Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata

NN 136/2005 (16.11.2005.), Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2549

Temeljem članka 109.b. st. 3. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01 i 100/04) i uz prethodno pribavljeno mišljenje županijskih sudova, donosim:

PRAVILNIK

O POLAGANJU POSEBNOG STRUČNOG ISPITA I IMENOVANJU OVLAŠTENIH ZEMLJIŠNO- KNJIŽNIH REFERENATA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Pravilnikom o polaganju posebnog stručnog ispita i imenova­nju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata (u daljnjem tekstu: Pra­vilnik) uređuje se sadržaj programa i način polaganja posebnog stručnog ispita (u daljnjem tekstu: stručni ispit), sastav i rad ispitnog povjerenstva, te pobliže određuje postupak imenovanja ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata.

 

Članak 2.

Polaganju posebnog stručnog ispita mogu pristupiti prema ovom Pravilniku osobe koje ispunjavaju uvjete više školske spreme društvenog ili geodetskog smjera s 5 godina radnog staža na poslovi­ma zemljišnoknjižnog službenika ili srednje stručne spreme društvenog ili geodetskog smjera s 10 godina radnog staža na poslovima zemljišnoknjižnog referenta.

 

II. PROGRAM POSEBNOG STRUČNOG ISPITA

 

Članak 3.

Posebni stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta polaže se provjerom znanja iz materije sadržane u nastavnim odred­bama ovog Pravilnika, a sastoji se od pisanog i usmenog dijela ispita.

 

Članak 4.

Posebni stručni ispit polaže se iz sljedećih ispitnih predmeta:

1. Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina;

2. Stvarna prava na nekretninama;

3. Pravna uređenja na nekretninama;

4. Postupovni propisi.

 

Članak 5.

Ispitni predmet »Zemljišnoknjižno pravo i katastar nekretnina« obuhvaća poznavanje pravne materije iz slijedećih pravnih izvora:

1. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 37/99, 73/00, 114/01, 100/04);

2. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova – Zemljišnoknjižni poslovnik (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05);

3. Sudski poslovnik (NN 80/97, 20/98, 118/01, 49/03) i to odredbe čl. 76-81, čl. 82-94, čl. 102-104, čl. 105-123, čl. 131-150, čl. 151-163, čl. 164-171, čl. 212-218, čl. 245-254.;

4. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 28/99) i to odredbe čl. 1-10, čl. 18-31, čl. 54-65, čl. 67-77, čl. 79-86, čl. 103-112.

 

Članak 6.

Ispitni predmet »Stvarna prava na nekretninama« obuhvaća poznavanje vlasničkopravne materije i drugih stvarnih prava iz slj­e­dećih pravnih izvora:

1. Ustav Republike Hrvatske (NN 41/01) i to čl. 3, 48-50;

2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 58/97, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01), i to u cijelosti.

 

Članak 7.

Ispitni predmet »Posebna pravna uređenja na nekretninama« obuhvaća osnovna poznavanja vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o građenju (NN 52/99, 75/99, 117/01, 47/03, 175/03) i to čl. 141;

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94 i 68/98), i to lokacijska dozvola čl. 34-40, mjere za provođenje čl. 41-45., i (NN 100/04) čl. 20, 21, 23;

3. Zakon o šumama (NN 52/90), i to opće odredbe čl.1-7, gospodarenje šumama čl. 8, čl. 13-20, čl. 34-37, imovinski odnosi čl. 55-63, čl. 64-70;

4. Zakon o vodama (NN107/95), čl. 58, čl. 60-68, čl. 207;

5. Zakon o javnim cestama (NN100/96, 76/98, 27/01, 180/04) čl. 2, 3 i 26;

6. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03), i to opće odredbe čl. 1. i 3, obavljanje djelatnosti čl. 4-15, prijelazne odredbe čl. 41;

7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02), čl. 17, čl. 22;

8. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03), čl. 3, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 38, 86, 88, 89, 118;

9. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 8/04), čl. 6. i 9;

10. Zakon o komasaciji (NN 10/79, 21/84, 5/87) u cijelosti;

11. Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00), i to osnovne odredbe čl. 1-8, postupak izvlaštenja čl. 17-31, prijelazne odredbe čl. 47-48;

12. Zakon o privatizaciji (NN 21/96, 71/97, 73/00), i to čl. 41, čl. 42 i čl. 47;

13.Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 92/99) u cijelosti;

