično opterećenje«: omjer (izražen u %) između stvarnog učina kotla koji radi intermitirajuće ili s učinom manjim od nazivnog učina i nazivnog učina,

»Prosječna temperatura vode u kotlu«: srednja vrijednost temperatura vode na ulazu i izlazu iz kotla,

»Standardni kotao«: kotao kod kojeg se prosječna temperatura vode može ograničiti konstrukcijom, koji ima oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti kojom je razvrstan u standardne kotlove,

»Ugradbeni kotao«: kotao koji se postavlja u nišu za kamin i namijenjen je za sustave centralnog grijanja kao dio kombinacije kotao/plinski kamin, koji ima oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti u kojoj je razvrstan u ugradbene kotlove,

»Niskotemperaturni kotao«: kotao koji može neprekidno raditi s temperaturom povratne vode od 35 do 40°C, uz mogućnost pojave kondenzacije u određenim okolnostima, uključujući kondenzacijske kotlove na tekuća goriva, koji ima oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti kojom je razvrstan u niskotemperaturne kotlove,

»Plinski kondenzacijski kotao«: kotao u kojem se odvija stalna kondenzacija većeg dijela vodene pare sadržane u plinovima izgaranja, koji ima oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti kojom je razvrstan u kondenzacijske kotlove,

»Etažni kotao«: kotao s prirodnom cirkulacijom vode i otvorenom ekspanzijskom posudom predviđen za postavljanje u boravišni prostor, nazivnog učina manjeg od 37 kW, koji dio topline odaje preko stijenki kućišta u prostor u kojem je postavljen, koji ima oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti kojom je razvrstan u etažne kotlove. Takvi kotlovi moraju na kućištu imati jasnu oznaku da su namijenjeni za postavljanje samo u boravišni prostor.

 

Članak 3.

(1) Ovaj se Pravilnik ne odnosi na:

toplovodne kotlove na različite vrste goriva uključujući i kruta goriva,

– opremu za brzu pripremu tople vode,

– kotlove namijenjene za loženje gorivima čije se značajke bitno razlikuju od značajki uobičajenih tekućih i plinovitih goriva na tržištu (industrijski otpadni plin, bioplin itd.),

– štednjake i aparate namijenjene ponajprije grijanju prostora u koji su postavljeni, a usputno i za zagrijavanje vode za centralno grijanje i potrošne vode,

– aparate nazivnog učina manjeg od 6 kW koji koriste prirodnu cirkulaciju i namijenjeni su isključivo proizvodnji akumulirane potrošne tople vode,

– kotlove koji se ne proizvode serijski.

(2) Kod kotlova s dvojnom funkcijom, grijanje i priprema potrošne tople vode, zahtjevi za stupanj djelovanja iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika odnose se samo na funkciju grijanja.

 

II. STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I U UPORABU

 

Članak 4.

(1) Ne smije se zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište ili u uporabu aparata i kotlova koji udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika i uvjetima koji su propisani drugim propisima, a odnose se na zaštitu ljudi, životinja, materijalnih dobara i okoliša i koji imaju oznaku sukladnosti i Izjavu o sukladnosti prema člancima 7. i 8. ovoga Pravilnika, osim ako nije drugačije propisano posebnim propisom.

(2) U svrhu sigurne i pravilne uporabe kotlova i aparata na području Republike Hrvatske upute za uporabu, ugradnju i održavanje, Certifikat o ispitivanju tipa i Izjava o sukladnosti moraju biti na hrvatskom jeziku.

(3) Etažni i ugradbeni kotlovi iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu se staviti na tržište i u uporabu pod uvjetom da njihov stupanj djelovanja kod nazivnog učina i djelomičnog učina od 30% nije za više od 4% manji od zahtjeva za standardne kotlove propisanih člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Kada kotlovi podliježu zahtjevima drugih propisa kojima je predviđeno stavljanje oznake sukladnosti ona označuje da je kotao sukladan sa zahtjevima tih propisa.

Kada jedan ili više propisa dopušta proizvođaču da odabere koje će propise primijeniti, oznaka sukladnosti označuje sukladnost samo s onim propisima koje je proizvođač primijenio. U tom slučaju pojedinosti o tim propisima moraju se navesti u dokumentima, obavijestima i uputama koji se prilažu uz kotao.

(5) Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registrirani u Republici Hrvatskoj odgovorni su za stavljanje kotlova iz članka 1. ovoga Pravilnika na tržište i u uporabu na području Republike Hrvatske.

Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je osoba odgovorna za stavljanje kotlova na tržište Republike Hrvatske i preuzima odgovornosti koje ima proizvođač prema odredbama ovoga Pravilnika.

 

III. TEHNIČKI ZAHTJEVI

 

Članak 5.

(1) Kotlovi moraju udovoljiti zahtjevima za stupanj djelovanja pri sljedećim uvjetima:

– kod nazivnog učina Pn, izraženog u kW i prosječne temperature vode u kotlu od 70°C

– kod djelomičnog učina od 30 % i prosječne temperature vode u kotlu koja se mijenja s tipom kotla.

Zahtjevi za stupnjeve djelovanja dani su u sljedećoj tablici:

 

Tip kotla

Područje naziv-nog učina, kW

Stupanj djelovanja kod
nazivnog učina Pn

Stupanj djelovanja kod djelomičnog
učina 0,3 Pn

 

 

Prosječna temp. vode u kotlu, °C

Stupanj djelovanja, %

Prosječna temp. vode u kotlu, °C

Stupanj djelovanja, %

Standardni

4 – 400

70

≥ 84 + 2logPn

>50

≥ 80 + 3logPn

Niskotemperaturni (*)

4 – 400

70

≥87,5 +1,5logPn

40

≥ 87,5 + 1,5logPn

Plinski kondenzacijski

4 – 400

70

≥ 91 + 1logPn

30(**)

≥ 97 + 1logPn

 

(*) uključujući i kondenzacijske kotlove na tekuće gorivo

(**) temperatura povratne vode u kotao

 

(2) Hrvatske norme kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve objavilo ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«, također određuju zahtjeve za konstrukciju, proizvodnju i ispitivanja. Odgovarajuća odstupanja moraju se uklopiti u područja stupnjeva djelovanja.

 

Članak 6.

(1) Uz postupke propisane člankom 7. ovoga Pravilnika može se uvesti dodatni način označavanja učinkovitosti kotlova. On se primjenjuje na kotlove čiji je stupanj djelovanja viši od onog koji se zahtjeva za standardne kotlove u članku 5. točki 1. ovoga Pravilnika.

– ako je stupanj djelovanja kotla kod nazivnog i djelomičnog učina viši od odgovarajućih vrijednosti za standardni kotao, kotlu se dodjeljuje znak učinkovitosti »óó« kako je prikazano u Dodatku I., točki 2. ovoga Pravilnika.

– ako je stupanj djelovanja kotla kod nazivnog i djelomičnog učina za tri ili više postotaka viši od odgovarajućih vrijednosti za standardni kotao, kotlu se dodjeljuje znak učinkovitosti »ó«.

– svako sljedeće povećanje stupnja djelovanja za tri postotka kod nazivnog i djelomičnog učina omogućava dodjelu dodatnog znaka učinkovitosti »« kako je navedeno u Dodatku II. ovoga Pravilnika.

(2) Nije dozvoljeno stavljanje drugih oznaka na kotao koje bi mogle navesti treću stranu da ih zamijeni s onima iz stavka 1. ovoga članka.

 

IV. PRETPOSTAVKA SUKLADNOSTI

 

Članak 7.

(1) Pretpostavlja se da su kotlovi koji udovoljavaju zahtjevima hrvatskih norma kojima su prihvaćene usklađene europske norme i čije je referentne brojeve objavilo ministarstvo nadležno za gospodarstvo u »Narodnim novinama«, sukladni s bitnim zahtjevima iz ovoga Pravilnika. Takvi kotlovi moraju nositi oznaku sukladnosti prema članku 11. ovoga Pravilnika i uz to imati Izjavu o sukladnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavit će u »Narod­nim novinama« popis hrvatskih norma iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sukladnost serijski proizvedenih kotlova sa zahtjevima iz ovog Pravilnika potvrđuje se:

– ispitivanjem stupnja djelovanja odgovarajućeg tipa kotla sukladno modulu B kako je opisano u Dodatku III. ovoga Pravilnika,

– Izjavom o sukladnosti s odobrenim tipom u skladu s modulima C, D ili E kako je opisano u Dodatku IV. ovoga Pravilnika.

Za kotlove na plinovita goriva postupci za ocjenu stupnja djelovanja su oni koji se primjenjuju za ocjenu sukladnosti sa sigurnosnim zahtjevima propisanim tehničkim propisom o bitnim zahtjevima za plinske aparate.

