Pravilnik o upisniku destilatera

NN 137/2005 (21.11.2005.), Pravilnik o upisniku destilatera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2571

Temeljem članka 56. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU DESTILATERA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za upis u Upisnik destilatera (u daljnjem tekstu: Upisnik).

 

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika značenje pojmova je sljedeće:

1. »destilacija« je fizikalno-kemijski postupak kod kojeg se iz fermentiranog masulja, komine, taloga ili vina u destilacijskom uređaju kao glavni sastojak destilata dobiva etilni alkohol i druge hlapive komponente;

2. »destilater« je svaka pravna ili fizička osoba koja provodi destilaciju u svrhu dobivanja etilnog alkohola, vinskih i drugih destilata i upisana je u Upisnik;

3. »proizvođač« je svaka pravna ili fizička osoba koja se bavi proizvodnjom vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina i upisana je u Upisnik proiz­vođača grožđa, vina i voćnih vina.

 

II. UVJETI ZA UPIS U UPISNIK DESTILATERA

 

Članak 3.

U Upisnik se upisuje pravna ili fizička osoba koja posjeduje uređaje i postrojenja za provođenje destilacije, provodi destilaciju i proizvodi godišnje više od 20 litara apsolutnog alkohola.

 

III. POSTUPAK UPISA U UPISNIK DESTILATERA

 

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje rješenja o upisu u Upisnik destilater pod­nosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na Obrascu-UPD.

Obrazac-UPD tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

 

Članak 5.

Uz zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika destilater je dužan dostaviti izvod iz sudskog registra odnosno obrtnicu i izvod iz Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina.

Destilater je dužan upisati se u Upisnik u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

Rješenje o upisu u Upisnik izdaje Ministarstvo na osnovu zahtjeva proizvođača podnesenog na Obrascu-UPD.

Rješenje o upisu u Upisnik dostavlja se Ministarstvu financija.

Upisnik vodi Ministarstvo.

 

Članak 7.

Destilateri su dužni voditi odgovarajuću evidenciju o proizvod­nji, prometu i kvaliteti destilata.

 

Članak 8.

Destilateri su dužni jednom godišnje, a najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine, Ministarstvu dostaviti podatke o proizvodnji, nabavkama, prodaji i zalihama destilata za prethodnu kalendarsku godinu, zaključno sa 31. prosincem, na Obrascu-EVP koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 9.

Destilateri su dužni voditi evidenciju o vrsti i količinama sirovine koju preuzimaju od proizvođača za destilaciju.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

– ime i prezime proizvođača,

– količinu sirovine koja je preuzeta,

– vrstu sirovine,

– sadržaj etilnog alkohola i šećera u sirovini,

– dobivenu količinu destilata,

– sadržaj etilnog alkohola u dobivenom destilatu.

 

Članak 10.

Destilater je dužan dostaviti dokumentaciju o prestanku djelat­nosti radi brisanja iz Upisnika.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-02/05-01/60

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 11. studenoga 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

Prilog 1

 

 

Prilog 2