14. Zakon o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 26/93, 48/93., 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02);

15. Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (NN 36/91);

16. Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03) i to čl. 1-20, čl. 26-29, čl. 102-121, čl. 226-233;

17. Obiteljski zakon (NN116/03, 17/04, 136/04) i to čl. 159, 168, 171, 178, 181, 184, 186, 261;

18. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) i to čl. 5, 18, čl. 41-56, čl. 91-93, čl. 142, čl. 241-242, čl. 375, 426, 612;

19. Zakon o zadrugama (NN 36/95, 67/01 i 12/02);

20. Zakon o koncesijama (NN 89/92) čl. 1-3, čl. 7, 8;

21. Zakon o obveznim odnosima (NN 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 112/99, 35/05) i to: osnovna načela čl. 1-15, sudionici obvezno pravnih odnosa čl. 16-19, nastanak obveze čl. 20, vrste obveza čl. 21-64, učinci obveza čl. 65-79, promjene u obvezno pravnim odnosima čl. 80-159, prestanak obveza čl. 160-246, ugovorni obvezni odnosi – opće odredbe čl. 247-375, ugovor o kupoprodaji čl. 376-473, ugovor o zakupu čl. 519-549, ugovor o najmu čl. 550-578, ugovor o doživotnom uzdržavanju čl. 579-585, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju čl. 586-589, ugovor o građenju čl. 620-636, ugovor o ortaštvu, čl. 637-660, vrijednosni papiri čl. 1135-1162;

22. Zakon o zaštiti prirode (NN 30/94, 72/94, 107/03, 162/03, 70/05) i to zaštićeni dijelovi prirode čl. 3-12;

23. Zakon o udrugama (NN 88/01) i to osnovne odredbe čl. 1-9, imovina čl. 22-25, prijelazne odredbe čl. 43.;

24. Zakon o slobodnim zonama (NN 44/96) i to opće odredbe čl. 1-4, osnivanje čl. 5, 9, 12-13, 14-20;

25. Zakon o područjima od posebne državne skrbi (NN 20/03) i to temeljne odredbe čl.1-7, prijelazne odredbe 23-38;

26. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (107/00, 24/01, 22/05) i to čl. 10;

27. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 157/03), i to čl. 1-7, čl. 27-34;

28. Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 44/04 i 147/03) i to opće odredbe čl. 1-13, samoupravni djelokrug čl. 18-23, imovina čl. 67.

 

Članak 8.

Ispitni predmet »Postupovni propisi« obuhvaća osnovna poznavanja propisa iz područja pravosuđa kao i postupovne odredbe iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03) i to stranke i njihovi zakonski zastupnici čl. 77-86. i 88, opunomoćenici čl. 89-101, dostava pismena i razmatranje spisa čl. 133-150, postupanje po žalbi i pravni lijekovi;

2. Zakon o upravnom postupku (NN 53/91) i to odredbe o nadležnosti, pravni lijekovi;

3. Zakon o upravnim sporovima (NN 53/91, 9/92, 77/92), osnovna načela, odluke suda;

4. Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94) i to osnovne odredbe čl. 1-12, opća službena dužnost čl. 33-37, javnobilježnička isprava čl. 43-49, posebne odredbe o ovlastima čl. 53-60, čl. 62, 65, 67, sadržaj javnobilježničkog akta čl. 69-90, propisi o sudskim postupcima čl. 92-105, izdavanje isprave od strane suda čl. 118-121;

5. Zakon o sudovima (NN 3/94, 100/96, 131/97, 129/00), i to opće odredbe čl. 2-6, ustroj i nadležnost čl. 13-15 i čl. 19.; 6. Zakon o državnom odvjetništvu (NN 51/01), i to odredbe o ustroju i nadležnosti;

7. Zakon o sudskim pristojbama (NN 26/03), i to opće odredbe čl. 1-10, oslobađanje čl. 11-19, naplata čl. 37-42, vraćanje pristojbe čl. 43-46;

8. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94) i to temeljne odredbe čl. 1-17, odvjetnički uredi čl. 22-36;

9. Ovršni zakon (NN 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04, 88/05) i to osnovne odredbe čl. 1-19, ovršna i vjerodostojna isprava čl. 20-33, predlaganje i određivanje ovrhe čl. 34-45, pravni lijekovi čl. 46-54, ovrha na nekretninama čl. 74-125, posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba čl. 201-216, osiguranje - opće odredbe čl. 253-256, osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama čl. 257-260, osiguranje na temelju sporazuma stranaka čl. 261-272, osiguranje prijenosom vlasništva čl. 273-278, prethodne mjere čl. 283-291, privremene mjere čl. 292-307;

10. Stečajni zakon (NN 44/96, 161/98, 29/99, 129/00 i 123/03);

11. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (NN 53/91, 88/01);

12. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (NN 53/91).