(4) Kada se aparati stavljaju na tržište odvojeno, svaki od njih mora nositi oznaku sukladnosti i imati Izjavu o sukladnosti u kojoj su definirani parametri koji osiguravaju da se nakon sklapanja postigne traženi stupanj djelovanja prema članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(5) Oznaka sukladnosti i dodatne posebne oznake određene u točki 2. Dodatka I. ovoga Pravilnika moraju se staviti na kotao na vidljivu mjestu, te moraju biti čitljivi i neizbrisivi.

Zabranjeno je stavljanje na proizvod oznake čiji bi sadržaj ili oblik mogli navesti treće strane da ih zamijene za oznaku sukladnosti. Dozvoljeno je stavljanje drugih oznaka na kotlove ili aparate pod uvjetom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost oznake sukladnosti.

(6) Kada nadležno inspekcijsko tijelo utvrdi da je oznaka sukladnosti neopravdano stavljena na aparat ili kotao, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik, dužni su uskladiti proizvod s odredbama koje se odnose na stavljanje oznake sukladnosti.

Kada proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj, odnosno uvoznik ne postupi na način kako je propisano u ovom članku nadležno inspekcijsko tijelo poduzet će odgovarajuće mjere da se ograniči ili spriječi stavljanje na tržište i u uporabu takvoga proizvoda ili osigurati da se taj proizvod povuče s tržišta.

(7) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo o tome obavješćuje Europsku komisiju (u daljnjem tekstu Komisija) i ostale države članice Europske unije (u daljnjem tekstu države članice).

(8) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavješćuje javnost o poduzetim mjerama objavljivanjem istih u »Narodnim novinama«.

 

Članak 8.

(1) Provedbu postupaka za ocjenu sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika mogu obavljati tijela za ocjenu sukladnosti na temelju rješenja ministra nadležnog za gospodarstvo ukoliko su osposobljena u skladu sa zahtjevima iz Dodatka V. ovoga Pravilnika.

(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka ispunjava kriterije iz Dodatka V. ovoga Pravilnika ukoliko zadovoljava zahtjeve za osposobljenost koji su utvrđeni u odgovarajućim hrvatskim normama. Popis ovlaštenih tijela ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje u »Narodnim novinama«.

(3) Ministar nadležan za gospodarstvo povući će rješenje ako utvrdi da tijelo za ocjenu sukladnosti više ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo objavljuje i obnavlja popis ovlaštenih tijela u »Narodnim novinama«.

(5) Nadzor nad radom i zadovoljavanjem kriterija za tijela iz stavka 1. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(6) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo izvještava Komisiju i ostale države članice o tijelima koja je ovlastilo, prema članku 11. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, za provedbu postupaka prema stavku 1. ovoga članka i identifikacijskim brojevima koje im je dodijelila Komisija, kao i o onima koja više ne zadovoljavaju propisane kriterije. Komisija objavljuje i obnavlja u Službenom listu Europskih zajednica popis prijavljenih tijela zajedno s njihovim identifikacijskim brojevima i ovlastima.

 

Članak 9.

Inspekcijski nadzor nad stavljanjem kotlova i aparata na tržište i u uporabu u nadležnosti je inspekcijskih tijela sukladno s člankom 14. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti u skladu s njihovim djelokrugom.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

(1) Danom primjene ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati na kotlove i aparate iz članaka 1. ovoga Pravilnika slijedeći propisi koji su doneseni i preuzeti na temelju Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, br. 55/96):

– Pravilnik, Generatori topline za grijanje, (kotlovi, peći, kamini, štednjaci), Termini, definicije, klasifikacija opći zahtjevi

– Pravilnik, Generatori topline za grijanje, (nazivne snage)

– Pravilnik, Generatori topline za grijanje, (kotlovi na tekuća i plinovita goriva s ventilatorskim plamenikom), Konstrukcija i zahtjevi kvalitete

(2) Certifikati izdani na temelju propisa iz stavka 1. ovoga članaka prestaju važiti danom isteka njihove valjanosti, a najkasnije do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom.

(3) Za kotlove i aparate iz članaka 1. ovoga Pravilnika koji nisu bili obuhvaćeni propisima iz stavka 1. ovoga članka primjena ovoga Pravilnika obavezna je od 1. srpnja 2006. g.

 

Članak 11.

