Pravilnik o športskom ribolovu na moru

NN 137/2005 (21.11.2005.), Pravilnik o športskom ribolovu na moru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2570

Na temelju članka 7., članka 31., članka 33., članka 35.c i članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94, 57/96, 46/97 – pročišćeni tekst i 48/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ŠPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– način obavljanja športskog ribolova na moru;

– način, vrste i količine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju športskog ribolova na moru;

– visina naknade za obavljanje športskog ribolova na moru;

– obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru.

 

Članak 2.

Športski ribolov na moru smije se obavljati uz uporabu sljedećih vrsta i količina ribolovnih alata i opreme:

1. odmet,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

2. kančenica,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančenici;

3. povlačni povraz ili panula,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i

4. podvodna puška,

ukupno do dva (2) komada.

 

Članak 3.

(1) Športski ribolov na moru podvodnom puškom (u tekstu koji slijedi: podvodni ribolov) smije se obavljati isključivo danju, od izlaska do zalaska sunca.

(2) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka zabranjen je uz uporabu naprava pomoću kojih je osobi koja roni omogućeno disanje pod morem (ronilačkih aparata), te uporaba ronilica ili sličnih naprava.

(3) Pod zabranom iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se držanje navedenih naprava u plovilu kojim se obavlja ribolov.

(4) U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ronioca plovilom.

(5) Za vrijeme obavljanja podvodnog ribolova obvezatna je uporaba signalne plutače minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom spojena na pojas s olovnicama ili tijelo ronioca.

(6) Pod podvodnom puškom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se probodni ribolovni alat namijenjen za podvodni ribolov koji djeluje tako da izbacuje strjelicu, harpun ili osti djelovanjem mehaničke sile (elastične trake, opruge i sl.) odnosno plina pod tlakom.

(7) U podvodnom ribolovu dopuštena je uporaba baterijske svjetiljke.

 

Članak 4.

(1) U športskom ribolovu ovlaštenici dozvola ne smiju loviti TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone), osim za vrijeme natjecanja u športskom ribolovu.

(2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu obvezan je, u roku od tri (3) dana nakon završetka natjecanja, dostaviti Ministarstvu pismeno izvješće o ulovu tune, igluna ili iglana s podacima o vrsti, broju i težini ulovljenih primjeraka navedenih riba.

 

Članak 5.

(1) Dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se:

1. – za jedan (1) dan;

2. – za tri (3) dana;

3. – za sedam (7) dana;

4. – za trideset (30) dana ili

5. – za tekuću kalendarsku godinu (godišnje dozvole).

(2) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo).

(3) Dozvole prodaje nacionalni savez za športski ribolov na moru Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi Savez) hrvatskim ili stranim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su članovi Saveza po cijeni otisnutoj na dozvoli.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka Savez može prodati dozvole za jedan, tri, sedam ili trideset dana (dnevne i višednevne dozvole) stranim državljanima koji imaju člansku iskaznicu Saveza Republike Hrvatske ili druge države.

(4) Dozvola vrijedi samo uz predočenje članske iskaznice Saveza Republike Hrvatske ili druge države.

 

Članak 6.

(1) Visina naknade za dozvole navedene u članku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se u iznosu od:

– 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

– 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

– 300,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

– 700,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana;

– 10,00 kuna za godišnju dozvolu za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: HRVI);

– 10,00 kuna za godišnju dozvolu za osobe do 18 godina života;

- 350,00 kuna za godišnju dozvolu za osobe od 19 do 59 godina života i

– 60,00 kuna za godišnju dozvolu za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života.

(2) Starost osoba koja je navedena u ovom Pravilniku određuje se na način da se uzima u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određene godine života.

(3) Ovlaštenici godišnjih dozvola pored ribolovnih alata i opreme navedenih u članku 2. ovoga Pravilnika, smiju rabiti i sljedeće vrste i količine ribolovnih alata i opreme:

1. stajaći pridneni parangal,

jedan ili više njih s ukupno do najviše 100 (sto) udica;

2. povraz s kukom za lov glavonožaca,

ukupno do dva (2) komada;

3. osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete,

ukupno do najviše dva (2) komada;

4. naprava (trapula) za lov velikog crva,

ukupno do dva (2) komada i

5 umjetnu rasvjetu (feral),

jedan komad jačine do najviše 400 kandela (CD).

 

Članak 7.

(1) Savezu pripada naknada od 40% cijene istaknute na dozvoli za svaku prodanu dozvolu.

(2) Novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola Savez uplaćuje jednom mjesečno u Državni proračun, umanjen za iznos naknade.

(3) Savez je dužan Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva podnositi u mjesecima travnju, srpnju, listopadu i siječnju tromjesečna izvješća o prodanim dozvolama i uplatama u Državni proračun za proteklo razdoblje.

(4) Naknada koja pripada Savezu raspoređuje se tako da:

1. 60% sredstava pripada Savezu na ime troškova distribucije i prodaje dozvola te za promoviranje rekreacijsko–športskog ribolova, podvodnih aktivnosti i edukaciju;

2. 40% sredstava utroši Savez, putem javnih natječaja, isključivo za financiranje ili sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja mora, zaštitu ribljih staništa, obnovu populacije ugroženih i nestalih ribljih vrsta u dijelovima mora te za promoviranje rekreacijsko–športskog ribolova, podvodnih aktivnosti i edukaciju, uz suglasnost Ministarstva.

 

Članak 8.

(1) Prijedlog tema za projekte iz članka 7., stavka 4., točke 2. ovoga Pravilnika, Savez je dužan dostaviti Ministarstvu do 10. svibnja i 10. kolovoza tekuće godine uz podatak o prikupljenim sredstvima te raspodjeli na pojedine teme.