 

Članak 9.

Pravni izvori sadržani u članku 5. do članka 8. ovog Pravilnika obuhvaćaju i sve izmjene i dopune, kao i nove propise iz naznačenih pravnih područja donesenih nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

III. POSTUPOVNE ODREDBE

 

Članak 10.

Stručni ispit iz ovog Pravilnika polaže se u Ministarstvu pravosuđa.

 

1. Državno ispitno povjerenstvo

 

Članak 11.

Stručni ispit polaže se pred Državnim ispitnim povjerenstvom.

Sjedište Državnog ispitnog povjerenstva je u Ministarstvu pravosuđa.

 

Članak 12.

Polaganje stručnog ispita obavlja se u sjedištu Državnog ispitnog povjerenstva.

 

2. Podnošenje prijave

 

Članak 13.

Polaganju posebnog stručnog ispita prema ovom Pravilniku mogu pristupiti zemljišnoknjižni referenti koji ispunjavaju uvjete za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta i kojima je izdana ovlast za postupanje i donošenje rješenja u zemljišnoknjižnom postupku i to u roku od 2 godine od dana izdavanja ovlasti.

Osoba koja polaže stručni ispit dužna je podnijeti prijavu za polaganje toga ispita najkasnije trideset dana prije roka koji je označila kao datum za polaganje ispita.

Prijava iz stavka I. ovoga članka podnosi se predsjedniku suda u kojem je podnositelj prijave zaposlen.

Predsjednik suda ovjerava podatke unesene u prijavu i prijavu s ovjerenim prijepisima isprava kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, dostavlja bez odgode, Ministarstvu pravosuđa.

 

Članak 14.

Osobe kojima nisu izdane ovlasti iz čl. 13. st. 1. ovog Pravilnika mogu pristupiti polaganju posebnog stručnog ispita za ovlaštene zemljišnoknjižne referente ukoliko ispunjavaju uvjete iz čl. 109. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama.

Prijava za polaganje posebnog stručnog ispita podnosi se izravno Ministarstvu pravosuđa i uz naznaku da se radi o prijavi za polaganje ispita ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokaze o ispunjenim uvjetima za pristupanje ispitu.

 

Članak 15.

Ministarstvo pravosuđa dužno je osigurati polaganje stručnog ispita u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijave.

 

Članak 16.

Kad Ministarstvo pravosuđa zaprimi prijavu, utvrđuje ispunjava li osoba koja je podnijela prijavu uvjete za polaganje stručnog ispita i o tome donosi posebno rješenje.

Obavijest o datumu polaganja stručnog ispita dostavlja se osobi koja je podnijela prijavu najmanje 15 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

 

Članak 17.

Osoba koja je podnijela prijavu može odgoditi polaganje stručnog ispita, ali je o tome dužna izvijestiti Ministarstvo pravosuđa najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

U slučaju iz prethodnog stavka smatrat će se da osoba ispit nije niti polagala.

Osoba koja je pristupila polaganju stručnog ispita i tijekom njegova trajanja odustala od njegovog polaganja, smatrat će se da ga nije položila.

Ako osoba iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja ispita Državno ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovoj odgodi.

 

Članak 18.

Troškove prvog polaganja stručnog ispita osobe koja je zaposlena u sudu snosi sud, a pod prvim polaganjem ispita smatra se i popravni ispit.

Troškove polaganja stručnog ispita za osobe koje nisu zaposlene u pravosudnim tijelima, kao i osobe koje nisu položile ispit, snose te osobe.

Dokaz o plaćanju troškova stručnog ispita dužan je ispitnom povjerenstvu predočiti kandidat koji je pristupio polaganju ispita najkasnije neposredno prije pristupanja ispitu.

 

3. Polaganje ispita

 

Članak 19.

Stručni ispit polaže se pismeno i usmeno.

 

Članak 20.