(1) Do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom ne primjenjuju se: članak 7. stavak 6. i članak 8. stavak 6. ovoga Pravilnika, kao ni oni dijelovi u Pravilniku i Dodacima ovoga Pravilnika koji se odnose na obveze prema Komisiji i državama članicama,

(2) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom umjesto u Pravilniku i njegovim Dodacima danih naziva »Izjava o sukladnosti« upotrebljava se »EZ izjava o sukladnosti«, umjesto »Certifikat o ispitivanju tipa« upotrebljava se »EZ certifikat o ispitivanju tipa«, umjesto naziva »Republika Hrvatska« upotrebljava se naziv »Zajednica«, koji podrazumijeva Europske Zajednice.

(3) Ovlaštenja za atestiranja i ispitivanja izdana na temelju odredaba i propisa koji su vrijedili do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi pod istim uvjetima pod kojima su izdani, za pravne osobe, odnosno laboratorije do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, odnosno do objave u »Narodnim novinama« popisa tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštenih prema odredbama ovoga Pravilnika, a najkasnije do 1. siječnja 2008.

(4) Nadzor nad radom tijela iz stavka 3. ovoga članka provodi ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(5) Do objave u »Narodnim novinama« popisa tijela za ocjenu sukladnosti ovlaštenih prema članku 8. ovoga Pravilnika, sukladnost kotlova i aparata sa zahtjevima ovoga Pravilnika obavljat će tijela iz stavka 3. ovoga članka prema modulima B i C iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(6) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom sukladnost kotlova i aparata sa zahtjevima ovoga Pravilnika provodit će samo tijela za ocjenu sukladnosti prijavljena Europskoj komisiji (Prijavljena tijela).

(7) Označivanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika, od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, obavlja se stavljanjem potvrdbenog znaka sukladno Pravilniku o izgledu i upotrebi potvrdbenog znaka (»Narodne novine« 88/98, 165/98 i 8/99) kojem je pridodan identifikacijski broj tijela koje provodi postupak ocjene sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika.

(8) Nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji ili stupanja na snagu međunarodnog sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda s Europskom unijom, označavanje sukladnosti prema zahtjevima ovoga Pravilnika obavlja se stavljanjem oznake sukladnosti prema obliku danom u točki 1. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

(9) Dokumentacija i oznake o sukladnosti izdane u inozemstvu vrijede u Republici Hrvatskoj, ako zadovoljavaju odredbe članka 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 31. ožujka 2006.

 

Klasa: 018-04/00-01/03

Broj: 526-01-04-543

Zagreb, 1. kolovoza 2005. 

Ministar

Branko Vukelić, v. r.

 

 

DODATAK I.

 

CE OZNAKA SUKLADNOSTI I DODATNE POSEBNE OZNAKE

 

1. CE oznaka sukladnosti

CE oznaka sukladnosti sastoji se od slova »CE« i ima sljedeći oblik:

xx

– ukoliko se CE oznaka smanjuje ili povećava, odnosi dani na priloženom crtežu moraju se poštivati.

– različiti dijelovi CE oznake moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.

2. Ostale posebne oznake

Posebne oznake su:

– posljednje dvije znamenke godine u kojoj je oznaka sukladnosti postavljena.

– oznaka energetske učinkovitosti dodijeljena prema članku 6. ovoga Pravilnika koja se sastoji od sljedećeg simbola:

ê

 

DODATAK II.

 

DODJELA ZNAKA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

Zahtjevi za stupnjeve djelovanja kojima treba udovoljiti pri nazivnom učinu i pri djelomičnom učinu od 0,3 Pn

 

Znak

Zahtjev za stupanj djelovanja pri nazivnom učinu Pn i pri prosječnoj tempera­turi vode u kotlu od 70 0C %

Zahtjev za stupanj djelovanja pri djelomičnom učinu od 0,3 Pn i pri prosječnoj temperaturi vode u kotlu od ≥50 0C %

ê

≥ 84 + 2logPn

≥ 80 + 3logP

êê

≥ 87 + 2logPn

≥ 83 + 3logP

êêê

≥ 90 + 2logPn

≥ 86 + 3logP

êêêê

≥ 93 + 2logPn

≥ 89 + 3logP

 

 

DODATAK III.