(2) Ministarstvo u dogovoru sa Savezom vrši odabir tema i izdaje suglasnost za objavu javnog natječaja po prihvaćenim temama.

(3) Javni natječaj za projekte po prihvaćenim temama provodi se u dva navrata (u lipnju, odnosno rujnu tekuće godine), a Ministarstvo i Savez mogu dogovorno odlučiti da se provede jedan natječaj, ali najkasnije u rujnu tekuće godine.

(4) Odabir dostavljenih projekata obavlja Savez koji prijedlog odabranih projekata dostavlja Ministarstvu radi izdavanja suglasnosti, te s odabranim izvršiteljima projekata sklapa ugovore.

(5) Sredstva prikupljena u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca Savez zadržava na svom računu te se ista priključuju sredstvima iste namjene u idućoj godini.

 

Članak 9.

Datumi upisani u dozvolama označavaju početak i završetak prava obavljanja športskog ribolova:

– od 00.00 sati do 24.00 sata kod dozvola za jedan dan;

– od 00.00 sati prvog datuma (početak ribolova) do 24.00 sata zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola: za tri dana, za sedam dana i za trideset dana i

– od 00.00 sati 1. siječnja (početak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.

 

Članak 10.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleđine dimenzija 14 × 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je na dvije stranice, dimenzija 7 × 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice označene brojevima 1 i 3, a na poleđini su stranice označene brojevima 2 i 4.

 

Članak 11.

Na obrascu svih vrsta dozvola na stranicama 1 i 3 od vrha prema dnu otisnut je tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv Ministarstva;

– naziv dozvole;

– tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole i

– napomene da dozvola vrijedi uz člansku iskaznicu Saveza Republike Hrvatske ili druge države.

 

Članak 12.

(1) Na obrascu svih vrsta dnevnih i višednevnih dozvola na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je šest vodoravnih crta i pravokutnik u kojem je mjesto za pečat i potpis prodavača i napomenu.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– državljanstvo ovlaštenika;

– prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj);

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

(3) U desnom pravokutniku na stranici 2 otisnuta je napomena da dozvola ne vrijedi za podvodni ribolov za osobe mlađe od 16 godina.

 

Članak 13.

(1) Na obrascu svih vrsta godišnjih dozvola na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je pet vodoravnih crta i pravokutnik u kojem je mjesto za pečat i potpis prodavača te napomenu.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– adresa ovlaštenika (mjesto, ulica i kućni broj);

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

(3) U desnom pravokutniku dozvole za osobe do 18 godina života na stranici 2 otisnuta je napomena da dozvola ne vrijedi za podvodni ribolov za osobe mlađe od 16 godina.

 

Članak 14.

(1) Središnja evidencija prodanih dozvola vodi se u Savezu.

(2) Osoba koja prodaje dozvolu na obrazac dozvole upisuje podatke ovlaštenika. Jedan dio obrasca dozvole pripada ovlašteniku a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta pohranjuje se u Savezu do isteka sljedeće kalendarske godine.

(3) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisaćim strojem ili rukom tiskanim slovima.

(4) Dio popunjenog obrasca dozvole, koji se izdaje ovlašteniku, mora biti plastificiran-laminiran.

 

Članak 15.

(1) Obrasci dnevnih i višednevnih dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru tiskaju se na narančastom kartonu.

(2) Obrasci godišnjih dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru tiskaju se na tamnožutom kartonu.

(3) Izgled i sadržaj obrazaca dozvola tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilozi 1. i 2.).

 

Članak 16.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obavljanju športskog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova s kukom za lov glavonožaca.

(2) U športskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo s ugrađenim staklom na dnu ili druge naprave pomoću kojih je moguće gledati pod vodom.

(3) U športskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.

(4) Uporaba umjetne rasvjete u lovu glavonožaca s kukom u športskom ribolovu zabranjena je od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(5) Športski ribolov na moru zabranjeno je obavljati u lukama i lučicama, te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada.

 

Članak 17.

Ukoliko način na koji se smije obavljati športski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja športskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

 

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 118/01; 4/02 i 3/03) u dijelu koji se odnosi na športski ribolov.

 

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 011-02/05-01/59

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 11. studenoga 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

PRILOG 1.: izgled (A i B) i sadržaj (C) dnevne (1) i višednevnih dozvola (2; 3 i 4) za športski ribolov na moru

 

A -prednja strana obrasca dozvole

 

 

B - poleđina obrasca dozvole

 

 

C - sadržaj pojedinih godišnjih dozvola otisnut je kako slijedi:

 

 

 

1

2

3

4

(*)

ZA JEDAN DAN

ZA TRI DANA

ZA SEDAM DANA

ZA TRIDESET DANA

(**)

VRIJEDI NA DAN

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

s=MsoNormal align=center style='margin-bottom:2.15pt;text-align:center; mso-line-height-alt:10.5pt;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none; vertical-align:middle'>VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

VRIJEDI ZA RAZDOBLJE

(***)

___________

(dan, mjesec)

Od ______do _______

Od ______do _______

Od ______do _______

(****)

60,00 kuna

150,00 kuna

300,00 kuna

700,00 kuna

 

 

PRILOG 2.: Izgled (A i B) i sadržaj (C) godišnjih dozvola za rekreacijski ribolov na moru

 

A -prednja strana obrasca dozvole

 

B - poleđina obrasca dozvole

<4.gif>

 

C - sadržaj pojedinih godišnjih dozvola otisnut je kako slijedi:

 

 

 

1

2

3

(*)

za HRVI i za osobe do 18 godina života

za osobe od 19 do 59 godina

za umirovljenike i osobe starije od 60 godina

(**)

10,00 kuna

350,00 kuna

60,00 kuna

(***)

Napomena:

Ova dozvola ne vrijedi za podvodni ribolov za osobe mlađe od 16 godina života