Pismenu zadaću u okviru stručnog ispita, sukladno ovom programu određuje Državno ispitno povjerenstvo neposredno prije početka ispita.

Izrada pismene zadaće traje do 4 sata.

Pismena zadaća sastoji se od izrade jednog ili više zemljišnoknjižnih rješenja s pratećim radnjama do pravomoćnosti rješenja, a temelji se na odgovarajućem prijedlogu i ispravama koji predstavljaju osnovu za izradu pisane zadaće.

 

Članak 21.

Usmeni dio ispita obavlja se na način koji omogućava utvrđivanje stvarne osposobljenosti za obavljanje poslova za koji se vrši provjera, a sastoji se od provjere znanja iz predmeta utvrđenih člankom 4. ovog Pravilnika.

 

Članak 22.

O polaganju ispita sastavlja se zapisnik, u koji se unose podaci u svezi sa sadržajem i načinom provođenja ispita, kao i zapažanja od značenja za ocjenu pokazanog znanja osobe koja polaže stručni ispit.

 

Članak 23.

Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Ocjenu »položio« dobiva osoba koja je polagala stručni ispit i za koju je na temelju rezultata pismene zadaće i usmenih odgovora iz svih predmeta, Državno ispitno povjerenstvo zaključilo da ta osoba može uspješno obavljati zadaće i poslove za koji se osposobljava, odnosno koje treba obavljati.

Državno ispitno povjerenstvo odluku donosi nakon provedenog ispita većinom glasova svih članova.

 

Članak 24.

Osoba koja je polagala stručni ispit i nije položila jedan od predmeta, upućuje se na popravak, kojemu je dužna pristupiti u roku od tri mjeseca od dana prvog polaganja, a u protivnom će se smatrati da ispit »nije položila«.

 

Članak 25.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na odgodu ili odustanak od polaganja stručnog ispita odnose se i na popravak kojemu je osoba bila dužna pristupiti.

 

Članak 26.

Osoba koja nije položila stručni ispit može pristupiti ponovnom polaganju ispita najranije istekom tri mjeseca od dana kada je bezuspješno polagala stručni ispit.

Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita podnosi se na način i u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

 

Članak 27.

Osoba koja je započela polaganje stručnog ispita može nastaviti njegovo polaganje najkasnije u roku od dva mjeseca od dana odgode.

U opravdanim slučajevima Državno ispitno povjerenstvo može rok iz prethodnog stavka produžiti za mjesec dana.

Ako osoba koja je započela polaganje stručnog ispita ne pristupi ispitu ili ne nastavi polaganje ispita u rokovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatrat će se da ispit nije položila.

 

Članak 28.

Osobi koja je položila stručni ispit Ministarstvo pravosuđa izdaje potvrdu i svjedodžbu o položenom stručnom ispitu.

Svjedodžbu potpisuje predsjednik Državnog ispitnog povjerenstva.

Primjerak potvrde o položenom stručnom ispitu dostavlja se po službenoj dužnosti i pravosudnom tijelu u kojem je osoba koja je položila stručni ispit zaposlena.

 

Članak 29.

Službena evidencija o položenim stručnim ispitima vodi se pri Ministarstvu pravosuđa sukladno propisima o vođenju službene evidencije.

Prijave za polaganje stručnog ispita, zapisnik o polaganju stručnog ispita, potvrde i svjedodžbe o položenom stručnom ispitu vode se na propisanim obrascima sukladno Pravilniku o sudskim službenicima (NN 55/01).

 

Članak 30.

Državno ispitno povjerenstvo sastoji se od Predsjednika i određenog broja članova koje imenuje čelnik Ministarstva pravosuđa.

Za zakoniti rad Državnog ispitnog povjerenstva odgovoran je Predsjednik povjerenstva.

Predsjednik i članovi Državnog ispitnog povjerenstva imenuju se iz redova osoba koje imaju visoku stručnu spremu i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima ispitne materije.

Predsjednik i članovi Državnog ispitnog povjerenstva moraju imati položen pravosudni ispit i ispunjavati uvjete za Višeg upravnog savjetnika odnosno Upravnog savjetnika prema odredbama Zakona o sudovima.

Izuzetno za ispitni predmet iz područja »Zemljišnoknjižnog prava«, za člana Državnog ispitnog povjerenstva može se imenovati i ovlašteni zemljišnoknjižni referent s odgovarajućim radnim iskustvom na poslovima te ispitne materije.