 

PREGLED TIPA

 

Modul B: (pregled tipa)

1.         Ovim se modulom opisuje postupak kojim tijelo za ocjenu sukladnosti provjerava i potvrđuje da reprezentativni uzorak pred­viđen za proizvodnju zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

2.         Zahtjev za pregled tipa mora podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj samo jednom tijelu za ocjenu sukladnosti odabranom po vlastitom izboru.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – ime i adresu proizvođača te ime i prezime ovlaštenog predstavnika ako on podnosi zahtjev,

            – pisanu izjavu da takav zahtjev nije upućen niti jednom drugom tijelu za ocjenu sukladnosti,

            – tehničku dokumentaciju opisanu u točki 3.

            Podnosilac mora staviti na raspolaganje tijelu za ocjenu sukladnosti reprezentativni uzorak predmetnog proizvoda (u daljnjem tekstu: tip). U slučaju da to zahtijeva program ispitivanja tijelo za ocjenu sukladnosti može zahtijevati veći broj uzoraka.

3.         Tehnička dokumentacija mora omogućiti ocjenu sukladnosti kotlova i aparata sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Tehnička dokumentacija treba u mjeri koliko je to potrebno za ocjenu sukladnost sadržavati:

            – opis tipa,

            – sklopni crtež, radioničke crteže te sheme sastavnih dijelova, podsklopova, način povezivanja, itd.

            – opise i objašnjenja potrebna za razumijevanje navedenih crteža i shema te načina rada kotlova i aparata,

            – popis norma iz članka 5. ovoga Pravilnika koje su primijenjene u cijelosti ili samo djelomično te opise rješenja kojima se udovoljilo bitnim zahtjevima iz ovoga Pravilnika kada norme iz članka 5. nisu primijenjene,

            – rezultate proračuna konstrukcije, izvršenih ispitivanja, itd.

            – izvještaje ispitivanja,

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora:

4.1.      Provjeriti tehničku dokumentaciju, potvrditi da je tip proizveden u skladu s njom te identificirati sastavne dijelove konstruirane u skladu s odgovarajućim zahtjevima norma iz članka 5. ovoga Pravilnika, kao i one na koje zahtjevi tih norma nisu primijenjeni.

4.2.      Provesti ili dati provesti odgovarajuće preglede i potrebna ispitivanja kako bi utvrdilo da li rješenja koja je proizvođač usvojio zadovoljavaju bitnim zahtjevima u slučajevima kada norme iz članka 5. ovoga Pravilnika nisu primijenjene.

4.3.      Provesti ili dati provesti odgovarajuće preglede i potrebna ispitivanja kako bi utvrdilo da li se, u slučaju kada proizvođač odabere primjenu određenih norma, te norme uistinu primjenjuju.

4.4.      Dogovoriti s podnositeljem mjesto gdje će se izvršiti pregledi i potrebna ispitivanja.

5.         Kada tip zadovoljava odredbama ovoga Pravilnika, tijelo za ocjenu sukladnosti mora podnositelju izdati certifikat o ispitivanju tipa. Certifikat mora biti valjan deset godina nakon čega se može produžiti, mora sadržavati ime i adresu proizvođača, zaključke pregleda i potrebne podatke za identifikaciju odobrenog tipa.

            Popis odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije mora se priložiti certifikatu, a jedan primjerak mora zadržati tijelo za ocjenu sukladnosti.

            U slučaju da tijelo za ocjenu sukladnosti odbije proizvođaču ili njegovom ovlaštenom predstavniku registriranom u Republici Hrvatskoj izdati certifikat o pregledu tipa, ono mora dati detaljne razloge za odbijanje i upute o pravnom lijeku.

6.         Podnosilac mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti kod kojeg se nalazi tehnička dokumentacija koja se odnosi na certifikat o pregledu tipa o svim izmjenama na odobrenom kotlu ili aparatu. U slučaju kada one mogu utjecati na sukladnost s bitnim zahtjevima ovoga Pravilnika ili propisanim uvjetima rada potrebno je provesti dodatno potvrđivanje. Ova se dodatna potvrda izdaje u obliku dodatka izvornom certifikatu o pregledu tipa.

7.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnim inspekcijskim tijelima odgovarajuće informacije o povučenim certifikatima o pregledu tipa te, na zahtjev, i o izdanim certifikatima o pregledu tipa.

8.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora također dostaviti drugim tijelima za ocjenu sukladnosti odgovarajuće informacije o povučenim ili odbijenim certifikatima o pregledu tipa, te na zahtjev kopije izdanih certifikata o pregledu tipa i/ili njihove dodatke.

9.         Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora, uz tehničku dokumentaciju, čuvati primjerke certifikata o pregledu tipa te njihove dodatke deset godina nakon proizvodnje posljednjeg komada predmetnog kotla ili aparata.

            Kada ni proizvođač, a niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je dužan osigurati tehničku dokumentaciju.

 

DODATAK IV.

 

POSTUPCI ZA OCJENU SUKLADNOSTI

 

Modul C (sukladnost s tipom)

1.         Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj osigurava i izjavljuju da su predmetni kotlovi i aparati sukladni s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik na području Republike Hrvatske, mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i izdati pisanu Izjavu o sukladnosti.

2.         Proizvođač mora provesti sve da proces proizvodnje osigura sukladnost s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i zahtjevima za stupanj djelovanja iz ovoga Pravilnika.

3.         Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju čuvati kopiju Izjave o sukladnosti deset godina nakon proizvedenog posljednjeg komada predmetnog proizvoda.

            Kada ni proizvođač a niti njegov ovlašteni predstavnik nisu registrirani u Republici Hrvatskoj, uvoznik je dužan osigurati traženu dokumentaciju.

4.         Tijelo za ocjenu sukladnosti koje je proizvođač odabrao mora obaviti ili dati obaviti preglede proizvoda u nasumice odabranim intervalima. Odgovarajući uzorak gotovih proizvoda koji je tijelo za ocjenu sukladnosti uzelo kod proizvođača pregledava se i provode se ispitivanja, definirana u odgovarajućoj normi ili normama iz članka 5., stavka 2. ovoga Pravilnika, ili se provode jednakovrijedna ispitivanja kako bi se provjerila sukladnost proizvoda sa zahtjevima ovoga Pravilnika. Ukoliko jedan ili više pregledanih uzoraka proizvoda nije sukladan, tijelo za ocjenu sukladnosti mora poduzeti odgovarajuće mjere.

 

Modul D (osiguravanje kvalitete proizvodnje)

1.         Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji zadovoljava obveze iz točke 2. osigurava i izjavljuje da su predmetni aparati sukladni s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa i da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora postaviti oznaku sukladnosti na svaki aparat i dati pisanu Izjavu o sukladnosti. Oznaci sukladnosti mora se pridodati identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor kako je određeno točkom 4.

2.         Proizvođač mora provoditi odobreni sustav kvalitete za proizvodnju, završnu kontrolu i ispitivanja kako je određeno točkom 3. i mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno točkom 4.

3.         Sustav kvalitete

3.1.      Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti odabranom prema vlastitom izboru podnijeti zahtjev za ocjenu sustava kvalitete za predmetne aparate.

            Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne podatke za kategoriju aparata,

            – dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

            – tehničku dokumentaciju za odobren tip i kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2.      Sustav kvalitete mora osigurati sukladnost aparata s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa, te sa zahtjevima iz ovoga Pravilnika.

            Svi elementi sustava kvalitete, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti sustavno i uredno dokumentirani u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti razumijevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

            Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

            – ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave vezano za kvalitetu proizvoda,

            – postupaka proizvodnje i kontrole kvalitete, postupaka osiguranja kvalitete i sustavnih mjera u proizvodnji koje će se koristiti,

            – pregleda i ispitivanja koji će se provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, te učestalosti njihova provođenja,

            – zapise o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju, te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja,

            – načina praćenja postizanja odgovarajuće kvalitete, te učinkovitost sustava kvalitete.

3.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjeve iz točke 3.2. Pretpostavlja se da su elementi sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim normama sukladni zahtjevima iz točke 3.2.

            Najmanje jedan član tima za ocjenu mora imati potrebno iskustvo za ocjenjivanje tehnologija za predmetne aparate. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu prostorima proizvođača.

            Proizvođača se mora obavijestiti o rezultatima pregleda. Obavijest mora sadržavati zaključke provjera i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.      Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete, te da isti bude zadovoljavajući i učinkovit.

            Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene izmjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

            Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda, te obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor u nadležnosti tijela za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha nadzora je provjera da li proizvođač u potpunosti ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.      Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja, te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

            – dokumentaciju sustava kvalitete,

            – zapise vezane za kvalitetu, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci o ispitivanjima, podatke o umjeravanju, te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja za osoblje, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora provoditi periodična ocjenjivanja kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete, te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju.