 

Članak 31.

Stručne ispite iz ovog Pravilnika provode Ispitna povjerenstva u sastavu od tri člana, od kojih je jedan član Predsjednik povjerenstva.

Broj Ispitnih povjerenstava prema ukazanoj potrebi određuje čelnik Ministarstva pravosuđa iz sastava Državnog ispitnog povjerenstva.

Za zakonito provođenje stručnog ispita i za zakonit rad Ispitnog povjerenstva odgovoran je Predsjednik povjerenstva.

 

Članak 32.

Upravno stručne poslove Državnog ispitnog povjerenstva obavlja Tajnik povjerenstva kojeg imenuje čelnik Ministarstva pravosuđa.

 

Članak 33.

Tajnik Državnog ispitnog povjerenstva dužan je prije početka stručnog ispita utvrditi identitet osobe koja je pristupila polaganju ispita, upoznati ispitanika s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita, uručiti ispitaniku pisane materijale teksta pismene zadaće, te voditi skrb o urednom tijeku ispita.

Tajnik Državnog ispitnog povjerenstva prisustvuje usmenom dijelu stručnog ispita, a nakon završetka ispita vrši stručnu obradu predmeta za svakog kandidata te obavlja tehničke poslove izrade i dostave potvrde i svjedodžbe za svaki pojedinačni predmet.

 

Članak 34.

Predsjednik, članovi i tajnik Državnog ispitnog povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u povjerenstvu.

Visinu nagrade određuje čelnik Ministarstva pravosuđa.

 

IV. POSTUPAK IMENOVANJA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH REFERENATA

 

Članak 35.

Ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta sukladno zakonu imenuje predsjednik neposredno višeg suda na prijedlog predsjednika zemljišnoknjižnog suda, u postupku i na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu koji je u roku iz čl. 8. st. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 100/04), položio poseban stručni ispit za ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta i koji je prema ocjeni predsjednika zemljišnoknjiž­nog suda uspješno obavljao poslove iz stavka 2. istog članka, može se na prijedlog predsjednika tog suda, izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta na vrijeme od 5 godina.

Prijedlog se podnosi predsjedniku neposredno višeg suda u roku od trideset dana od dana dostave službene potvrde da je zemljišnoknjižni referent s posebnim ovlastima položio posebni stručni ispit, a prijedlogu prileže ocjena o uspješnosti obavljanja poslova, kao i drugi relevantni pokazatelji opravdanosti prijedloga.

 

Članak 36.

Predsjednik neposredno višeg suda nakon ocjene da je prijedlog predsjednika zemljišnoknjižnog suda osnovan, u daljnjem roku od trideset dana donosi rješenje kojim se predloženom zemljišnoknjižnom referentu izdaje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta.

Nakon isteka navedenog roka od 5 godina, u istoj proceduri i rokovima iz čl. 35. i čl. 36. st. 1. ovog Pravilnika, predsjednik neposredno višeg suda donosi rješenje kojim se ovlaštenom sudskom službeniku povjerava trajno obavljanje poslova u zemljišnoknjižnom postupku.

 

Članak 37.

Ukoliko predsjednik neposredno višeg suda smatra da ne postoje razlozi za izdavanje posebnih ovlasti predloženom zemljišnoknjižnom referentu, o tome izdaje obrazloženi zaključak protiv kojeg je dopuštena posebna žalba Ministarstvu pravosuđa.

Zaključak iz prethodnog stavka dostavlja se predsjedniku zemljišnoknjižnog suda i zemljišnoknjižnom službeniku na kojeg se zaključak odnosi.

 

Članak 38.

Po odobrenom ili upražnjenom radnom mjestu ovlaštenog zemljišnoknjižnog referenta postupak imenovanja za osobe kojima nisu izdane posebne ovlasti iz čl. 13. st. 1 ovog Pravilnika vrši se uz odgovarajuću primjenu čl. 35-37. ovog Pravilnika.

 

Članak 39.

Izdana rješenja i zaključci vode se kao službena evidencija u zemljišnoknjižnom sudu i neposredno višem sudu, i predstavljaju poslove sudske uprave.

 

Članak 40.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 932-01/04-01/274

Urbroj: 514-03-02/5-05-1

Zagreb, 3. kolovoza 2005.

Ministrica

Vesna Škare Ožbolt, v. r.