4.4.      Osim toga, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi provjerilo djelotvornost sustava kvalitete. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti, te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5.         Deset godina nakon proizvodnje posljednjeg komada tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće:

            – dokumentaciju iz druge alineje točke 3.1.,

            – promjene iz točke 3.4.,

            – odluke i izvještaje tijela za ocjenu sukladnosti koje su navedene u točkama 3.4., 4.3. i 4.4.

6.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnim inspekcijskim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete, a na zahtjev i o izdanim odobrenjima za sustav kvalitete.

7.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora također dostaviti drugim tijelima za ocjenu sukladnosti odgovarajuće informacije o povučenim ili izdanim odobrenjima za sustav kvalitete.

 

Modul E (osiguravanje kvalitete proizvoda)

1.         Ovim se modulom opisuje postupak kojim proizvođač koji ispunjava obveze iz točke 2. osigurava i izjavljuje da su kotlovi i aparati u skladu s tipom opisanim u certifikatu o pregledu tipa te da zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika. Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora na svaki proizvod staviti oznaku sukladnosti i dati pisanu Izjavu o sukladnosti. Uz oznaku sukladnosti obavezno se dodaje i identifikacijski broj tijela za ocjenu sukladnosti odgovornog za nadzor kako je određeno u točki 4.

2.         Proizvođač mora provoditi odobren sustav kvalitete proizvodnje za završnu kontrolu i ispitivanja kako je određeno u točki 3. te se mora biti podvrgnut nadzoru kako je određeno u točki 4.

3.         Sustav kvalitete

3.1.      Proizvođač mora podnijeti zahtjev za ocjenu sustava kvalitete tijelu za ocjenu sukladnosti odabranom po vlastitom izboru. Zahtjev mora sadržavati:

            – sve potrebne podatke o predmetnim kotlovima i aparatima

            – dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete

            – tehničku dokumentaciju za odobreni tip te kopiju certifikata o pregledu tipa.

3.2.      U okviru sustava kvalitete mora se provjeriti svaki kotao ili aparat te se moraju provesti odgovarajuća ispitivanja kako je utvrđeno u odgovarajućim normama navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika, ili istovrijedna ispitivanja.

            Svi elementi sustava kvalitete, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač moraju biti sustavno i uredno dokumentirani u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora osigurati razumjevanje programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa o kvaliteti.

            Posebno mora sadržavati odgovarajući opis:

            – ciljeva kvalitete te organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda

            – pregleda i ispitivanja koji će se provesti nakon proizvodnje

            – načina praćenja učinkovitosti sustava kvalitete

            – zapisa o kvaliteti, kao što su izvještaji o kontroli i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju te izvještaji koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja itd.

3.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti sustav kvalitete kako bi utvrdilo zadovoljava li zahtjevima iz točke 3.2. Pretpostavlja se da su elementi sustava kvalitete koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim normama sukladni sa zahtjevima iz točke 3.2.

            Najmanje jedan član tima za ocjenjivanje mora imati iskustva u ocjenjivanju tehnologija za predmetne kotlove i aparate. Postupak ocjenjivanja mora uključivati inspekcijsku posjetu prostorima proizvođača.

            Proizvođača se mora obavijestiti o rezultatima pregleda. Obavijest mora sadržavati zaključke pregleda i obrazloženu odluku o ocjeni.

3.4.      Proizvođač se obvezuje da će ispuniti obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete te osigurati da bude zadovoljavajući i učinkovit.

            Proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora obavijestiti tijelo za ocjenu sukladnosti koje je odobrilo sustav kvalitete o bilo kakvim promjenama koje namjerava izvršiti na sustavu kvalitete.

            Tijelo za ocjenu sukladnosti mora ocijeniti predložene promjene i odlučiti hoće li izmijenjeni sustav kvalitete i dalje zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.2. ili je potrebno ponovno izvršiti postupak ocjenjivanja.

            Svoju odluku mora dostaviti proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke ispitivanja te obrazloženu odluku o ocjeni.

4.         Nadzor u nadležnosti tijela za ocjenu sukladnosti

4.1.      Svrha je nadzora provjera izvršava li proizvođač pravilno obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2.      Proizvođač mora tijelu za ocjenu sukladnosti u svrhu inspekcije dozvoliti pristup mjestima proizvodnje, kontrole, ispitivanja i skladištenja te pružiti sve potrebne informacije, a posebno:

            – dokumentaciju sustava kvalitete

            – tehničku dokumentaciju

            – zapise vezane za kvalitetu, kao što su izvještaji o kontroli i podaci o ispitivanjima, podaci o umjeravanju te izvještaje koji se odnose na kvalifikacije i odobrenja određenog osoblja, itd.

4.3.      Tijelo za ocjenu sukladnosti mora provoditi periodično ocjenjivanje kako bi bilo sigurno da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te mora proizvođaču dostaviti izvještaj o ocjenjivanju.

            Učestalost periodičnih ocjenjivanja mora biti takva da se svake tri godine u cijelosti provede ponovni postupak.

4.4.      Pored toga, tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno posjetiti proizvođača. Za vrijeme takvih posjeta, ako je potrebno, tijelo za ocjenu sukladnosti može provesti ili dati provesti ispitivanja kako bi potvrdilo djelotvornost sustava kvalitete. Tijelo za ocjenu sukladnosti mora proizvođaču dostaviti izvještaj o posjeti te izvještaj o ispitivanju ako je ono provedeno.

5.         Deset godina nakon proizvodnje posljednjeg komada tlačne opreme, proizvođač mora moći staviti na raspolaganje sljedeće:

            – dokumentaciju iz treće alineje točke 3.1.,

            – promjene iz točke 3.4.,

            – odluke i izvještaje tijela za ocjenu sukladnosti koje su navedene u točkama 3.4., 4.3. i 4.4.

6.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora dostaviti ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i nadležnim inspekcijskim tijelima odgovarajuće informacije koje se odnose na povučena odobrenja za sustav kvalitete, a na zahtjev i o izdanim odobrenjima za sustav kvalitete.

7.         Tijelo za ocjenu sukladnosti mora također dostaviti drugim tijelima za ocjenu sukladnosti odgovarajuće informacije o povučenim ili izdanim odobrenjima za sustav kvalitete.

 

DODATAK V.

 

MINIMALNI KRITERIJI KOJE JE POTREBNO ZADOVOLJITI PRI OVLAŠĆIVANJU TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI

1.         Tijelo, odgovorna osoba i osoblje odgovorno za provođenje postupaka ocjenjivanja i ovjere ne mogu biti konstruktor, proizvođač, dobavljač, montažer ili korisnik kotlova i aparata nad kojima to tijelo vrši inspekciju, a niti ovlašteni predstavnik tih strana. Oni ne smiju biti izravno uključeni u konstrukciju, izradu, marketing ili održavanje kotlova i aparata, a niti mogu predstavljati strane koje su uključene u te aktivnosti. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih informacija između proizvođača kotlova i aparata i tijela za ocjenu sukladnosti.

2.         Tijelo i njegovo osoblje moraju provoditi postupke ocjenjivanja i ovjere s najvećim stupnjem profesionalnog pristupa i stručne odgovornosti te ne smiju biti pod pritiskom ili utjecajem, posebno ne financijskim, od strane osoba ili grupa u čijem su interesu rezultati inspekcije, a što bi moglo utjecati na njihov sud ili rezultate ovjere.

3.         Tijelo mora raspolagati potrebnim osobljem i posjedovati potrebne prostore kako bi bilo u mogućnosti pravilno izvršiti zadatke tehničke i administrativne prirode vezano za inspekcije i nadzor te također mora imati pristup opremi potrebnoj za provedbu postupaka i ovjeru.

4.         Osoblje odgovorno za inspekciju mora imati sljedeće:

            – odgovarajuće stručno i profesionalno obrazovanje,

            – adekvatno poznavanje zahtjeva inspekcija koje izvršava te iskustvo na tom području,

            – sposobnost potrebnu za izdavanje certifikata, zapisa i izvještaja koji pokazuju da je inspekcija provedena.

5.         Nepristranost osoblja zaduženog za inspekciju mora biti zajamčena. Njihova naknada ne smije ovisiti o broju provedenih inspekcija, a niti o dobivenim rezultatima.

6.         Tijelo mora sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti osim ako njegovu odgovornost ne preuzme država u skladu s nacionalnim zakonom ili ako sama država nije izravno odgovorna za inspekcije.

7.         Osoblje tijela mora poštivati tajnost informacija koje dobije prilikom izvršavanja zadataka (osim prema nadležnim administrativnim tijelima države u kojoj se odvijaju njihove aktivnosti) u okviru ovog Pravilnika ili bilo koje odredbe nacionalnog zakona koja mu omogućuje djelovanje.